Hotărârea nr. 347/2019

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, Aleea Salcamilor nr. 9

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 347 din 31.07.2019

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Salcâmilor, nr. 9

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 384/17.07.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 46286/17.07.2019, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 46288/17.07.2019, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 29, alin. (2) și alin. (3) din Anexa 1 la H.C.L nr. 328/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism și a Procedurii privind avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism pentru Municipiul Galați, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin H.C.L. nr. 317/27.08.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 43 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (2) lit. c, alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului, înregistrat sub nr. 35054/03.06.2019, al documentației Plan Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Salcâmilor nr. 9, individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Salcâmilor nr. 9, în vederea realizării unei construcții cu funcțiunea de locuință individuală, pe terenul proprietate, beneficiari, Gugoașă George și Gugoașă Florina Lăcrămioara, individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și a echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioarei, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Planului urbanistic general, ale Regulamentului local de urbanism și ale Strategiei de dezvoltare spațială a municipiului Galați, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 62/26.02.2015, rectificată prin HCL nr. 354/27.07.2017.

Art. 4 - Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu este de doi ani. Valabilitatea prevederilor din documentația de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, pâna la finalizarea acestora.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

INSTITUȚIA ARHITECT SEF BIROU PLANIFICARE URBANA, COMPARTIMENT PLANURI DE URBANISM

Tel: +40 0236 307.708 Email: arhitectsef@primariagalati.roRAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Nr. . S£.4./.

Conform Legii 350/2001 - art. 48 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul, planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relație cu parcelele invecinate. Planul de urbanism reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural -volumetrica, modul de ocupare a terenului si nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia.

In conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul Local aprobat prin H.C.L. nr. 238/26.05.2011 si Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010, intocmim prezentul “raport al informării si consultării publicului’’ a documentației Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiție:

PUD - LOCUINȚĂ (P+1E), TRAIAN NORD, ALEEA SALCÂMILOR, NR. 9, GALAȚI, BENEFICIARI: GUGOAȘĂ GEORGE Șl GUGOAȘĂ FLORINA LĂCRĂMIOARA

Elaborator d-na arh. Marin Eleonora Doina, Birou Individual de Arhitectură , Galați, str. Domnească nr. 13, bl. L, ap. 84, tel. 0722362560, e-mail: arh.doinamarin@yahoo.com.

Implicarea publicului în etapa pregătitoare a P.U.D s-a realizat exclusiv prin grija beneficiarului care a prezentat notificările vecinilor direcți ai parcelei:: Goleanu Liliana; Beschieru Bogdan; Marin Eleonora Doina, Zamfir Iulian Florin, Drăgoi Raluca Irina, Stroia Ion, Apostol Petru.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor furnizate în cadrul procesului de informare și consultare a publicului.

Pană ia data întocmirii prezentului raport nu s-au înregistrat observații sau sugestii.

Implicarea publicului în etapa aprobării P.U.D. se va realiza prin afișarea automată pe pagina web a P.M.G. a listei documentațiilor aflate în curs de avizare și aprobare.

Având în vedere cele prezentate, se propune: analizarea, deliberarea și însușirea acestui raport de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) și Consiliul Local Galați

ARHITECT ȘEF,

Dr.Arh. DRAGOȘ HORIA BUHOCIU
LOCUINTA UNIFAMILIALA

(PARTER + 1ETAJ)

AMPLASAMENT

LOT 3/3, PARCELA 18, TARLA 39, ALEEA SALCAMILOR NR.9,

MUNICIPIUL GALATI, JUDETUL GALATI

FAZA DE PROIECTARE :

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

P.U.D.

BENEFICIARI :

GUGOASA GEORGE SI

GUGOASA FLORINA-LACRAMIOARA

Strada Gheorghe Doja nr.5, Bloc 7A, sc.5, et.2, Ap.87BENEFICIARI :

GUGOASA GEORGE SI

GUGOASA FLORINA-LACRAMIOARA

LUCRAREA :

LOCUINTA UNIFAMILIALA (PARTER + 1ETAJ)

PROIECTANT :

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM „ARHITECT MARIN ELEONORA DOINA” GALATI, STR. DOMNEASCA NR..13, BLOC L, SC.2, ET.1, AP.84, TEL. 0722362560;

PROIECT NR. :

MED /01/2019

AMPLASAMENT :

LOT 3/3, PARCELA 18, TARLA 39, ALEEA SALCAMILOR NR.9, MUNICIPIUL GALATI, JUDETUL GALATI

FAZA DE PROIECTARE :

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

TABEL DE RESPONSABILITĂȚI

ÎNTOCMIT: ARHITECT ANGHELI M. GABRIEL

ȘEF DE PROIECT : ARHITECT MARIN ELEONORA DOINA

Zr\
BORDEROU

Parte scrisă:

 • 1. Pagina de titlu;

 • 2. Tabel de responsabilități;

 • 3. Borderou;

 • 4. Certificat RUR;

 • 5. Memoriu justificativ;

 • 6. Contract de vanzare-cumparare nr. 3712/ 10.11.2017.

 • 7. Documentatie cadastrala;

 • 8. Certificat de urbanism nr. 2064/ 27.11.2018.

 • 9. Studiu geotehnic;

 • 10. Aviz OCPI;

 • 11. Avize de utilitati

Parte desenată:

1.

(U 1)

- Plan de încadrare în municipiu

SC. 1

: 25000;

2.

(U 2)

- Plan de încadrare în zonă

SC. 1

: 1000;

3.

(U 3)

- Plan situație existenta

SC. 1

: 200;

4.

(U 4)

- Fotografii situatie existenta

5.

(U 5)

- Reglementari urbanistice

SC. 1

: 200;

6.

(U 6)

- Circulatia terenurilor

SC. 1

: 200;

7.

(U 7)

- Reglementari edilitare

SC. 1

: 200;

8.

(U 8)

- Fațade

5

SC. 1

: 100;

9.

(U 9)

- Perspectiva

ÎNTOCMIT

ARHITECT ANGHELI M. GABRIEL

SEF PROIECT

ARHITECT MARIN ELEONORA DOINAIX

BENEFICIARI:

GUGOASA GEORGE SI

GUGOASA FLORINA-LACRAMIOARA

LUCRAREA:

LOCUINTA INDIVIDUALA (P+1E)

PROIECTANT:

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA SI URBANISM

,,ARHITECT MARIN ELEONORA DOINA”

FAZA: P.U.D.

PROIECT NR.:

F.N./2019

AMPLASAMENT:

LOT 3/3, PARCELA 18, TARLA 39, ALEEA

SALCAMILOR NR,9, MUN. GALATI, JUD. GALATI

MEMORIU JUSTIFICATIV - P.U.D.

 • 1. PREZENTARE GENERALA

La solicitarea fam. Gugoasa George si Florina-Lacramioara s-a intocmit documentatia tehnica PUD (Plan Urbanistic de Detaliu)

Terenul are o suprafață construita de 576.00 mp și se găsește in judetul Galați, intravilanul municipiul Galați, Aleea Salcamilor nr.9, Tarla 39, Parcela 18, Lot 3/3.

Beneficiarul a solicitat intocmirea PUD-ului (conform Certificatului de urbanism) pentru o locuinta unifamiliala cu regim de înălțime parter si etaj.

