Hotărârea nr. 334/2019

Modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Galati incheiat cu Societatea Transurb SA

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 334

din 31.07.2019

privind modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb SA

Inițiatori: Consilier local - Criatian-Sorin Enache, Consilier local - Cătălin Popa

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 360/09.07.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 44392/09.07.2019, al inițiatorilor -Consilier local - Criatian-Sorin Enache, Consilier local - Cătălin Popa;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 44394/09.07.2019, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „a”, lit. „b”, lit. „c”, lit. „i” și lit. „n”, art. 18 și art. 43, din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (7), lit. „n” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. „g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Se aprobă modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 334/31.07.2019

ACT ADIȚIONAL NR. 20, /________2019

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL nr. 49.304/03.05.2016

Nr. __________ / __________

Municipiul Galati, persoana juridica, cu sediul in Galați, str. Domnească nr. 38, avand cod fiscal nr. 3814810 cont nr RO62TREZ30621300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat prin ______________, având funcția

de Primar in calitate de delegatar, pe de o parte, denumit in continuare Autoritatea Contractanta;

si

Operatorul de transport Societatea Transurb SA, cu sediul in Galați, str. Basarabiei nr. 4, inregistrat sub nr. J17 / 684 / 1998 la Registrul comertului Galați, avand contul RO50RNCB0141032879600001, deschis la BCR codul unic de inregistrare RO 10890801, reprezentat legal prin _______________, avand functia

de Director General, in calitate de delegant, denumit in continuare Operatorul, pe de alta parte,

Articolul 1

Se modifică Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49.304/03.05.2016 conform Anexei la prezentul Act Adițional;

Articolul 2

Toate celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49.304/03.05.2016 rămân neschimbate.

Municipiul Galați                                      Operator

Președinte de ședință,

Anexa la Actul Adițional nr. 20/

Anexa 2 - Program de Transport al Operatorului

Anexa 2.1 Programul de transport al Operatorului

Programul anual de transport al Operatorului S.C. Transurb S.A.

Program de Transport in functie de gradele de mobilitate se prezinta astfel:

1. Program normal: de la data de 01 ianuarie - 31 decembrie cu excepția vacanței de vară

2 Program redus: pe perioada vacanței de vară

  • 3. Program de noapte : nu există

  • 4. Curse suplimentare asigurate conform diagramei : nu există

  • 5. Program la evenimente speciale: in vederea suplimentarii mijloacelor de transport pentru evenimente administrative si socio culturale se va face notificare scrisa catre S.C. Transurb S.A. de catre U.A.T. cu cel putin 2 zile inainte (ex.: 31dec - 1 ianuarie, Noaptea de Inviere, Ziua Marinei, Serbarile Galatiului etc.).

6. Traseele 32 și 33 vor circula la comanda autorității.

Linia

Km. efectiv Planificati

T ramvai

1.184.850,60

Troleibuz

862.491,30

Autobuz

6.584.363,96

Total Km planificati

8.631.705,86

Anexa 2.1 Programul de transport al operatorului

Anexa 2.1.2. Program de transport al operatorului pentru rețeaua de troleibuze

DIAGRAMA DE CIRCULAȚIE A TROLEIBUZELOR de LUNI pana VINERI - Program redus (vacanța de vară)

TRS.

ITINERAR

NR.

STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN

CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA cursa [min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:30

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

102

MICRO 19

29

16,8

05:06

22:46

80

8

10

12

6

12

6

12

6

6

13

6

13

PARC C.F.R.

05:06

22:06

MICRO 19

104

TIGLINA III

29

14,1

05:18

22:42

72

2

36

4

18

2

36

2

36

2

36

2

36

PARC C.F.R.

05:18

22:06

TIGLINA III

TOTAL CAPACITATI TROLEIBUZE:

10

16

14

14

8

8

DIAGRAMA DE CIRCULATIE A TROLEIBUZELOR de SAMBATA, DUMINICA si SARBATORI LEGALE - Program redus (vacanța de vară)

TRS.

ITINERAR

NR.

STATII

LUNGIME traseu [km]

PRIMA PLECARE IN

CURSA

ULTIMA PLECARE IN CURSA

DURATA cursa [min]

05:00 - 07:00

07:00 - 09:00

09:00 - 13:00

13:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:30

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

Nr. cap.

Frecv.

102

MICRO 19

29

16,8

05:06

22:46

80

6

13

8

10

8

10

8

10

6

13

6

13

PARC C.F.R.

05:06

22:06

MICRO 19

104

TIGLINA III

29

14,1

05:18

22:42

72

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

PARC C.F.R.

05:18

22:06

TIGLINA III

TOTAL CAPACITATI TROLEIBUZE:

8

10

10

10

8

8

Anexa 2.2 Program de circulație

Anexa 2.2.2 Program de circulație troleibuze

ZILE LUCRATOARE

Program redus (vacanța de

vară) TRASEUL 102

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de ca

pacitati/

ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

102

16.8 km

TUR

8/10'

12/6'

12/6'

12/6'

6/13'

6/13'

05:06

22:46

130

TUR

Micro 19 Tiglina I Directia Agricola Parc C.F.R.

12

RETUR

8/10'

12/6'

12/6'

12/6'

6/13'

6/13'

05:06

22:06

RETUR

Parc C.F.R. Liceul de Arta

Tiglina II

Micro 19

12

Numar kilometri

130 curse x 16.8 km = 2184 km/zi

2184 km/zi

62 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

4 incadrari capat de linie 1 => 4 x 8.0 km = 32 km

20 incadrari capat de linie 2 => 20 x 1.5km = 30 km

TOTAL KM DISLOCARI: 62 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 102 intr-o ZI LUCRATOARE

2246 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 102 in ZILE LUCRATOARE: 2246 km/zi x 22 ZL = 49412 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SARBATORI LEGALE Program redus (vacanța de vară)

TRASEUL 102

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

102

16.8 km

TUR

6/13'

8/10'

8/10'

8/10'

6/13'

6/13'

05:06

22:46

94,5

TUR

Micro 19

Tiglina I

Directia Agricola

Parc C.F.R.

8

RETUR

6/13'

8/10'

8/10'

8/10'

6/13'

6/13'

05:06

22:06

RETUR

Parc C.F.R. Liceul de Arta

Tiglina II

Micro 19

8

Numar kilometri

94.5 curse x 16.8 km = 1587.6 km/zi

1587,6

km/zi

43,5 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

3 incadrari capat de linie 1 => 3 x 8.0 km = 24 km

13 incadrari capat de linie 2 => 13 x 1.5 km = 19.5 km

TOTAL KM DISLOCARI: 43.5 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 102 intr-o ZI NELUCRATOARE

1631.1 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 102 in ZILE NELUCRATOARE: 1631.1 km/zi x 9 ZN = 14679.9 km/luna TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 102: ZL + ZN = 64091.9 km efectivi / luna

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de ca

pacitati/

ntervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

104

14.1 km

TUR

2/36'

4/18'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:18

22:42

32,5

TUR

Tiglina III

4

Tiglina I

Directia Agricola

Parc C.F.R.

RETUR

2/36'

4/18'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:18

22:06

RETUR

Parc C.F.R.

4

Liceul de Arta

Tiglina II

Tiglina III

Numar kilometri

32.5 curse x 14.1 km = 458.25 km/zi

458,25 km/zi

16,5 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

7 incadrari capat de linie 1 =>7 x 1.5 km = 10.5 km

1 incadrare capat de linie 2 => 1 x 6 km = 6 km

TOTAL KM DISLOCARI: 16.5 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 104 intr-o ZI LUCRATOARE

474.75 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 104 in ZILE LUCRATOARE: 474.75 km/zi x 22 ZL = 10444.5 km/luna

ZILE NELUCRATOARE si SARBATORI LEGALE Program redus (vacanța de vară)

TRASEUL 104

Traseul/ Lungimea traseului

Itinerariul

Numar de capacitati/Intervalul de succedare

Plecari de la capete

Nr curse traseu/zi

Nr iesiri/intrari garaj

05:00

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

Prima

Ultima

07:00

09:00

13:00

18:00

20:00

22:30

104

14.1 km

TUR

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:18

22:42

29,5

TUR

Tiglina III

Tiglina I Directia Agricola Parc C.F.R.

2

RETUR

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

2/36'

05:18

22:06

RETUR

Parc C.F.R. Liceul de Arta

Tiglina II

Tiglina III

2

Numar kilometri

29.5 curse x 14.1 km = 415.95 km/zi

415,95

km/zi

10,5 km/zi

Numar kilometri iesiri / intrari garaj

3 incadrari capat de linie 1 => 3 x 1.5 km = 4.5 km

1 incadrare capat de linie 2 => 1 x 6 km = 6 km

TOTAL KM DISLOCARI: 10.5 km

Numar TOTAL kilometri planificati pentru TRASEUL 104 intr-o ZI NELUCRATOARE

426.45 km/zi

Total kilometri planificati pentru TRASEUL 104 in ZILE NELUCRATOARE: 426.45 km/zi x 9 ZN = 3838.05 km/luna TOTAL KILOMETRI PLANIFICATI PENTRU TRASEUL 104: ZL + ZN = 14282.55 km efectivi / luna

Program redus de transport (vacanța de vară)

TRASE

UL 102

- plecări Micro 19 (Luni

- vineri)

Grafic

5

6

7

8

1

2

3

4

10

11

12

9

05:06

05:16

05:26

05:36

05:46

05:56

06:06

06:16

06:26

06:36

06:46

06:56

07:06

07:16

07:26

07:36

07:41

07:46

07:56

08:01

08:06

08:16

08:21

08:26

08:36

08:41

08:46

08:56

09:01

09:06

09:16

09:21

09:26

09:36

09:41

09:46

09:56

10:01

10:06

10:16

10:21

10:26

10:36

10:41

10:46

10:56

11:01

11:06

11:16

11:21

11:26

11:36

11:41

11:46

11:56

12:01

12:06

12:16

12:21

12:26

12:36

12:41

12:46

12:56

13:01

13:06

13:16

13:21

13:26

13:36

13:41

13:46

13:56

14:01

14:06

14:16

14:21

14:26

14:36

14:41

14:46

14:56

15:01

15:06

15:16

15:21

15:26

15:36

15:41

15:46

15:56

16:01

16:06

16:16

16:21

16:26

16:36

16:41

16:46

16:56

17:01

17:06

17:16

17:21

17:26

17:36

17:41

17:46

17:56

18:01

18:06

18:20

18:33

18:46

18:59

19:13

19:26

19:40

19:53

20:06

20:19

20:33

20:46

21:00

21:13

21:26

21:39

21:53

22:06

22:20

22:33

22:46

Nota:

