Hotărârea nr. 351/2019

Dezmembrarea in 2 loturi a terenului, in suprafata de 182 mp, proprietate privata a municipiului Galati, situat pe str. Brailei nr. 157A, aferent bl. A6-A7

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 351

din 31.07.2019

privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului, în suprafață de 182 mp, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, nr. 157A, aferent bl. A6-A7

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 380/17.07.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 46092/16.07.2019 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 46094/16.07.2019, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget-fnanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând referatul de admitere nr. 44173 din 13.05.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă dezmembrarea în 2 loturi a terenului, în suprafață de 182 mp, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, nr. 157A, aferent bl. A6-A7, după cum urmează:

-Lot 1 - cu suprafața măsurată de 124 mp, având numărul cadastral 128489, -Lot 2 - cu suprafața măsurată de 58 mp, având numărul cadastral 128490;

(2) Terenurile sunt individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,ANEXA NR. 1.35

Plan de amplasament și delimitare a imobilului        scara 1:100

Nr. ca da strai

Suprafața măsurată a imobilului(mp)

Adresa imobilului

124

M un. Galați, Str. Brăilei nr. 157A, af. bl. A6-A7, Lot 1, Jud. Galați

Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Galați440990


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

124

Intre punctele 10-11-12 limita nematerializata, intre punctele 12-1 limita materializata prin perete construcție si gard.

Total

B. Date referitoare la construcții
CIE


—   ‘■c O\

nc»r^


USA


CO     r      -...... ¥ArrT-

coresp^d^nța ace^ilZoE |ea!itatea din Sernnâturatfr stampila 'V'>z

C.P.t>


^g^ampila,

Data 04.201^—^-
5 Ciste^jjrla B le?i pawpan Wri

GP


Mențiuni


Spațiu comercial (P)


măsurată a imobilului = 124 mp - mp


Inspector


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată ți. atribuirea numărului cadastral

■■■-■------- .           Data:

Ștampila BCPI
Nr. ca da strai

Suprafața măsurată a imobilului(mp)

Adresa imobilului

IMlfw

58

Mun.Galați, Str.Brailei nr. 157A, af. bl. A6-A7, Lot 2, Jud. Galați

Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Galați/Jy S'?)-' Mr 0627 70 113 Confirm ^fedJiârLaSnăsurâtori 1 □core®tudjpe9tțfetfflțji^ii;0>i ț ^fr^sțwncfența


-3-

Președinte de ședință,