Prezenta documentație a fost întocmita in baza Certificatului de

5

Urbanism nr. 2064/ 27.11.2018 emis de Primăria municipiului Galați în conformitate cu Metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D.-ului aprobat cu Ordinul MLPAT indicativ G M 009 - 2000.

DATE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI

Denumirea lucrării: LOCUINȚA UNIFAMILIALA (PARTER + 1 ETAJ)

Amplasament:

LOT 3/3, PARCELA 18, TARLA 39,

ALEEA SALCAMILOR NR.9,

MUNICIPIUL GALATI, JUDETUL GALATI

Faza:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Proiectant:

BIROU INDIVIDUAL DE

ARHITECTURA SI URBANISM

„ARHITECT MARIN ELEONORA DOINA”

Beneficiar:

GUGOASA GEORGE SI

GUGOASA FLORINA-LACRAMIOARA

Proiect nr. :

MED /01/2019

2. OBIECTIVUL LUCRĂRII

Planul urbanistic de detaliu este documentația care asigură condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară, în corelare cu funcțiunea predominantă și vecinătățile imediate.

Documentația are caracter de reglementare specifică și se elaborează pentru aprofundarea prevederilor din „Actualizare Plan Urbanisitic General, Regulamentul Local de Urbanism si Strategia de Dezvoltare Spatiala a

Municipiului Galati 2014” aprobat cu Hotararea nr.62/ 26.02.2015, corelate cu condiționările din Certificatul de Urbanism nr. 2064/ 27.11.2018, eliberat de Primăria Municipiului Galați.

REGIMUL JURIDIC

Imobilul se afla in intravilanul municipiului Galati si este proprietatea sotilor Gugoasa George si Gugoasa Florina-Lacramioara, conform Contractului de vanzare-cumparare nr.3712/ 10.11.2017, emis de BNP Tanase Sonia, asa cum rezulta din rubrica - înscrieri privitoare la proprietate - din extrasul de Carte funciara eliberat de OCPI, in care se noteaza ca imobilul este inregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar.

REGIMUL ECONOMIC

Folosinta economica actuala a terenului: teren arabil.

Destinatia admisa: U.T.R. 4 - Zona pentru locuinte individuale -regim de inaltime P - P+2, L1b - Locuire individuala si colectiva de tip urban cu cladiri de inaltime mica. Zone protejate fata de constructii si culoare tehnice (linii inalta tensiune, gaze naturale si produse petrolifere).

Reglementari fiscale stabilite: conform legislatiei in vigoare.

REGIMUL TEHNIC

Functiunea dominanta a zonei este cea rezidentiala - locuire colectiva;

Functiuni complementare: servicii si echipamente tehnico-edilitare specifice locuirii

UTILIZARE FUNCTIONALA

Art.2 UTILIZARI ADMISE:

- Locuinte individuale si colective cu regim de inaltime P+2+M;

- Spatii plantate, locuri de joaca pentru copii;

- Parcaje la sol si subterane;

- Constructii aferente echiparii tehnico-edilitare dimensionate pentru deservirea zonelor de locuinte,

CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A

CLĂDIRILOR

Art.5 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR:

Pentru cladirile amplasate in regim izolat, suprafata minima a terenului - 250.00 mp, aliniamentul minim: 12.00 m, iar adancimea minima: 16.00 m.

Adancimea terenului prezentat prin proiectul P.U.D. este de 12.00 m, iar acesta este unul din motivele pentru care s-a solicitat P.U.D.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Prin proiect s-a prevazut amplasarea locuintei la distanta de 1.90 m fata de limita terenului catre DRUM (aliniament).

De altfel, cele cateva constructii cu destinatia de locuinta au o aliniere similara.

Fata de subzona functionala, distanta minima fata de aliniament este prevazuta prin PUZ, la 3.00 m si respectiv 8.00 m fata de axul strazii.

Acestea sunt motive pentru care s-a solicitat P.U.D.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE

SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Locuinta a fost amplasata in regim de construire izolat.

Distanta minima fata de limita laterala din partea de Vest a fost proiectata la 4.60 m, - respectiv 5.00 m.

Fata de limita posterioara a terenului (in partea de Sud), avand in vedere faptul ca terenul are latimea de 12.00 m, s-a stabilit prin proiect limita de 60 cm (fata de 5.00 m minim prevazut in PUZ).

Drept urmare, iluminarea spatiilor catre Sud, se va face astfel: in zona de hol si casa scarii, cu zidarie din caramida de sticla, iar celelalte incaperi de la Sud cu ferestre cu geam mat fix (ferestre de lumina, in conformitate cu prevederle art.116 Cod civil). Se va monta si un panou opac din policarbonat la limita accesului, pentru a impiedica vederea catre Sud.

Acesta constituie un alt motiv pentru care a fost solicitat P.U.D. aprobat prin HCL in vederea autorizării locuinței.

CIRCULA ȚII SI ACCESE

Accesul carosabil este 8.60 m, deci, se inscrie in prevederile PUZ.

S-au prevazut prin proiect doua locuri de parcare pe parcela (conform planse) si conform legislatiei in vigoare.

Pavarea se va face cu dale inerbate.

INALTIMEA MAXIMA A CLADIRII

Corespunde prevederilor PUZ, respectiv regim de inaltime P+1 (h cornisa = 5.25 m si inaltimea totala de 5.95 m), conform planselor.

CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

Constructia va fi racordata la retelele edilitare existente in zona, conform avizelor anexate.

- Alimentare cu energie electrica: Exista in zona, insa beneficiarul nu a solicitat;

- Alimentare cu gaze naturale: Exista in zona, insa nu pe ALEEA SALCAMILOR;

Se va executa evacuarea rapida a apelor meteorice la sistemul de canalizare adoptat prin proiect.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Prin proiect se prevad peste 61.66 % spatii verzi.

IMPREJMUIREA conform Regim Tehnic cu h sub 2,00 m.

POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI : (POT %) SI (CUT).

Pentru UTR 4 in cazul locuintelor individuale cu P+1 in regim de construire izolat, POT max = 40 % iar CUT = 1,0.

Prin proiect POT = 22.87 % si CUT = 0,445.

Documentația are drept scop realizarea investiției propuse prin temă, respectiv CONSTRUIRE LOCUINȚA INDIVIDUALA, corelarea intereselor generale ale colectivității locale cu interesele particulare prin valorificarea terenurilor și facilitarea unor proiecte ulterioare de investiții.

Obiectivul documentației este de a asigura dezvoltarea și funcționalitatea zonei rezidențiale, integrarea și armonizarea propunerilor cu fondul construit existent și cel propus în vecinătate.

Reglementările abordate cuprind :

 • - Regimul juridic, economic și tehnic al terenului și construcțiilor;

 • - Compatibilitatea funcțiunilor și conformarea construcțiilor și amenajărilor;

 • - Relații funcționale și estetice cu vecinătatea;

 • - Asigurarea accesibilității și racordarea la rețelele edilitare.

Se urmărește rezolvarea amplasării funcționale, tehnice și estetice în zona mai sus menționată.

Terenul în suprafață totală de 576,00 mp, conform ridicare topo, este liber de orice sarcini, nu are nici o construcție realizată si este plat.

Destinația construcției propusă este de locuință.

Proiectantul general care a intocmit Proiectul de Autorizatie de Construire este Birou individual de Arhitectură și Urbanism „ARHITECT MARIN ELEONORA DOINA”.

