Hotărârea nr. 360/2019

Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 360

din 31.07.2019

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de

Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 392/18.07.2019

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 46634/18.07.2019, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 46636/18.07.2019 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor, al Direcției Financiar Contabilitate, al Serviciului Juridic și Legalitate și al Serviciului Resurse Umane și Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relația cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresele Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați nr. 10127/05.06.2019 și nr. 10632/13.06.2019, înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 49187/ 06.06.2019, respectiv sub nr. 51367/13.06.2019;

Având în vedere avizul Ministerului Sănătății nr. XI/A/23802/SP/5995/10.05.2019 pentru structura organizatorică a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „ Sf. Ioan” Galați;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 172, alin. (6), alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3), lit. „c”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

9

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi anterioare contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

SPITALUL CLINIC DE URG. PT COPII "SF I0AN'

STR. GHEASACHI NR.z

GALAȚI

organigrama

_________________ SPITAL CU 300 DE PATURI

î.CQNSILIUL,DEADMltflSTRATIR. t 01.07.2019

Anexa 1 la HCL 360 / 31.07.2019Anexa 2 la HCL 360 / 31.07.2019


Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "3f. loan" Galați

STAT DE FUNCȚII

la data de 01.07.2019


Funcția


Grad/ gradație


Specialitate


Nivel | Cuant I studii | post |


Numele si prenumele


Spitalul funcționează cu:                     300 paturi

45 paturi însoțitori 6 paturi spitalizare de zi 708 posturi aprobate

VACANT-49


conf. adresei Ministerului Sanatatiî - Direcția Organizare si Policitici Salariale NR. XI/A/18628/ACP/3576/12.04.2016

1 MANAGER

medic primar

Grad II

radiologie

S

1

Dr. Victorita Stefanescu

2

DIRECTOR MEDICAL INTERIMAR medic primar

gr. 5

pediatrie

S

1

Dr. Badiu Geta

3

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL economist

Grad II

management

s

1

Ec. Cloșca Laura

4

ASISTENT MEDICAL PR1NC1PAL-SEF UNITATE

generalist

Grad II

generalist

s

1

VACANT

5

Secția Clinica Pediatrie I - 50 paturi

1

Dr. Baciu Ginel

din care: - comp. Alergologîe si îmunologie clinica -10 paturi

S

 • - comp. Gastroenterologie -10 paturi

 • - comp. Endocrinologie - 3 paturi

pediatrie - compet. gastro

medic primar - sef secție

gr. 5

6

medic primar

gr. 5

pediatrie-alergologie

S

1

VACANT

7

medic primar - doctor în medicina

gr. 5

pediatrie

S

1

Dr. Cristescu-Budala Carmen-Laura

8

medic primar

gr. 5

pediatrie

S

1

VACANT

9

medic primar

gr. 5

pediatrie

S

1

Dr. Vedes Stefania-Nadia

10

medic primar

gr. 5

pediatrie

S

1

Dr. Gușa Maricica

11

asistent medical principal - șefa

gr. 5

pediatrie

PL

1

Balan Constanta

Nr. cri

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Compartiment Alerqoloqie si îmunoloqîe clinica -10 paturi

12

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

13

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

14

asistent medical principal

gr. 3

generalist

15

asistent medica)

gr. 2

generalist

Compartiment Gastroenterologie -10 paturi

16

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

17

asistent medical principal

gr. 4

generalist

18

asistent medical

gr. 5

generalist

Compartiment Endocrinologie - 3 paturi

19

asistent medical licențiat

gr. 0

generalist

20

asistent medical licențiat

gr. 0

generalist

Pediatrie

21

asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist

22

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

23

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

24

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

25

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

26

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

27

asistent medical licențiat

gr. 3

generalist

28

asistent medical principal

gr. 3

generalist

29

asistent medical principal

gr- 5

pediatrie

30

asistent medical principal

gr. 2

generalist

31

asistent medical

gr. 4

generalist

32

asistent medical

gr. 3

generalist

33

registrator medical

gr. 4

34

infirmiera

gr. 5

35

infirmiera

gr. 5

36

infirmiera

gr. 5

37

infirmiera

gr. 5

38

infirmiera

gr. 5

39

infirmiera

gr. 5

40

infirmiera

gr. 5

41

infirmiera

gr. 5

42

infirmiera

gr. 5

43

infirmiera

ar. 2

Nivel


studii


Cu ani post


PL

PL

PL

PL


Teodor Jenica

Drugescu Mihaela

Voicu Diana-Lacramioara

Burduf Mirela-Nicoleta


PL

PL

PL


Andone Maria-Anca Mirea Ecaterina-Carmen lordache Cristina


1     Oana Ecaterina-Tatiana

1     Malihin Valentina


S

S

S

S s s s


SSD PL PL PL PL

M

generale generale generale generale generale generale generale generale generale aenerale


1     Petre Camelia

1    Pascanu Manuela

1     Crăciun Livia

1    Paduraru Camelia

1     Lupasc Lucia-Mirela

1    Lacatus Roxana

1    Luca Mihaela

1     Negara Liliana

1    Andone Geta

1     Minjineanu Raluca-Claudia

1     Maiereanu Cornelia

1    Mocanu Camelia-Ramona

1     Racovita Mihaîela

1     Hilohi Tudorita

1     Tuchilâ Tudorita

1 Pobereznicenco-Scacenco Lenuta

1    Marangociu Adriana

1     Buiciuc Ioana

1     Topa Liliana

1    Popa-Tolontan Anisoara

1     Gradea Ileana

1     Pardos luliana

1    Neaau Luminita-Elena


Nr. crt.


