Hotărârea nr. 340/2019

Modificarea HCL 191/24.04.2019 privind aprobarea Protocolului de colaborare - cadru incheiat cu organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului de bunuri

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 340 din 31.07.2019

pentru modificarea HCL 191/24.04.2019 privind aprobarea Protocolului de colaborare

- cadru încheiat cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului de bunuri

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 375/16.07.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 46078/16.07.2019, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 46080/16.07.2019, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice si al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relația cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 17 alin. (1) lit. „a”, alin. (2) și art. 59, alin. (3) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 16 alin. (2), alin. (11) și alin. (12) din Legea nr. 249/2005 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, lit. „d”, alin. (4) lit. „g”, alin. (7) lit. „n” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa la H.C.L. nr. 191/24.04.2019 privind aprobarea Protocolului de colaborare - cadru încheiat cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului de bunuri, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 340 / 31.07.2019

PROTOCOL DE COLABORARE-CADRU

PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A DEȘEURILOR DE AMBALAJE DIN FLUXUL MUNICIPAL ÎN MUNICIPIUL GALAȚI

____________________ / _________________

Ținând cont de obligația impusă la nivelul fiecărui Stat Membru al Uniunii Europene de a implementa sisteme de colectare separată pentru obținerea a cel puțin patru materiale din deșeurile generate, respectiv hârtie, plastic, metal și sticlă precum și obligația de a recicla, nu mai târziu de 31 decembrie 2020, un procent de minimum 50 % aplicat la cantitatea din respectivele materiale generată ca deșeu în gospodăriile populației;

Potrivit prevederilor art. 59 alin. (3) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Ordinului nr. 1.362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului;

Având în vedere faptul că deșeurile de ambalaje au o pondere semnificativă în structura deșeurilor menajere, iar colectarea lor la sursa de generare asigură premisele unui deșeu corespunzător pentru reciclare;

Ținând cont de faptul că sistemul de management integrat implementat la nivelul municipiului Galați prevede gestionarea deșeurilor reciclabile pe tip de material, inclusiv a deșeurilor de ambalaje generate de către populație;

Având în vedere obligațiile care le revin organizațiilor autorizate să implementeze responsabilitatea extinsă a producătorului de acoperire a costurilor conform prevederilor art. 16 alin. (9) lit. g) din Legea nr.249/2015, cu modificările și completările ulterioare și art.12 alin.8 din Legea nr.211/2011, cu modificările ulterioare, precum si responsabilitatile U.A.T.-ului conform art. 20 alin. (5) din Legea nr.249/2015, cu modificările și completările ulterioare;

Apreciind că atingerea obiectivelor de reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje se poate realiza si prin dezvoltarea sistemelor de colectare separată a deșeurilor de la populație pe minimum trei fracții -sticlă, hârtie-carton, plastic și metal pentru asigurarea unui nivel minim de calitate a deșeului necesar pentru instalațiile de reciclare;

Ținând cont de necesitatea asigurării unui serviciu de calitate pentru populație în condițiile minimizării costurilor;

Apreciind ca atingerea obiectivelor de reciclare/valorificare a deseurilor de ambalaje nu se poate atinge fara derularea unor campanii intense de informare si constientizare a populatiei;

____________________, cu sediul în ____________________________, având cod unic de înregistrare ___________, nr. de ordine in Registrul Comerțului J___________________, cont bancar

_____________________ deschis la ________________________, Tel.: ____________, Fax: __________, Email: office@____________________.ro, reprezentată prin domnul ____________, în calitate de Director

General, numită în continuare „ORGANIZAȚIE CARE IMPLEMENTEAZĂ RĂSPUNDEREA EXTINSĂ A PRODUCĂTORULUI (O.I.R.E.P.)”

si

MUNICIPIUL GALATI, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar ............................și ..................................., Director - Direcția Financiar Contabilitate, denumit în continuare ”U.A.T.”

Numite în continuare Părțile,

încheie prezentul PROTOCOL în urmatoarele condiții:

Capitolul I - ASPECTE GENERALE

Art.1 Obiectul prezentului protocol îl constituie colaborarea părților în vederea optimizării sistemului și creșterea gradului de reciclare prin gestionarea deșeurilor de ambalaje în cadrul sistemului de management integrat a deșeurilor municipale reciclabile, pe fluxuri de materiale, prin colectarea separată la sursă, sortarea acestora pe categorii de materiale și predarea către instalații de reciclare, sau după caz către instalații de valorificare energetică, precum și inregistrarea și raportarea datelor corespunzătoare.

Art.2

 • (1)    Termenii folosiți în acest Protocol sunt definiți după cum urmează:

 • a. deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale- deșeurile de ambalaje care sunt generate în gospodâriile populației, precum și alte organizații și instituții care generează deșeuri a căror compoziție este similară;

 • b. colectare separată - colectarea deșeurilor în recipiente diferite, ținând cont de compatibilitatea între materiale, respectiv fracție multi-material plastic și metal în amestec, și fracție mono-material pentru sticlă și respectiv hârtie/carton;

 • c. obiectiv minim de reciclare-cantitatea de deșeu reciclat raportat la cantitatea de deșeu generat dintr-un anumit material, în proporție de minim 50%;

 • d. dotare cu infrastructură - recipente pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile;

 • e. operarea sistemului - operațiile de colectare a deșeurilor de ambalaje din recipentele dedicate constând în golirea și transportul fiecărui flux separat la stația de sortare sau stația de transfer, după caz;

 • f. sortarea - operația prin care deșeurile de ambalaje sunt separate în funcție de tipul de material și ținând cont de specificațiile de calitate impuse pentru reciclare;

 • g. reziduu-diferența dintre cantitatea de deșeu care intră în stația de sortare și cantitatea de deșeu care este predată către reciclator;

 • h. teritoriu protocolului - teritoriul în care U.A.T. are competențe și pentru care se aplică prevederile prezentului Protocol, respectiv municipiul Galați.