3. ÎNCADRARE in zona

Nord - 1.90 m - distanta pana la hat - ALEEA SALCÂMILOR:;

Sud - 0.60 m - distanta pana la hat:

 • - NRC 108950 - Marin Eleonora Doina;

 • - NRC 21248 - Gugoasa George;

 • - NRC 21249 - PARTER: Gugoasa George, Stroia Ion;

 • - ETAJ 1: Dragoi Raluca Irina;

 • - ETAJ 2: Beschieriu Ionita Bogdan;

 • - MANSARDA: Goleanu Liliana;

 • - NRC (8286-8287)/7 - Apostol Petru.

Vest - 4.60 - 5.00 m - distanta pana la hat:

 • - NRC 125563 - Marin Eleonora Doina;

Est - 30.06 m - distanta pana la hat:

 • - NRC 125565 - Zamfir Iulian Florin;

În situația actuală, terenul este în intravilanul municipiului Galați, liber de construcții.

 • 4. SITUATIA EXISTENTA

Aspecte generale:

Terenul este în proprietatea beneficiailor GUGOASA GEORGE SI GUGOASA FLORINA-LACRAMIOARA și are o suprafață de 576,00 mp, z\

conform Contractului de vanzare-cumparare, cu Încheierea de autentificare nr. 3712 /10.11.2017, intocmit la B.N. Sonia Tanase.

Terenul natural are o forma rectangulara si este drept.

PROPUNERE

Prin proiect este stabilita amplasarea construcției și distanțele minime față de vecinătăți dupa cum urmeaza: retragere de 1.90 m, fata de aliniamentul din str. ALEEA SALCAMILOR (Nord), 30.06 m fata de la limita de est, intre 4.60 - 5.00 m fata de limita de la vest si 0.60 m fata de la limita sud, asa cum sunt prezentate în planșele anexate.

Accesul auto în incintă se va realiza printr-un drum de acces aflat pe latura nord a terenului cu latime de 8.60 m conform planului de situație.

Parcarea auto este prevăzută în incintă, pentru un număr de 2 autovehicule (conform planse).

Accesul auto și cel pietonal se realizează pe latura de nord a parcelei, dinspre stradă, printr-o poartă mare și respectiv o poartă mică, acestea fiind integrate în gardul de împrejmuire.

Terenul amenajat se va stabiliza-omogeniza la cota de circa - 0,30 m în jurul locuinței și a trotuarelor perimetrale.

Amplasarea propusa prin proiect fata de limita Nord si limita Sud a limita Sud a condus la solicitarea P.U.D.

Delimitari propuse față de vecinătăți:

Nord - 1.90 m - distanta pana la hat - ALEEA SALCÂMILOR:; Sud - 0.60 m - distanta pana la hat:

 • - NRC 108950 - Marin Eleonora Doina;

 • - NRC 21248 - Gugoasa George;

 • - NRC 21249 - PARTER: Gugoasa George, Stroia Ion;

 • - ETAJ 1: Dragoi Raluca Irina;

 • - ETAJ 2: Beschieriu Ionita Bogdan;

 • - MANSARDA: Goleanu Liliana;

 • - NRC (8286-8287)/7 - Apostol Petru.

Vest - 4.60 - 5.00 m - distanta pana la hat:

 • - NRC 125563 - Marin Eleonora Doina; Est - 30.06 m - distanta pana la hat:

 • -  NRC 125565 - Zamfir Iulian Florin;

 • a. Accesibilitatea la căile de comunicație

Accesul carosabil de 8.60 m latime si pietonal se va face din ALEEA SALCAMILOR care la data actuală are o ampriză de 4.20 m (prin cota din ridicarea topo).

Str. ALEEA SALCAMILOR, in zona amplasamentului, nu este asfaltata la aceasta data, ci doar pietruita si este proprietate privata si indiviza.

 • b. Suprafața ocupată, limite și vecinătăți

BILANȚ TERITORIAL - SITUAȚIE EXISTENTĂ

Suprafața teren incintă St = 576,00 mp în exclusivitate.

Terenul este liber de construcții.

 • c. Suprafețe de teren construite și suprafețe de teren libere

Bilanțul teritorial al situației existente a terenului este :

P.O.T. = 0 % și C.U.T. = 0.

Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

In zona aferenta amplasamentului studiat, s-au realizat un numar de constructii noi.

 • d. Destinația clădirilor

In zona exista locuinte individuale ceea ce permite amplasarea locuintei unifamiliale propuse.

 • e. Regimul juridic al terenurilor.

Terenul este proprietatea solicitantului conform Contractului de vanzare-cumparare, cu Încheierea de autentificare nr. 3712/ 10.11.2017, intocmit la B.N. Sonia Tanase. Drumul de acces din partea de nord este alee • • •« • • • in indiviziune.

Concluziile studiului geotehnic

Geomorfologic, zona studiata este situata pe terasa medie a Siretului, care din punct de vedere geologic este constituita din depozite cuaternare de natura eoliana (loessuri) și aluvionara (prafuri, argile, nisipuri).

Hidrogeologic, zona cercetata se caracterizeaza prin prezența unei pânze freatice cantonata in depozitele de loess, la adancimi de 16.00 -17.00 m fata de cota terenului (dinantanile din zona).

Tectonic, municipiul Galați este amplasat pe linia de fractura Focșani -Nămoloasa - Galați care face să resimta în mod deosebit cutremurele de

9

pământ ce au loc în zona Vrancei.

Seismic, municipiul Galați prezinta o perioada de colt de Tc=1,0sec și o accelerație orizontală ag=0,24g pentru o perioadă IMR=100 de ani, conform „Cod de proiectare seismica - Partea 1 - prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P - 100 - 1/2006 (tabel A6 si fig. 3.1 si 3.2).

Adâncimea de îngheț, a municipiului Galați, este de 1,00 m, conform STAS 6054/1977.

CERCETAREA TERENULUI

Pentru stabilirea stratificatiei terenului de fundare si a caracteristilor fizico-mecanice ale acestuia, s-au luat in consideratie 2 foraje executate cu sondeoza de 0 2, duse pana la adancimea de -5.00 + -6.50 m, executate in incinta lotului „C” pentru beneficiarul Pirvu Marius (administartor SC VASCUZI SRL).

Din forajele f2, f3, din imediata vecinatate a lotului indicat rezulta ca stratificatia terenului se prezinta astfel:

 • -    In suprafata, se intalneste un strat de sol vegetal negru de 1.00 -1.10 m grosime;

 • -    Urmeaza pana la adancimea de -6.50 m, unde s-au oprit forajele executate, un strat de loess galben, sensibil la umezire grupa „B” (conform P - 7 - 2000), cu umiditati de w = 11.0 - 13.5 %, prezentand intercalatii de praf argilos (leossoid) cafeniu intre adancimile de -4.30 - -5.50 m.

Din forajele de adancime executate anterior in zona, rezulta ca baza acestui strat sensibil la umezire se intalneste la adancimi de circa 10.00 m fata de cota terenului, de unde incep alternante de prafuri argiloase, argile prafoase plastic consistente.

Din rezultatele de laborator obtinute anterior in zona rezulta ca stratul de loess prezinta urmatoarele caracteristici geotehnice:

 • - Compozitie granulometrica:

 • -  nisip = 10 - 13 %;

 • -  praf = 63 - 68 %;

 • -  argila = 22 - 24 %.