Funcția


Grad / aradatie

44

infirmiera

gr. 2

45

infirmiera

gr. 2

46

îngrijitoare

gr. 5

47

îngrijitoare

gr. 5

48

îngrijitoare

gr. 5

49

îngrijitoare

gr. 3

50

îngrijitoare

gr. 3

51

îngrijitoare

gr. 2

52

îngrijitoare

gr. 2

53

îngrijitoare

gr-2

Secția Clinica Pediatrie II - 67 paturi

din care: Compartiment Cardiologie                    -12 paturi

Comp. Diabet Zaharat, Nutriție si Boii metabolic - 3 paturi

Comp. Hematologie/Oncologie

-10 paturi

54

medic primar - sef secție

gr. 5

pediatrie-cardiologie

55

medic primar

gr. 5

pediatrie

56

medic primar

gr. 5

pediatrie

57

medic primar - doctor in medicina

gr- 5

pediatrie

58

medic primar

gr. 4

pediatrie-neonatologie

59

medic primar

gr. 4

pediatrie-specialist hematologie

60

medic specialist

gr. 5

oncologie medicala

61

medic rezident an V

gr. 1

pediatrie

62

asistent medical principal - șefa

gr. 5

pediatrie

63

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

64

asistent medical licențiat

gr. 4

generalist

65

asistent medical îicentiat

gr. 3

generalist

66

asistent medical licențiat

gr. 2

generalist

67

asistent medical licențiat

gr.o

generalist

68

asistent medical licențiat

gr. 0

generalist

69

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

70

asistent medical principal

gr. 5

generalist

71

asistent medical principal

gr. 5

generalist

72

asistent medical principal

gr. 4

generalist

73

asistent medical principal

gr. 4

generalist

74

asistent medical

gr. 4

generalist

75

asistent medical

gr. 4

generalist

76

asistent medical

gr- 3

generalist

Nivel studii

Cuant post

Numele si prenumele

generale

1

Popa lonela-Lacramioara

generale

1

Tabus Mihaeia

generale

1

Nechita Firita

generate

1

Zurba Lucretia

generale

1

Benea Catinca

generale

1

Mirea Adriana

generale

1

Petre Mireia-Anisoara

generale

1

Sandu Daniela

generale

1

Ibanescu Andreea-Loredana

generale

1

VACANT

S

1

Prof.Dr. Nechrta Aurel

S

1

Dr. lacob Mariana

S

1

Dr. Sprânceana Jeana

S

1

Suspendat temporar

s

1

Dr. Fotea Silvia

s

1

Dr. Niculescu Carmen-Eugenia

s

1

Dr. Munteanu Anisoara

s

1

VACANT

PL

1

VACANT

s

1

Andrian Liliana

s

1

Ionica Mariana

s

1

Gradinaru Roxana Ramona

s

1

Nour Corina

s

1

Barbu Nicoleta

s

1

VACANT

PL

1

losip Ioana

PL

1

Lungu Monica-Maria

PL

1

Fratila Luminița

PL

1

Marin Stela

PL

1

Dragomir Marilena

PL

1

Bacanu Ionica

PL

1

Severin Angelica

PL

1

Stavar Daniela

|Nr

1 crt

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

77

asistent medical

gr. 2

generalist

78

asistent medical

gr. 1

generalist

79

asistent medical

gr. 0

generalist

80

registrator medical

gr. 3

Comp. Cardiologie - 12 paturi

81

asistent medical principal sef delegație

gr. 4

generalist

82

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

83

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

84

asistent medical licențiat

gr. 1

generalist

85

asistent medical principal

gr. 2

generalist

Compartiment Diabet Zaharat Nutriție si Boli metabolice - 3 paturi

86

asistent medical principal

gr. 4

generalist

87

asistent medical

gr. 4

generalist

Compartiment Hematoloqîe/Oncoloqîe

-10 paturi

88

asistent medical principal licențiat

gr- 5

generalist

89

asistent medical principal licențiat

gr. 2

generalist

90

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

91

asistent medical

gr. 5

generalist

92

asistent medical

gr. 3

generalist

Pers. Aux. Sanitar

93

infirmiera

gr. 5

94

infirmiera

gr. 5

95

infirmiera

gr. 5

96

infirmiera

gr. 5

97

infirmiera

gr. 5

98

infirmiera

gr. 4

99

infirmiera

gr. 4

100

infirmiera

gr. 4

101

infirmiera

gr- 3

102

infirmiera

gr. 2

103

infirmiera

gr-2

104

infirmiera

gr. 2

105

infirmiera

gr. 1

106

Îngrijitoare

gr. 5

Nivel studii

Cuant post

Numele si prenumele

PL

1

Stroia Gabriela

PL

1

Gainaru Ionela Lacramioara

PL

M

1    Cojocaru Aurora-Fanica

1     Balint Dorina-Marcela

PL

1

Gramov Silvia-Aura

S

1

Susma Steluta

PL

1

VACANT

S

1

VACANT

PL

1

Filimon Marîcela

PL

1

VACANT

PL

1

Macovei Olimpia

S

1

Manole Ioana

S

1

Arboreanu Geanina

PL

1

Petrea Carmen-Loredana

PL

1

Olaru Mihaela

PL

1

Croitoru Marcela

generale

1

Lupusoara Georgeta

generale

1

Cirja Constantina

generale

1

Tiron Maria

generale

1

îordache Meluta

generale

1

Anton Mariana

generale

1

Bratu Paula-Luminita

generale

1

Stoîan Teodosia

generale

1

Radu Neculina

generale

1

Mocanu Magdalena-Alice

generale

1

Bogdan Ioana

generale

1

Benea Frasinica

generale

1

Colta Eugenia

generale

1

Tabacaru Cătălină

generale

1

Tudor Gina

Nr. crt.


Funcția


Grad / gradație


107 îngrijitoare

gr. 3

108 îngrijitoare

gr. 3

109 îngrijitoare

gr. 3

110 îngrijitoare

gr. 2

111 îngrijitoare

gr. 2

112 îngrijitoare

gr. 2

113 îngrijitoare

gr.O

Secția Clinica Pediatrie III - 35 paturi

din care: - comp, neurologie -12 paturi

114 medic primar - sef secție interimar

gr. 4

pediatrie

115 medic primar

gr. 5

pediatrie

116 medic primar

gr. 5

pediatrie

117 medic primar

gr. 5

pediatrie

118 asistent medical principal licențiat - șefa

gr. 5

generalist

119 asistent medical principal licențiat

gr. 2

general ist

120 asistent medical licențiat

gr. 0

generalist

121 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

122 asistent medical principal

gr. 5

generalist

123 asistent medical principal

gr. 5

generalist

124 asistent medical principal

gr. 4

generalist

125 asistent medical

gr. 5

generalist

126 asistent medical

gr. 2

generalist

127 asistent medical

gr. 0

generalist

128 registrator medical

gr. 1

129 infirmiera

gr. 5

130 infirmiera

gr. 5

131 infirmiera

gr-3

132 infirmiera

gr. 3

133 infirmiera

gr. 3

134 infirmiera

gr. 2

135 îngrijitoare

gr. 5

136 îngrijitoare

gr. 4

137 îngrijitoare

gr. 3

138 îngrijitoare

gr. 3

*

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

generale

1

Vasiliu Lavinia-Mioara

generale

1

Caciuc Rodica-Elisabeta

generale

1

Enica Gineta

generale

1

Enachi Maria

generale

1

Prodan Ionela

generale

1

Avram Vasilica-Mariana

generale

1

lonita Mariana

s s s s s s s

PL

PL PL PL PL PL PL M generale generale generale generale generale generale generale generale generale generale


1     Conf. Dr. Busîla Camelia

1     Dr. Banu Elena-Arîela

1     Dr. Borsciov Grigore

1    Dr. Campeanu Carmen-Ecaterina

1    Berghes Simona

1    Cimpoi Simona

1     Poalelungi Daniela

1    Lepadatu Carmen-Margareta

1    Diacon u Geta

1    Susnea Any

1    Toma Camefia-Jana

1     Dimîtriu Janeta-Comelia

1     Tarziman Laura-lsabela

1     Stuparu Larisa-Alexandra

1     Anton Ciprian

1    Neculache Anica

1    Maxim Ionica

1    Stamate Mariana

1     Antohe Irina

1     Talmaciu Liliana

1    Antohe Gherghina

1     Chvaia Liliana

1     Cojocaru Constantina

1     Bujor Adriana

1     Caldarea Lucica

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Compartiment Neurologie -12 naturi

139

medic primar

gr. 5

neurologie pediatrica

140

asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist

141

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

142

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

143

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

144

asistent medical principal

gr. 4

generalist

145 asistent medical

gr. 5

generalist

146 infirmiera

gr. 5

147 infirmiera

gr. 5

148

infirmiera

gr. 5

149

infirmiera

gr. 5

Secția Pediatrie IV - 30 paturi

din care: - comp, terapie intensiva -15 paturi

- comp, neonatologie patologica -15 paturi

Compartiment Terapie Intensiva -15 paturi

150

medic primar - set secție interimar

gr. 3

pediatrie-specialist ATI

151

medic specialist

gr. 2

pediatrie

152

medic specialist

gr. 2

anestezie si terapie intensiva

153

asistent medical principal licențiat

gr. 4

pediatrie

154

asistent medical principal licențiat

gr- 3

generalist

155

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

156

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

157

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

158

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

159

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

160

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

161

asistent medical principal

gr. 4

generalist

162

asistent medical principal

gr. 4

generalist

163

asistent medical principal

gr. 4

generalist

164

asistent medical principal

gr. 3

generalist

165

asistent medical

gr. 3

generalist

166

infirmiera

gr. 5

167

infirmiera

gr. 5

168

infirmiera

gr. 5

169

infirmiera

gr. 3

170

infirmiera

gr. 2

Nivel

studiis

1

Dr. Elkan (Cojocaru) Eva-Maria

s

1

Ciurea Ionica

s

1

Doca Violeta

PL

1

Apostolescu Angelica

PL

1

Liga Luminita-Gabriela

PL

1

Radu Cosmina

PL

1

Panait Mioara-Luminita

generale

1

Mihai Sandina

generale

1

Sanduc Anita

generale

1

Zebega Liliana

generale

1

Cîuchilan Maricela

S

1

Dr. Constantin-Dinescu Silvia

S

1

Dr. Moraru Petruta luliana

S

1

VACANT

S

Avram Violeta

PL

1

Butunoi Mirela-Aurora

PL

1

Boghea Gabriela

PL

1

Onofrei Vasilica

PL

1

Nita Mirela-Rodica

PL

1

Ivascu Codrina

PL

1

Grigoras Elena

PL

1

Albu Mihaela-Lucia

PL

1

Dimitriu Teodora

PL

1

Murgoci Alina

PL

1

Popovici Marcela

PL

1

Petcu Camelia

PL

1

Ciobanu Marînela

generale

1

Marin Virginia

generale

1

Marcu Fanica

generale

1

Cira Ionica

generale

1

Moise Lucia

generale

1

Hristea Nicoleta

Nr. cri.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

171

infirmiera

gr. 2

172

îngrijitoare

gr. 3

173

îngrijitoare

gr. 1

174

îngrijitoare

gr-1

175

îngrijitoare

gr. 1

176

îngrijitoare

gr. 1

Compartiment neonatoloqie patologica -15 paturi

din care: - prematuri -4 paturi

177

medic primar

gr. 4

pediatrie-neonatologîe(speo)