Numar total de curse planificate: 130 curse

Gr.1 - 13 curse Gr.2 - 10 curse Gr.3 - 13 curse

Gr.4 - 13 curse

Gr.5 - 13,5 curse Gr.6 -

9.5 curse Gr.7

- 13.5 curse Gr.8

- 12.5 c

Gr.9 - 8 curse Gr.10 - 8 curse Gr.11 - 8 curse Gr.12 - 8 curse

TRASE

UL 102 - plecări Parc CFR (Luni - Vineri)

Grafic

1

2

3

4

5

6

7

8

12

9

10

11

05:06

05:16

05:26

05:36

05:46

05:56

06:06

06:16

06:26

06:36

06:46

06:56

07:01

07:06

07:16

07:21

07:26

07:36

07:41

07:46

07:56

08:01

08:06

08:16

08:21

08:26

08:36

08:41

08:46

08:56

09:01

09:06

09:16

09:21

09:26

09:36

09:41

09:46

09:56

10:01

10:06

10:16

10:21

10:26

10:36

10:41

10:46

10:56

11:01

11:06

11:16

11:21

11:26

11:36

11:41

11:46

11:56

12:01

12:06

12:16

12:21

12:26

12:36

12:41

12:46

12:56

13:01

13:06

13:16

13:21

13:26

13:36

13:41

13:46

13:56

14:01

14:06

14:16

14:21

14:26

14:36

14:41

14:46

14:56

15:01

15:06

15:16

15:21

15:26

15:36

15:41

15:46

15:56

16:01

16:06

16:16

16:21

16:26

16:36

16:41

16:46

16:56

17:01

17:06

17:16

17:21

17:26

17:36

R

17:46

R

R

18:06

18:20

R

18:33

R

R

18:46

18:59

19:13

19:26

19:40

19:53

20:06

20:19

20:33

20:46

21:00

21:13

21:26

21:39

21:53

22:06

R

R

R

R

R

R

Nota:

Numar total de curse planificate: 130 curse

Gr.1 - 13 curse Gr.2 - 10 curse Gr.3 - 13 curse Gr.4 - 13 curse

Gr.5 - 13,5 curse Gr.6 - 9.5 curse Gr.7 - 13.5 curse Gr.8 - 12.5 c

Gr.9 - 8 curse Gr.10 - 8 curse Gr.11 - 8 curse Gr.12 - 8 curse

TRASEUL 102

Plecări MICRO 19

ZILE de Sambata - Duminica si Sărbători Lega

e

Grafic

1

2

3

4

5

6

7

8

05:06

05:20

05:33

05:46

06:00

06:13

06:26

06:40

06:53

07:06

07:16

07:26

07:46

07:56

08:06

08:16

08:26

08:36

08:46

08:56

09:06

09:16

09:26

09:36

09:46

09:56

10:06

10:16

10:26

10:36

10:46

10:56

11:06

11:16

11:26

11:36

11:46

11:56

12:06

12:16

12:26

12:36

12:46

12:56

13:06

13:16

13:26

13:36

13:46

13:56

14:06

14:16

14:26

14:36

14:46

14:56

15:06

15:16

15:26

15:36

15:46

15:56

16:06

16:16

16:26

16:36

16:46

16:56

17:06

17:16

17:26

17:36

17:46

17:56

18:06

18:20

18:33

18:46

18:59

19:13

19:26

19:40

19:53

20:06

20:19

20:33

20:46

21:00

21:13

21:26

21:39

21:53

22:06

22:20

22:33

22:46

Nota:

Numar total de curse planificate: 94.5 curse

Gr.1 - 13,5 curse Gr.2 - 9.5 curse Gr.3 - 13.5 curse Gr.4 - 11 curse

Gr.5 - 13 curse Gr.6 - 10 curse Gr.7 - 13 curse Gr.8 - 11 curse

TRASEUL 102

Plecări Parc CFR

ZILE de Sambata - Duminica si Sărbători Lega

e

Grafic

5

6

7

8

1

2

3

4

05:06

05:20

05:33

05:46

06:00

06:13

06:26

06:40

06:53

07:06

07:16

07:26

07:36

07:46

07:56

08:06

08:16

08:26

08:36

08:46

08:56

09:06

09:16

09:26

09:36

09:46

09:56

10:06

10:16

10:26

10:36

10:46

10:56

11:06

11:16

11:26

11:36

11:46

11:56

12:06

12:16

12:26

12:36

12:46

12:56

13:06

13:16

13:26

13:36

13:46

13:56

14:06

14:16

14:26

14:36

14:46

14:56

15:06

15:16

15:26

15:36

15:46

15:56

16:06

16:16

16:26

16:36

16:46

16:56

17:06

17:16

17:26

17:36

17:46

R

18:06

18:20

18:33

R

18:46

18:59

19:13

19:26

19:40

19:53

20:06

20:19

20:33

20:46

21:00

21:13

21:26

21:39

21:53

22:06

R

R

R

R

R

R

Nota:

Numar total de curse planificate: 94.5 curse

Gr.1 - 13,5 curse Gr.2 - 9.5 curse Gr.3 - 13.5 curse Gr.4 - 11 curse

Gr.5 - 13 curse Gr.6 - 10 curse Gr.7 - 13 curse Gr.8 - 11 curse

TRASEUL 104

Plecări Parc CFR

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

3

4

1

2

05:18

05:54

06:30

07:06

07:12

07:36

07:48

08:12

08:24

08:48

R

09:24

R

10:06

10:42

11:18

11:54

12:30

13:06

13:42

14:18

14:54

15:30

16:06

16:42

17:18

17:54

18:30

19:06

19:42

20:18

20:54

21:30

22:06

R

R

Nota:

Număr total de curse planificate: 32.5 curse

Gr.1:14,5 curse Gr.2:2 curse

Gr. 3: 15 curse Gr. 4: 1 curse

TRASEUL 104

Plecări TIGLINA III

ZILE de Luni pana Vineri

Grafic

1

2

3

4

05:18

05:54

06:30

07:06

07:36

07:48

08:12

08:24

08:48

09:00

09:24

10:06

10:42

11:18

11:54

12:30

13:06

13:42

14:18

14:54

15:30

16:06

16:42

17:18

17:54

18:30

19:06

19:42

20:18

20:54

21:30

22:06

22:42

Nota:

Număr total de curse planificate: 32.5 curse

Gr.1:14,5 curse Gr.2:2 curse

Gr. 3: 15 curse Gr. 4: 1 curse

TRASEUL 104

Plecări Parc CFR

ZILE de Sambata - Duminica si Sărbători Legale

Grafic

2

1

05:18

05:54

06:30

07:06

07:42

08:18

08:54

09:30

10:06

10:42

11:18

11:54

12:30

13:06

13:42

14:18

14:54

15:30

16:06

16:42

17:18

17:54

18:30

19:06

19:42

20:18

20:54

21:30

22:06

Nota:

l\ c

umăr total de curse planificate: 29.5 urse

Gr.1:14,5 curse Gr.2:15 curse

TRASEUL 104

Plecări TIGLINA III -

ZILE de Sambata - Duminica si Sărbători Legale

Grafic

1

2

05:18

05:54

06:30

07:06

07:42

08:18

08:54

09:30

10:06

10:42

11:18

11:54

12:30

13:06

13:42

14:18

14:54

15:30

16:06

16:42

17:18

17:54

18:30

19:06

19:42

20:18

20:54

21:30

22:06

22:42

Nota:

l\ c

umăr total de curse planificate: 29.5 urse

Gr.1:14,5 curse Gr.2:15 curse

Anexa 4 - Bunuri utilizate de Operator in executarea Contractului

Anexa 4.1 - Bunuri de Retur

Bunuri de retur sunt bunurile concesionate de catre Autoritatea Contractanta catre Operator in scopul executarii Contractului, precum si cele realizate de Operator in conformitate cu Programul de investitii si care, la incetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini, Autoritatii Contractante.

4.1.1 Bunuri Concesionate

Bunurile proprietate publica concesionate, asa cum sunt prezentate in aceasta anexa si care sunt puse la dispozitia Operatorului spre a fi utilizate in cadrul prezentului Contract, sunt inventariate anual si sunt inregistrate distinct, in afara bilantului de catre Operator.

Nr.crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare                 Anul

dobandirii

sau dupa caz data

Valoarea de inventar

Situatia juridica actuala

0

1

2

3

4

5

6

RETELE TRAMVAI

1.

1.3.3.

Linie tramvai

CSG - Viaduct lungime -2,3 km,CD 4,6 Km CS

12/1971

48.738.72

Municipiul Galati

2.

1.3.3.

Linie tramvai

Aviator   Paunescu -Stadion "Otelul

"Tiglina II lungime- 6 km, CS

12/1971

24,153.37

Municipiul Galati

3.

1.3.3.

Linie tramvai

Magistrala lungime -6 km

12/1971

26320.78

Municipiul Galati

4.

1.7.1.3.

Retele electrice alimentare

04/1973

15.437.24

Municipiul Galati

5.

1.3.3.

Linie tramvai

Basarabiei-Calea Prutului lungime - 6,7 km,CS

04/1973

2.471.006.48

Municipiul Galati

6.

1.3.3.

Linie tramvai

Pasaj superior lungi me-0,6km, CS

04/1973

17.112.50

Municipiul Galati

7.

1.3.3.

Linie tramvai

Calea Prutului - SNG lungime-l,8km,CS

04/1973

35.196.32

Municipiul Galati

8.

1.3.3.

Linie tramvai

Str. Scanteii lungime-1,6 km, CS

11/1972

6894.67

Municipiul Galati

9.

1.7.1.3.

Retea alimentare subterana

LES lKVc.c.

08/1974

7.874.32

Municipiul Galati

10.

1.7.2.2.

Instalatie

I.R.E.G.

Cablu iluminat public

06/1976

3.206.00

Municipiul Galati

11.

1.3.4.2.