 • - Indicele de consistenta: Ic = 0.76 - 1.00;

 • - Indicele de plasticitate: Ip = 17.0 - 20.0;

o

 • - Greutate volumetrica: y = 1.38 - 1.43 t/m3;

 • - Indicele de tasare specifica la umezire Im3 = 4.4 - 8.2 cm/m.

Apa subterana, n-a fost interceptata in forajele executate, nivelul hidrostatic fiind situat la adancimi de 16.00 - 17.00 m fata de cota terenului (din fantanile din zona).

CONDIȚII DE FUNDARE SI RECOMADARI

Fata de conditiile geologo-tehnice existente si tinand seama de indicatiile normativului P - 7 - 2000 rezulta ca fundarea viitoarei locuinte (parter + 1 etaj + mansarda), se va face direct pe stratul de loess galben sensibil la umezire, sub stratul de sol vegetal negru, tinand seama de adancimea impusa constructiv (de h = 1.20 m) si de adancimea de inghet de 1.00 m pentru Galati (conform STAS 6054/1977).

 • -    In cazul in care solul vegetal negru depaseste adancimea de fundare, acesta va fi excavat pana la stratul de loess galben si inlocuit cu loess galben curat, de cariera sau din sapaturile de fundatii, compactat in strate subtiri de 15 - 20 cm grosime;

 • -    Presiunea conventionala ce se va lua in calcul va fi de Pconv = 100 Kpa la grupari fundamentale, pentru care se va tine seama de tasari probabile la umezire de ordinul a 5 cm pentru fiecare metru de loess ramas necompactat sub cota de fundare;

 • -    Deoarece sub cota de fundare ramane un strat de loess neconsolidat, se va alege o structura de rezistenta capabile sa preia tasarile diferentiate si neuniforme ale terenului ca vor aparea in timp;

 • -    Ultimul strat de 30 - 40 cm al săpăturii pentru realizarea fundatiilor (afectat de precipitatii) se va indeparta in chiar ziua turnarii betoanelor in fundatii, iar fundul sapaturii se va amenaja prin compactare manuala;

 • -    Conform indicatiilor normativului P - 7 - 2000, la fundarea constructiilor pe pamanturile sensibile la umezire nu vor fi folosite fundatii izolate;

 • -    La proiectare, executie si exploatare se vor prevedea masuri pentru evitarea umezirii terenului de fundare cu ape provenite din precipitatii sau din retelele si conductele hidroedilitare (conform P - 7 -2000). Toate conductele purtatoare de apa vor fi introduse in canale de protectie, conform normativelor in vigoare;

 • -    Umpluturile de pamant din jurul fundatiilor se vor realiza din loess galben curat, bine compactat in strate subtiri de 15 - 20 cm grosime;

 • -    Se va face o sistematizare verticala corespunzatoare, astfel incat apele de precipitatii sa nu stationeze in imediata vecinatate a constructiei;

 • -    In jurul cladirii se vor executa trotuare corespunzatoare, prevazandu-se si hidroizolatii impotriva infiltratiilor apelor pluviale in zona fundatiilor

(conform STUDIU GEOTEHNIC anexat).

Analiza fondului construit

Terenul este liber de orice construcții.

Echipare existenta la ora actuala

In baza datelor prezentate în planurile cadastrale - rețele tehnico-edilitare aflate în evidența Serviciului cadastru al Primăriei municipiului Galați rezultă că în prezent, la teren, exista retele de utiltati:

 • - Alimentare cu apa - DA

 • - Retea de canalizare - DA

 • - Alimentare cu energie electrica:

Exista in zona, insa beneficiarul nu a solicitat;

 • - Alimentare cu gaze naturale

Exista in zona, insa nu pe ALEEA SALCAMILOR;

 • •    Alimentare cu apa și rețea de canalizare

Alimentarea cu apa se va realiza prin racordare la reteaua publica stradala existenta;

Rețeaua de canalizare din zona este formata din rețea de canalizare pluvială și rețea de canalizare menajeră.

 • •    Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la reteaua stradala existenta ( atunci cand beneficiarul va solicita).

Racordarea constructiei la utilitati se va face in baza avizelor și a

9

proiectului întocmit de specialiști in domeniu in conformitate cu legislația in vigoare.

Alimentarea cu gaze naturale

In ce priveste alimentarea cu gaze naturale, in aceasta zona nu exista retea publica de distributie gaze naturale pentru racordare.

 • 5. REGLEMENTARI

 • a. Obiectivele noi solicitate prin tema program

În elaborarea proiectului s-au avut în vedere necesitățile și exigențele formulate prin tema de proiectare, întocmită de beneficiar și însușită de proiectant.

Se propune o locuinta cu regim de P+1.

 • b. Functionalitatea, amplasarea si conformarea constructiilor

La amplasarea constructiei in teren s-au respectat prevederile din Codul Civil actualizat in decembrie 2011 astfel :

 • - pe latura de nord constructia va fi amplasata la 1.90 m fata de limita de proprietate existenta.

 • - Pe latura de est locuinta va fi amplasata la 32.06 m fata de linia de proprietate.

 • - Pe latura de vest locuința va fi amplasata la la distantele intre 4.60 -5.00 m fata de linia de proprietate.

 • - Pe latura de sud locuinta va fi amplasata la 0.60 m fata de linia de proprietate.

 • -    Functiunile locuintei propuse:

 • -  Parter: 1 terasa acoperita si deschisa, 1 hol, 1 living, 1 bucatarie, 1 camara, 1 centrala termica, scara de acces catre etaj si 1 baie;

- Etaj: scara de acces catre parter, 1 hol, 3 dormitoare, 2 dressinguri, 2 bai si 2 balcoane.

 • c. Capacitatea, suprafata desfasurata

Locuinta va avea o capacitate de 4 camere locuibile si o suprafata desfasurata de 256.68 mp.

 • d. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi

Regimul de înălțime propus este P+1E.

z\

Închiderile exterioare sunt realizate din zidărie de cărămidă de 375 cm. Sistemul de acoperire este sarpanta din lemn.

Finisajele interioare vor fi adaptate funcțiunilor - pardoseli din parchet și gresie, trepte placate cu lemn, balustrade din inox, zugrăveli decorative (dupa caz, conform DTAC).

Finisajele exterioare vor fi realizate din materiale durabile: tencuieli cu praf de piatra si ciment alb, trepte placate cu gresie antiderapantă, tâmplărie din p.v.c. cu geam tip termopan. etc.

Clădirea propusă se va amplasa conform planului de situație pe suport topografic anexat perezentei documentații.

Obiectivul se încadrează astfel :

o Categoria de importanță „D”.

o Clasa de importanță IV.

o Grad de rezistență la foc II conform NP118/1999.

o Regim de înălțime P+1E.

 • e. Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente menținute

Locuinta propusa are regim de inaltime P+1E.

 • f. Principii de intervenție asupra construcțiilor existente

Nu este cazul.

 • g. Modalități de organizare și rezolvare a circulației carosabile și pietonale

Accesul pietonal si carosabil pentru locuinta in cauza se va face direct din strada ALEEA SALCAMILOR.

 • h. Principii și modalități de integrare și valorificare a cadrului natural și adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei

Avandu-se in vedere ca, gradul de ocupare al zonei este de minim 40%, ansamblul in care se integreaza si locuinta propusa, are suficiente spatii verzi cuprinse intre 30  40 % din suprafața terenului aferent fiecărei

locuinte in parte.