178

medic specialist

gr. 2

pediatrie

179

medic rezident an IV

gr. 1

neonatologie

180

asistent medical principal set secție interimar

gr. 5

pediatrie

181

asistent medical pricipal licențiat

gr. 4

generalist

182

asistent medical pricipal licențiat

gr. 3

generalist

183

asistent medical pricipal licențiat

gr. 3

generalist

184 asistent medical licențiat

gr. 2

generalist

185 asistent medical licențiat

gr. 1

generalist

186 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

187

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

188

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

189

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

190

asistent medical principal

gr. 4

generalist

191

asistent medical

gr. 4

generalist

192

asistent medical

gr. 3

generalist

193

asistent medical

gr. 3

generalist

194

asistent medical

gr. 1

generalist

195

infirmiera

gr. 5

196

infirmiera

gr. 5

197

infirmiera

gr. 5

198

infirmiera

gr. 5

199

infirmiera

gr. 4

200

infirmiera

gr- 0

201

îngrijitoare

gr. 4

202

îngrijitoare

gr. 2

Compartiment ORL - 15 paturi

203 medic primar

gr. 5

ORL

204 medic specialist

gr. 2

ORL

Nivel studii

Cuant post

Numele si prenumele

generale

1

Pobereznicenco-Scacenco Paula-Carina

generale

1

Ghilea Liltana

generale

1

Marin Lenuta

generale

1

Stan Lucica

generale

1

Sasaran Gabriela

generale

1

Patrut Dina-Teodora

S

S

S

PL

S

S

S

S

S

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

generale

generale

generale

generale

generale

generale

generale

generale


VACANT

Dr. Profir Irina

Dr. loan Elena

Campureanu Dida-Gela Maxim Daniela-Andreea VACANT

VACANT

Neagu Oana-Paula

Nechita Petruta

Bursucanu Cerasela-Aurora

Chiru Rodica

Prelipceanu Mirela Marin lulia-Claudia

Lăcustă Daniela

Pintilie Lenuta-Marioara Danila Daniela

Pave! Rozalia-Monica

Sion Ana-Maria lchim Violeta-Tania

Trif Georgeta-Mariana

Botezatu Vasilica

Bucur Ionica

Solomon Cristina

Hodina Elena Sandita Morosanu Gianina

Sandu Lacramioara

1     Dr. Udrescu Sidonia

1     Dr. Gegea Costela

Nr. crt.

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

205

asistent medical principal - coordonator

gr. 5

pediatrie

206 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

207

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

208

asistent medical principal

gr. 4

generalist

209

asistent medical principal

gr. 4

general ist

210

asistent medical principal

gr. 4

generalist

211

asistent medical principal

gr. 3

generalist

212

asistent medical

gr. 5

generalist

213

infirmiera

gr. 5

214 infirmiera

gr. 5

215

infirmiera

gr. 5

216

infirmiera

gr. 3

217

infirmiera

gr. 2

218

îngrijitoare

gr. 5

219

îngrijitoare

gr. 4

220

îngrijitoare

gr. 2

Secția Recuperare Neuropsihomotorie - 30 paturi

221 medic primar - sef secție

gr. 5

pediatrie-balneologie

222 medic primar

gr. 3

balneologie

223 medic specialist

gr. 2

medicina fizica si de reabilitare

224 kinetoterapeut

gr. 4

Kinetoteraple

225 kinetoterapeut

gr. 1

kinetoterapie

226 asistent medical principal - șefa

gr. 5

pediatrie

227 asistent medical principal sef delegație atribuții

gr. 4

pediatrie

228 asistent medical principal

gr. 5

balneofizioterapie

229 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

230 asistent medical principal

gr. 5

generalist

231 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

232 asistent medical principal

gr. 4

balneofizioterapie

233 asistent medical principal

gr. 4

generalist

234 asistent medical principal

gr. 4

generalist

235 asistent medical principal

gr. 4

pediatrie

236 asistent medica!

gr. 3

generalist

237 registrator medical principal

gr. 5

238 infirmiera

gr. 5

239 infirmiera

gr. 5

240 infirmiera

gr. 5

Nivel

Cuant.

studii

post

PL

PL

PL

PL

PL

PL


Serban Tatiana Sandu Daniela Panaite Gabi-Violeta Ion Georgiana-Adîna Avram Aurelia Panaite Constantina