 • (2)     Definițiile de la alin. (1) se completeză cu cele corespunzătoare din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare și respectiv Legea 211/2011, cu modificările și completările ulterioare

Art.3 Prezentul protocol vizează întreg teritoriul municipiului Galați.

Art.4

 • (1) Cad sub incidența prezentului protocol deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale care se generează în municipiul Galați.

 • (2) Colectarea deșeurilor de ambalaje se realizează pe fracții, respectiv plastic și metal, hârtie, sticla.

Art.5

 • (1) Cantitățile anuale minime estimate, pe tip de material, colectate, sortate și predate către instalații de reciclare, respectiv valorificare energetică sunt prevazute în Anexa nr. 1.A și 1.B care se actualizează anual și se comunică O.I.R.E.P. la începutul fiecărui an pentru anul în curs, în situația prelungirii prezentului protocol.

Art.6

 • (1) Pentru creșterea nivelului de performanță părțile colaborează la efectuarea de analize sezoniere, cel puțin două pe an corespunzător unui sezon umed și unul uscat, a cantității și structurii deșeurilor menajere solide generate pe teritoriul municipiul Galați, costurile fiind suportate în comun de către toate organizațiile semnatare de protocol cu UAT.

 • (2) Procedura utilizată pentru efectuarea analizelor de deșeu se agrează de către părți la începutul fiecărui an.

Art. 7

În vederea creșterii participării populației la sistemul de colectare separată a deșeurilor de ambalaje, părțile colaborează la elaborarea și implementarea de programe educaționale și de informare a populației care să conducă la conștientizarea cetățenilor și participarea efectivă la sistemul de colectare separată.

Capitolul II. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.8 U.A.T. are următoarele obligații:

 • A.     Asigurarea legalității

 • a. Se asigură că informațiile furnizate de operatori economici autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație pe teritoriul municipiului Galați în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (8) si (9), dupa caz, din Legea 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, sunt în conformitate cu prevederile legislative, însa prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (8) și art. (9) din Legea 249/2015, raportarea de către operatorii economici a cantității de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice se va face trimestrial.

 • b. Verifică conformitatea cu originalul a autorizațiilor/licențelor operatorilor desemnați și valabilitatea acestora pe toată perioada derulării Protocolului, inclusiv prelungirea valabilității acestora la expirarea termenului pentru care au fost emise. La solicitarea O.I.R.E.P., se pun la dispoziție copii ale acestor documente.

 • c.      Transmite O.I.R.E.P., la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, copii ale autorizațiilor și

licențelor și, de asemenea, comunică, în cel mai scurt timp posibil, orice modificare intervenită cu privire la autorizațiile și licențele prezentate.

 • B.     Monitorizarea sistemului, înregistrarea și raportarea datelor

 • a. Monitorizare a calității și a performanței sistemului de colectare separată a deșeurilor de ambalaje este în responsabilitatea U.A.T..

 • b.      Validarea cantităților de ambalaje colectate, sortate și predate pentru reciclare, respectiv

valorificare prin incinerare cu recuperare de energie pe teritoriul municipiului Galați este de competența U.A.T. și se va realiza prin intermediul operatorului serviciului de salubrizare, S.P. Ecosal Galați.

 • c.      Înregistrarea datelor se face prin asigurarea trasabilității deșeului cu posibilitatea identificării

sursei de generare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale, respectiv de la gospodării sau din surse similare de către operatorul serviciului de salubritate de la nivelul municipiului Galați, S.P. Ecosal Galați.

 • d. Pentru eficiența sistemului, colectează prin intermediul operatorului serviciului de salubrizare S.P. Ecosal Galați cantitățile minime lunare stabilite de comun acord cu O.I.R.E.P. , operatorul sesizând orice anomalie constatată, cantități prea mici sau nejustificat de mari și analizează împreună cu operatorul cauzele.

 • e.      Declară și garantează raportarea lunară în favoarea O.I.R.E.P., cantitățile de deșeuri de

ambalaje, pe tip de material, colectate/ valorificate și/sau reciclate. Părțile stabilesc de comun acord faptul că O.I.R.E.P. va declara pănă pe data de 5 a lunii cantitățile estimate de deșeuri de ambalaje pentru care preiau responsabilitatea în respectiva lună.

 • f.      Pentru evitarea oricărui dubiu, U.A.T. își asumă responsabilitatea integrală pentru cantitățile

de deșeuri de ambalaje colectate și selectate de către operatorul de salubrizare și raportate în contul O.I.R.E.P., cu asigurarea trasabilității. Documentele care atestă trasabilitatea deșeurilor stabilite de legislația în vigoare, scanate și semnate electronic, întocmite și completate de către S.P. Ecosal, vor fi transmise de către U.A.T. către O.I.R.E.P., conform Anexei 6 ”Opis dosar trasabilitate”. U.A.T. integrează în datele raportate către O.I.R.E.P., cantitățile de deșeuri de ambalaje raportate conform art. 20 alin. (8) și (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu menționarea distinctă a acestor cantități, fără a solicita plata costurilor nete.

 • g.      U.A.T., prin mandatarea operatorului desemnat care realizează sortarea deșeurilor de pe

teritoriul municipiului Galați, va raporta în favoarea O.I.R.E.P. cantitățile de deșeuri de ambalaje provenite din deșeuri municipale asumate conform prezentului Protocol, cu mențiunea distinctă pe documentele fiscale și de însoțire a transportului de deșeuri de ambalaje pănă la valorificator/reciclator, faptul că acestea sunt acoperite de sarcini, astfel: „Deșeuri de ambalaje .........., cod XXXXXX (conform Deciziei 2014/955/UE)

în contul Protocolului nr. ... încheiat cu ....... (numele Organizației, CIF......) în cantitate de ....tone,

destinate realizării obiectivelor anuale conform Legii 249/2015 și OUG 196/2005, aferente lunii.......