 • i. Condiții de instituire a regimului de zonă protejată și condiționări impuse de acesta

Nu este cazul.

 • j. Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării

Nu este cazul.

 • k. Prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului

Nu este cazul.

 • l. Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi

După executarea locuinței se vor face spațiile verzi prevăzute in cadrul documentatiei si care trebuie respectate si in cadrul documentatiei faza D.T.A.C. care va sta la baza eliberarii autorizatiei de constructii.

 • m. Profiluri transversale caracteristice

Drumul de acces din partea de nord va avea, in etapa finala, o ampriza de 6.20 m si trotuare adiacente de 1,00 m.

 • n. Lucrări necesare de sistematizare verticală

În cadrul incintei se vor realiza lucrări de sistematizare verticală, trotuare în jurul locuinței și asigurarea drenării apelor meteorice către drumul de acces si catre sistemul de preluare a apelor uzate adoptat prin proiect.

 • o. Regimul de construire (alinierea și înălțimea construcțiilor, procentul de ocupare a terenurilor)

Se propune ca alinierea construcției să se facă la distanța de 1.90 m față de limita de proprietate din partea de nord.

Regimul de înălțime este P+1E.

P.O.T. = 22.87 %;

C.U.T. = 0,445.

 • p. Asigurarea utilităților

Alimentarea cu apa se va face din str. ALEEA SALCAMILOR, unde exista o conducta de apa De = 63 mm PEHD.

Evacuarea apelor uzate se va face in conducta de canalizare existenta De 250 mm PVC-KG, pe str. ALEEA SALCAMILOR, conform avizului dat de S.C. APA-CANAL.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza de catre beneficiar prin intermediul unui grup electrogen.

Distanta de la imobil la retea de energie electrica publica este mai mare de 100 ml, motiv pentru care nu se va racorda la reteaua electrica de distributie publica.

Apa caldă și căldura se vor procura prin intermediul unei centrale termice proprii functionand cu energie electrica sau combustibil solid.

a. Bilant teritorial la limita amplasamentului studiat

Nr.

crt.

Categoria de referinta

Existent

Propus

Procent % din suprafata studiata

1.

Suprafața teren incinta

576,00 mp

576,00 mp

100 %

2.

Suprafața construita a locuintei

-

124.93 mp

21.68 %

3.

Amprenta la sol a constructiei cu proiectia perimetrului etajelor superioare

131.75 mp

-

3.

Suprafata desfasurata construita

-

256.68 mp

-

4.

Trotuare, alei in incinta

-

70.93 mp

12.31 %

5.

Parcaj suprateran

-

25.00 mp

4.34 %

6.

Spatii verzi

-

355.14 mp

61.66 %

7.

P.O.T.

0,00 %

22.87 %

-

7.

C.U.T.

0

0,445

-

8.

Inaltimea la cornisa

-

+5,25

-

9.

Inaltimea totala

-

+5.95

-

BILANT TERITORIAL

Elementele de tema preliminară au fost stabilite de comun acord între beneficiar Gugoasa George si Gugoasa Florina-Lacramioara și șeful proiect Arhitect Marin Eleonora - Doina, realizându-se astfel o arhitectură care se integrează în zonă.

FUNCTIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMAREA CONSTRUCTIEI SI REGIMUL DE INALTIME

Locuinta propusa va avea un regim de înălțime P + 1E, încadrându-se în regimul maxim în zonă.

CAPACITATEA, SUPRAFATA DESFASURATA

 • - Regimul de înălțime: P + 1E;

 • - Suprafața construită locuinta Sc = 124.93 mp;

 • - Amprenta la sol Sc = 131.75 mp;

 • - Suprafața construita desfășurată Scd = 256.68 mp;

 • - Procentul de ocupare a terenului

(P.O.T.) = Suprafata constr. (ampr. la sol) x 100 = 131.75 x 100 = 22.87 % Suprafața teren                  576,00 mp

 • - Coeficientul de utilizare a terenului

(C.U.T) = Suprafata constr. desfășurată = 256.68 mp = 0,445. Suprafața teren          576.00 mp

REGIMUL JURIDIC

Terenul este în proprietatea beneficiarului și are o suprafață de z\

576,00 mp conform Contractului de vanzare-cumparare, cu Încheierea de autentificare nr. 3712/ 10.11.2017, intocmit la B.N. Sonia Tanase.

DATE DESPRE CLĂDIRE

Amplasarea exactă a construcției și distanțele minime față de vecinătăți sunt prezentate în planul de situație. Accesul în incintă se realizează dintr-un drum de acces aflat pe latura nord a terenului, conform planului de situație. Parcarea este prevăzută în incintă, pentru un număr de 2 autovehicule.

Accesul auto și cel pietonal se realizează pe latura de nord a parcelei, dinspre stradă, printr-o poartă auto și respectiv o poartă pietonală, acestea fiind integrate în gardul de împrejmuire.

Terenul natural este plat si liber de orice constructie.

Terenul amenajat se va stabiliza-omogeniza la cota de circa cca. -0,30 m în jurul locuinței și a trotuarelor perimetrale.

Regimul de înălțime propus pentru construcție este de parter + un etaj (P+1), cu înălțimea maximă, la cornișă, de 5.95 m - măsurată față de z\ cota terenului natural la contactul cu strada, deci către spațiul public. În acea zonă a sitului, cota terenului natural este considerată ca fiind la -0,50 m față de cota ± 0.00 m, din rațiuni de sistematizare verticală.

In total vor fi 2 locuri de parcare.

Funcțiuni

Pe amplasamentul descris, beneficiarul intenționează să construiască o clădire cu destinația de locuință unifamilială. Construcția propusă este de formă rectangulară, cu dimensiunile maxime în plan de 13.15 x 9.50 metri.

Soluția funcțională a fost stabilită pe baza temei de proiectare redactată împreună cu beneficiarul și cuprinde spațiile necesare unei locuiri normale, conform cerințelor actuale în ceea ce privește durabilitatea, stabilitatea, confortul și funcționalitatea.

Locuința este concepută ca un corp compact, dezvoltat pe parter și etaj.

Acoperirea este în 4 ape, cu pantele de scurgere fiind preluate de jgheaburi si burlane pentru colectarea apelor pluviale.

Ca organizare planimetrică, parterul este destinat zonei de zi, iar la etaj sunt dispuse încăperile ce compun zona de noapte. Astfel, la parter sunt prevăzute o terasa acoperita si deschisa, o camera de zi (living-ul), bucătăria, o baie, un hol, o camara, o centrala termica și scara de acces catre etaj;

La etaj sunt avute în vedere 3 dormitoare, 2 dressinguri asociate pentru 2 dintre aceste dormitoare, două băi și un hol de distribuție.

Sistem constructiv

Structura de rezistență a construcției este formată din cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi și planșee din beton armat.

Închiderile cadrelor se vor realiza cu blocuri BCA de 375 cm grosime Circulația între etaje se realizează printr-o scară de beton armat cu balustradă metalică.

Soluția de acoperire este de tip șarpantă de lemn, în 4 ape, cu o pante de 8°, iar învelitoarea este din tablă tip lindab, culoare grenat.

Fundațiile construcției sunt continue, din beton armat, fiind proiectate la adâncimea prevăzută de normativul privind fundarea construcțiilor pe terenuri sensibile la umezire colapsibile (indicativ NP 125), conform Referat geothenic si Proiect de rezistenta.