PL

1

Margina Ramona

PL

1

Cocu Tincuta

generale

1

Gavrila Mihaela

generate

1

Luca Elena

generate

1

Gaiu Georgeta

generale

1

Tesula Ioana

generate

1

Neculau Florina

generate

1

Stoica Cristina-Montea

generale

1

Ciofu Maria

generate

1

Goldur Maneta

S

1

Dr. Verenca Madalina-Codruta

S

1

Dr. Borș Aura-Madalina

S

1

Dr. Nastase Florentina

s

1

Margina Cristina-Luminita

s

1

VACANT

PL

1

VACANT

PL

1

losip Mirela-Carmen

PL

1

Dragomir Stefen-Nelu

PL

1

Roinita Vasilica

PL

1

Mihai Emanuela

PL

1

Mandalac Carmen

PL

1

Bandrabur Cezarina-Cristina

PL

1

Sava Cristina

PL

1

Lapusneanu Mariana

PL

1

Brrladeanu lordana-Dana

PL

1

Brastic Adrian

M

1

Petre Mirela-Gabriela

generale

1

VACANT

generate

1

VACANT

generate

1

VACANT

Icrtl                   Functia

Grad / gradație

Specialitate

I   Nivel   I

|   studii |

Cuant. post

|         Numele si prenumele        |

241 infirmiera

gr. 5

generale

1

VACANT

242 infirmiera

gr. 5

generale

1

Grigorita Mariana

243 infirmiera

gr. 5

generale

1

Spiridonescu Maricica

244 infirmiera

gr. 5

generale

1

Ghilea Rodica

245 infirmiera

gr. 5

generale

1

Porumb Viorica

246 infirmiera

gr. 4

generale

1

Moldoveanu Liliana-Carmelia

247 infirmiera

gr. 3

generale

1

Cristea Mîoara-Ana

248 infirmiera

gr. 2

generale

1

Grigore Elena

249 îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Buzatu Ecaterina

250 îngrijitoare

gr. 0

generale

1

Minjineanu Valerica

251 spalatoreasa

gr. 5

generale

1

VACANT

252 bucatar IV

gr. 0

sc. praf

1

Lazar Nicolae

253 muncitor bucătărie I

gr. 4

generale

1

Dorobantu Ștefana

Secția Clinica Chirurgie si Ortopedie Infantila - 58 paturi

din care: - comp, neurochirurgie

- 3 paturi

- comp, oftalmologie

- 3 paturi

- comp, chirurgie plastica,

microchirurgie reconstructiva - 5 paturi din care arși: 2 paturi

- comp, chirurgie orala si maxilo-faciala - 3 paturi

254 medic primar - sef secție interimar

gr. 5

ortopedie pediatrica

S

1

Dr. Candussi luliana-Laura

255 medic primar

gr. 5

chirurgie-ortopedie pediatrica

S

1

Dr. Petrea Alecu

255 medic primar

gr. 5

chirurgie-ortopedie pediatrica

s

1

Dr. Duca Teodor

257 medic primar

gr. 5

chirurgie-ortopedie pediatrica

s

1

Dr. Nita Constanta-Mihaela

258 medic primar

gr. 5

chirurgie-ortopedie pediatrica

s

1

Dr. Stefanopol loana-Anca

259 medic primar

gr. 5

chirurgie-ortopedie pediatrica

s

1

Dr. Cristea Virgil-Corneliu

260 medic specialist

gr. 2

chirurgie plastica si reparatorie

s

1

Dr. Luca Andreea Mioara

261 medic specialist

gr. 2

chirurgie pediatrica

s

1

Dr. Danita Dumitru-Marius

262 medic specialist

gr. 2

chirurgie pediatrica

s

1

VACANT

263 medic rezident an V

gr. 3

ortopedie si traumatologie

s

1

VACANT

264 asistent medical principal - șefa

gr. 4

generalîst

PL

1

Dasianu Olimpia-Alina

265 asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist

s

1

Mirza Constantina

266 asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalîst

s

1

Chiosa Maricica

267 asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

s

1

Neagu Viorica

268 asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

s

1

Mihalache Claudia

269 asistent medical licențiat

gr- 2

generalist

s

1

Radîvoicovici Cristina-Elena

270 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Poalelungi Petrica

271 asistent medical principal

gr- 5

generalist

PL

1

Popa Viorela

272 asistent medical principal

gr. 4

pediatrie

PL

1

Munteanu Olimpia-Violeta

Nr. crt

Funcția

Grad / gradație

Speciafitate

273

asistent medical principal

gr. 4

generalist

274

asistent medical principal

gr. 4

pediatrie

275

asistent medical principal

gr. 4

generalist

276

asistent medical principal

gr. 4

generalist

277

asistent medical principal

gr. 3

generalist

278

asistent medical principal

gr. 2

generalist

279

asistent medical

gr. 5

generalist

280

asistent medical

gr. 4

generalist

281

asistent medical

gr. 2

generalist

282 asistent medical

gr. 2

generalist

283 asistent medical

gr. 1

generalist

284

asistent medical

gr.O

generalist

285

registrator medical

gr. 0

286

infirmiera

gr. 5

287

infirmiera

gr. 5

288 infirmiera

gr. 5

289

infirmiera

gr. 5

290

infirmiera

gr. 3

291

infirmiera

gr. 3

292

infirmiera

gr. 3

293

infirmiera

gr- 3

294

infirmiera

gr. 3

295

infirmiera

gr. 3

296

îngrijitoare

gr. 5

297

îngrijitoare

gr- 5

298

îngrijitoare

gr. 5

299

îngrijitoare

gr. 4

300

îngrijitoare

gr. 3

301

îngrijitoare

gr. 3

302

îngrijitoare

gr. 2

303

îngrijitoare

gr. 1

304

brancardier

Bloc Operator

gr. 4

305

asistent medical principal licențiat

gr-5

generalist

306

asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist

307

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

308

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

309

asistent medical principal licențiat

gr. 2

generalist

PL

PL

1

Stanciu Mirefa-Mihaela

PL

1

Huzum Cristina-Mihaela

PL

1

Anghel Daniela

PL

1

Chirila Carmen

PL

1

Nechita Claudia-Georgiana

PL

1

Anghele Victor

PL

1

Mitachi Ana-Maria

PL

1

Nichiforov Alexandra Maria

M

Bircovanu loan-Daniel

generale

1

Musat Costelia

generale

1

Caliap Victoria

generale

1

Macrineanu Doina

generale

1

Sasaran Lenuta

generale

1

Bursucanu Daniela

generale

1

Mîlea lonela-Kati

generale

1

Macameanu Alina

generale

1

Sîiubeî Mioara-Cristina

generale

1

Basalic Elena

generale

1

Rogojina Mariana-Carmen

generale

Axente Doina

generale

1

Palade Pachita

generale

1

Posa Laura-Maria

generale

Caramfil Doinita-Cristina

generale

1

Turbuc Gabriela

generale

1

Tofan Anisoara-Carmen

generale

1

Calin Aurelia

generale

1

Rauta Mariana

generale

1

Blanaru Zamfîrel-Orlando

Nivel studii

Cuant post

Numele si prenumele

PL

1

Mandache Julieta

PL

1

Lungu Florentina

PL

1

Chiriac Camelia-Amalia

Maiereanu Similia


S

S

S

S

S


Partene Adina-Lacramioara Patrascu Veronica-Nina Gherber Alina-Larisa Enachi Elena

Munteanu Ana

Nr. crt.

Funcția

Grad/ gradație

Specialital

310

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

311

asistent medical principal

gr. 4

generalist

312

asistent medical principal

gr. 3

generalist

313

asistent medical principal

gr. 3

generalist

314

infirmiera

gr. 5

315

infirmiera

gr. 5

316

infirmiera

gr. 5

317

infirmiera

gr. 4

318

infirmiera

gr. 2

319

'îngrijitoare

gr. 2

320

îngrijitoare

gr. 0

Secția Clinica A.T.I. -15 paturi

321

medic primar - sef secție interimar

gr. 5

ATI

322

medic primar

gr. 4

ATI

323

medic specialist

gr. 4

ATI

324

medic specialist

gr. 2

ATI

325 medic specialist

gr. 2

ATI

326 medic rezident anul V

gr. 0

ATI.

327 medic rezident anul IV

gr. 0

ATI

32S

medic rezident anul III

gr. 1

ATI

329

asistent medical principal - șefa

gr. 5

pediatrie

330

asistent medical principal licențiat sef delegație

gr. 4

generalist

331

asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist

332

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

333

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

334

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

335

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

336

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

337

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

338 asistent medical licențiat

gr. 2

generalist

339

asistent medical principal

gr. 4

pediatrie

340

asistent medical principal

gr-4

generalist

341

asistent medical principal

gr. 4

generalist

342

asistent medical principal

gr. 4

generalist

343

asistent medical principal

gr. 4

pediatrie

344

asistent medical principal

gr. 4

generalist

345

asistent medical principal

gr. 4

pediatrie

346 asistent medical principal

gr. 3

generalist

te

Nivel studii

Cuant.

post

Numele si prenumele

PL

1/2

Lupoae Mariana

PL

1/2

PL

1

Ciubotarii Larisa-Mihaela

PL

1

Chitu Silvia

PL

1

Racovita Oana

generale

1

Grigore Sandica

generale

1

Marcu Liiiana-Veronica

generale

1

Coman Angelica

generale

1

Maravela Adriana-Laura

generale

1

Chirac Mihaela-Cristina

generale

1

Diaconu Elena-AnaMaria

generale

1

Sasaran Madaiina

S

1

Dr. Miulescu Magdalena

S

1

Dr. Birliba Mihaela-Petronela

s

1

Dr. Bordeianu Cristina Atena

s

1

Dr. Malacu Alina

s

1

Dr. Voicu Andreea-Loredana

s

1

Dr. Sevastre Geanina-Mihaela

s

1

VACANT

s

1

Dr. Popa Anca Maria

PL

1

VACANT

S

1

Moroca Ramona-Aurora

S

1

Constantin Mâdâiina

S

1

Mogos Emiliea

s

1

Duda Maria-Simona

s

1

Cristian Marîa-Marieta

s

1

Chîrila Geta

s

1

Brinza Petruta

s

1

Balan Cristina

s

1

Bordiciuc Rodica

PL

1

Susanu Carmen

PL

1

Crudu Daniela

PL

1

Buciuc Nela

PL

1

Necula Cornelia

PL

1

Horhocea Paula-Geanina

PL

1

Pavel Mirata

PL

1

Cucu Luminita-Violeta

PL

1

Liga Mihaela

| crt 1                     Funcția

| Grad / | gradație

Specialitate

|   Nivel   I

|   studii ]

Cuant post

|        Numele si prenumele        |

347 infirmiera

gr. 5

generale

1

Paslaru Gîca

348 infirmiera

gr. 5

generale

1

Sandu Mihaefa

349 infirmiera

gr. 5

generale

1

Ghimpu Nicuta

350 infirmiera

gr. 5

generale

1

Vidroi Marcelina

351 infirmiera

gr. 5

generale

1

Basalic Ioana

352 infirmiera

gr. 5

generale

1

Ichimescu Anda-Vasilica

353 infirmiera

gr. 5

generale

1

Chiticaru Florica

354 îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Balaban Elena

355 îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Bodorin Mariana

356 îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Ciurea Mioara-Mihaela

357 ingrijitoare

gr. 3

generale

1

Pisica Laura

Statie Hemodializa - 5 aparate

358 medic rezident an III

gr.O

nefrologie pediatrica

S

1

Dr. Goroftei Larisa

359 asistent medical principal licențiat - șefa

gr. 5

pediatrie

S

1

Condriuc Teodora-Mirela

360 tehnician gr. I

gr. 5

subinginer

SSD

1

Nastase Dorina

361 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Mocanu Zinica

362 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Constandache Smarandita

363 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Curmei Gabriela

364 asistent medical principal

gr. 3

generalist

PL

1

Luca Angela

365 infirmiera

gr. 5

generate

1

Gogu Aurelia

366 îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Anton Lica

Farmacie cu circuit închis

367 farmacist diriginte interimar

gr. 4

farmacie

S

1

Lungu l rinei

368 farmacist primar

gr. 5

farmacie

S

1

VACANT

369 asistent medical principal - șefa cu delegație

gr. 4

farmacie

PL

1

Ivan Aurelia

370 asistent medical principal

gr. 4

farmacie

PL

1

Suspendat temporar

371 asistent medical principal

gr. 5

farmacie

PL

1

Stafie Domnica

372 asistent medical principal

gr. 5

farmacie

PL

1

Lazar Daniela-Camelia

373 asistent medical principal

gr. 4

farmacie

PL

1

Marina Ligia-lrina

374 asistent medical principal

gr. 4

farmacie

PL

1

Nanciu Dan

375 îngrijitoare

gr. 2

generale

1

Vasîle Rodica-Violeta

Compartiment de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale (CSPLIAAM)

