Hotărârea nr. 358/2019

Trecerea unor terenuri din domeniul public al municipiului Galati in domeniul privat al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 358

din 31.07.2019

privind trecerea unor terenuri din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 389/18.07.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 46558/18.07.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 46560/18.07.2019, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate, al Instituției Arhitect și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitările înregistrate Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 29759/02.04.2019, nr. 52883/819.06.2019, nr. 52947/19.06.2019, respectiv nr. 52983/19.06.2019;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 491/25.09.2017 pentru completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) și art. 361, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă trecerea unor terenuri din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați.

(2) Terenurile sunt identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 358/31.07.2019

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

401.

teren

b-dul Otelarilor nr. 17 S15

Suprafața = 59 mp

402.

teren

Str.Calea Prutului nr.154

Suprafața = 1.550 mp

403.

teren

Str.Basarabiei nr. 142,bl. N3A,parter

Suprafața = 45,96 mp

404.

teren

B-dul Dunărea nr.5 S1

Suprafața = 69 mp

Președinte de ședință,