 • h.      Raportarea cantităților colectate, sortate și trimise la reciclare, respectiv valorificare energetică se va face pănă la data de 15 ale lunii pentru luna precedentă, prin transmiterea Dosarului de raportare, respectiv a informațiilor conform Anexei nr. 2 și în conformitate cu art. 8 din prezentul Protocol.

 • i.      În cazul în care U.A.T. constată că nu pot fi atinse pragurile minime estimate/negociate cu O.I.R.E.P., prin Anexa nr. 1, va informa O.I.R.E.P.despre aceasta situație până în data de 20 ale lunii în curs, pentru a putea recupera sau regla cantitățile lipsă cu alți furnizori de deșeuri.

 • j.      Deșeurile de ambalaje gestionate și raportate în baza prezentului protocol sunt considerate deșeuri acoperite de sarcini și nu pot fi utilizate pentru același scop, în contul unei organizații similare O.I.R.E.P.. În acest scop U.A.T. semnează în luna decembrie a fiecărui an, declarația anuală prevazută în Anexa nr. 3.

 • C. Informarea și educarea populației

 • a.      Elaborează programul anual/multianual de informare și derulează împreună cu O.I.R.E.P., activitățile de educare și informare în rândul populației, în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 249/2015 cu modificările și completările ulterioare.

 • b.      Comunică O.I.R.E.P., la începutul fiecărui an, planul de comunicare și rezultatele pentru anul anterior.

 • c.     U.A.T. împreuna cu O.I.R.E.P., organizează cel puțin o dată pe an campanii de informare și educare a publicului și a operatorilor economici privind: (i) sistemele de returnare, colectare și valorificare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje care le sunt disponibile; (ii) contribuția lor la reutilizarea, valorificarea și reciclarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; (iii) sensul și semnificația marcajelor de pe ambalajele existente pe piață; (iv) elementele corespunzătoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; (v) impactul dăunator asupra mediului al consumului excesiv de ambalaje, inclusiv de pungi de transport din plastic subțire; (vi) măsuri de prevenire a generării deșeurilor de ambalaje.

 • d.      Detaliile și condițiile de desfășurare ale campaniilor prevăzute la lit. c) vor fi stabilite ulterior în baza unui acord separat.

Art. 9 O.I.R.E.P. are următoarele obligații:

A.     Asigurarea legalității

 • a.      O.I.R.E.P. declară U.A.T.-ului, că este operator economic legal constituit și licențiat în sensul dispozițiilor Legii nr. 249/2015 cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, O.I.R.E.P. pune la dispoziția U.A.T.-ului, o copie a licenței de operare.

 • b.      Asigură, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile, menținerea licenței de operare și aduce la cunoștința U.A.T.-ului, orice modificare intervenită, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință.

 • c.      Se obligă să preia în sistem, întreaga cantitate de deșeuri de ambalaje generată din deșeurile municipale, colectată, sortată și predată către reciclare și respectiv valorificare, repartizată de către U.A.T.

B. Informarea si educarea populatiei

 • a.      Colaborează cu U.A.T. pentru identificarea celor mai potrivite metode de comunicare în vederea creșterii participării populației la sistemul de colectare separată a deșeurilor de ambalaje.

 • b.      Pentru derularea campaniilor prevăzute la art. 8 pct.C lit.c), O.I.R.E.P. va plăti suma de 40 lei/tona, cantitatea reprezentând tonele de deșeu de ambalaj raportate în numele O.I.R.E.P., gestionate de pe teritoriul municipiului Galați. Costurile și plata acestora pentru derularea campaniilor de informare vor fi reglementate în baza unui acord separat agreat între părți.

 • c.      În situația în care O.I.R.E.P. dorește să deruleze campanii suplimentare față de cele prevăzute la art. 8 pct.C lit.c) pe teritoriul municipiul Galați, are obligația să obțină acordul prealabil al U.A.T.

Capitolul III. CONTROLUL ACTIVITĂȚII ȘI PLATA SERVICIILOR

Monitorizare și audit

Art. 10

 • (1) În scopul creșterii eficienței sistemului și pentru a avea o supraveghere corectă a sistemului se constituie un colectiv de monitorizare format din câte un reprezentant desemnat în acest scop de către ambele Părți în termen de 15 zile de la data semnării protocolului.

 • (2) Colectivul de monitorizare se va întâlni, în mod regulat, de cel puțin două ori pe an și ori de câte ori situația o impune, la solicitarea uneia dintre părți.

 • (3) La ședințele colectivului de monitorizare pot fi invitați să participe și alți reprezentanți în funcție de necesitate.

Validarea datelor

Art. 11

(1) O.I.R.E.P. se obligă să valideze toate informațiile furnizate de către U.A.T. (primite de la operatorul serviciului de salubrizare S.P. Ecosal), respectând cerințele legale în vigoare pentru obiectul prezentului Protocol.

 • (2) Informațiile validate sunt comunicate către O.I.R.E.P., sub forma unui « Raport validat lunar» (întocmit de operatorul serviciului de salubrizare și ânaintate către U.A.T.) până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, conform Anexei nr. 4.A și 4.B.

Părțile stabilesc de comun acord faptul că ambalajul valorificat energetic va fi stabilit de comun acord, în funcție de obligațiile preluate prin contract în numele Producătorilor de către O.I.R.E.P.

 • (3) Până la stabilirea și comunicarea cotelor de piață ale O.I.R.E.P.-urilor semnatare ale Protocolului cu U.A.T., cantitățile de deșeuri de ambalaje vor fi împărțite procentual în mod egal.

Aspecte financiare

Art. 12 Valoarea costurilor pentru derulare a campaniilor de informare și educare a publicului prevăzute la art. 9 pct. B lit.b), calculată la finele fiecărei luni de raportare, se plătește în 2 tranșe în baza unui acord separat încheiat ulterior de părți.