376 medic rezident an II

gr-2

epidemiologie

S

1

Dr. Alexandrache Mirela Cornelia

377 asistent medical principal

gr. 4

igiena

PL

1

Macovei Daniela-Crenguta

378 asistent medical

gr. 3

igiena

PL

1

Eftimie Adriana-Alina

379 agent dezînfector

gr. 4

DDD

M

1

Sava Laurentiu

Nr. crt

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

380 agent dezinfector

gr. 2

DDD

Birou Statistica si Informatica Medicala

381

asistent medical principal - șefa

gr. 3

generalist

382 asistent medical licențiat

gr. 2

generalist

383 asistent medical principal

gr. 5

generalist

384 statistician medical principal

gr. 5

385 statistician medical principal

gr. 3

386 îngrijitoare

gr-1

Dietetica

387 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

388 asistent medical principal

gr. 5

generalist

389 asistent medical principal

gr. 5

nutriție si dietetica

390 asistent medical

gr. 5

nutriție si dietetica

Sterilizare

391

asistent medical principal

gr. 5

generalist

392

asistent medical principal

gr. 5

generalist

393

asistent medical principal

gr. 4

generalist

Laborator Clinic de Analize medicale

394

medic primar - sef laborator

gr. 5

Laborator

395

medic primar

gr. 5

Laborator

396

medic primar

gr. 5

Laborator

medic specialist

gr. 4

Laborator

397

medic specialist

gr-2

Laborator

398

medic specialist

gr. 2

Medicina de laborator

399 chimist principal cu gestiune

gr. 5

Chimie

400

chimist principal - specialist hematologie

gr. 5

Chimie

401

biolog principal

gr. 5

biologie

402

biochimîst principal

gr. 5

biochimie

403

asistent medical principal - șefe

gr. 5

Laborator

404

asistent medical principal

gr- 5

Laborator

405

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

406 asistent medical principal

gr. 5

Laborator

407 asistent medical principal

gr. 5

Laborator

408 asistent medical principal

gr. 5

Laborator

409 asistent medical principal

gr. 5

Laborator

Nivel Cuant studii post

Apostolescu


M           1

PL

1

Otava Tamara-Veronica

S

1

Crăciun Georgiana-Gabriela

PL

1

Bogdan Cristina

M

1

Constantinescu Carmen

M

1

Achim Florentina

generale

1

Trofin lordana-Daniela

PL

1

VACANT

PL

1

Danila Liliana

PL

1

Codiria Liliana

PL

1

Tataru Ștefana

PL

1

Gradinaru Marcela

PL

1

Serbanescu Ionica

PL

1

Lazarescu Petronela-Geta

s

1

Dr. Florea Caliopsia

s

1

Dr. Neagu Cor i na

s

1

Dr. Gurau Gabriela

s

1/2

Dr. Chesaru Bianca-loana

s

1

Dr. lonita Natalia-Elena

s

1

Dr. Jamea Maria-Mirabela

s

1

Patriche Tanti

s

1

Tudor Cornelia

s

1

Ignatescu Gabrieia-Elena

s

1/2

Dobre Michaela

PL

1

Iordan Lucica

PL

1

VACANT

PL

1

Beldie Lidia

PL

1

Mocanii Maricica

PL '

1

Fertu Luminita-Florina

PL

1

Rusu Mariana

PL

1

Macovei Luminița

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

|   Nivel   I

]   studii |

Cuant. post

|         Numele sî prenumele        j

410

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Oprea Rodica

411

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Nita luliana-Nicoleta

412

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Glavan Jenica

413

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Poberejnrc (ulia-Laura

414

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Manole Gianina-Nicoleta

415

asistent medical principal

gr. 4

Laborator

PL

1

Cîobotaru Mîhaela-Lacramioara

416

asistent medical principal

gr. 4

Laborator

PL

1

Teletin Ana-Maria

417

asistent medical principal

gr. 4

Laborator

PL

1

Chirosca Mirela

418

asistent medical principal

gr. 3

Laborator

PL

1

Sclifos Ionica

419

asistent medical principal

gr. 2

Laborator

PL

1

Gandu Georgiana

420

asistent medical

gr. 4

Laborator

PL

1

Stoica Cristina-Laura

421

asistent medical

gr. 4

Laborator

PL

1

Andries Mîhaela

422

asistent medical

gr. 3

Laborator

PL

1

Rotaru Mariana

423

asistent medical

gr. 2

Laborator

PL

1

Balanica Emanuela-Florentina

424

registrator medical principal

gr. 5

M

1

Matara Cerasella-Mariana

425

registrator medical

gr. 5

M

1

Gutu Ana

426 îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Bucus Olguta

427

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Mocanu Maria

428

îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Stan Elena

Serviciul Anatomie Patologica

429 medic specialist

gr. 2

anatomie patologica

S

1

Dr. Neagu Anca-Iulia

430 asistent medical principal

gr. 5

laborator

PL

1

Giurgea Vilcea

431

asistent medical

gr. 3

laborator

PL

1

Neculita Marius

432 îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Ga nea Ioana

Laborator Clinic Radiologie si Imagistica Medicala

433 medic primar sef laborator

gr. 5

radiologie

S

1

Suspendat temporar

434 medic primar-sef cu delegație

gr. 5

radiologie si imagistica med.

S

1

Dr. Duca Elvira

435 medic primar

gr. 5

radiologie si imagistica med.

s

1

Dr. Bindar Adrian-Constantin

436 medic specialist

gr. 3

radiologie si imagistica med.

s

1

Dr. Popescu Cristina-Mihaela

437 medic specialist

gr. 2

radiologie si imagistica med.

s

1

Dr. Pintilie-Gherghe Simona

438 medic rezident anul IV

gr. 1

radiologie si imagistica med.

s

1

Dr. Buraga Madalina

439 fizician specialist

gr. 3

fizica

s

1

VACANT

440 asistent medical principal - seta

gr. 5

radiologie

PL

1

Bujoreanu Tasica

441 asistent medical licențiat

gr. 4

radiologie

s

1

Gutu Alexandru-Sandel

442 asistent medical principal

gr. 5

radiologie

PL

1

Macsim Mariana

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

443

asistent medical principal

gr. 5

radiologie

444

asistent medical principal

gr. 5

radiologie

445

asistent medical principal

gr. 5

radiologie

446

asistent medical principal

gr. 5

radiologie

447

asistent medical principal

gr. 4

radiologie

448

asistent medical principal

gr. 3

radiologie

449

asistent medical principal

gr. 3

radiologie

450

asistent medical principal

gr. 2

radiologie

451

asistent medical

gr. 5

radiologie

452

asistent medical

gr. 5

radiologie

453

registrator medical

gr. 3

454

îngrijitoare

gr, 4

455

îngrijitoare

gr-4

Cabinet Diabet Zaharat Nutriție si boli metabolice

456 asistent medical principal

gr. 2

generalist

Cabinet Medicina Dentara

457 medic primar

gr. 5

pedodontie

medic

gr. 4

stomatologie generala

458 medic

gr. 0

stomatologie generala

medic

gr. 0

stomatologie generala

459 asistent medical

gr. 1

generalist

Spălătorie

460 spalatoreasa cu gestiune

gr. 5

461 spalatoreasa

gr. 5

462 spalatoreasa

gr. 5

463 spalatoreasa

gr. 5

464 spalatoreasa

gr. 5

465 spalatoreasa

gr. 5

466 spalatoreasa

gr. 3

467 spalatoreasa

gr. 2

468 spalatoreasa

gr.1

469 spalatoreasa

gr. 1


Nivel

Cuant.

studii

post


PL

1

Anastasiu Georgeta-Florina

PL

1

Bisca Aurelia-Neluta

PL

1

Huncanu Carmen-Tincuta

PL

1

Teodorescu Mihaela

PL

1

Momoloaca Carmen

PL

1

lancu Vasilica


PL

1

Radauceanu Elena

PL

1

VACANT

PL

1

Andries Mihaela-Julieta

PL

1

Anton Liliana

generale generale generale

1    Păun Adriana

1    Musat Gina-Daniela

1     Dodan Mirela-Cristina

S

1/2

Dr. Matei Madalina Nicoleta

s

1/2

Dr. Cuignet-Miron Florentina

s

1/2

VACANT

s

1/2

VACANT

PL

1

Popa Alexandra-Zoica

generale

1

Palade Veta

generale

1

Langu Lilioara

generale

1

Puiu Anicuta

generale

1

lancu Viorica-Constantina

generale

1

Matei Lenuta

generale

1

Ciobotaru Marcela

generale

1

Radu Ionela

generale

1

Lazar Gabriela

generale

1

Anton Monica

generale

1

Ștefan Lenuta

PL


1 VACANT


Nr. crt.


