Hotărârea nr. 337/2019

Schimbarea sediului social al Societatii TRANSURB S.A. Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 337 din 31.07.2019

privind schimbarea sediului social al Societății TRANSURB SA. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 369/15.07.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 45776/15.07.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 45778/15.07.2019, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile Anexei 4.1.1 - Bunuri concesionate la Contractul nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb S.A., cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3 din Actul constitutiv al Societății TRANSURB S.A. Galați;

Având în vedere convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Transurb S.A. Galați, la data de 20.08.2019, ora 12,00 la sediul societății;

Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3 și art. 4 din anexa la HCL nr. 383/27.07.2017 privind numirea reprezentanților municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Transurb S.A. și aprobarea mandatului acestora;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă schimbarea sediului social al Societății TRANSURB SA. Galați din Strada Basarabiei nr. 4 Municipiul Galați, în Bulevardul George Coșbuc nr. 259 - C9, C10, C13 Municipiul Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Actul constitutiv al Societății TRANSURB SA. Galați se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 - Se mandatează reprezentanții Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor societății TRANSURB S.A. Galați:

  • a)   să voteze „pentru” punctele 1 și 2 înscrise pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății TRANSURB S.A. Galați, convocată pentru data de 20.08.2019, ora 12,00;

  • b)   să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați.

Art. 4 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,

445030


444730Anexa la HCL 337/31.07.2019


Plan de amplasament și delimitare a imobilului scara 1:1500


Nr.cadastral

Suprafața măsurată a imobilului(mp)

Adresa imobilului

125709

66337

Bulevardul George Coșbuc nr. 259, municipiul Galați (lot 2/1)


Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

125709

Galați


ANEXA NR. 1.35 la regulament
B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinație

Suprafață construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

CIE

29

Atelier - regim P, Sdesf - 29mp, an construire 1996

C2

CIE

174

Centrală termică - regim P, Sdesf - 174mp, an construire 1995

C3

CA

124

Magazie - regim P, Sdesf - 124mp, an constuire 1977

C4

CIE

7

Rezervor aer - regim P, Sdesf - 7mp, an constuire 1995

C5

CIE

285

Ateliere - regim P, Sdesf-285mp, an constuire 1995

C6

CIE

116

Atelier sculărie - regim P, Sdesf - 116mp, an construire 1965

C7

CIE

1771

Hală reparații - regim P, Sdesf-1771 mp, an construire 1995

C8

CIE

8

Stație acetilenă - regim P, Sdesf - Bmp, an constuire 1965

C9

CA

174

Vestiare - regim P, Sdesf - 174mp, an constuire 1965

CIO

CAS

565

Administrație - regim P, Sdesf - 565mp, an construire 1965

Cil

CIE

52

Post Trafo - regim P, Sdesf - 52, an construire 1965

C12

CIE

250

Hală RC2 - regim P, Sdesf - 250mp, an construire 1979

C13

CAS

76

Administrație - regim P, Sdesf - 76, an construire 1965

C14

CIE

69

Ateliere și compresor - regim P, Sdesf - 69mp, an construire 1965

C15

CIE

194

Magazie și ateliere - regim P, Sdesf - 194mp, an construire 1976

C16

CIE

1165

Hală reparații - regim P, Sdesf - 1165mp, an construire 1976

C17

CA

28

Vestiare + grup sanitar - regim P, Sdesf-28mp,an construire 1976

C1S

CIE

256

Stație redresare - regim P, Sdesf - 25mp, an constuire 1984

C19

CIE

177

Hală reparație - regim p, Sdesf - 177mp, an construire 1993

C20

CA

38

Cabină poartă - regim P, Sdesf - 38mp, an construire 1993

C21 '

CIE

429

Vapsitorie+spălătorie - regim P, Sdesf-429mp,an construire 1965

C22

CA

8

Anexă - regim P, Sdesf - 8mp, an constuire 1965

C23

CIE

121

Decantor - regim Subsol, Sdesf - 121mp, an constuire 1988

C24

CA

10

Cabină poartă - regim P, Sdesf - lOmp, an construire 1965

C25

CAS

105

Birouri - regim P, Sdesf - 105mp, an construire 1965

C26

CAS

98

Birouri - regim P, Sdesf - 98mp, an construire 1965

C27

CAS

10

Birou facturare - regim P, Sdesf - lOmp, an construire 1965

C31

CIE

106

Cuvă retențle - regim Subsol, Sdesf - 106mp, an construire 1965

C32

CA

36

Grupuri sanitare - regim P, Sdesf - 36mp, an construire 1965

TOTAL

6481

Notă - Construcțiile nenumerotate nu fac obiectul înscrierii


A. Date referitoare la teren

Nr.

Categorie

Suprafața

Menț i

ni

1

parcela

de folosință

(mp)

1

Cc

66337

Limită nematerializată (l-?8), prin plăci gard beton (8î

19)

șl nematerializată (19-r25-l) i

Total

66337

B. Date referitoare la constru :

.   -Vă

'^Desțîijățiar

.SUprafăța'tbnstruită la'sObJ

Menț

ni

Total 4;

/JjK DEAUTHPJZap

r-

f   7              J i       7,   lO .7

£

'3 toȘriă

BSTtiiiW

măsurată a imobilului = 66337 mp = 66337 mp

Execu|șnț.:-f ■ ■ Servicii

ftjȘgtfl|Șțbeotoț:

1                        Inspector

£ țfc •*?* -*?     •         . o

$             pUBLi

Irm Introducerea Imobilului în baza

b d

ite integrată: și atribuirea/ /

t. corectitudinea

numărului cadas

al

z '■

coresp

>ondența,acesț

td^urealitatețgififțgr^i

cP/

Semnătură ș

parc

/ }

afa                               f

St&rnpîlsr                     #

ff'             Af « rtl

gZ