Art. 13 O.I.R.E.P., în schimbul raportului validat, plătește către U.A.T.:

 • a)sumele corespunzătoare în funcție de cantitatea de deșeu de ambalaj încredințat pentru reciclare, cu luarea în considerare a tarifelor prezentate în Anexa nr.5 și cu respectarea prevederilor Anexei nr.6 la Legea nr.249/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • b) 50 lei/tona de deșeu de ambalaj raportate în luna respectivă, în numele O.I.R.E.P., gestionate de pe teritoriul municipiului Galați, pentru acoperirea costurilor de monitorizare flux, gestionare și raportare a datelor de către U.A.T.

Art. 14

(1) Pe factura emisă conform art. 13 lit. a) O.I.R.E.P, U.A.T. va menționa la descrierea serviciilor prestate astfel: „Contravaloare deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale, calculate conform Protocol nr. .... din data ..... încheiat cu .... (numele Organizației, CIF), în vederea îndeplinirii obiectivelor anuale de

valorificare prin reciclare a deșeurilor de ambalaje provenite din deșeuri municipale conform Legii nr. 249/2015 și O.U.G. nr. 196/2005, aferente lunii........".

(2) Factura menționată la alin. (1) se transmite O.I.R.E.P., împreună cu Raportul validat lunar și se achită de către O.I.R.E.P., în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii.

 • (3) Cantitățile de deșeuri de ambalaje, pe tip de material, colectate, transportate și sortate vor fi valorificate și/sau reciclate de către operatorul serviciului de salubrizare, S.P. Ecosal Galați.

Art.15 Pentru nerespectarea termenelor de achitare a facturilor emise de U.A.T., O.I.R.E.P. datorează acesteia penalități de întarziere de 0,01% pentru fiecare zi de întarziere, pănă la concurenta sumei neachitate.

IV. CLAUZE FINALE

Notificări

Art. 16 Orice notificare comunicată în legătura cu Protocolul, poate fi trimisă numai în scris printr-un mijloc de comunicare ce asigură transmiterea de către expeditor și confirmarea primirii de către destinatar a oricăror documente, acte, notificări, etc., cum ar fi: (i) scrisoare recomandată cu confirmare de primire transmisă prin serviciul poștal, (ii) prin curier cu confirmare de livrare, (iii) prin telefax, (iv) prin e-mail cu confirmare de primire/citire. Orice notificare, pentru a produce efecte, trebuie semnată de reprezentantul legal al părții și/sau împuternicitul acesteia.

Confidențialitate

Art. 17

(1) Părțile își garantează reciproc confidențialitatea deplină asupra informațiilor la care au acces în baza prezentului Protocol, atât pe durata derulării prezentului Protocol, cât și o perioadă de 2 ani după încetarea acestuia.

(2) Prin Informații Confidențiale se înțelege oricare și toate informațiile legate de afacerile celeilalte Părți și/ sau oricare și toate informațiile legate de implementarea obiectului prezentului Protocol, aflate în cursul derulării prezentului Protocol sau în legatură cu prezentul Protocol, care nu sunt disponibile publicului larg.

 • (3) O.I.R.E.P. se obligă să păstreze confidențialitatea cu privire la orice informații financiare și comerciale oferite acestuia de către O.I.R.E.P., sau obținute pe durata executării prezentului Protocol. Obligațiile de păstrare a confidențialității nu se aplică acelor informații confidențiale în privința cărora Partea receptoare probează că, la data dezvăluirii, informația era deja publică sau era deja în posesia sa.

 • (4) O.I.R.E.P., nu va mai fi ținut să respecte obligația de confidențialitate, dacă Informația Confidențială este cerută de o autoritate publică competentă conform legislației în vigoare sau dacă Informația Confidențiala este sau devine cunoscută public fără nicio implicare din partea U.A.T. sau dacă O.I.R.E.P., o autorizează în mod expres și în scris să dezvăluie Informațiile Confidențiale respective.

 • (5) Părțile sunt de acord că folosirea Informațiilor Confidențiale și a informațiilor care nu sunt confidențiale potrivit alin. (3) reprezintă, în măsura în care aceste informații includ date cu caracter personal, prelucrări de date cu caracter personal în legătura cu care fiecare Parte va avea obligația de respectare a cerințelor de protecția datelor din reglementările aplicabile. În caz de conflict între obligațiile de confidențialitate stabilite în acest articol 17 și obligațiile potrivit regimului de protecția a datelor, vor prevala cerințele în materie de protecția datelor.

Litigii

Art.18

(1) Prezentul Protocol este guvernat de și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

(2) Părțile convin ca orice dispută, controversă sau litigiu decurgând din sau născut în legătură cu prezentul Protocol va fi soluționat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, orice dispută, controversă sau litigiu decurgând din sau născut în legătură cu executarea prezentului Protocol, inclusiv referitor la interpretarea, validitatea, încheierea, modificarea, desființarea sau nulitatea acestuia, va fi soluționat de către instanța competentă din teritoriul de aplicare a protocolului.

Modificarea, încetarea și rezilierea protocolului:

Art.19

(1) Prezentul protocol poate fi modificat cu acordul părților prin Act adițional încheiat în acest sens, la solicitarea motivată a oricăreia dintre Părți.

(2) În situația intervenției unei modificări legislative incidente, prezentul protocol se va modifica de drept, iar Părțile vor proceda la încheierea unui Act adițional prin care vor asigura conformarea Protocolului cu noile dispoziții legale aplicabile, în termen de 15 zile de la data apariției modificării respective.

Art.20

(1) Prezentul Protocol încetează de drept prin ajungere la termen, în situația în care părțile nu convin de comun acord prelungirea acestuia.

(2) Prezentul protocol încetează de drept în situația:

a) falimentului oricăreia dintre părți;

b) dizolvării oricăreia dintre părți;

 • c) în caz de forță majoră, notificat de parte care solicită constatarea cazului de forță majoră, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data intervenției;

 • d) cu acordul părților.

Art.21

(1) Oricare din Părți poate să denunțe unilateral prezentul Protocol, fără prezentarea unei justificări în acest sens, cu condiția notificării intenției sale în scris celeilalte Părți cu cel puțin 60 (șaizeci) de zile anterior datei la care va opera încetarea Protocolului.