Retea contact

Magistrals - aeroport lungime-5 km fir

06/1976

7.479.13

Municipiul Galati

12.

1.3.3.

Linie tramvai

Cartier Aeroport lungime-5 km,CS

06/1976

1.640.335.99

Municipiul Galati

13.

1.3.4.2.

Retea contact

Calea Prutului lungime-1,6 km fir

10/1978

3.486.71

Municipiul Galati

14.

1.3.3.

Linie tramvai -extindere

Calea Prutului lungime-1,6 km,CS

12/1978

946.416.05

Municipiul Galati

15.

1.7.1.3.

Alimentare cu energie electrica

Calea Prutului

01/1979

17.100.99

Municipiul Galati

16.

1.3.3.

Linie tramvai

Str. Traian lungime- 880 ml ,CD

08/1979

1.330.189.57

Municipiul Galati

17.

1.3.4.2.

Retea contact

Lungime-880ml ; str. Traian

08/1979

9.065.67

Municipiul Galati

18.

1.3.3.

Linie tramvai

Str. Basarabiei - Gara CFR lungime-1,2 km,CS

07/1980

960.072.64

Municipiul Galati

19.

1.3.4.2.

Retea contact

Str. Basarabiei - Gara CFR lungime-1.2 km,fir

07/1980

40.616.98

Municipiul Galati

27144

20.

1.3.3.

Linie tramvai

Magistr. CSG - Scanteii lungime-

0,8 km,CS

12/1981

584.629.96

Municipiul Galati

21.

I.3.4.2.

Fir contact

Magistr. CSG - Scanteii lungime-1060 ml.CS

12/1981

29.308.30

Municipiul Galati

22.

1.3.3.

Linie tramvai

Cartier Traian Nord lungime-2 km,CS

12/1981

1.121.011.95

Municipiul Galati

23.

I.3.4.2.

Fir contact

Cartier Traian Nord, lungime- 2620 ml,fir

12/ 1981

99.180.12

Municipiul Galati

24.

1.3.6.

Macaz

Zona Nord , 15 buc.

01/ 1991

612.38

Municipiul Galati

25.

1.7.1.3.

Cabluri c.c.

Poarta Est C.S.G.

04/1982

21.903.10

Municipiul Galati

26.

1.3.3.

Linii tramvai

Str. Tecuci - CSG lungime-1,006 km,CS

08/1982

459.109.97

Municipiul Galati

27.

1.3.4.2.

Fir contact

Str. Tecuci - CSG lungime-1,006 km,fir

08/1982

76.672.60

Municipiul Galati

28.

1.3.3.

Linii tramvai

Str. Traian - Depoul 2 lungime-0,4

km,CS

str.AI. Macelaru

12/1982

672.114.47

Municipiul Galati

29.

1.3.4.2.

Fir contact

Str. Traian - Depoul 2, lungime-460ml fir

str.AI.Macelaru

12/1982

47.775.46

Municipiul Galati

30.

1.3.3.

Linii tramvai (extindere)

Str.G.Cosbuc(BJATM)-

Depoul 2 lungime-0,8 km,CS

12/1982

968.483.66

Municipiul Galati

31.

1.3.3.

Linii tramvai

Poarta E-N CSG lungime-1,5 km,CD ( fosta valoare 1.683.625,00)

12/1983

H.C.L. nr. 100/18.10.2012 - scoatere din funct.

Necuprins in Contr.de delegare 55922/07.05.201

32.

I.3.4.2.

Fir contact

lungime-1,5 km,fir

( fosta valoare 79.351,12)

12/1983

H.C.L. nr. 100/18.10.2012 - scoatere din funct.

Necuprins in Contr.de delegare 55922/07.05.2010

33.

1.3.3

Linii tramvai

Str. G. Cosbuc (BJATM) Depoul 2 - lungime 1,8 km CS

12/1983

1.516.328.69

Municipiul Galati

34.

I.3.4.2.

Fir contact

Str. G. Cosbuc (BJATM) -Depoul 2 lungime - 1,8 km, fir

12/1983

272.370.40

Municipiul Galati

35.

1.3.6

Macaze R 30

Buc = 22

05/1984

120.57

Municipiul Galati

36.

1.7.1.3

Cabluri c.c

Str. Ana Ipatescu, SR 5

12/1984

17.752.70

Municipiul Galati

37.

1.7.1.3.

Canalizari L.E.S.

20 KV, SR 5

12/1984

4.433.85

Municipiul Galati

38.

1.7.1.3.

Cablu alimentare

c.c

SR 5

12/1984

14801.43

Municipiul Galati

39.

1.3.3

Linii tramvai

G. Cosbuc - Basarabiei - Piersicului Lungime 1,1 km, CD;

06/1985

1.065.250.16

Municipiul Galati Atentie se radiaza conf. H.C.L. nr. 352/25.09.2014 si Act aditional nr. 117584/10.11.2014

40.

1.3.4.2.

Fir contact

Basarabiei - Piersicului Lungime 1,13 km fir;

12/1984

72.093.06

Municipiul Galati Atentie se radiaza conf. H.C.L. nr. 352/25.09.2014 si Act aditional nr. 117584/10.11.2014

41.

1.3.3

Linii tramvai

Ghe. Asachi - Anghel Saligny Lungime 1,5 km, CS

12/1984

1.092.709.60

Municipiul Galati

42.

I.3.4.2.

Fir contact

Ghe. Asachi - Anghel Saligny Lungime 2,55 km, fir

12/1985

204.513.41

Municipiul Galati

43.

1.3.3.

Linie tramvai

Str. Sulitei, lungime-1,5 km CS

11/1986

1.594.170.32

Municipiul Galati

44.

I.3.4.2.

Retea contact

Str. Sulitei, lungime-1,59 km fir

11/ 1986

157.468.49

Municipiul Galati

45.

1.7.1.2.

Retea iluminat

Str. Sulitei - 0,4 KV

11/1986

160.384.17

Municipiul Galati

46.

1.7.1.2.

Retea iluminat

Ghe. Asachi - Scanteii 1

12/1986

28.387.37

Municipiul Galati

47.

1.7.1.2.

Retea iluminat

Basarabiei - Traian -Cerealelor

12/1986

53.425.01

Municipiul Galati

48.

1.3.3.

Linie tramvai -extindere

Stefan Cel Mare - lungime-2,35 km CS

12/1986

2.434.782.79

Municipiul Galati

49.

1.3.4.2.

Retea contact

Stefan Cel Mare - lungime-2,2 km fir

12/1986

200.562.27

Municipiul Galati

50.

1.7.1.2.

Retea iluminat

Stefan Cel Mare-lungime-1000 ml, 0,4 KV

12/1986

114.627.85

Municipiul Galati

51.

1.7.1.3.

Cablu alimentare

c.c.

Lungime - 7,0 km fir

12/1986

129.520.29

Municipiul Galati

52.

1.7.1.3.

Canalizare L.E.S.

Gara CFR-0,4kv, 20 KW

12/1986

50.580.96

Municipiul Galati

53.

1.7.1.3.

Canalizare L.E.S. (1 KV)

Gara CFR - lungime-0,4 km,

0,4 kv

12/1986

13.848.39

Municipiul Galati

54.

1.3.6.

Macaze

Magistrala CSG - str. Scanteii 6 buc.

12/1981

13.39

Municipiul Galati

55.

1.3.6.

Macaze

Tecuci - CSG 4 buc.

04/1986

9.46

Municipiul Galati

56.

1.3.6.

Macaze

G. Cosbuc (BJATM) 8 buc.

12/1983

36.18

Municipiul Galati

57.

1.3.6.

Macaze

Str. Silozului     2

12/1982

9.04

Municipiul Galati

58.

1.3.6.

Macaze

Str. Silozului-Micro 40 - 2 buc.

12/1982

9.04

Municipiul Galati

59.

1.3.6.

Macaze

Piersicului -BJATM 4 buc.

12/1982

18.09

Municipiul Galati

60.

1.3.6.

Schimbatoare cale

Str.Ștefan cel Mare    2 buc.

12/1986

25.47

Municipiul Galati

61.

1.3.4.2.

Linii tramvai + suprastructura

B-dul Otelarilor

08/2013

7.775.124.03

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

62.

1.7.1.2.

Retea contact linie dubla

B-dul Otelarilor

08/2013

1.567.878.69

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

63.

1.3.4.2.

Linii tramvai cale rulare dubla

Str. Stadionului

08/2013

5.129.755.91

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

64.

1.7.1.2.

Retea contact

Str. Stadionului

08/2013

2.215.117.06

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

65.

1.3.4.2.

Linii tramvai (cale rulare dubla)

Str. Frunzei

08/2013

4.627.692.08

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

66.

1.7.1.2.

Retea contact

Str. Frunzei nr. inv. 213580

08/2013

1.883.070.60

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

67.

I.3.4.2.

Linii tramvai (cale rulare dubla)

Str. Gheorghe Asachi

08/2013

6.954.524.48

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

68.

1.7.1.2.

Retea contact

Str. Gheorghe Asachi

08/2013

1.673.449.52

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

69.

1.6.5.

Arhitectura statie de redresare -Modernizare

B-dul Otelarilor

08/2013

102.113.80

Municipiul Galati PV receptie terminare lucrari nr. 110542/ 22.08.2013

RETELE ELECTRICE TROLEIBUZ

70.

1.3.4.2.

Retea contact

lungime-10,8 km fir 205 stalpi beton

08/ 1989

1.483.504.87

Municipiul Galati

71.

1.3.6.

Incrucisare

T.B.

Tiglina II 3

01/1991

59.75

Municipiul Galati

72.

1.3.6.

Macaz mecani c

Tiglina II

01/1991

46.76

Municipiul Galati

73.

1.3.6.

Macaz electric

Domneasca c/c Brigadierilor

01/1991

52.88

Municipiul Galati

74.

1.3.4.2.

Retea contact

Domneasca Gradina Publica 4,2 km

02/1990

633.723.71

Municipiul Galati

75.

1.3.4.2.

Cablu contact

c.c

Domneasca ,SR6

167 stalpi beton, Lungime- 12,8 km

02/1990

382.463.26

Municipiul Galati

76.

1.3.6.

Incrucisare T.V. T.B.

Domneasca

02/1990

93.37

Municipiul Galati

77.

