Hotărârea nr. 361/2019

Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 361

din 31.07.2019

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 388/17.07.2019

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 46462/17.07.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 46464/17.07.2019 al Serviciului Resurse Umane și Salarizare, al Serviciului Juridic și Legalitate și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relația cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați nr. 17865/08.07.2019, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 43862/08.07.2019;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

HCL nr. 361/2019

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3), lit. „c”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

9

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

HCL nr. 361/2019

ORGANIGRAMA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI


te..


Anexa 1 laHCL361 / 31.07.2019

Președinte de ședință,:0? ..Â^țJ^ȘȚFRAjiîKf 77'

1/7

i

Compartiment Buget

2

i

Compartiment Financiar si Contabilitate

4

l

I

Compartiment inițiere. Urmărire $i Evidență Achiziții Activitate Proprie

2


Tir. total de funcții pubKce

59


Nr, total de funcții publice de conducere

7


Nr. total de funcții piAlice de execuție

52


Nr. total de funcții contractuale

700


Nr* total de funcții din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați

59


Anexa 2 la HCL 361 / 31.07.2019

STAT OE FUNCȚII

DIRECȚIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI

NR. CRT.

IDpost

Numete, prenirnicle/VACANT, temporar VACANT după car

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publca

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta

Nivelul studiilor

OBSERVAȚII

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

profesfonala/gr ad

DIRECȚIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI

1

138232

H1COLETA - DANIELA HAHȚEGAN

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

director ejoeart'rv

II

5

2

534483

ALUPOAH MMAELA CARMEN

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

director eicficutFw adjunct

II

S

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SCOALĂ

3

13B2S3

NEA6U PETRUȚ A

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTĂ SOCIALĂ

șef serviciu

ii

3

COMPARTIMENT VENIT MINIM GARANTAT ți ALOCAȚII DE SUSȚINERE A FAMILIEI

4

138251

TEODORAȘQJ VIORICA

COMPARTIMENT VENIT MINIM GARANTAT Șl ALOCAȚII DE SUSȚINERE A FAMILIEI

consilier

1

superior

S

5

13SZ5O

ȚAGAADEUNA

COMPARTIMENT VENIT MINIM GARANTAT Șl ALOCAȚII DE SUSȚINERE A FAMILIEI

consilier

superior

S

*

6

138265

PROFIRE SILVIA

COMPARTIMENT VENIT MINIM GARANTAT Șt ALOCAȚII DE SUSȚINEREA FAMILIEI

consilier

I

asistent

s

7

133255

VICOL FLORENȚA

COMPARTIMENT VENIT MMM GARANTAT Șl ALOCAȚII DE SUSȚINERE A FAMILIEI

consilier

t

supe nor

s

«

510042

GteBACEA MARIA ALEXANDRA

COMPARTIMENT VENIT MINIM GARANTAT Șl ALOCAȚII DE SUSȚINERE A FAMILIEI

consilier

l

debutant

S

COMPARTIMENT INDEMNIZAȚII, ALOCAȚII COPII Șl STIMULENTE EDUCAȚIONALE

9

138254

DROZAW ANCA GABR1ELA

COMPARTIMENT INDEMNIZAȚII, ALOCAȚII COPII Șl STIMULENTE EDUCAȚIONALE

referent

UI

superior

M

10

518043

CRĂaUN DANA

COMPARTIMENT INDEMNIZAȚII, ALOCAȚII COPII Șl STIMULENTE EDUCAȚIONALE

consilier

1

debutant

s

COMPARTIMENT AJUTOARE DE URGENTĂ

11

138262

FAK3HEL ANY

COMPARTIMENT AJUTOARE DE URGENTĂ

consilier

1

superior

s

COMPARTIMENT MONITORIZARE $1 CONSILIERE SCOALĂ

IZ

138269

LUCAQ LEV1N ANDREI

COMPARTIMENT

MONITORIZARE Șl CONSILIERE SOCIALĂ

consilier

1

asistent

s

13

138248

NĂSTASEIRINA

LUMPĂtflIMEWI MONITORIZARE ți CONSILIERE țciriar &

consilier

1

asistent

s

COMPARTIMENT PENTRU PROIECȚIA țl PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

