Hotărârea nr. 353/2019

Dezmembrarea in 2 loturi a terenului, in suprafata de 1560 mp, proprietate privata a municipiului Galati, situat pe Gheorghe Doja nr. 2, aferent bl. 5A

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 353

din 31.07.2019

privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului, în suprafață de 1560 mp, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe Gheorghe Doja, nr. 2, aferent bl. 5A

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 382/17.07.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 46084/16.07.2019 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 46086/16.07.2019, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget-fnanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând referatul de admitere nr. 51515 din 31.05.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă dezmembrarea în 2 loturi a terenului, în suprafață de 1560 mp, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Gheorghe Doja, nr. 2, aferent bl. 5A, după cum urmează:

-Lot 1 - cu suprafața măsurată de 90 mp, având numărul cadastral 128573, -Lot 2 - cu suprafața măsurată de 1470 mp, având numărul cadastral 128574;

(2) Terenurile sunt individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

ANEXA NR: 1.38 la regulamentPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI - PROPUNERE DEZMEMBRARE

SCARA 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurate (mp)

Adresa imobil

122712

1560

Mun.Galatl.CartlwSfderursistllorVest, Str. GbeorgteDoja, nr. 2.af. t>L5A

Nr. carte funciara

Unitatea Administrativa Teritaiafe (DAT)

122712

GALAȚIDEZMEMBRARE IMOBIL

Situația actuala (inalnte de dezmembrare)

Situația viitoare (dopa dezmembrare)

Nn cad.

Categ.de fotoskrta

Suprafața (mp)

Ccns’rectii

Descriere imobil

Nr. cad.

Categ, deiSuprafata folosința j țmp)

Construcții

Descriere imobil

Destinația

S tanstr.

S desfășurată

Oe&tlnetta

Scojtstr.

S desfaswrata

122712

Cc

1380

CI

CAS

72

72

Cc !   90

CI

CAS

72

72

LOT1

C2

CA

10

10

C2

CA

10

10

ca

CA

8

8

C3

CA

8

6

TOTAL    98

90

SO

Cc      1470

LOT 2

TOTAL | 1470 ■

TOTAL

1560

■.șa.

90

TOTAL

| 1560

SO

90

Suprafața totala masurata a imobilului =1560.mp


Suprafața totala masurata a imobilului =ț5S0mp


W600


intocmiriidocu®


tu Francisc Eugen

(jateren, coracdludinea ■cfespondenta acesteia cu

/SefflrâfiiXAfiSmpilfe ■ ’Scria RO-GL-F.Nr-»««§;■ >     «7.40.2010

APOSTU mNCKCjy

SU6E»

Data: mai 5519Inspector;

Confirm introducerea imobilului in baza de date Integrata si atribuirea numărului cadastral.Nume și Prenume: TQMȘA VIOREL Funcția: CONSILIER


Data:


Stampila BCPIAnexa la HCL nr. 353/31.07.2019Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa Imobil

90

Mun.Gatati, Cartier Skfertirgfetilor Vest, Str. Qheorghe Deja, nr. 2,at. bl,5A-lot1


Nr. carte funciara

Unitatea Administrativa Teritoriala (UAT)

GALAȚI


Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

1

Cc

90

TOTAL

90


Cod

DoslinaSa

Suprafața construita la solfmp)

Mențiuni

C1

CAS

72

extindere spațiu comercial, parter, anut edificării 2016.suprafața construita desfășurată = 72mp, prapr.famTaîpau

02

CA

10

alee si scări acces extindere spațiu comercial ,anul edificării 2016, propr.fam.Talpau

C3

CA

8

scări acces extindere spațiu comercial, anul edificării 2016, propr.fem.Talpau

TOTAL

90PLAN DE AMPLASAMENT S/ DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:500


ANEXA NR. 1.35 la regulamentNr. cadastral

Suprafețe măsurată (rn.pl

Adresa imobil

1470

Mun.Gafaff, Cartier Siderurglstitor Vest, Str. Gheorghe Doja, nr. 2,af. bl.SA- tot 2

Nr. carte funciara

Unitatea Administrativa Teritoriala (UAT)

7ZS STA'

GALAȚICategoria de fctosinta

Suprafața ftnp)

1

Cc 1

1470

TOTAL

1470


Mențiuni


Din tatald de 147tap: -TIZ mp aces Hoc si 747 mp spațiu verde teren domeniu publicai mun. GațaS


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destiiata

Suprafața constelata soițrnp)

Mentei

TOTAL


Suprafața totala masurata a imobilului ~1470mp


Confirm                          teren,: cornctfedinea

teteșmmi cfocufp^n®0i cadăsfîawaâcs^eapordenta acesteia cu


Inspector ■,

Confirm introducerea imobilului in baza da date integrata si atribuirea numărului cadastral.


Semnătură si parafa


ROX»VF,Nr.t»to|- j apositi hăhoo/ sugenjfdfî/


! Nume și Presume: .ȚOMȘA VIOREL |

i Funcția:

s- e^:..............^                  ----,„■„, ,1..^


Stampila BCR