1.3.6.

Incrucisare TTB. /T.B.

Domneasca

02/1990

66.65

Municipiul Galati

78.

1.3.6.

Macaz mecanic et. I-II

Domneasca

02/1990

59.10

Municipiul Galati

79.

1.3.6.

Macaz mecanic et. IB

Tiglina II

02/1990

26.22

Municipiul Galati

80.

I.3.4.2.

Fir contact

Domneasca -Gradina Publica -Autobaza l,

Lungime- 5,6 km fir

07/ 1992

383.282.49

Municipiul Galati

81.

I.3.4.2.

Retea contact

Prelungire str. Brailei - Inel Rocada -Tiglina III Lungime- 2300 ml

12/1993

157.948.46

Municipiul Galati

82.

I.7.2.2.

Cablu alimentare

c.c.

Lungime - 1980 ml SR 7

12/1993

2.720.79

Municipiul Galati

83.

1.3.6.

Incrucisare T.V. T.B.

Str. Frunzei - 4 buc.

04/1986

1.48

Municipiul Galati

84.

1.1.3.

Cladire statie redresor S1

Str.Cerealelor nr.2

Constructie cu structura de rezistenta din beton armat ,inchideri si compartimentari din prefabricate beton acoperis tip terasa ,regim de inaltime parter, suprafata construita-133 mp

01/1973

109.615.58

Municipiul Galati

Teren aferent in suprafata de 450 mp

85.

1.1.3.

Cladire statie redresor S3

Str.Ghe.Asachi - Complex Flora Constructie cu structura de rezistenta din beton armat Jnchideri si compartimentan din prefabricate beton acoperis tip terasa ,regim de inaltire parter, suprafata construita-149 mp Teren aferent in suprafata de 456 mp

12/1976

162.604.18

Municipiul Galati

86.

1.1.3.2.

Cladire substatie

S4

Poarta Est Sidex

Constructie cu structura de rezistenta din beton armat ,inchideri si compartimentan’ din prefabricate beton acoperis tip terasa ,regim de inaltire parter, suprafata construita-184 mp

Teren aferent in suprafata de 184 mp

04/1982

220.432.45

Municipiul Galati

87.

1.1.3.

Construcție substatie S6

Str.Pacii

Constructie cu structura de rezistenta din beton armat ,inchideri si com parti mentari din prefabricate beton acoperis tip terasa, regim de inaltime parter,suprafata Construita -473 mp .

Teren aferent in suprafata de 258 mp

12/1986

263.580.13

Municipiul Galati

88.

Platforma acces S6

Gara CFR

12/1986

798.99

Municipiul Galati

89.

1.3.1.

Platforma substatie

SR7

07/1992

21.560.48

Municipiul Galati

90.

1.8.7.

Canalizare beton

SR7

12/1993

7006.01

Municipiul Galati

91.

1.1.3.

Constructie substatie S7

Str.Brailei- Tiglina II

Constructie cu structura de rezistenta din beton armat ,inchideri si compartimentan’ din prefabricate beton acoperis tip terasa ,regim de- inaltime parter, suprafata construita - 690 mp

Teren aferen in suprafata de 255 mp

07/1992

153497.58

Municipiul Galati

92.

1.1.3.2.

Imobil redresor SR 0

Str.Basarabiei

Constructie cu structura de rezistenta din beton armat ,inchideri si compartimentan din prefabricate beton acoperis tip terasa,regim de inaltire parter, suprafata Construita - 62 mp

Teren aferent in suprafata de 143 mp

1911

6.50

Municipiul Galati

93.

1.8.7.

Racord apa canal

Deviere Baia Comunala

12/1986

31.227.17

Municipiul Galati

94.

1.8.6.

Retea de apa

SULITEI

11/1986

498.384.07

Municipiul Galati

95.

1.8.6.

Retea apa

STEFAN CEL MARE

12/1986

47.769.21

Municipiul Galati

96.

2.1.16.3.2

Redresor

1600-825 SV059S6

04/1986

27.451.96

Municipiul Galati

97.

2.1.16.3.2

Substatie redresor

SR 7 ECHIPAMENT ELECTRIC

12/1993

41.037.46

Municipiul Galati

98.

2.1.16.3.2

Statie de redresare

S2

12/1971

578.72

Municipiul Galati

99.

2.1.16.3.2

Statie de redresare

SI

04/1970

404.81

Municipiul Galati

100.

2.1.16.3.2

Statie de redresare

12/1976

1.572.49

Municipiul Galati

101.

2.1.16.3.1

T rans form ator trifazat substatie S3

12/1976

891.11

Municipiul Galati

102.

2.1.16.3.1

T ransformator

6/04 KV SUBST.S.3

12/1976

30.12

Municipiul Galati

103.

2.1.16.3.2

Redresor cu siliciu

S.3

12/1976

746.79

Municipiul Galati

104.

2.1.16.3.2

Substatie S3 redresor

12/1976

7.892.34

Municipiul Galati

105.

2.1.16.3.1

Transformator 1500KVA statie R.2

09/1978

639.57

Municipiul Galati

106.

2.1.16.3.2

Redresor 804-401 S-

455 RS 73269

11/1984

26.65

Municipiul Galati

107.

2.1.16.3.2

Statie redresare 2xl600AZN nr.inv.330186

12/1984

10.745.99

Municipiul Galati

108.

2.1.16.5

Celule

electr.S=56306-315

SR6

04/1986

3.634.58

Municipiul Galati

109.

2.1.16.5.

Echip.subst.gara

CFR 2x1600 A

12/1986

9.794.37

Municipiul Galati

110.

2.1.16.3.2

Redresor24V30A tip

RS 76073

12/1987

44.03

Municipiul Galati

111.

2.1.16.3.2

Redresor24 V30A tip RS 76073

12/1987

44.03

Municipiul Galati

112.

2.1.16.3.1

Transf.l500KVA

S=140545

04/1991

471.65

Municipiul Galati

113.

2.1.16.3.1

Transf.l500KVA S=

140546

04/1991

495.23

Municipiul Galati

114.

2.1.16.3.1

Transf.TTv 40KW

20/0 S=181091

04/1991

38.78

Municipiul Galati

115.

2.1.16.5.

CelulaCIINKSR

75444 1 -24

08/1991

276.40

Municipiul Galati

116.

2.1.16.5.

CelulaCIINK 124

SR=75445

08/1991

276.39

Municipiul Galati

117.

2.1.16.5.

Celula C11LA SR-75439

08/1991

276.39

Municipiul Galati

118.

2.1.16.5.

Celula CIILASR-

75440

08/1991

276.39

Municipiul Galati

119.

2.1.16.5

Celula CIILASR-75441

08/1991

276.39

Municipiul Galati

120.

2.1.16.5

Celula CIILA SR-

754421

08/1991

276.39

Municipiul Galati

121.

2.1.16.5

Celula CIILA SR-75443

08/1991

276.39

Municipiul Galati

122.

2.1.16.5.

Celula CIILA SR-75446

08/1991

276.39

Municipiul Galati

123.

2.1.16.5.

Celula plecare CIP

12/1991

168.99

Municipiul Galati

124.

2.1.16.5.

Celula plecare CIP 12

11/1991

168.64

Municipiul Galati

125.

2.1.16.5.

Celula plecare CIP 12

11/1991

168.64

Municipiul Galati

126.

2.1.16.5.

Celula plecare CIP 12

11/1991

168.64

Municipiul Galati

127.

2.1.16.5.

Celula plecare CIP 12

11/1991

168.64

Municipiul Galati

128.

2.1.16.5.

Celula plecare CIP 12

11/1991

168.64

Municipiul Galati

129.

2.1.16.5.

Cupla

transv.CIC.SR.634

11/1991

152.55

Municipiul Galati

130.

2.1.16.5.

Celula CONEX

CIRP SR 635

11/1991

85.80

Municipiul Galati

131.

2.1.16.5.

Celula CONEX

Municipiul Galati

CIRP 10SR.636

11/1991

87.45

132.

2.1.16.5.

Celula BN CIB H 07 SR.637

11/1991

95.97

Municipiul Galati

133.

2.1.16.5.

Celula BN CIB H 07 SR.638

11/1991

95.97

Municipiul Galati

134.

2.1.16.5.

Celula BN CIB H 07 SR.639

11/1991

93.23

Municipiul Galati

135.

2.1.16.5

Celula

SERV.CONEXC1S A

SR 640

11/1991

73.73

Municipiul Galati

136.

2.1.16.5

Celula CDA

CENTR.PCC 24

SR.642

11/1991

100.11

Municipiul Galati

137.

2.1.16.5

Celula CONEXES

CIRS SR.641

11/1991

129.13

Municipiul Galati

138.

2.1.16.3.2

Redresor 1600/825 sr

856

11/1991

515.90

Municipiul Galati

139.

2.1.16.3.2

Redresor 1600/825 sr

857

11/1991

515.90

Municipiul Galati

140.

2.1.16.5.

Celula CIISIA.l-

24/630 S=75447

09/1991

126.64

Municipiul Galati

141.

2.1.16.5.

Element asamblare set

11/1991

189.62

Municipiul Galati

142.

2.1.16.3.2

Redresor 24V 30A

TIP RS 76073

12/1987

44.03

143.

2.1.16.5.

Echipare Electromecanica (utilaj tehnologic ptr. substate

04/1982

5.243.84

Municipiul Galati

DEPOUL de TRAMVAIE nr. 1 Strada SIDERURGIȘTILOR nr. 45 J

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz data dării în folosință

Valoarea de inventar la data de 16.05.2019/lei

Situația juridică actuală

144.

7

Teren

Depoul de tramvaie nr. 1 Strada Siderurgiștilor nr. 45 J S = 38.269 mp ’

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018

CF 126436

145.

1.3.24.

Clădire pavilion poartă - C1

Depoul de tramvaie nr 1 Strada Siderurgiștilor nr. 45 J S = 110 mp

1973

65.096

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018

CF 126436-C1

146.

Atelier confecționat macaze - C2

Depoul de tramvaie nr 1 Strada Siderurgiștilor nr. 45 J S = 84 mp

1981

66,52

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018

CF 126436-C2

147.

1.3.24.