14

138259

FINT1LIE BRÎNDUȘA

compartiment pentru PROTECȚIA Șl PROMOVAREA DREPTURILOR COPE ULUI

consilier

1

superior

s

15

510061

ROGOZ FLORINA - MĂDĂLINA

COMPARTIMENT PENTRU PROIECȚIA Șl PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

consilier

1

debutant

s

16

534850

VACANT

COMPARTIMENT PENTRU PROTECflA Șl PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

consilier

l

debutant

s

compartiment minorități

17

138256

URSU ramokafănica

COMPARTIMENT MINORITĂȚI

consilier

1

principal

s

COMPARTIMENT CENTRU 5PXUIN SOCIAL COMUNITĂȚI DE ROMI

18

138263

PETR1CĂCORNEL1U IONEL

CONFARUMENT CENTRU SPRUIN SOCIAL COMUNITĂȚI DE ROMI

inspector

1

superior

s

BIROU RELAȚII CU INSTITUȚIILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 51ONG

19

510047

VACANT

BIROU RELAȚII CU INSTITUȚIILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 51 OMG

șef birou

u

s

20

510048

GUGQAȘĂMIRELA

BIROU RELAȚII CU INSTITUȚIILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SI 0KG

consilier

1

superior

5

21

510049

VACANT

BIROU RELAȚII CU INSUTUȚIILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SI ONG

consilier

l

superior

s

22

510OS1

COZMA MOK1CA GEORGIANA

BIROU RELAȚII CU INSTTTUȚIILE DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SI ONG

consilier

[

principal

s

23

133237

VACANT

BIROU RELAȚII CU INSTITUȚUlf DE ASISTENȚĂ SOOAIĂ Si ONG

consilier

1

. superior

s

24

138233

temporar vacant (titular post DRAGOMfR GELUj

COMPARTIMENT DEZVOLTARE SERVICII SOCIALE, RELAȚII CU INSTITUȚIILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

consilier juridic

1

principal)