Finisaje

La exterior se va aplica termosistem de 10 cm finisat cu tencuială decorativă în culoare albă.

Pereții interiori de compartimentare (nestructurali) se vor executa tot din BCA. Pereții și plafoanele se plachează de asemenea cu sisteme gips carton.

Pardoselile vor fi executate, după caz și în funcție de destinația diverselor spații, din parchet, plăci de granit sau plăci de gresie.

Apele pluviale se vor colecta prin jgheaburi și burlane din tablă, și se vor deversa la nivelul trotuarului de protecție, fiind preluate de sistematizarea verticală a terenului.

Construcția va fi protejată de infiltrații în zona de fundare prin intermediul unui trotuar general de protecție, perimetral, de minim 90 cm lățime.

Măsuri de protecție a muncii

Măsurile de protecție a muncii avute în vedere au fost extrase din:

 • Legea protecției muncii nr. 90/1996 + Normele metodologice de aplicare a acesteia;

 • Norme generale de protecție a muncii - 1996, aprobate de MMPS și MS cu Ordinul Nr.578/DB/5840;

 • Norme de Medicină a Muncii conform Ordinului Ministerului Sănătății Nr.983/23.06.94

 • Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții, elaborat de MLPAT (Ordinul Nr.9/N/15.03.1993).

 • Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălțime, aprobate cu Ordinul Nr.235/26.07.1995 emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Pentru toate lucrările la înalțime este obligatorie legarea muncitorilor cu centuri de siguranță de elemente stabile în timpul lucrului și instruirea personalului privind lucrările la înălțime.

Pentru durata lucrărilor executantul va respecta prevederile normelor de tehnica securității muncii pentru construcții aflate în vigoare, privind depozitarea, manipularea , transportul, montajul sau punerea în operă.

Aceste instrucțiuni nefiind limitative, constructorul (la execuție) și beneficiarul (în exploatare) vor lua măsurile suplimentare de protecția muncii ori de câte ori este nevoie.

Executantul va respecta întocmai obligațiile ce-i revin pentru acordarea primului ajutor în caz de accidentare, precum și dotarea locurilor de muncă cu truse sanitare și personal instruit în acest sens.

ASIGURAREA CALITĂȚII

Prin proiect se asigură nivelul de calitate corespunzător următoarelor cerințe:

B1- siguranța în exploatare pentru construcții civile și industriale, agrozootehnice;

C - siguranța la foc în construcții, pentru toate domeniile;

E - izolație termică, hidrofugă și economia de energie în construcții, pentru toate domeniile.

 • 6. CONCLUZII

Destinația construcției propuse este aceea de locuintă.

Din punct de vedere al sistematizarii urbane, s-a urmărit folosirea optimă a terenului, în limitele H.G.R. 525/1996, asigurându-se orientarea corespunzatoare, precum și accesul conform funcțiunilor propuse. Intervenția urbanistică propusă conduce la rezolvarea optimă a funcțiunii propuse.

Prezenta documentatie in faza P.U.D. s-a intocmit ca urmare a faptului ca in conditiile concrete ale amplasamentului nu se respecta unele reglementari precizate in Certificatului de Urbanism nr. 2064/ 27.11.2018 emis de Primăria municipiului Galați în conformitate cu Metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. indicativ G M 009 - 2000. „Anexa la regimul tehnic” referitoare la amplasarea clădirilor fata de aliniament si limitele laterale.

Terenul este proprietatea beneficiarului conform Contractului de vanzare-cumparare, cu Încheierea de autentificare nr. 3712/ 10.11.2017., intocmit la B.N. Sonia Tanase.

Terenul se află în UTR 4 - zonă locuințe individuale si colective - str. ALEEA SALCAMILOR, conform Certificat de urbanism nr. 2064/ 27.11.2018 - In cazul in care pe strada la care sunt dispuse terenurile in cauza, predomina locuinte individuale, sunt permise in continuare locuinte individuale”.

Regimul de înălțime propus este P+1E.

Are asigurat accesul carosabil din drumul de acces din partea de nord.

Locuința se amplasează la distanțele față de limitele de proprietate conform planșelor anexate.

Documentația s-a întocmit în conformitate cu cerințele RGU 525/1996 după cum urmează :

> Aspectul exterior și volumetria - art.32 RGU 525/1996.

Documentația s-a elaborat pentru asigurarea condițiilor de dimensionare, conformare și servire edilitară, în limita zonei studiate, în corelare cu funcțiunea predominantă și vecinătățile imediate.

Prin realizarea obiectivului prevazut in prezenta documentatie se continua amplasarea de locuinte in zona studiata.

Prin P.U.D.-ul întocmit rezultă ca această investiție se pliaza pe funcțiunile existente în zonă și este în concordanță cu normele în vigoare.

In cadrul aprobării P.U.D., se va obține avizul de mediu, precum și celelalte avize solicitate prin Certificatul de Urbanism.

Prin aplicarea P.U.D.-ului elaborat se vor respecta caracteristicile volumetrice și arhitecturale propuse.

Proiectantul recomanda și susține realizarea investiției prezentate mai sus.

Prezentul proiect se preda beneficiarului in 4 exemplare.

ÎNTOCMIT

ARHITECT ANGHELI M. GABRIEL

SEF PROIECT

ARHITECT MARIN ELEONORA DOINA

PLAN URBANISTIC DE DETA


AMPLASAMENT OBIECTIV:

LOT 3/3, PARCELA 18, TARLA 39, ALEEA SALCAMILOR NR.9, MUNICIPIUL GALATI, JUDETUL GALATI


DENUMIRE PROIECT:

- LOCUINTA UNIFAMILIALA (P+1) -Beneficiari: GUGOASA GEORGE SI GUGOASA FLORINA-LACRAMIOARAPERSPECTIVA DINSPRE NORD


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA SI URBANISM " ARHITECT MARIN ELEONORA - DOINA "


SEF PROIECT

ARHITECT MARIN E. DOINA

PR. ARH.

ARHITECT ANGHELI M. GABRIEL

DESENAT

ARHITECT ANGHELI M. GABRIEL

VERIFICAT

ARHITECT MARIN E. DOINA

DATA

2019


SCARA

BENEFICIAR: GUGOASA GEORGE SI FLORINA-LACRAMIOARA

AMPLASAMENT: ALEEA SALCAMILOR NR.9, T.39, P.18, LOT 3/3, MUN. GALATI

PR.

MED/01/2019

PROIECT:

LOCUINTA UNIFAMILIALA (P + 1)

P.U.D.

PERSPECTIVA

DINSPRE NORD

U

9


idustrială


Municipiului


AMPLASAMENT


OBIECTIV


'GOLD&PLATIN DANUBIUS

Siderurgiștilor


Balta Cătușa


Cătușa


Micro


11 Str. Cerului

Bariera

-r-    ■         14 Str. Rozelor

I rai an 15 Str. Someșului


Parcul C F.R.


.a..

Micro

39a


| Str. Nucului

L Micro 3dudulL

J 38 l

î la*


Micro 13b


Micro 7

14/


Micro 16


Micro 19


Dunărea

Primăria

■ssxr ț .