Clădire atelier - C4 + magazine- C5

Depoul de tramvaie nr 1 Strada Siderurgiștilor nr. 45 J

S C4 = 130 mp ’

S C5 = 179 mp

1983

137,71

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018 CF 126436-C4

CF 126436-C5

148.

1.3.1.

Hală întreținere tramvaie anexă- C6 + Hală întreținere tramvaie anexă -/ C26

Depoul de tramvaie nr 1 Strada Siderurgiștilor nr. 45 J S C6 = 680 mp

S totală C26 = 2.183 mp

1972

563.413

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018 CF 126436-C6

CF 126436-C26

149.

1.3.1.

Hală întreținere tramvaie anexă -1/2 C26 + atelier -C27 + Hală polizat bandaje - C28

Depoul de tramvaie nr 1 Strada Siderurgiștilor nr. 45 J S totală C26 = 2.183 mp mp S C27 = 42

S C28 = 166 mp

1980

501.808

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018 CF 126436-C26

CF 126436-C27

CF 126436-C28

150.

1.3.24.

Birouri - C7 + Cantină - C8 + Magazie materiale -

C9 + Arhivă și tâmplăne - C10

Depoul de tramvaie nr 1 Strada Siderurgiștilor nr. 45 J S C7 = 680 mp

S C8 = 64 mp

S C9 = 93 mp

S C10 = 173 mp

1981

149,50

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018 CF 126436-C7 CF 126436-C8 CF 126436-C9 CF 126436-C10

151.

1.3.2.4.

Baracă (carbit și oxigen) - C11 + Magazie -C13 + Magazie - C14 +

Cuptor - C15

Depoul de tramvaie nr 1 Strada Siderurgiștilor nr. 45 J S C11= 54 mp ’

S C13 = 67 mp

S C14 = 7 mp

S C15 = 7 mp

1981

32,50

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018 CF 126436-C11 CF 126436-C13 CF 126436-C14 CF 126436-C15

152.

1.3.24.

Baracă metalică -C12 + Atelier bobinaj - C16 + Magazie recuperabile - C17

Depoul de tramvaie nr 1 Strada Siderurgiștilor nr. 45 J S C 12= 147 mp ’

S C16 = 208 mp

S C17 = 63 mp

1981

214,65

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018 CF 126436-C12 CF 126436-C16

CF 126436-C17

153.

1.3.1.

Clădire stație vopsitone cu anexa

  • - C18+ Clădire stație vopsitorie cu anexa - C19+ Clădire stație vopsitone cu anexa

  • - C20       +

Clădire stație vopsitone cu anexa

  • -  C21+ Hală RT-C23 + Hală RT-C23 + Garaj - C24

Depoul de tramvaie nr 1 Strada Siderurgiștilor nr. 45 J

S C18 = 233 mp ’

S C19 =202 mp

S C20 =105 mp

S C21 =162 mp

S C22 = 462 mp

S C23 = 9 mp

S C24 = 56 mp

1973

268.624

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018 CF 126436-C18 CF 126436-C19 CF 126436-C20 CF 126436-C21 CF 126436-C22 CF 126436-C23 CF 126436-C24

154.

Extindere Hală întreținere tramvai D1 - C25

Depoul de tramvaie nr 1 Strada Siderurgiștilor nr. 45 J

S C25 = 364 mp ’

1991

233.621

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018 CF 126436-C25

155.

1.8.13.

Rezervor din beton pentru apă - C29

Depoul de tramvaie nr 1 Strada Siderurgiștilor nr. 45 J S C29 = 88 mp ’

1987

96.083

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018

CF 126436-C29

156.

1.1.3.2.

Cădire stație redresare S 2 - C3

Depoul de tramvaie nr 1 Strada Siderurgiștilor nr. 45 J

S C3 = 232 mp ’

1971

90.266,38

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr. 29/25.01.2018

CF 126436-C3

AUTOBAZA nr. 1 B-dul GEORGE COȘBUC nr. 259, Lot 2/1

157.

7

Teren

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259, lot 2/1 S = 66.337 mp

31.215.472

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

CF 125709

158.

1.3.1.

Atelier - C1 + centrala termică -C2 + Rezervor aer -C4 + Ateliere - C5 + Atelier - C6 + Hală reparații - C7 + Vestiare - C9 + Administrație - C10 + Administrație -C13          ’

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259, lot 2/1

S C1 = 29 mp ’

S C2 = 174 mp

S C4 = 7 mp

S C5 = 285 mp

S C6 = 116 mp

S C7 = 1.771 mp

S C9 = 174 mp

S C10 = 565 mp

S C13 = 76 mp

1965

80.152

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

159.

1.3.24.

Magazie - C3 nr. inventar 219349/1

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259, lot 2/1

S C3 = 124 mp ’

1971

896,99

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

160.

1.3.1.

Stație acetilenă- C8 nr. inventar 219350/1

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259, lot 2/1 S C8= 8 mp

1965

155,15

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

161.

Post transformare -C11

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259, lot 2/1

S C11 = 52 mp ’

1965

6.999,43

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

162.

1.3.1.

Hală RC 2 - C12 nr. inventar 219352/1

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259, lot 2/1

S C12= 250 mp ’

1976

167,63

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

163.

1.3.2.4.

Ateliere și compressor - C14

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259, lot 2/1

S C14= 69 mp ’

1991

94,78

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

164.

1.3.1.

Magazie și ateliere -C15 + Hală reparații - C16 + Vestiare și grup sanitar - C17

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259, lot 2/1

S C15= 194 mp ’

S C16 = 1.165 mp

S C17 = 28 mp

1976

6.098

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

165.

1.1.3.2.

Stație redresare - C

18 ’

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259, lot 2/1

S C18= 256 mp ’

1984

311.446,79

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

166.

1.3.24.

Hală reparație - C19

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259, lot 2/1

S C19 = 177 mp ’

1933

2.611,58

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

167.

1.3.1.

Cabină poartă - C20 nr. inventar

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259, lot 2/1 S C20 = 38 mp

1993

604,99

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

168.

1.3.1.

Atelier vopsitorie și vopsitorie - C21 + Anexă - C22

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259, lot 2/1

S C21 = 429 mp ’

S C22 = 8 mp

1965

37.169,30

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

169.

1.8.12.

Decantor - C23 nr. inventar 219359/1

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259, lot 2/1

S C23 = 121 mp ’

1988

10.726,23

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

170.

1.3.1.

Cabină poartă - C24 + Birouri - C25 + Birouri - C26 + Dispecerat - C27 + Grupuri sanitare -C32

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259, lot 2/1

S C24 = 10 mp ’

S C25 = 105 mp

S C26 = 98 mp

S C27 = 10 mp

S C32 = 36 mp

1965

39.388

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

171.

1.5.7.

1.5.7.

Cuvă retenție - C31 cu următoarele:

  • Rezervor cilindric orizontal 20 mc.

  • Rezervor benzină

20 mc.

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259, lot 2/1

S C31 = 106 mp ’

2006

  • 1972

  • 1973

95.110,92

90,94

161,67

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

172.

Stație pompe - C 28

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259, lot 2/1

S C28 = 7 mp    ’

1988

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

173.

Magazie uleiuri - C

29

Autobaza nr.1

B -dul George Coșbuc nr. 259, lot 2/1

S C29 = 33 mp ’

1988

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

DEPOUL de TRAMVAIE nr. 2    B-dul GEORGE COȘBUC nr. 261, Lot 1

174.

7

Teren

Depoul de tramvaie nr 2

B -dul George Coșbuc nr. 261, lot 1 S = 35.058 mp

16.365.800

Municipiul Galați -proprietate publică CF 107521

175.

1.8.13.

Rezervor - C 1

Depoul de tramvaie nr 2

B -dul George Coșbuc nr. 261, lot 1

S C1 = 76 mp    ’

1987

72.154

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

176.

1.8.13.

Clădire stație pompare - C 2

Depoul de tramvaie nr 2

B -dul George Coșbuc nr. 261, lot 1

S C2 = 41 mp    ’

1983

46.027,49

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

177.

1.3.1.

Hală tramvaie - 1/3 C 4 nr. inventar

Depoul de tramvaie nr 2

B -dul George Coșbuc nr. 261, lot 1

S totală C4 = 2007 mp

1983

9.576

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

178.

1.3.1.

Hală P+1 - C 3 + Hală tramvaie - 2/3

C 4 + Magazie - C 7 + Magazie acetilenă - C 8

Depoul de tramvaie nr 2

B -dul George Coșbuc nr. 261, lot 1 S C3 = 386 mp

S totală C4 = 2007 mp

S C7 = 103 mp

S C8 =13 mp

1983

1.266.965

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

179.

1.3.25.

Stație spălare - C 5

Depoul de tramvaie nr 2

B -dul George Coșbuc nr. 261, lot 1 S C5 = 256 mp

1983

157.969

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

180.

1.3.1.1.

Stație încărcare baterii - C 6

Depoul de tramvaie nr 2

B -dul George Coșbuc nr. 261, lot 1

S C6 = 118 mp ’

1993

96.804

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

181.

1.8.12.

Decantor - C 9

Depoul de tramvaie nr 2

B -dul George Coșbuc nr. 261, lot 1

S C9 = 116 mp ’

1983

62.947,25

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

182.

1.8.13.

Stație pompe - C10

Depoul de tramvaie nr 2

B -dul George Coșbuc nr. 261, lot 1

S C10 = 21 mp ’

1983

25.518

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

183.

Atelier - C 11

Depoul de tramvaie nr 2

B -dul George Coșbuc nr. 261, lot 1

S C11 = 67 mp ’

1983

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

184.

1.6.5.

Centrală termică -C 12 nr.

Depoul de tramvaie nr. 2

B -dul George Coșbuc nr. 261, lot 1

S C12 = 122 mp ’

1996

1.510,87

Municipiul Galați -proprietate publică HCL nr.

113/28.03.2019

Stâlpi de susținere a rețelei de contact de alimentare cu energie electrică a tramvaielor și troleibuzelor pentru traseele existente - inventar realizat conform Dispoziției nr. 973 / 28.03.2017

Nr. crt.

Strada

Nr. Bucati-partea dreapta

Nr. Bucati-partea stanga

Total: Nr.

Bucati

/strada

1

Strada

Al. Macelaru, intre B-dul G. Cosbuc si Str. Traian (pana in sensul giratoriu)

8 buc.

9 buc.