(2) Părțile pot denunța unilateral Protocolul, în baza unei notificări scrise și fără nicio altă formalitate, urmând ca denunțarea unilaterală să producă efecte de drept în termen de 60 (șaizeci) zile calendaristice de la data primirii notificării de denunțare în cazul încetării valabilității autorizațiilor și/sau licențelor oricăreia dintre Părți.

 • (3) O.I.R.E.P. va putea rezilia prezentul Protocol, fără plata vreunei despăgubiri, cu condiția notificării intenției sale în scris cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile anterior datei de la care va opera rezilierea Protocolului, fără intervenția instanțelor și fără vreo formalitate prealabilă (pact comisoriu conform art. 1553 Cod civil), în cazul în care pe perioada a 2 (două) luni consecutive, U.A.T. nu dovedește O.I.R.E.P. prestarea integrală a serviciilor pentru cantitățile raportate de U.A.T. și agreate conform Protocolului sau în situația în care se constată faptul că informațiile transmise prin Rapoartele validate lunar nu reflectă realitatea. Notificarea va fi transmisă U.A.T.-ului printr-un mijloc de comunicare ce presupune confirmarea de primire. Pentru evitarea oricărui dubiu, în acest caz Protocolul încetează la data prevăzută în notificare.

 • (4) U.A.T. va putea rezilia prezentul Protocol, fără plata vreunei despăgubiri, cu condiția notificării intenției sale în scris cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile anterior datei de la care va opera rezilierea, fără intervenția instanțelor și fără vreo formalitate prealabilă (pact comisoriu conform art. 1553 Cod civil), în situația în care O.I.R.E.P. nu își îndeplinește obligațiile de plată asumate potrivit prezentului protocol, sau în situația în care, O.I.R.E.P., în urma primirii Raportului validat lunar, contestă, în mod nejustificat, informațiile cuprinse în acesta.

 • (5) În caz de încetare prin orice modalitate a prezentului protocol, obligațiile de plată la data încetării sau devenite scadente la data încetării rămân în vigoare.

 • (6) În cazul încetării protocolului, în oricare din cazurile de încetare prevăzute în prezentul protocol, ambele Părți rămăn obligate să-și îndeplinească obligațiile contractuale izvorate din prezentul protocol, pănă la momentul incetării protocolului.

Durata Protocolului

Art.22

(1) Prezentul Protocol intră în vigoare de la data încheierii și este valabil până la data de 31.01.2020.

(2) Protocolul se va putea prelungi, cu acordul părților, prin Act adițional, la solicitarea oricăreia dintre Părți transmisă cu cel puțin 30 de zile inainte de data expirării termenului.

Anexe

Art. 23 Prezentul Protocol conține 6 anexe, care fac parte integrantă din Protocol, după cum urmează:

- Anexa nr. 1.A și 1.B - Cantitățile anuale minime estimate

- Anexa nr. 2.A, 2.B, 2.C - Dosar de raportare;

Declarație pe proprie răspundere privind cantitatea totală de deșeu municipal reciclabil intrată în instalația de sortare în perioada de raportare

- Anexa nr. 3 - Declarație anuală

Anexa nr. 4.A și 4.B - Raport validat lunar

Anexa nr. 5 - Tarife

Anexa nr. 6 - Opis dosar trasabilitate

Prezentul protocol s-a încheiat astăzi pentru fiecare parte semnatară.


, în 2 exemplare cu valoare de original, căte unul


MUNICIPIUL GALAȚI


PRIMAR,


ORGANIZAȚIE CARE IMPLEMENTEAZĂ RĂSPUNDEREA EXTINSĂ A PRODUCĂTORULUI (O.I.R.E.P.)

DIRECTOR GENERAL,

DIRECȚIA FINANCIAR-CONTABILITATE,

DIRECȚIA SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE

SERVICIUL JURIDIC ȘI LEGALITATE,

RESPONSABIL CONTRACT,

Președinte de ședință,

Municipiul Galați

Adresa :...........................................................................................................................................

Tel./Fax/E-mail:.......................................................................................................................

CANTITĂȚILE1 DE DEȘEURI DE AMBALAJE ESTIMATE DE U.A.T. CONFORM PROTOCOLULUI PENTRU ANUL 2019

(valorificare prin reciclare)

(Tone)

Tipuri de deșeuri de ambalaje

Cantitatile de deseuri de ambalaje contractate pentru anul 2019

Cantitatile de deseuri de ambalaje contractate pe luni

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

'cu

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Total

Din comert/ industrie (persoane juridice)

Din deseuri municipale

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sticlă cod 15 01 07

PET cod 15 01 02

Alte plastice cod 15 01 02

Total plastic cod 15 01 02

Hârtie și carton cod 15 01 01

Aluminiu cod 15 01 04

Otel si alte metale feroase cod 15 01 04

Total metal cod 15 01 04

Lemn cod 15 01 03

TOTAL

Municipiul Galați

CANTITĂȚILE2 DE DEȘEURI DE AMBALAJE ESTIMATE DE U.A.T. CONFORM PROTOCOLULUI PENTRU ANUL 2019

(valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie)

(Tone)

Tipuri de deșeuri de

ambalaje

Cantitatile de deseuri de ambalaje contractate pentru anul 2019

Cantitatile de deseuri de ambalaje contractate pe luni

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

'cu

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Total

Din comert/ industrie (persoane juridice)

Din deseuri municipale

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sticlă cod 15 01 07

PET cod 15 01 02

Alte plastice cod 15 01 02

Total plastic cod 15 01 02

Hârtie și carton cod 15 01 01

Aluminiu cod 15 01 04

Otel si alte metale feroase cod 15 01 04

Total metal cod 15 01 04

Lemn cod 15 01 03

TOTAL

Municipiul Galați

Municipiul Galați

Adresa:............................................................................................................

Tel./Fax/E-mail:................................................................................................

BORDEROU DE LIVRĂRI pentru Luna.......................Anul............