Micro 20- S-


Micro 21


Micro 40


Grădina Botanică Parcul s Dendrologic


Port Docuri


Șantierul Naval


■ X <

Mazepa

=>«'   1 aX


PLAN DE ÎNCADRARE IN


MUNICIPIU SC. 1: 25000


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA SI URBANISM " ARHITECT MARIN ELEONORA - DOINA "


BENEFICIAR: GUGOASA GEORGE SI FLORINA-LACRAMIOARA

AMPLASAMENT: ALEEA SALCAMILOR NR.9, T.39, P.18, LOT 3/3, MUN. GALATI


PROIECT:


LOCUINTA UNIFAMILIALA

(P + 1)


SEF PROIECT


ARHITECT MARIN E. DOINA


PR. ARH.


ARHITECT ANGHELI M. GABRIEL


SCARA

1:20000


PLAN DE INCADRARE IN MUNICIPIU


DESENAT


ARHITECT ANGHELI M. GABRIEL


DATA


VERIFICAT


ARHITECT MARIN E. DOINA


2019


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


DENUMIRE PROIECT:
V ><*        “k M

1 u«. ^L.--

l* ' i

-^«3

I

«■' v ,v ii

IFt.

|||||

^F"


f J6 r                       31

. S_A    • B

wi m

jsfc fi

* •'      o     lj


_V -WTir-.

Ti

H

Ițit .111 - 'IM Mi


"                r

L   -  * —

iTl

L 1

j

L J.i 8-

IP        Â JL Jeafr'g


PLAN DE INCADRARE IN ZONA SC. 1: 1000


r t *

1


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA SI URBANISM

" ARHITECT MARIN ELEONORA - DOINA "

SEF PROIECT

ARHITECT MARIN E. DOINA

PR. ARH.

ARHITECT ANGHELI M. GABRIEL

DESENAT

ARHITECT ANGHELI M. GABRIEL

VERIFICAT

ARHITECT MARIN E. DOINA

SCARA

1: 1000

DATA

2019


PLAN DE INCADRARE IN ZONALEGENDA:

J   ---- - limita proprietate

—- limita proprietate

74.80         - cota

NRC. 125564  - toponimie vecini


P.F.A.

Ing.

GACXTr*^

MASURAT

Ing. Bemeanu D.

Scara

DESENAT

Ing. Mihalache A:

1:200

VERIFICAT

Ing. Bemeanu D.

.07.01.19• Suprafața din act = 576 mp

• Suprafața masurata = 576 mp

Pct.

X(m)

Y(m)

1

736609.99

445994.40

PU

NCTE VEC

HI

2

736657.57

445998.41

3

736658 57

445986 53

Pct.

X(m)

Y(m)

Z(m)

4

736633.25

445984.4

CUI MAGAZIN

446050.933

736836.625

75.557

5

736626.05

445983.59

TARUS TRAMVAI

445130.428

737480.719

66.020

6

736610.55

445982.31


P.F.A. Ing. BERNEANU DUMITRU

GALAȚI

MASURAT

Ing. Berneanu D.

Scara

DESENAT

Ing. Mihalache A.

1:200

VERIFICAT

Ing. Berneanu D.

07.01.19


1

2


ECHIPARE EDILITARA

L E G E N D A :

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

NU SE VA RACORDA LA REȚEAUA ELECTRICA DE DISTRIBUȚIE PUBLICA INTRUCAT DISTANTA DE LA IMOBIL LA RETEA ESTE MAI MARE DE 100 ML. SE VA FOLOSI GRUP ELECTROGEN

REȚEAUA DE APA

RETEA PUBLICA DE DISTRIBUȚIE APA POTABILA

- De 63 mm PEHD

A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A- A-

REȚEAUA DE CANALIZARE

RETEA PUBLICA DE

DISTRIBUȚIE CANALIZARE

- De 250 mm PVC-KG

c— c—c— c—c— c—c— c—c— c—c— c—c— c—

REȚEAUA DE GAZE NATURALE

IN ACEASTA ZONA NU EXISTA RETEA PUBLICA DE DISTRIBUITE GAZE NATURALE


SEF PROIECT

ARHITECT MARIN E. DOINA

PR. ARH.

ARHITECT ANGHELI M. GABRIEL

DESENAT

ARHITECT ANGHELI M. GABRIEL

VERIFICAT

ARHITECT MARIN E. DOINA


---_——- ------------------------------------------


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


AMPLASAMENT OBIECTIV:

LOT 3/3, PARCELA 18, TARLA 39, ALEEA SALCÂMILOR NR.9, MUNICIPIUL GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI


DENUMIRE PROIECT


=.                                        (F+ £) -

Beneficiari: GUGOASA GEORGE SI GUGOASA FLORINA-LACRAMIOARA

_
REGLEMENTARI URBANISTICE


446000Imobil situat in Mun. Galați, T 39, P 18, Lot 3/3 - intravilan

Imobil cu Nr. cad. 125564, intabulat in C.F. 125564

Scara 1:200


NRC 120599


LOCUINȚĂ individuala


Suprafețe teren:

• Suprafața din act - 576 mp

♦ Suprafața masurata = 576 mp


___ PUNCTE VEC Pct.


X(m)

446050.933

445130.428


(P+1E) PROPUSĂ


41

Y(m)

736836.625

737480.719}raiannordwM4Î


■ ■ ■ -

.OCUINȚ

I I

1

1

y7_

'■Țj

"74®

5m__

>       4.4.

\ ACCES____——

--^7

---------------------------------------■---------

1 t

1 1 w

rt

74.S0 fejj

1 * ACCT

1 X0CUÎR

Ta

74.i     1     j 2     ț

p         "4.74

1

cn

1

O

\  \ SSranafliMJiaL.

ț 1

,            4___

30.06______ —

--—^700"^     ___

—-——TTqo     _L

1

Jg        ,  1 IU ■ ■ »   '*■■■■■ B       25.41m                    ---4

APOSTOL PETRU


LEGENDA:

LIMITE :

EDIFICABIL - LIMITA MAXIMA

LIMITA ZONEI STUDIATE (S = 720.38 mp)

LIMITA ZONEI CE A GENERAT PUD

(S = 576.00 mp din acte si 576.00 mp din mas.)

44600C

ZONIFICARE FUNCȚIONALA :

LOCUINȚA UNIFAMILIALA (P+1E)

PODEST SI TREPTE

TROTUAR PERIMETRAL LOCUINȚA

ACCES AUTO

PARCAJ SUPRATERAN

SPATII VERZI

CIRCULAȚII :

CIRCULAȚII CAROSABILE

TROTUAR

REGIM DE ÎNĂLȚIME :ELEMENTE DE REGULAMENT :


| 1.00 I

I--------------------------

SECȚIUNE PROFIL STRADAL PROPUS PT. AMPRIZA SC. 1: 100


INVENTAR DE COORDONATE

/(ni)

75,557

66.020

Pct

X(m)

Y(m)

I

736609.99

TT5994.40

2

736657.57

445998.41

3

736658.57

445086.53

4

736633.25

445984.4

5

736626.05

445983.59

6

736610.55

445982.31


Sistem de proiecție STEREO I970 Plan de referința Marea Neagra I975

P.F.A. Ing. BERNEANU DUMITRU

GALAȚI

Plan topografic realizat in vederea obținerii autorizației de construire BENEFICIAR: Gugoasa George

MASURAT

Ing. Berneanu D.

Scara

1:200

PLAN TOPOGRAFIC

Mun. Galați, F39, P 18, Lot 3/3 - intravilan.