17 buc

2

Str. Traian, din intersectia cu str. Traian pana in intersectia cu str. Prundului ( si sensul giratoriu)

13 buc.

18 buc.

31 buc.

3

Str. Prundului,din intersectia cu Str. Traian pana in

5 buc.

22 buc.

27 buc.

intersectia Str. Domneasca ( pana la rondou- parc CFR)

4

Str. Domneasca, inclusiv rondoul parc CFR, pana la intersectia cu str. Brailei

123 buc.

130 buc.

253 buc.

5

Aleea Mavromol ,din intersectia cu str. Domneasca pana intersectia str. Balcescu

6 buc.

1 buc.

7 buc.

6

Str. Balcesu, intre Aleea Mavromol si str. Brailei

5 buc.

0

5 buc.

7

Strada Brailei , din intersectia cu str. Domneasca, inclusiv Inelul de rocada.

109 buc.

106 buc.

215 buc.

8

Strada Brailei, de la inelul de rocada pana la intersectia cu str. Otelarilor

69 buc.

65 buc.

134 buc.

9

Str. Otelarilor, din intersectia cu str. Brailei pana la capat troleibuz

18 buc.

25. buc.

43 buc.

10

Str. Prelungirea Brailei, de la inelul de rocada pana in intersectia cu str. Constantin Levaditti- capat troleibuz

32 buc.

36 buc.

68 buc.

11

Str. Otelarilor, (de la hotel

Magnus) pana in intersectia cu str. Stadionului

30 buc.

30 buc.

60 buc.

12

Str. Stadionului, de la intersectia cu str.Otelarilor pana in intersectia cu str. Brailei

18 buc.

15 buc.

33 buc.

13

Str. Frunzei, de la intersectia cu str. Brailei pana in intersectia cu str. Prelungirea Brailei

19 buc.

20 buc.

39 buc.

14

Str. Gheorghe Asachi, de la

34 buc.

32 buc.

66 buc.

intersectia cu str. Prelungirea Brailei pana in intersectia cu Bulevardul Siderurgistilor

15

Bulevardul Siderurgistilor, din intersectia cu Str. Gheorghe Asachi pana la Piata Energiei, inclusiv sens giratoriu- Piata Energiei

47 buc.

50 buc.

97 buc.

16

Bulevardul Siderurgistilor, de la Piata Energiei spre Acelor Mittal, inclusiv capat tramvae poarta Est. CSG

37 buc.

38 buc.

75 buc.

17

Str. 1 Decembrie 1918, din

intersectia cu Bulevardul Siderurgistilor pana in intersectia cu Bulevardul Traian Vuia (inclusiv sens giratoriu si str. Milcov)

47 buc.

53 buc.

100 buc.

18

Bulevardul Traian Vuia, din intersectia cu str. Milcov pana in intersectia cu Bul. Henri Coanda

13 buc.

7 buc.

20 buc.

19

Bulevardul Henri Coanda, din intersectia cu Bulevardul Traian Vuia pana in intersectia cu str. G. Coscuc

27 buc.

35 buc.

62 buc.

20

Bulevardul George Cosbuc, din intersectia cu Bulevardul Henri Coanda pana in intersectia cu str. Stefan cel Mare

38 buc.

32 buc.

70 buc

21

Str. Stefan cel Mare din intersectia cu Bulevardul George Cosbuc, pana la Cimitirul Israelit

44 buc.

42 buc.

86 buc.

22

Str. Basarabiei, din intersecția

cu str. Siderurgistilor (Piata Energiei) pana in int cu str. Traian (Baia Comunala)

80 buc.

78 buc.

158 buc.

23

Str. Traian, din intersectia cu str Basarabiei pana in Piata Centrala(inclusiv capat tramvaie)

27 buc.

31 buc.

58 buc.

TOTAL

849 buc.

875 buc.

1724 buc.

Nr.

crt.

Strada

Nr. alocat- Partea dreapta

Nr.

Bucati-partea dreapta

Nr. alocat-Partea stanga

Nr.

Bucati-partea stanga

Nr.

Bucati /strada

1

Strada

-0001

-0002

Al. Macelaru,

-0003

-0004

intre B-dul G.

-0005

-0006

Cosbuc si Str.

-0007

-0008

Traian (pana in

-0009

8 buc.

-0010

9 buc.

sensul giratoriu)

-0011

-0012

17 buc.

-0013

-0014

-0015

-0016

-0018

2

Str. Traian, din

-0017

-0020

intersectia cu str.

-0019

-0022

Traian sinamna

-0021

-0024

in intersectia cu

-0023

-0026

str. Prundului

-0025

-0028

( si sensul

-0027

13 buc.

-0030

18 buc.

giratoriu)

-0029

-0032

31 buc.

-0031

-0034

-0033

-0036

-0035

-0038

-0037

-0039

-0041

-0040

-0042

-0044

-0045

-0046

-0047

-0048

-0049

3

Str.

-0043

-0050

Prundului,din

-0061

-0051

intersectia cu Str.

-0063

-0052

Traian pana in

-0065

-0053

intersectia Str. Domneasca ( pana la rondou-parc CFR)

-0079

5 buc.

-0054

-0055

-0056

-0057

-0058

-0059

-0060

-0062

-0064

-0066

-0067

-0068

-0069

-0070

-0071

-0072

-0073

-0074

22 buc.

27 buc.

4

Str. Domneasca,

-0081

-0076

inclusiv rondoul

-0083

-0075

parc CFR, pana

-0085

-0078

la intersectia cu

-0087

11 buc.

-0077 (in mijloc)

str. Brailei

-0089

-0091

-0080

-0082

13 buc.

-0093

-0095

-0097

-0099

-0101 ( pana la intersectia cu str. Bravilor)

-0103

-0105

-0107

-0109

11 buc.

-0084

-0086

-0088

-0090

-0092

-0094

-0096 ( pana la int. cu Str.

Sarpelui)

-0098

-0100

3 buc.

-0111

-0102 ( pana la

-0113

int. cu Str.

-0115

-0117

Luceafarul)

253 buc.

-0104

-0119

-0121

-0106

-0123 ( pana la

-0108

intersectia cu str.

-0110

9 buc.

Radu Negru)

-0112

-0114

-0125

-0116

-0127

-0118

-0129

-0120 ( pana la

-0131

8 buc.

int. cu Str. Radu

-0133

Negru)

-0135 (AJOFM)

-0137

-0122

-0139 ( pana la int.

-0124

cu str. Afinului-spital

-0126

6 buc.

TBC)

-0128

-0130

-0141

-0132 ( pana la

-0143

int. cu Str. Tudor

-0145

-0147

8 buc.

Vladimirescu)

-0149

-0134

-0151

-0136

-0153

-0138 ( peco

-0155 ( pana in

Rompetrol)

intersectia cu str.

-0140

Cezar- Brico Depo)

-0142

-0157

-0144

-0146

-0159

-0148

-0161

-0150

-0163

14 buc.

-0152

( Camin C -studenti)

-0154 ( pana la

-0165

intrare in Brico

-0167

Depot)

-0169

-0156

-0171

-0158

-0173

-0160

-0175

-0162 (Statia

-0177

Camin Studenti)

-0179

-0164

-0181

-0166

-0183

-0168 (City

( pana in int. cu str.

Market)

Dimitrie

-0170

Bolintineanu- intrare

-0172 ( pana la

Gradina Pubica)

int. cu Str. Elena

-0185 (Grill)

Doamna- inceput

Gr. Publica)

-0187

-0189

-0174

-0191

7 buc.

-0176

-0193(cabina bilete-

-0178

Gr. Publica)

-0180

-0195

-0182 (pana la

-0197( pana in

intrarea in Gr.

intersectia cu str. V.

Publica)

Alecsandri- dupa

-0184

20 buc.

12 buc.

Palatul Episcopiei)

-0186

-0188

-0199

-0190

-0201 ( Restaurant

-0192

TT)

-0194

-0203

6 buc.

-0196 ( pana la

-0205

int. cu Str. Vasile

-0207

Alecsandri- capat

-0209( pana in Aleea

Gr. Publica)

Stiintei)

-0198

-0211

-0200

-0213

-0202

-0215 (pana in strada

-0204 (Statia

Ep. Melchisedec

3 buc.

Bloc Ialomita)

9 buc.

Stefanescu- fac. de

-0206

drept)

-0208

-0210

-0217

-0212

-0219

-0214 ( pana la

-0221

int. cu Str. Ep.

-0223

9 buc.

Melchisedec

-0225

Stefanescu )

-0227 ( in fata la Fac. de Inginerie)

-0216

-0129

-0218

-0231

-0220

-0233 ( pana in int.

-0222

cu str. Basarabiei)

-0224 (in fata la

Catedrala)

-0235

-0226 (in fata la

9 buc.

-0237

Politie)

-0239

-0228

-0241

8 buc.

-0230

-0243

-0232 ( pana in

-0245

int. cu str.

-0247

Basarabiei)

-0249 ( pana in

intersectia cu str.

Garii- Miorita)

-0251

-0253

-0255 (pana in int. cu str. Culturii)

3 buc.

-0234

-0236 ( statia

Directia

Agricola)

-0238

-0240

(Policlonica cu

7 buc.

-0257

plata)

-0242

-0259

-0244

-0261

-0246 ( pana in

-0263

11 buc.

intersectia cu str.

-0265

Garii- Miorita)

-0267

-0269

-0248 (scuar)

-0271

-0250 (scuar)

-0273( in fata la

-0252

Teatrul Dramatic)

-0254

-0275

-0256

-0277( pana in str.

-0258 (Statia

Eroilor)

Parfumul Teilor)

-0279

-0260

-0262

-0281

-0264

-0283

-0266

-0285

7 buc.

-0268

-0287

-0270

19 buc.

-0289

-0272 (pana in

-0291 (pana in int. cu

Prefectura Gl)

str. Universitatii)

-0274 (in fata la

-0293

Primaria Gl)

-0276

-0295

-0278

-0297

-0280

-0299

11 buc.

-0282 (statia

-0301

Universitatea

-0303

-0305

-0307

-0309

-0311

-0313( pana in int. cu str.Gr. Iacob Lahovary- dupa parc Eminescu)

-0315

D.J.)

-0284 (pana in int. cu str. Universitatii)

-0286

-0288

-0290

-0292

-0294

-0296

7 buc.