în vederea valorificării prin reciclare

Tip material

deșeu de ambalaj / cod

deșeu

(clasa 15 01)

Cantitate totala livrata spre reciclare (tone) (1)

Denumire colector intermediar -după caz (2)

CUI colector intermediar -după caz (3)

Numărul si data documentului de livrare a deșeurilor de ambalaje in vederea reciclării (4)

Denumire operator economic reciclator (5)

CUI operator economic reciclator (6)

Operațiunea de valorificare prin reciclare (7)

FID*/Anexa VII

FACTURA

Sticla cod 15 01 07

Total sticla Cod 15 01 07

PET

cod 15 01 02

Alte plastice cod 15 01 02

Total plastic cod 15 01 02

Hârtie și carton

cod 15 01 01

Total Hârtie și

carton cod 15 01 01

Aluminiu cod 15 01 04

Otel si alte metale feroase cod 15 01 04

Total metale cod 15 01 04

Lemn

cod 15 01 03

Total lemn cod 15 01 03

TOTAL

Nume, prenume:..........................................

Data:.........................


Funcție:        ............................................

Semnatura autorizata si stampila

Nota:

 • 1) Se mentioneaza cantitatea livrata in vederea reciclarii deseurilor de ambalaje.

 • 2) Se mentioneaza denumirea colectorului intermediar daca exista. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completeaza.

 • 3) Se mentioneaza Codul Unic de Inregistrare al operatorului economic intermediar. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completeaza.

 • 4) Se mentioneaza numarul si data documentelor finale de livrare la instalatia de valorificare care realizeaza operatiunea de valorificare prin reciclare a deseurilor de ambalaje.

 • 5) Se mentioneaza denumirea operatorului economic reciclator.

 • 6) Se mentioneaza Codul Unic de Inregistrare al operatorului economic reciclator.

 • 7) Se mentioneaza operatia de valorificare prin reciclare (conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor ) la care au fost supuse deseurile de ambalaje (ex.: R3 - pentru deșeuri de ambalaje de hartie/carton, de materiale plastice si de lemn; R4 - pentru deșeuri de ambalaje metalice; R5 - pentru deșeuri de ambalaje de sticla).

Municipiul Galați

Adresa:.............................................................................................................

Tel./Fax/E-mail:...................................................................................................

BORDEROU DE LIVRĂRI pentru Luna.......................Anul............

in vederea valorificării prin incinerare in instalații de incinerare cu recuperare de energie

Tip material

deșeu de ambalaj / cod deșeu (clasa 15 01)*

Cantitate totala livrata in vederea valorificării prin incinerare in instalații de incinerare cu

recuperare de energie (tone) (1)

Denumire colector intermediar -după caz (2)

CUI colector intermediar după caz

(3)

Numărul si data documentului de livrare a deșeurilor de ambalaje in vederea valorificării prin incinerare in instalații de incinerare cu recuperare de energie (4)

Denumire operator economic care realizează operațiunea de valorificare prin incinerare cu recuperare de energie (5)

CUI operator economic valorificator prin incinerare cu recuperare de energie(6)

Operațiunea de operațiunea de valorificare prin incinerare cu recuperare de energie (7)

FID*/Anexa VII

FACTURA

PET

cod 15 01 02

Alte plastice cod 15 01 02

Total plastic cod 15 01 02

Hârtie și carton

cod 15 01 01

Total Hârtie și carton cod 15 01 01

Lemn cod 15 01 03

Total lemn cod 15 01 03

TOTAL

* impartirea pe coduri se face proporțional in baza unei analize trimestriale a compoziției

Nume, prenume:.......................................... Data:.........................

Funcție:        .............................................

Semnatura autorizata si stampila

Nota:

 • 1) Se mentioneaza cantitatea livrata in vederea in vederea valorificarii prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje.

 • 2) Se mentioneaza denumirea colectorului intermediar daca exista. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completeaza.

 • 3) Se mentioneaza Codul Unic de Inregistrare al operatorului economic intermediar. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completeaza.

 • 4) Se mentioneaza numarul si data documentelor finale de livrare la instalatia de valorificare care realizeaza operatiunea de valorificare in vederea valorificarii prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje.

 • 5) Se mentioneaza denumirea operatorului economic valorificator prin incinerare cu recuperare de energie.

 • 6) Se mentioneaza Codul Unic de Inregistrare al operatorului economic valorificator prin incinerare cu recuperare de energie.

 • 7) Se mentioneaza operatia de valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie (conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor ) la care au fost supuse deseurile de ambalaje (ex.: R1 intrebuintarea in principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie).

Anexa nr 2.B


Municipiul Galați

la protocolul


Adresa :.....................................................................................................................

nr. ................................

Tel./Fax/E-mail:..........................................................................................................

RAPORT DE SORTARE

Nr. ........................./..........................data

a deseurilor de ambalaje efectuat de .........................(nume sortator)

Adresa unde se executa sortarea sau punctul de lucru:

Proveniența deșeului amestecat inainte de sortare: (flux comercial, flux menajer, combinat):

Nr. si Data document de achizitie

Cod*) si denumire deseuri nesortate cod 15 si/sau 20, dupa caz)

Cantitate deseuri nesortate (t)

Cod*) si denumire deseuri de ambalaje sortate (OUTPUT)

Cantitate deseuri de ambalaje sortate

(t)

0

1

2

3

4

5

*) se va scrie codul deseului cu 6 cifre conf. Decizie CE nr. 2014/955

Data: ...............................

Denumirea operatorului economic

Functia

Numele si prenumele

Semnatura autorizata si stampila

NOTA:

La prezentul raport de sortare se ataseaza Raportul de cantar care reflecta / confirma cantitatea de deseu municipal intrata in instalatia de sortare.

BORDEROU CANTITATI RAPORTATE PRIN ACHIZIȚIE DE LA POPULAȚIE

trimestrul


anul .................


Nr. Crt.