Funcția


Grad / gradație


PERSONAL FUNCȚIONAL Birou Managementul Calitatii

470 medic

gr. 4

medicina generala

471 referent specialitate I

gr. 5

economie

472 consilier juridic II

gr. 0

juridic

Serviciul financiar - contabilitate

473 economist I A - sef serv. - cfp

Grad ll

474 economist I A

gr. 5

475 economist l A

gr. 5

476 economiști

gr. 1

477 economiștii

gr. 1

Serviciul Resurse Umane

478 referent de specialitate I - sef serv.

Grad ll

479 referent de specialitate I

gr. 5

480 referent de specialitate I!

gr. 3

481 referent de specialitate II

gr. 2

482 referent de specialitate III

gr. 1

Serviciul Aprovizionare, Transport. Ad-fiv

483 inginer I A - sef serv.

Grad ll

484 referent de specialitate II

gr. 4

485 referent de specialitate II

gr. 3

486 magazioneri

gr. 5

487 magazioneri

gr. 3

488 arhivar

gr. 0

Birou Achiziții Publice Contractare

489 economist IA - sef birou

Grad ll

490 referent de specialitate ll

gr. 3

inginerie economica

491 referent de specialitate II

gr. 1

Compartiment juridic

492 consilier juridic IA

gr. 5
Dr. Lepadatu Margareta

Craescu Vetuta-Nela VACANT


S

S

S

S.

S


Bitire Mariana Tuchila Mariana

Suspendat temporar Marin AnaMaria

Topciu Ionela


S

S

S

S

S


Stoica Elena Suspendat temporar Merlusca Raluca

Brostic Mirela

Marat Alexandra-Oana


s

S

S

M

M

M


Simion Sîlvian

Tutuianu Marioica

Bogatu Marina

Zaldia Silvia

Zaldia Mirela

Bunea Elena-Andreea

Nedelcu Mihaela-Oana Langu Nicolae-Nicusor Apetrei DaniekRazvan


Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

493

Compartiment Tehnic inginer I A

gr. 5

494

inginer IA

gr. 5

495

Compartiment PSI inspector PSSM subing. I

gr. 5

PSSM

496

Compartiment Informatică programator II

gr. 2

informatica

497

programator H

gr. 2

informatica

498

informatician III

gr. 1

informatica

499

Personal Clerical

preot gradul 1

gr. 4

500

Bloc Alimentar bucatar 11!

gr. 5

501

bucatar IV

gr. 4

502

bucatar IV

gr. 3

503

bucatar !V

gr. 3

504

îngrijitor spatii nesanitare

gr. 2

505

îngrijitor spatii nesanitare

gr. O

506

muncitor necalificat I

gr. 2

507

muncitor necalificat 1

gr. 1

508

muncitor necalificat J

gr. 1

509

muncitor necalificat 1

gr. 1

510

muncitor necalificat 1

gr. 0

Muncitori întreținere Clădiri, Instalații

511 fochist I

gr. 5

512 fochistl

gr. 5

513 fochist I

gr. 5

514 fochîstl

gr. 5

515 fochist I

gr. 5

516 fochist III

gr. 3

517 fochist IV

gr. 5

518 electrician l

gr. 5

Vîsan Diana-Bîanca VACANT

BSD

1

Popa Camelia

S

1

VACANT

s

1

VACANT

SSD

1

VACANT

Buruiana Gheorghe

sc. prof

1

Adam Adriana

sc. prof

1

Lungu Daniela

sc. prof

1

Matasaru Vanea

sc. prof

1

Radu Marcela-Aoriana

generale

1

Vanaga Li liana

generale

1

Paraschiv Mariana

generale

1

Smadu Adrian-Catalin

generale

1

lonita Carmen

generale

1

Caldararu Mariana

generale

1

Foloaca Maria-Esmeralda

generale

1

Pricop Sandita

sc. prof

1

Lazar Adrian

sc. prof

1

Tofan Costache-Liviu

sc. prof

1

Rogojina Neculai

sc. prof

1

VACANT

sc. prof

1

lorga Niculae

sc. prof

1

Neculache Gabriel

sc. prof

1

Stoica Aurelian-Tudorel

sc. prof

1

Parau Mircea

Nr. crt.


Funcția


Grad / gradație


 • 519 electrician II

 • 520 electrician II

 • 521 lacatus mecanic I

 • 522 lacatus mecanic I

 • 523 lacatus mecanic I

 • 524 instalator I

 • 525 instalatori

 • 526 instalatorii

 • 527 instalatorii

 • 528 tâmplari

 • 529 zidar I

 • 530 zidari

 • 531 telefonist III

 • 532 telefonist III

 • 533 telefonistul

 • 534 lenjer. II

 • 535 șoferii

 • 536 șoferii

 • 537 șoferii

 • 538 muncitor necalificat l

 • 539 muncitor necalificat l

 • 540 muncitor necalificat I

 • 541 muncitor necalificat I

  gr. 5 gr. 5 gr. 5 gr. 5 gr. 5 gr. 5 gr. 5 gr. 2 gr. 2 gr. 5 gr. 4 gr. 3 gr. 5 gr. 5 gr. 5 gr. 5 gr. 5 gr. 5 gr. 5 gr. 5 gr. 5 gr. 4 gr. 3


Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete in specialități:

Cabinet ORL

542 asistent medical licențiat

gr. 1

generalist

Cabinet Audio metr ie

543 asistent medical

gr. 5

generalist

Cabinete de Pediatrie

544 asistent medical principal licențiat

gr. 2

generalist

545 asistent medical principal

gr. 5

generalist

546 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

547 asistent medical principal

gr. 4

generalist

Nivel studii

Cuant post

Numele sî prenumele

sc. prof

1

Toader Dumitrei

sc. prof

1

Tofan Sile

sc. prof

1

VACANT

sc. prof

1

Onu Leonard

sc. prof

1

VACANT

sc. prof

1

VACANT

sc. prof

1

Sburlea Valeriu-Dragos

sc. prof

1

Antohe Aurel-Rica

sc. prof

1

Antohe Horatiu

sc. prof

1

Spiridonescu ion

sc. praf

1

Bursucanu Ovidiu

sc. prof

1

Lazar Constantin-Ciprian

sc. prof

1

Gherghisan Fanica

sc. prof

1

Bejan Felîcîa Daniela

sc. prof

1

Focsa Gina

sc. prof

1

Goroftei Mariana

sc. prof

1

Marin Tudorache

sc. prof

1

Goroftei Costica

sc. prof

1

Cristea Adrian-Florin

generale

1

Mihalcea Vasile

generale

1

Popa Florin Aurelian

generale

1

VACANT

generale

1

VACANT

Balan Nicoleta

PL


Fortu Rodica

S

1

Busîla Gabriela

PL

1

Ciorata Adi-Comelia

PL

1

Tarpan Monica

PL

1

Streche Manuela-Emiliza

Funcția


Nr

*7                    Funcția

crt

Cabinet Endocrinologie

 • 548 medic specialist

 • 549 medic specialist

 • 550 asistent medical principal

Cabinet Chirurgie pediatrica

 • 551 asistent medical

  Grad / gradație

  Specialitate

  gr. 3

  endocrinologie

  gr. 3

  endocrinologie

  gr. 4

  generalist

  gr. 1

  generalist


Cabinet Ortopedie pedtatrica/Chirurgie plastica,microchirurqie reconstructiva

552 asistent medical principal

gr. 3

generalist

Cabinet Neurologie pediatrica

553 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

Cabinet Psihiatrie pediatrica

554 medic rezident an IV

gr. 2

Psihiatrie Pediatrica

555 psiholog specialist

gr. 3

556 asistent medical principal licențiat

gr. 2

generalist

Cabinet Cardioloqie

557 asistent medical principala

gr. 5

pediatrie

Cabinet Genetica medicala

558 medic specialist

gr. 2

genetica medicala

559 asistent medical

gr. 2

generalist

Cabinet Alergoloqie si Imunoloqie ClinicaJHematoloqie

560 asistent medical principal

gr. 5

generalist

Cabinet Oftalmoloqie

561 medic primar

gr. 5

oftalmologie

medic specialist

gr. 2

oftalmologie

562 medic specialist

gr. 2

oftalmologie

563 asistent medical principal licențiat - coordonator

gr. 5

generalist

564 asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

Cabinet Ortoptica

565 asistent medical principal

gr. 4

generalist

Nivel studii

Cuant post

Numele si prenumele

S

1

Dr. Dragomir-Ananie Emiliana-Teodora

S

1

VACANT

PL

1

Patrascu Nicoleta

PL

1

Roman Andreea-Alexandra

PL

1

VACANT

M

1/2

Pais Adriana

S

1

Dr. Calcan Gabriela

S

1

Tanase Raluca-Ecaterina

S

1

VACANT

PL

1

Casu Mihaela

S

1

VACANT

PL

1

VACANT

PL


Halapciuc Valentina


S

S

S

S s


1/2   Dr. Mazilescu Rodica-Aurora

1/2   Dr. Totolici Geanina

1     Dr. Taranu Corina

1    Verga Gabriela-lsabela

1     Oprisan Daniela-Madalina

1Nr-1

I ort.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

1 Nivel

| studii

I Cuant.

| post

|         Numele si prenumele        |

566

asistent medical

gr. 5

general ist

PL

1

VACANT

Cabinet dermatoveneroloqie

567

medic specialist

gr. 3

dermatovene rologie

S

1

Dr. Manolache lulia Simona

568

asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist

S

1

Tanase Adriana

Fișier

569

registrator medical principal

gr. 5

M

1

Hanganu Lilîana

570

registrator medical

gr. 1

M

1

Toderita Georgiana

Laborator recuperare medicina fizica si balneologie

571 kinetoterapeut principal

gr. 5

Kinetoterapie

S

1

Buhaescu Georgiana-Alina

572 Kinetoterapeut principal

gr. 5

Kinetoterapie

S

1

Fudulache Catalina-Laura

573 Kinetoterapeut principal

gr. 5

Kinetoterapie

S

1

Borsciov Gabriela

574 kinetoterapeut

gr. 1

Kinetoterapie

S

1

Jijie Bogdan

575 asistent medical principal

gr. 5

balneofizioterapie

PL

1

Bejan Tincuta

576 asistent medical principal

gr. 5

ba Ineofizîoterapie-masaj

PL

1

Pruna Anisoara

577 asistent medical principal

gr. 5

bal neofiziotera pie-masaj

PL

1

Dragomir Anca-Magdalena

578 asistent medical

gr-4

balneofizio kinetoterapie si recuperare

PL

1

Caitas Silvia

579 asistent medical

gr. 4

balneofiziokinetoterapie si recuperare

PL

1

Modiga luliana

580 infirmiera

gr- 5

generale

1

Dragus Ioana

581 îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Blanaru Maria-Perlina

Personal Auxiliar

582 îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Anton Lenuta

583 îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Caterinschi Mariana

584 îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Donici Viorica-Carmen

585 îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Damian Maria-Magdalena

586 îngrijitoare^

gr. 2

generale

1

Cosug Florentina

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii nSf. toan" Galați

STAT DE FUNCȚII

la data de 01.07.2019

Medici Rezidenti                                                                                                     VACANT - 3

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

1

medic rezident anul V

gr. 1

pediatrie

S

1

Dr. Matei Loredana

2

medic rezident anul IV

gr. 2

reabilitare medicala

S

1

VACANT

3

medic rezident anul IV

gr-2

pediatrie

S

1

Dr. Baran Stefanîa-Claudia

4

medic rezident anul IV

gr. 2

pediatrie

s

1

Dr. Constantinescu Liana

5

medic rezident anul IV

gr. 2

alergologie si imunologie clinica

S

1

Dr. Stancescu Floriana

6

medic rezident anul IV

gr-1

pediatrie

s

1

Dr. Rusu Mihaela-Ramona

7

medic rezident anul IV

gr. 1

pediatrie

s

1

Dr. Gheorghita-Panait Mihaeia

8

medic rezident anul IV

gr. 1

reabilitare medicala

s

1

Dr. Codreanu (Popa) Georgiana-Claudia

9

medic rezident anul IV

gr. 1

boli infectîoase

s

1

Dr. Cobzariu Claudina Gabriela

10

medic rezident anul III

gr. 2

pediatrie

s

1

Dr. Oprea (Buleandra) Geanina-Lacramioara

11

medic rezident anul HI

gr. o

pediatrie

s

1

Dr. Doaga Alexandra Mihaela

12

medic rezident anul III

gr. 0

chirurgie pediatrica

s

1

Dr. Balan llie

13

medic rezident anul II

gr. 2

medicina fizica si de reabilitare

s

1

Dr. Vînturache Daniela

14

medic rezident anul II

gr. 2

medicina fizica si de reabilitare

s

1

Dr. Dan Mariana

15

medic rezident anul II

gr. 1

pediatrie

s

1

Dr. Ciortea Diana-Andreea

16

medic rezident anul II

gr. 1

pediatrie

s

1

Dr. llie Cornelia Corina

17

medic rezident anul II

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr. Cernamoriti-Turca Gina Andreea

18

medic rezident anul II

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr. Jalba Geanina-Adelina

19

medic rezident anul II

gr. o

pediatrie

s

1

Dr. Dragostin Miruna-Patricîa

20

medic rezident anul II

gr. o

pediatrie

s

1

Dr. Rusu Anamaria

21

medic rezident anul II

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr. Dumitru Mihaela-lulia

22

medic rezident anul II

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr. Preoteasa Ecaterina-Andreea

23

medic rezident anul II

gr. 0

ortopedie pediatrica

s

1

Dr. Barbuta Mioara

24

medic rezident anul II

gr- o

ortopedie pediatrica

s

1

Dr. lomer Merdal

1Nr-

1 crt *

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

I Nivel | studii

| Cuant.

I post

|            Numele si prenumele           |

25

medic rezident anul II

gr. 0

mediana fizica st de reabilitare

S

1

Dr. Fatu Ana-Maria

26

medic rezident anul II

gr.O

medicina fizica si de reabilitare

S

1 -

Dr. Fortu-Luca Laurentiu-Constantin

27

medic rezident anul 1

gr. 5

medicina fizica si de reabilitare

S

1

Dr. Mierlan Sorina-Daniela

28

medic rezident anul 1

gr. 4

ortopedie pediatrica

S

1

Dr. Danila Radu

29

medic rezident anul 1

gr. 4

microbiologie medicala

s

1

Dr. Brighidin Raisa

30

medic rezident anul 1

gr. 3

microbîologîe medicala

s

1

VACANT

31

medic rezident anul 1

gr. 2

chirurgie pediatrica

s

1

Dr. Chiritoîu Adrian

32

medic rezident anul 1

gr. 2

pediatrie

s

1

VACANT

33

medic rezident anul 1

gr. 2

pedodontle

s

1

Dr. Per Sîlvîa-Ana-Maria

34

medic rezident anul 1

gr. 2

oncologie medicala

s

1

Dr. Paslaru Ana-Maria

35

medic rezident anul 1

gr-1

microbiologie medicala

s

1

Dr. Pahome Raluca

36

medic rezident anul 1

gr. 1

medicina fizica si de reabilitare

s

1

Dr. Zait Claudia

37

medic rezident anul 1

gr-1

pediatrie

s

1

Dr. Macnea Larisa

38

medic rezident anul 1

gr. 0

mediana fizica si de reabilitare

s

1

Dr. Saglam Aii Osman

39

medic rezident anul 1

gr- o

medicina fizica si de reabilitare

s

1

Dr. Tanase Claudiu-Elisei

40

medic rezident anul 1

gr. 0

microbiologie medicala

s

1

Dr. Peptine Lucian Daniel

41

medic rezident anul l

gr. 0

ortodontie si ortopedie dento-faciala

s

1

Dr, Serban Adina-Maria

42

medic rezident anul 1

gr. 0

ortodontie si ortopedie dento-faciala

s

1

Dr. Adam Adriana

43

medic rezident anul 1

gr. 0

ortodontie si ortopedie dento-faciala

s

1

Dr. Voicu Alina

44

medic rezident anul 1

gr. 0

ortodontie si ortopedie dento-faciala

s

1

Dr. Prigoana Andreea

45

medic rezident anul 1

gr. 0

ortodontie si ortopedie dento-faciala

s

1

Dr. lorgoveanu Crîstina-Elena

46

medic rezident anul 1

gr. 0

ortopedie pediatrica

s

1

Dr. Jamba Dorin

47

medic rezident anul 1

gr. 0

ortopedie pediatrica

s

1

Dr. Ene Daniela

-48

medic rezident an ui ]