-0317

-0298( pana in

-0319 (pana in int. cu

3 buc.

int. cu str.

str. Brigadierilor)

Nicolaie

Gamulea)

-0321

-0323

3 buc.

-0300

-0329( pana in intr.

-0302

cu str. Brailei)

-0304

-0306 ( in fata la Winmarkt-Modern) -0308( pana in int. cu str.Gr.

Iacob Lahovary)

5 buc.

-0310

-0312 (statia Galeriile de Arta) -0314 ( pana in int. cu str. Fraternitatii)

3 buc.

-0316

-0318

-0320

-0322

8 buc.

-0324

-0326

-0328

-0330 (Hotel

Galati)

123 buc.

130 buc.

5

Aleea

-1719

-1717

Mavromol ,din

- 1721

intersectia cu str.

-1723

Domneasca pana

-1725

6 buc.

1 buc.

7 buc.

intersectia str.

-1727

Balcescu

-1729

6

Str. Balcesu (

-0331

intre Aleea

-0333

Mavromol si str.

-0335

5 buc.

5 buc.

Brailei)

-0337

-0339

7

Strada Brailei ,

-0341

4 buc.

-0332

215 buc.

din intersectia cu

-0343

-0334

str. Domneasca,

-0345

-0336 (Hotel

sens de mers

-0347 (pana in int. cu

Dunarea)

catre Tribunal,

Aleea Scolii)

-0338

inclusiv Inelul de

-0340

rocada.

-0349

3 buc.

-0342

-0351

-0344

-0353 ( pana in int.

-0346

11 buc.

cu Str. Traian)

-0348

-0350

-0355

-0352 (pana in

-0357

3 buc

int. cu Str.

-0359 ( pana in int. cu Str. Sf. Spiridon)

Traian)

-0354

-0361

-0356

-0363

-0358

-0365

-0360 ( statia

-0367

-0369 (pana in int. cu Str. Plantelor-monumentul

5 buc

Potcoava de Aur)

-0362

-0364

-0366

Aparatorilor)

-0368

-0370

19 buc.

-0371

-0372

-0373

-0374

-0375

-0376

-0377

-0378

-0379

-0380

-0381

-0382

-0383

-0384

-0385

-0386

-0387

-0388

-0389 ( Pret Fix)

15 buc.

-0390 ( pana in

-0391

int. cu str.

-0393

Alexandru

-0395

-0397

Lapusneanu)

-0399 ( pana in int.

cu Str. Smardan -

-0392

Trei Star)

-0394

5 buc.

-0396 (statia

Mazepa)

-0401

-0398

-0403

-0400 ( pana in

-0405

int. cu str.

-0407

-0409

Rosioro)

-0411

12 buc.

-0402

-0413

-0404

-0415

-0406

-0417

-0408

-0419

-0410

-0421

-0412

12 buc.

-0423(Pana in int. cu

-0414

str. Romana)

-0425

-0427

-0429 ( pana in int. cu str. AL. Cernat)

3 buc.

-0416

-0418

-0420

-0422

-0424 (Pana in int cu str.

Romana)

-0431

-0426

-0433

-0428

-0435

5 buc.

-0430

4 buc.

-0437

-0432( pana in

-0439( pana in int cu

str. Al. Cernat)

str. Morilor)

-0434

-0436

4 buc.

-0441

-0438

-0443

-0440( Pana in

-0445

int cu str.

-0447

6 buc.

Morilor)

-0325

-0449 (Scuar- pana

-0442

in int. cu str. G.

-0444

Cosbuc- Papadie)

-0446

-0448

-0451 Scuar

-0327

6 buc.

-0453

-0450( Scuar-

-0455

pana in int cu str.

-0457

G. Cosbuc)

-0459

-0461

-0452

-0463

-0454

-0465

21 buc.

-0456

-0467

-0458

-0469 (Orange)

-0460

-0471

-0462

-0473

-0464

-0475 ( lic.

-0466

Pedagogic)

-0468

19 buc.

-0477

-0470

-0479

-0472

-0481

-0474

-0483

-0476

-0485 (insp. De

-0478

Politie)

-0480

-0487

-0482

-0489

-0484

-0491 (pana in int. cu

-0486

str. Constructorilor)

-0488 (pana in int. cu str.

-0493 (Arcada)

Regiment 11

-0495

Siret)

-0497

-0499

-0490

-0501

-0492

-0503

-0494

-0505 (statie Tiglina

-0496

II)

18 buc.

-0498

6 buc.

-0507

-0500 (pana in

-0509

int. cu str.

-0511

-0513

Saturn)

-0515

-0502

-0517

-0504

-0519

-0506

7 buc.

-0521

-0508

-0523

-0510

-0525

-0512

-0527( Inelui de

-0514 (pana in

rocada -Popescu)

intersectia cu str. Marului)

Inelui de rocada,Popescu

-0516

-0529

-0531

-0533

-0535

-0537

14 buc.

-0518

-0520

-0522

-0524 ( Inelui de rocada- Popescu)

5 buc.

-0539

-0541

Inelui de

-0543

rocada,Popescu

-0545

-0526

-0547

-0528

-0549

-0530

-0551

-0532

8 buc.

-0553

-0534

-0555

-0536

-0538

T: 109

-0540

T: 106

buc

buc.

8.

Strada Brailei

Str. Brailei( de la

Str. Brailei( de la

de la inelul de

inelul de rocada- Int

inelul de rocada-

134

rocada pana la

cu str. Otelarilor)

nt cu str.

intersectia cu str.

-0557

Otelkarilor)

Otelarilor

-0559

-0542

-0561

-0544

-0563 (statie

-0546 (Statie

Privillege)

Privillege)

-0565

-0548

-0567

-0550

-0569

19 buc.

-0552

27 buc.

-0571

-0554

-0573

-0556

-0575 (Med City)

-0558

-0577

-0560

-0579

-0562

-0581

-0564

-0583

-0566

-0585

-0568

-0587

-0570

-0589

-0572

-0591

-0574

-0593 (pana in int.

-0576

cu str. Argesului)

-0578

-0580

-0582

-0595

-0584

-0597

-0586

-0599 (Gradinita nr.

-0588

59)

-0590

-0601

9 buc.

-0592

-0603

-0594 (pana in

-0605

int. cu str.

-0607

-0609

Stadionului)

-0611 ( pana in int. cu str. Frunzei)

-0596

-0598

-0600

-0613 (scuar)

-0602

-0615

-0604 (sp.

-0617

Judetean)

-0619

-0606

-0621

-0608

-0623 (Myosotis)

26 buc.

-0610

-0625

-0612(Staie sp

26 buc.

-0627

Judetean)

-0629 (Dona)

-0614

-0631

-0616

-0633

-0618

-0635

-0620

-0637

-0622

-0639

-0624

-0641

-0626

-0643

-0628

-0645

-0630

-0647

-0649

-0651

-0653

-0655

-0657

-0659

-0661

-0663 (pana in int. cu str. Vrancei, Dunarea Moll)

-0632

-0634

-0636

-0638

-0640

-0642

-0644

-0646 ( pana in int cu str.

Textilistilor)

-0665

-0667

-0648 (statie

-0669

15 buc.

Neacsu)

-0671

-0650

-0673

-0652

-0675 (Raiffeisen

-0654

Bank)

-0656

12 buc.

-0677

-0658

-0679 (BCR)

-0660

-0681

-0662

-0683

-0664

-0685

-0666

-0687

-0668

-0689

-0670 (pana in int

-0691

-0693 (Pret Fix)

T: 69buc.

cu str. Otelarilor)

T:

65buc.

9

Str. Otelarilor,

-0695

-0672

din intersectia cu

-0697

-0674

str. Brailei pana

-0699

-0676

la capat troleibuz

-0701

-0678

-0703

-0680

-0705

-0682

-0707

-0684

-0709

-0711

-0713

-0715

-0717

-0719 (statie Micro

19)

-0721

-0723

-0725

-0727

-0729( pana la

intrare- capat Troleu)

18 buc.

-0686

-0688

-0690

-0692

-0694

-0696

-0698

-0700

-0702

-0704

-0706

-0708

-0710

-0712

-0714

-0716

-0718

-0720 (capat troleu)

25 buc.

43 buc.

10

Str. Prelungirea Brailei, de la inelul de rocada pana in intersectia cu str. Constantin Levaditti- capat troleibuz

-0731

-0733

-0735

-0737 ( scuar)

-0739

-0741

-0743

-0745

-0747

-0749

-0751

-0753

-0755( pana in int. cu str. Ghe. Asachi)

-0757

-0759

13 buc.

-0722

-0724

-0726

-0728

-0730 (scuar)

-0732

-0734

-0736 (satatie

Kauffland)

-0738

-0740

-0742

-0744

-0746

-0748 (pana in int

cu str. Frunzei)

14 buc.

-0761

-0763

-0765

-0767

-0769

-0771

-0773

-0775

-0777

-0779

19 buc.

-0750

-0752

-0754( pana in int. cu str.

Oltului)

-0756

-0758

-0760

-0762

3 buc.

68 buc.

-0781 (statie Tiglina

-0764

11 buc.

III)

-0766

-0783

-0768

-0785

-0770

-0787

-0772

-0789

-0774

-0791

-0776 (pana in

-0793 (pana in int. cu

int. cu str.

str. C-tin Levaditti)

Barbosi)

-0778

-0780

-0782

-0784

-0786

-0788

-0790

8 buc.

T: 32 buc

-0792

T: 36 buc

11

Str. Otelarilor,

-0795

-0794

(de la hotel

-0797 (scuar)

-0796

Magnus)pana in

-0799 (scuar)

-0798

intersectia cu str.

-0801

-0800

Stadionului

-0803

-0802

-0805

-0804

-0807

-0806

-0809

-0811

-0813

-0815

-0817

-0819

-0821

-0823 (Petrom)

-0825

30 buc.

-0808

-0810

-0812

-0814

-0816

-0818

-0820

-0822

-0824

30 buc.

60 buc.