Denumire operator economic care a achiziționat deșeuri de ambalaje de la populație(1)


CUI


Denumire deșeu ambalaj     Cod deșeu de ambalaj(2)


Cantitate (t.)


1

2

3

4

5


TOTAL

 • 1) Se menționează operatorii economici prevăzuți la art. 20 alin. (8) si (9) din legea 249/2015 care acționează si raportează date pe teritoriul contractual.

 • 2) Se va scrie codul deșeului cu 6 cifre conform Deciziei CE nr. 2014 /955 (ex: deseuri de ambalaje de hartie si carton - 15.01.01).

Numele si prenumele

Data ...........................


Functia

Semnatura autorizata si stampila

ANEXA nr. 3

la protocolul nr. ....................................

DECLARATIE ANUALA pentru anul 2019

Dl/Dna ............................, identificat/a cu CI serie si nr. ...........................in calitate de

............................... pentru ...................SRL, ADRESA, CUI, J ...........................................declara pe propria răspundere ca deșeurile de ambalaje colectate si livrate in vederea valorificării prin reciclare/si livrate in vederea valorificării prin incinerare in instalații de incinerare cu recuperare de energie pentru ..........

O.I.R.E.P. CUI , in luna..................... într-o cantitate de ................ pentru tipurile de deșeuri de ambalaje

menționate in Rapoartele validate lunare aferente anului 2019, aferente contractului de prestări servicii cu nr. ............... încheiat pentru colectarea/sortarea/predarea in vederea valorificării prin reciclare cu........

O.I.R.E.P., sunt deșeuri de ambalaje care nu au fost utilizate si nu au fost raportate către alți operatori economici ....

Prezenta declarație pe propria răspundere a fost întocmita cunoscând prevederile din Codul penal privind falsul in declarații. ”

Data.............................................

Semnatura autorizata si stampila

RAPORT VALIDAT LUNAR

privind cantitatile de deseuri de ambalaje colectate/sortate si livrate pentru valorificare prin reciclare in contul .....................O.I.R.E.P. în baza Protocolului nr.....................din.........................,

luna........................... anul.................

UM (tone)

DESEURI DE AMBALAJE

INTRARI

LIVRARI

Cantitatea de deșeuri de ambalaje de la populație

Operatorul economic unde s-au expediat deșeurile de ambalaje in vederea reciclării(4)

Cantitate deșeuri de ambalaje livrata in vederea reciclarii (5)

Operatiunea de valorificare prin reciclare (6)

Provenita din deșeurile municipale (P) (1)

Prin achiziție de la persoane fizice (AP) (2)

TOTAL (3)

Denumire operator

CUI

0

1

2

3=1+2

4

5

6

7

Sticla

cod 15 01 07

Total sticla Cod 15 01 07

PET cod 15 01 02

Alte plastice cod 15 01 02

Total plastic cod 15

01 02

Hârtie și carton

cod 15 01 01

Total Hârtie și carton

cod 15 01 01

Aluminiu cod 15 01

04

Otel si alte metale

feroase cod 15 01

04

Total metale cod 15 01 04

Lemn cod 15 01 03

Total lemn cod 15

01 03

TOTAL

Data:.........................

Nume, prenume:..........................................

Funcție:        ............................................

Semnatura autorizata si stampila


NOTA 1.:

 • 1) Se mentioneaza cantitatile de deseuri de ambalaje colectate de catre operatorul desemnat, pentru care se calculeaza costurile nete.

 • 2) Se mentioneaza trimestrial cantitatile de deseuri de ambalaje colectate prin achizitie de la populatie conform art. 20 alin. (8) si (9) , dupa caz.

 • 3) Cantitatea totala de deseuri de ambalaje colectata/achizitionata.

 • 4) Se inscrie denumirea si CUI reciclator; in cazul exporturilor sau transferului se inscrie denumirea si adresa reciclator, inclusiv tara, CUI (daca exista).

 • 5) Se mentioneaza cantitatea de deseuri de ambalaje livrata in vederea reciclarii. Raportat la aceasta cantitate se calculeaza costurile campaniilor de informare si educare a publicului si respectiv costurile de raportare.

 • 6) Se mentioneaza operatia de valorificare prin reciclare (conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor ) la care au fost supuse deseurile de ambalaje (ex.: R3 - pentru deșeuri de ambalaje de hartie/carton, de materiale plastice si de lemn; R4 - pentru deșeuri de ambalaje metalice; R5 - pentru deșeuri de ambalaje de sticla)

Nota 2.

 • a) Deseurile de ambalaje din materiale compozite se raporteaza in functie de materialul preponderent.

 • b) Cantitatile se raporteaza in tone.

 • c) In cazul in care de la colector la valorificator deseurile de ambalaje circula prin mai multi comercianti, operatorul economic colector va prezenta documente justificative cu trasabilitatea deseurilor de ambalaje pana la reciclator.

RAPORT VALIDAT LUNAR

privind cantitatile de deseuri de ambalaje colectate/sortate si livrate pentru valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie in contul ..................O.I.R.E.P. îin baza Protocolului nr.....................din.........................,

in luna........................... anul.................

UM (tone)

DESEURI DE AMBALAJE

ACHIZITII

LIVRARI

Cantitate deseuri de ambalaje de la operatorul de salubrizare/ statii de sortare (1)

Operatorul economic unde s-au expediat deseurile de ambalaje in vederea valorificarii prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie (2)

Cantitate deseuri de ambalaje livrata in vederea valorificarii prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie (3)

Operatiunea de valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie (4)

Denumire operator

CUI

0

1

2

3

4

5

PET cod 15 01 02

Alte plastice cod 15 01 02

Total plastic cod

15 01 02

Hârtie și carton

cod 15 01 01

Total Hârtie și

carton cod 15 01 01

Lemn cod 15 01 03

Total lemn cod

15 01 03

TOTAL

Nume, prenume:.......................................... Data:.........................

Funcție:        .............................................

Semnatura autorizata si stampila

NOTA 1.:

 • 1) Se mentioneaza cantitatile de deseuri de ambalaje provenite de la operatorul de salubrizare/statie de sortare.