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr. Gheorghiu Cristina

49

medic rezident anul 1

gr. 0

pediatrie

8

1

Dr. Barbu Raisa-EIoise

50

medic rezident anul 1

gr.O

pediatrie

s

1

Dr. Anton Marinela-Andreea

51

medic rezident anul 1

gr. 0

pedodontie

s

1

Dr. Lipsa Bianca-ioana

52

medic rezident anul 1

gr. 0

pedodontie

s

1

Dr. Toma Cristian-Razvan

53

medic rezident anul i

gr. 0

pedodontie

s

1

Dr. Vioreanu Cristina

54

medic rezident anul 1

gr. 0

pedodontie

s

1

Dr. Bordianu Adina-loana

55

medic rezident anul 1

gr. 0

radiologie-imagistica medicala

s

1

Dr. Luca Andreea-Roxana

56

medic rezident anul 1

gr. 0

radiologie-imagistica medicala

s

1

Dr. Serb-Alexe Larisa

57

medic rezident anul 1

gr. 0

radiologie-imagistica medicala

s

1

Dr. Mudrag Andreea

58

medic rezident anul I

gr. 0

radiologie-imagistica medicala

s

1

Dr. Panait Dorrn-Gabi

59

medic rezident anul 1

gr. o

radiologie-imagistica medicala

s

1

Dr. Grosu Alexandru

60

medic rezident anul I

gr. 0

chirurgie pediatrica

s

1

Dr. Antohe Cătălină

61

medic rezident anul 1

gr. 0

chirurgie pediatrica

s

1

Dr. Ndengeye Shema Placide

Nr. crt.

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

medic rezident anul V - pe post ATI

gr, 1

ATI

medic rezident anul ÎV - pe post la Psihiatrie

gr, 2

psihiatrie pediatrica

medic rezident anul IV - pe post la Neonatologie

gr, 1

neonatologie

medic rezident anul IV - pe post la Radiologie

gr. 1

radiologie si imag.med.

medic rezident anul III - pe post Hemodializa

gr, 0

nefrologie pediatrica

medic rezident anul III pe post Epidemiologie

gr. 2

epidemiologie

medic rezident anul III * pe post ATI

gr-1

ATI

Nivel


studii


Cuant post

1

1

1

1

1

1


Dr. Sevastre Geanina-Mihaela

Dr. Calcan Gabriela

Dr. loan Elena Maria

Dr. Buraga Madalina

Dr. Goroftei Larisa

Dr. Alexandrache Mirela Cornelia

Dr. Popa Anca-Maria


Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. loan" Galați

STAT DE FUNCȚII

la data de 01.07.2019

VACANT - 0

Centru de Sănătate Mintala

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

1

medic primar - sef centru

gr. 5

NPI

S

1

Dr.Campean Marcela

2

psiholog clinician principal

gr. 3

S

1

Rusu Carmen

3

asistent medical principal coordonator

gr. 5

pediatrie

PL

1

Colceru Minodora

4

asistent medical principal indemnizație conducere gr. 4

generalist

PL

1

Costandache Rodica-Doina

5

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Aurica Daniela

6

asistent medico-social principal

gr. 3

social

PL

1

Balan Manuela

7

registrator medical

gr- 5

M

1

Gramov Ionel

8

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Comanescu Fanica

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf loan” Galați

STAT DE FUNCȚII

Ia data de 01.07.2019

VACANT -1

Compartiment Primire Urgente

Nr. crt

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Guant post

Numele si prenumele      |

1

medic primar-sef comp interimar

gr. 5

pediatrie-atestat medicina de urgenta prespitaficeasca

S

1

Dr. lordache Florin Viorel

2

medic primar

gr. 5

pediatrie

S

1

Dr. Mărgărit Lorina

3

medic specialist

gr. 4

pediatrie

s

1

Dr. Sacagiu loan Sorin

4

medic specialist

gr. 3

pediatrie

s

1

Dr. Savin Claudia Ana

5

medic specialist

gr. 3

pediatrie

s

1

Dr. Radu Mihaela Afinica

6

medic specialist

gr. 4

pediatrie-atestat medicina de urgenta prespitaliceasca

s

1

Dr. Voiculescu Alina Larisa

7

medic specialist

gr. 3

medicina de urgenta

s

1

Dr. Bogdan-Goroftei Roxana-Elena

8

medic specialist

gr. 2

pediatrie

s

1

Dr. Munteanu Gabriela

9

medrc specialist

gr. 2

pediatrie

s

1

Dr. Andrei Alina-Cristina

10

medic specialist

gr. 2

pediatrie

8

1

Dr. Fedot Cristina-Mihaela

11

asistent medical principal licențiat - șefa

gr. 5

generalist

S

1

Panaite Cristina

12

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

S

1

Mihai Mariana

13

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

s

1

Chirila Draga-Vasiiica

14

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

s

1

Tihan Geanina-Liliana

15

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

s

1

Tatu Madalina

16

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Avram Lory-Carmen

17

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Teodorof Catalina-Mioara

18

asistent principal medico-social

gr. 5

social

PL

1

Bigu Alina

19

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Lungu lonelia

20

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Serban Ionela

21

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Dica Catalina-Teodora

22

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Darie Ionela

23 asistent medical principal

gr, 3

generalist

24 asistent medical principal

gr. 3

generalist

25 asistent medical principal

gr. 2

generalist

26 asistent medical

gr. 5

generalist

27 asistent medical

gr-2

generalist

28 asistent medical

gr.1

generalist

29 asistent medical principal licențiat

gr. 2

generalist

30 asistent medical licențiat

gr. 0

generalist

31 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

32 asistent medical principal

gr. 4

generalist

33 asistent medical principal

gr. 3

generalist

34 asistent medical

gr. 0

generalist

35 registrator medical principal

gr. 4

36 registrator medical principal

gr-3

37 registrator medical

gr-1

38 registrator medical

gr.o

39 registrator medical

gr. 0

40 infirmiera

gr. 5

41 infirmiera

gr. 5

42 infirmiera

gr. 5

43 infirmiera

gr. 5

44 infirmiera

gr. 4

45 infirmiera

gr. 3

46 îngrijitoare

gr. 5

47 îngrijitoare

gr. 5

48 îngrijitoare

gr. 5

49 îngrijitoare

gr. 5

50 îngrijitoare

gr. 3

51 brancardier

gr. 3

52 braricar^ietc

gr. 1

53,f/^rancâfciier.

gr. 1

Președinte de ședință,

PL

1

Dumitru Silvia

PL

1

Barladeanu Elena

PL

1

Balan Alexandru Gabriel

PL

1

Baloniu Gina

PL

Manea Georgeta-Tincuta

PL

1

Caraiman Camelia

S

1

Cernescu Mihaela

S

1

Vlasie Patricia Ramona

PL

1

Chioseaua Mariuta

PL

1

Stefanopol Stefan-Vaientin

PL

1

Voicu Nicu Andrei

PL

1

Boros Adrian

M

1

Giurgea Liliana

M

1

Ene Dragos-Florin

M

1

Cirja Alice Andreea

M

1

Stoica Octavian-Adrian

M

1

Baloniu Claudiu-Bogdan

generale

1

Ciobotaru Jeni

generale

1

Bustiuc Emilia

generale

1

Jitca Mariana

generale

1

Adam Camelia

generale

1

Vlad Tincuta

generale

1

Neculita Geta

generale

1

Cercel Ioana

generale

1

Alexandru Aurora

generale

1

Cojocaru Aurelia

generale

1

Chelaru Mirela

generale

1

Mogos Ecaterina

generale

1

Sorica Vladimir-Justinian

generale

1

Onu Roberto

generale

1

VACANT