DESENAT

Ing. Mihalache A.

VERIFICAT

Ing. Berneanu D.

ZM.

07.01.19


2J0

2,10

t


REGLEMENTARI


CATEGORIA DE REFERINȚA

EXISTENT

PROPUS

rt^D98U

SUPRAFAȚA TEREN

576.00 mp

576.00 mp

100 %

SLțPRAFĂTA CONSTRUITA

124.93 mp

21.69 %

Amprețitâ lâ .bol a construcției cu prpiectiș perimetrului etajului

131.75 mp

g(/PRAF^fACONSTR. DESF.

256.68 mp

spatii Zkzi

355.14 mp

61.66 %

PARCA ISUPRATE^aM

25.00 mp

4.34 %

ȚROWRE, ACCESE, TREPTE

70.93 mp

12.31 %

p.oX ''

0.00

22.87 %

&*tj/T.

0.00

0.445

WlALTIMff# LA CORNIȘA

5.25 m

Mltim&a totala

----A-#------—J------------

5.95 m
« Eteonora


URBANISTICE SC. 1: 2G0


SUPRAFAȚA CONSTRUITA PENTRU CALCUL P.O.T.

(AMPRENTA LA SOL A CONSTRUCȚIEI SAU PROIECȚIA PE SOLA PERIMETRULUI ETAJELOR SUPERIOARE) CONF. LEGII 350/ 2001 ACTUALIZATA, ANEXA 2 =131.75 MP, REZULTA P.O.T.= 22.87 % SI C.U.T.= 0.445


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECT

" ARHITECT MARIN ELEONORA - DOIN.SEF PROIECT PR. ARH. DESENAT VERIFICATSCARA

BENEFICIAR: ‘ GUGOASA GEORGE SI FLORINA-LACRAMIOARA

AMPLASAMENT: ALEEA SALCÂMILOR NR.9.T.39, P.18, LOT 3/3, MUN. GALAȚI

PR.

MED/01/2019

RRpiECT:     LOCUINȚA UNIFAMILIALA

(P + 1)

P.U.D.

REGLEMENTARI URBANISTICE

u

^5960


---_——- ------------------------------------------


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


AMPLASAMENT OBIECTIV:

LOT 3/3, PARCELA 18, TARLA 39, ALEEA SALCÂMILOR NR.9, MUNICIPIUL GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI


DENUMIRE PROIECT


=.                                        (F+ £) -

Beneficiari: GUGOASA GEORGE SI GUGOASA FLORINA-LACRAMIOARA

_
REGLEMENTARI URBANISTICE


446000Imobil situat in Mun. Galați, T 39, P 18, Lot 3/3 - intravilan

Imobil cu Nr. cad. 125564, intabulat in C.F. 125564

Scara 1:200


NRC 120599


LOCUINȚĂ individuala


Suprafețe teren:

• Suprafața din act - 576 mp

♦ Suprafața masurata = 576 mp


___ PUNCTE VEC Pct.


X(m)

446050.933

445130.428


(P+1E) PROPUSĂ


41

Y(m)

736836.625

737480.719}raiannordwM4Î


■ ■ ■ -

.OCUINȚ

I I

1

1

y7_

'■Țj

"74®

5m__

>       4.4.

\ ACCES____——

--^7

---------------------------------------■---------

1 t

1 1 w

rt

74.S0 fejj

1 * ACCT

1 X0CUÎR

Ta

74.i     1     j 2     ț

p         "4.74

1

cn

1

O

\  \ SSranafliMJiaL.

ț 1

,            4___

30.06______ —

--—^700"^     ___

—-——TTqo     _L

1

Jg        ,  1 IU ■ ■ »   '*■■■■■ B       25.41m                    ---4

APOSTOL PETRU


LEGENDA:

LIMITE :

EDIFICABIL - LIMITA MAXIMA

LIMITA ZONEI STUDIATE (S = 720.38 mp)

LIMITA ZONEI CE A GENERAT PUD

(S = 576.00 mp din acte si 576.00 mp din mas.)

44600C

ZONIFICARE FUNCȚIONALA :

LOCUINȚA UNIFAMILIALA (P+1E)

PODEST SI TREPTE

TROTUAR PERIMETRAL LOCUINȚA

ACCES AUTO

PARCAJ SUPRATERAN

SPATII VERZI

CIRCULAȚII :

CIRCULAȚII CAROSABILE

TROTUAR

REGIM DE ÎNĂLȚIME :ELEMENTE DE REGULAMENT :


| 1.00 I

I--------------------------

SECȚIUNE PROFIL STRADAL PROPUS PT. AMPRIZA SC. 1: 100


INVENTAR DE COORDONATE

/(ni)

75,557

66.020

Pct

X(m)

Y(m)

I

736609.99

TT5994.40

2

736657.57

445998.41

3

736658.57

445086.53

4

736633.25

445984.4

5

736626.05

445983.59

6

736610.55

445982.31


Sistem de proiecție STEREO I970 Plan de referința Marea Neagra I975

P.F.A. Ing. BERNEANU DUMITRU

GALAȚI

Plan topografic realizat in vederea obținerii autorizației de construire BENEFICIAR: Gugoasa George

MASURAT

Ing. Berneanu D.

Scara

1:200

PLAN TOPOGRAFIC

Mun. Galați, F39, P 18, Lot 3/3 - intravilan.

DESENAT

Ing. Mihalache A.

VERIFICAT

Ing. Berneanu D.

ZM.

07.01.19


2J0

2,10

t


REGLEMENTARI


CATEGORIA DE REFERINȚA

EXISTENT

PROPUS

rt^D98U

SUPRAFAȚA TEREN

576.00 mp

576.00 mp

100 %

SLțPRAFĂTA CONSTRUITA

124.93 mp

21.69 %

Amprețitâ lâ .bol a construcției cu prpiectiș perimetrului etajului

131.75 mp

g(/PRAF^fACONSTR. DESF.

256.68 mp

spatii Zkzi

355.14 mp

61.66 %

PARCA ISUPRATE^aM

25.00 mp

4.34 %

ȚROWRE, ACCESE, TREPTE

70.93 mp

12.31 %

p.oX ''

0.00

22.87 %

&*tj/T.

0.00

0.445

WlALTIMff# LA CORNIȘA

5.25 m

Mltim&a totala

----A-#------—J------------

5.95 m
« Eteonora


URBANISTICE SC. 1: 2G0


SUPRAFAȚA CONSTRUITA PENTRU CALCUL P.O.T.

(AMPRENTA LA SOL A CONSTRUCȚIEI SAU PROIECȚIA PE SOLA PERIMETRULUI ETAJELOR SUPERIOARE) CONF. LEGII 350/ 2001 ACTUALIZATA, ANEXA 2 =131.75 MP, REZULTA P.O.T.= 22.87 % SI C.U.T.= 0.445


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECT

" ARHITECT MARIN ELEONORA - DOIN.SEF PROIECT PR. ARH. DESENAT VERIFICATSCARA

BENEFICIAR: ‘ GUGOASA GEORGE SI FLORINA-LACRAMIOARA

AMPLASAMENT: ALEEA SALCÂMILOR NR.9.T.39, P.18, LOT 3/3, MUN. GALAȚI

PR.

MED/01/2019

RRpiECT:     LOCUINȚA UNIFAMILIALA

(P + 1)

P.U.D.

REGLEMENTARI URBANISTICE

u

^5960