 • 2) Se inscrie denumirea si CUI valorificator;

 • 3) Se mentioneaza cantitatea de deseuri de ambalaje livrata in vederea in vederea valorificarii prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie.

 • 4) Se mentioneaza operatiunea de valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie (conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor ) la care au fost supuse deseurile de ambalaje (ex.: R1 intrebuintarea in principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie)

Nota 2.

 • a) Deseurile de ambalaje din materiale compozite se raporteaza in functie de materialul preponderent.

 • b) Cantitatile se raporteaza in tone.

 • c) In cazul in care de la colector la valorificator deseurile de ambalaje circula prin mai multi comercianti, operatorul economic colector va prezenta documente justificative cu trasabilitatea deseurilor de ambalaje pana la valorificare.

LISTA DE TARIFE / COSTURI

Se anexeaza la prezentul Protocol, respectiv Anexa nr. 5 la Protocol costurile fundamentate pentru activitatea de colectare / transport / sortare .

Partile isi asuma facturarea, respectiv plata costurilor pe structura de mai jos:

 • -   Cost fundamentat unic pe toate tipurile de material:......................./ tona

 • -   Cost de raportare:............................./ tona

Se factureaza fara TVA.

ANEXA nr. 6

La Protocol nr.....................................

I. Dosarul de raportare va cuprinde următoarele documente:

1.1. Factura, emisă de către Municipiul Galați, în temeiul prezentului protocol. În rubrica Descrierea serviciilor prestate, se va menționa, în mod obligatoriu, și sintagma Contravaloare deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale calculata în baza Protocolului pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și după caz, valorificarea, deșeurilor de ambalaje nr. [...] din [...], încheiat cu ________CUI ________, destinate realizării

obiectivelor anuale, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Legea nr. 249/2015, pentru deșeuri de ambalaje de [.] (tipul de material), cod [.], aferente lunii [.]”. Documentul trebuie transmis în original.

 • 1.2     Documente justificative in baza cărora operatorul de salubrizare a preluat cantitățile de deșeuri municipale.

 • 1.3    Documente de trasabilitate pentru deșeurile municipale reciclabile preluate din comerț si industrie: copie contract de preluare deșeuri, documente care însoțesc transportul (Anexa 3, CMR), factura (după caz - daca se facturează).

 • 1.4    Declarație pe proprie răspundere privind cantitatea de deșeu municipal reciclabil intrat in instalația de sortare in perioada de raportare.

 • 1.5    Anexa 2B - Raportul de procesare/sortare emis de stația de procesare/transfer/sortare pentru

luna aferentă trasabilității, cu mențiunea „Prestări servicii în baza Protocolului pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și după caz, valorificarea, deșeurilor de ambalaje nr. [.] din [.], încheiat cu ____CUI ______, destinate

realizării obiectivelor anuale în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Legea nr. 249/2015, pentru deșeuri de ambalaje de [.] (tipul de material), cod [.], cantitate [...] aferente lunii [.]”. În situația în care există mai multe mai multe secții de lucru, este obligatorie atașarea la Dosar a documentelor care fac dovada transferul cantităților în contul_______: Bonuri de

consum/Bonuri de transfer/Procese verbale de transfer/Tichete de transfer dintr-o secție în alta, fiind obligatoriu ca toate documentele respective să conțină mențiunea „Prestări servicii în baza Protocolului pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și după caz, valorificarea, deșeurilor de ambalaje nr. [.] din [.], încheiat cu______,

CUI ______, destinate realizării obiectivelor anuale în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5

din Legea nr. 249/2015, pentru deșeuri de ambalaje de [.] (tipul de material), cod [.], cantitate [...], aferente lunii [.]

 • 1.6    Anexa 2C - Borderou achiziții populație (daca este cazul, pentru cantitatile raportate in contul U.A.T.-ului de către operatorii economici autorizați pentru colectarea deșeurilor de ambalaje de la persoane fizice)

 • 1.7    Anexa 4A si Anexa 4B - Raport validat lunar

 • 1.8 Anexa 2A - Borderou de livrare

1.9    Pentru tranzactiile desfasurate pe teritoriul Romaniei, documentele de trasabilitate sunt:

 • a. Factura de vanzare-cumparare deseuri de ambalaje cu textul de lege mentionat pe document (se transmite in copie conform cu originalul, semnatura si stampila);

 • b.  Aviz de insotire a marfii cu textul de lege mentionat pe document (se transmite in copie conform cu originalul, semnatura si stampila)

 • c.  Documente de transport:

 • - Formularul de incarcare-descarcare Anexa 3 la HG 1061/2008 cu textul de lege mentionat pe document (se transmite in copie conform cu originalul, semnatura si stampila)

 • d. Document receptie:

 • - nota de cantar, confirmare, tichet de cantar, bon de cantar si/sau PV de receptie, emise de cumparatorul cantitatilor de deseuri de ambalaje (se transmite in copie conform cu originalul, semnatura si ștampila)

1.10 Pentru exportul de deseuri in afara teritoriului national catre reciclatorul final, la documentele de trasabilitate de la punctul 2.2.i. se adauga urmatoarele:

 • - Anexa nr. VII la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu textul de lege mentionat pe document (se transmite in copie conform cu originalul, semnatura si stampila)

 • - CMR (se transmite in copie conform cu originalul, semnatura si stampila)

 • - Documentul care atesta ca reciclarea s-a facut în condiții prevăzute prin legislația comunitară în domeniu (certificat de reciclare/raport de reciclare efectiva a marfii etc.), pentru livrarile inafara Uniunii Europene

 • - Documentul care atestă calitatea de reciclator a destinatarului final- se transmit in copie conform cu originalul, semnatura si stampila

 • - Alte documente care pot demonstra trasabilitatea deseurilor de ambalaje pana la reciclatorul final, dupa caz.

O.I.R.E.P.,                                   MUNICIPIUL GALAȚI,