Hotărârea nr. 36/2019

Finantarea din bugetul local al Municipiului Galati a cheltuielilor pentru participarea Scolii Gimnaziale nr. 28 Galati in cadrul proiectului "Dunare. Prut. Siret. Educatie Scolara."

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 36 din 31.01.2019

privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Școlii Gimnaziale nr. 28 Galați în cadrul proiectului “Dunăre. Prut. Siret. Educație Școlară.”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 39/23.01.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 4368/23.01.2019, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 4370/23.01.2019, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând solicitarea Școlii Gimnaziale nr. 28 Galați nr. 51/15.01.2019 înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 4369/17.01.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 105, alin. (2), lit. k) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (3) și alin. (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (6), lit. a), pct.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

9

Art. 1 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Școlii Gimnaziale nr. 28 Galați în cadrul proiectului “Dunăre. Prut. Siret. Educație Școlară.”, în cuantum de 45.000 lei, reprezentând suma de rulaj din valoarea proiectului, din capitolul 65.02. -învățământ.

Art. 2 - Se aprobă asigurarea temporară a resurselor financiare necesare implementarii proiectului “Dunăre. Prut. Siret. Educație Școlară.”, în condițiile rambursării cuantumului de 45.000 lei din ultima tranșă a mecanismului de rambursare a proiectului.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul Municipiului Galați,