s

SERVICIUL AJUTOARE ÎNCĂLZIRE

25

510044

VACANT

serviciul ajutoare ÎNCĂLZIRE

șef serviciu

11

s

26

510045

VACANT

SERViaUL AJUTOARE Încălzire

consilier

l

principal

s

27

453350

PAVELNKOLETA-ANA

SERVIQUL AJUTOARE

ÎNCĂ121RE

consilier

l

asistent

s

2S

4S33S1

TEODORESCU CLAUDIA

SERVICIUL AJUTOARE ÎNCĂLZIRE

consilier

l

superior

5

29

4S3352

GHINOtU ADRIANA

SERVICIUL AJUTOARE ÎNCĂLZIRE

consilier

l

superior

s

30

453353

STO1AN CCSTEL

SERVICIUL AJUTOARE ÎNCĂLZIRE

consilier

i

superior

s

31

4S3354

AMARINQ LIUANA

SERVICIUL Al UTOARE ÎNCĂLZIRE

consîier

1

superior

s

32

510046

POALELUNGI MIHAELA

SERVICIUL AJUTOARE ÎNCĂLZIRE

consilier

1

debutant

5

COMPARTIMENT SSM Șl PS1

33

534846

LUCA tUUANA

COMPARWENTSSM Șl PSI

consSier

1

asistent

s

SERVICIUL RESURSE UMANE Șl SALARIZARE

34

510052

VACANT

SERVICIUL RESURSE UMANE Șl SALARIZARE

șefseiviâu

II

s

35

534482

LASOU CORINA

SERVKHJ1 RESURSE UMANE Șl SALARIZARE

consilier

1

superior

s

36

S1D053

STOLERII! L1DIA- SILVAMA

SERVICIUL RESURSE UMANE Șl SALARIZARE

consilier

1

superior

s

37

510054

ZAHARESCU DANIELA

SERVICIUL RESURSE UMANE Șl SALARIZARE

consilier

l

superior

s

COMPARTIMENT MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALI, EVIDENȚĂ Șl PLATĂ INDEMNIZAȚII LUNARE

38

510055

BUTNARII SORIN

COMPARTIMENT MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALI, EVIDENTĂ Șl PLATĂ INDEMNIZAȚII LUNARE

consilier

1

superior

s

3S

510056

TOADER MIRELA

COMPARTIMENT MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONAU, EVIDENȚĂ Șl PLATĂ INDEMNIZAȚII LUNARE

consilier

i

superior

s

40

510057

ROMAN LUCICA-MARtLENA

COMPARTIMENT MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALI, EVIDENȚĂ Șl PLATĂ INDEMNIZAȚII LUNARE

consilier

1

asistent

5

41

510058

VACANT

COMPARTIMENT MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALI, EVIDENȚĂ Și PLATĂ INDEMNIZAȚII LUNARE

consilier

t

Cebutant

S

42

S34844

WEAGU MARIANA -UUZA

COMPARTIMENT MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALI, EVIDENȚĂ Șl PLATĂ INDEMNIZAȚII LUNARE

consilier

î

asistent

s

43

S34S45

VACANT

COMPARTIMENT MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALI, EVIDENȚĂ Șl PLATĂ 1NDEMNI7ATB LUNARE

cortsîSer

1

asistent

S

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ, RELAȚII CU PUBLICUL Șl INFORMATOARE

44

510059

VACANT

COMPARTIMENT REGISTRATURA relațwoj PtBLJOJLSJ INFORMATIZARE

consilier

l

■superior

s

45

510060

MACOVEI ELENA - DIAWA

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ, RELAȚII CU PUBUCULSI INFORMATIZARE

consilier

(

principal

s

46

138064

MANOLE GHERGHINA

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ, RELAȚII CU PUBLICUL SI INFORMATIZARE

inspector

l

superior

s

COMPARTIMENT JURIDIC

47

510062

MANOLW CORNELIA -LUMINIȚA

COMPARTIMENT JURIDIC

consilier juridic

1

superior

s

48

138268

CACIUC CRISTIAN

COMPARTIMENT JURIDIC

consilier juridic

1

asistent

s

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

43

5X0063

VĂtEAN MIHAIL - SORIN

COMP ARTIMENT ACHIZip 1

FUBUCE

consiEer

1

superior

s

SERVICIUL FINANOAR-Contabilitate și ADMINISTRATIV

so

510064

VACANT (temporar ocupat MISĂILĂ GEANINA - Irina)

SERVJCIULHNANaAR-COĂTABILTTATEȘl ADMINISTRATIV

șef serviciu

II

5

COMPARTIMENT BUGET

51

510065

POPAGABRIELA

COMPARTIMENT BUGET

consilier

1

principal

5

52

510066

VACANT

COMPARTIMENT BUGET

consilier

1

principal

s

COMPARTIMENT FINANCIAR $1 CONTABILITATE

S3

510067

temporar vacant (titular post MISĂILĂ GEAN1N A -HUN A)

COMPARTIMENT FINANCIAR Șt CONTABILITATE

consilier

1

superior

s

54

510068

POINESCU MARIANA

COMPARTIMENT FINANCIAR Șl contabiutate

consiEer

1

superior

s

55

510069

vacant

COMPARTIMENT FINANCIAR Șl CONTABILITATE

consilier

l

superior

s

35

534847

viarbA MIHAEIA

COMPARTIMENT financiar Șl CONTABILITATE

consffier

l

principal

s

COMPARTIMENT INIȚIERE, URMĂRIRE Si EVIDENȚĂ ACHIZIȚII ACTIVITATE PROPRIE

57

51OO7O

VACANT

COMPARTIMENT INIȚIERE, URMĂRIRE ji EVIDENȚĂ ACHIZIȚII ACTIVITATE PROPRIE

referent

III

superior

M

58

534849

fSTRATE ANIȘOARA

COMPARTIMENT INIȚIERE, URMĂRIRE ți EVIDENȚĂ ACHIZIȚII ACTIVITATE PROPRIE

consilier

1

asistent

S

COMPARTIMENT AUOIT PUBLIC INTERN

59

Nou înființat

VACANT

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

auditor

1

superior

s

~ Emiiția    Număr

posturi

Total

Nr-total de funcții pubGce

50

Nr, total de funcții piriiEce de conducere

7

Nr. total de funcții publice de execuție

52

Nr. total detiincțR din cadrul Direcție) de Asistență Socială a municipiului Galați

59


Președinte de ședință,