-0827

-0826

-0829 (Lidl)

-0828

-0831

-0830

-0833

-0832

-0835

-0834

-0837

-0836

-0839

-0838

-0841

-0840

-0843

-0842

-0845

-0844

-0847

-0846

-0849

-0848

-0851 (statia Bloc

-0850

D18)

-0852 ( pana in

-0853 (pana in int. cu

int. cu str.

str. Stadionului)

Stadionului)

12

Str. Stadionului,

-0855

-0854

de la intersectia

-0857

-0856

cu str. Otelarilor

-0859

-0858

pana in

-0861

-0860

intersectia cu str.

-0863

-0862

Brailei

-0865

-0864

-0867

-0866

-0869

-0868

-0871

18 buc.

-0870

15 buc.

33 buc.

-0873

-0875

-0877

-0879

-0881 (statia Sala

Sporturilor)

-0883

-0885

-0887

-0889 (pana la int. cu str. Brailei)

-0872

-0874

-0876

-0878

-0880

-0882(pana la int. cu str. Brailei)

13

Str. Frunzei, de

-0891

-0884

la intersectia cu

-0893

-0886

str. Brailei pana

-0895

-0888

in intersectia cu

-0897

-0890

str. Prelungirea

-0899

-0892

Brailei

-0901

-0894

-0903

-0896

-0905

-0898

-0907

-0900

-0909

-0902

-0911

19 buc.

-0904

20 buc.

39 buc.

-0913

-0906

-0915

-0908

-0917

-0910

-0919

-0912

-0921

-0914

-0923

-0916

-0925

-0918

-0927( pana in int cu

-0920

str. Prelungirea

-0922( pana in int

Brailei )

cu str.

Prelungirea

Brailei )

14

Str. Gheorghe

-0929

-0924

Asachi, de la

-0931

-0926

intersectia cu str. Prelungirea Brailei pana in intersectia cu Bulevardul Siderurgistilor

-0933

-0935

-0937

-0939

-0941

-0943

-0945

-0947

-0949

-0951

-0953 (statia Flora)

34 buc.

-0928

-0930

-0932

-0934

-0936

-0938

-0940

-0942

-0944

-0946

-0948

32 buc.

66 buc.

-0955

-0950

-0957

-0952

-0959

-0954

-0961 (int cu str.

-0956

Prunari)

-0958

-0963

-0960

-0965

-0962

-0967

-0964 (int cu str.

-0969

Anghel Saligni)

-0971

-0966 (scuar)

-0973

-0968

-0975

-0970

-0977

-0972

-0979

-0974

-0981

-0976

-0983

-0978

-0985 (statia

-0980

Stadionul Otelu)

-0982

-0987

-0984

-0989

-0986(pana in int.

-0991 (hotel

cu Bulevardul

Galmondo)

-0993

-0995 (pana in int. cu

Bulevardul

Siderurgistilor)

Siderurgistilor)

15

Bulevardul

-0997

-0988

97 buc.

Siderurgistilor,

-0999

-0990

din intersectia cu

-1001

-0992

Str. Gheorghe

-1003

-0994

Asachi pana la

-1005 (pe mijloc)

-0996

Piata Energiei,

-1007 (pe mijloc)

-0998 (pe mijloc)

inclusiv sens

-1009 (pe mijloc)

-1000 (pe mijloc)

giratoriu- Piata

-1011 (pe mijloc)

-1002 (pe mijloc)

Energiei

-1013 (pe mijloc)(

-1004 (pe

pana in int. cu str. G-

mijloc)( pana in

he. Doja)

int. cu str. G-he.

-1015

Doja)

-1017

-1006

-1019

-1008

-1021

-1010

-1023

-1012

-1025

-1014

-1027

-1016

-1029

47 buc.

-1018

50 buc.

-1031

-1020 (statie

-1033

Transurb)

-1035

-1022

-1037

-1024

-1039

-1026

-1041

-1028

-1043 ( pana in int.

-1030( pana in

cu Str. Anghel

int. cu Str.

Saligny)

Anghel Saligny)

-1045

-1032

-1047

-1034

-1049

-1036

-1051

-1038

-1053

-1040

-1055

-1042

-1057

-1044

-1059

-1046

-1061

-1048

-1063 ( statie

-1050

Transurb)

-1052

-1065

-1054

-1067

-1056

-1069

-1058

-1071 (rondou Piata

-1060(rondou

Enegiei)

Piata Enegiei )

-1073 (rondou)

-1062(rondou)

-1075 (rondou)

-1064(rondou)

-1077 (rondou)

-1066(rondou)

-1079 (rondou)

-1068(rondou)

-1081 (rondou)

-1083 (rondou)

-1070(rondou)

-1085 (rondou)

1072(rondou)(tre

-1087 (rondou)

cere pietoni spre

-1089 (rondou)

Acelor Mital)

-1074(rondou) -1076(rondou) -1078(rondou) -1080(rondou) -1082(rondou) -1084(rondou) -1086(rondou)

16

Bulevardul

-1091

-1088

75 buc.

Siderurgistilor,

-1093

-1090

de la Piata

-1095

-1092

Energiei spre

-1097

-1094

Acelor Mittal,

-1099

-1096

inclusiv capat

-1101

-1198

tramvae poarta

-1103

-1100

Est. CSG

-1105

-1102

-1107

-1104

-1109

-1106

-1111

-1108

-1113

37 buc.

-1110

38 buc.

-1115

-1112

-1117

-1114

-1119

-1116( Drumul

-1121

Viilor)

-1123

-1118

-1125

-1120

-1127

-1122

-1129

-1124

-1131

-1126

-1133

-1128

-1135

-1130

-1137

-1132

-1139

-1134

-1141

-1136

-1143

-1138

-1145

-1140

-1147

-1142

-1149

-1144

-1151

-1146

-1153

-1148

-1155

-1150

-1157

-1152

-1159

-1154

-1161

-1156

-1163 (pana in int. cu

-1158

Drumul de Centura-

-1160

unde intoarce

-1162(pana in int.

tramvaiul)

cu Drumul de Centura-unde intoarce tramvaiul)

17

Str. 1

-1165

-1164

100 buc.

Decembrie 1918,

-1167( mijloc)

-1166

din intersectia cu

-1169( mijloc)

-1168

Bulevardul

-1171( mijloc)

-1170

Siderurgistilor

-1173( mijloc)

-1172

pana in

-1175( statie

-1174

intersectia cu

Transurb)

-1176 (pana in

Bulevardul

Traian Vuia (inclusiv sens giratoriu si str.

Milcov)

-1177 (pana in int. cu str Tecuci)

-1179

-1181

-1183( mijloc)

47 buc.

int.cu str.Tecuci)

-1178

-1180

-1182

-1184

53 buc.

-1185

-1186

-1187

-1188

-1189

-1190 (statia

-1191

Masnita)

-1193( mijloc)

-1192

-1195

-1194

-1197

-1196

-1199

-1198( pana in

-1201

int.cu

-1203

str.9Mai1945)

-1205

-1200

-1207

-1202

-1209

-1204

-1211( mijloc)

-1206

-1213

-1208

-1215

-1210

-1217

-1212

-1219(statie)

-1214

-1221( pana in int. cu

-1216

str. Aurel Vlaicu)

-1218

-1223

-1220

-1225

-1222

-1227

-1224(statie Lic

-1229

3)

-1231

-1226

-1233

-1228

-1235 (statie)

-1230

-1237

-1232

-1239(mijloc)

-1234

-1241(in rondou)

-1236

-1243(in rondou)

-1238

-1245(in rondou)

-1240

-1247(in rondou)

-1249(in rondou) -1251(in rondou) -1253(in rondou) -1255(in rondou) -1257

-1242

-1244(mijloc)

-1246(mijloc)

-1248

-1250

-1252

-1254

-1256

-1258

-1260

-1262

-1264 -1266(scuar)

-1268

18

Bulevardul Traian Vuia, din intersectia cu str. Milcov pana in intersectia cu Bul. Henri Coanda

-1259

-1261( mijloc)

-1263( mijloc)

-1265( mijloc)

-1267( mijloc)

-1269( mijloc)

-1271( mijloc)

-1273

-1275( mijloc)

-1277( mijloc)

-1279( mijloc)

-1281

-1283(trecere pietoni

M39)

13 buc.

-1270( mijloc)

-1272

-1274( mijloc)

-1276( mijloc)

-1278( mijloc)

-1280( mijloc)

-1282(piata M39)

7 buc.

20 buc.

19

Bulevardul Henri Coanda, din intersectia cu Bulevardul Traian Vuia pana in intersectia cu str. G. Coscuc

-1285

-1287

-1289( mijloc)

-1291( mijloc)

-1293( mijloc)

-1295( mijloc)

-1297

-1299

-1301

27 buc.

-1284

-1286 -1288(miloc) -1290( mijloc) -1292( mijloc) -1294( mijloc)(pana in int. cu str.

Grigore Ventura)

35 buc.

62 buc.

-1303(statie

-1296

Kaufland)

-1298

-1305

-1300

-1307

-1302

-1309

-1304

-1311

-1306

-1313

-1308

-1315(statie Dep.

-1310

Farmaceutic)

-1312

-1317

-1314

-1319

-1316

-1321

-1318(Comat-

-1323

unde intoarce

-1325

tamvaiul)

-1327

-1320

-1329(statie

-1322

Patinuar)

-1324

-1331

-1326

-1333

-1328

-1335

-1330

-1337(pana in int. cu

-1332(Statie

str. G.Cosbuc)

Galgross)

-1334

-1336

-1338

-1340

-1342

-1344

-1346

-1348

-1350

-1352(pana in int.

cu str. G.Cosbuc)

20

Bulevardul

-1339

38 buc.

-1354

32 buc.

70 buc.

George Cosbuc,

-1341

-1356

din intersectia cu

-1343

-1358

Bulevardul Henri

-1345

-1360

Coanda pana in

-1347

-1362

intersectia cu str.

-1349(statie )

-1364 (statia

Stefan cel Mare

-1351

Transurb)

-1353

-1366

-1355

-1368

-1357

-1370

-1359

-1372

-1361(pana in int. cu

-1374

str. Zefirului)

-1376

-1363

-1378

-1365

-1380

-1367

-1382

-1369

-1384

-1371

-1386

-1373

-1388

-1375

-1390(statie

-1377

Galmopan)

-1379

-1392

-1381(statie

-1394

Galmopan)

-1396(pana in

-1383(semafor-pana

Drumul de

in int.cu

Centura)

str.Lozoveni)

-1398

-1385

-1400

-1387

-1402

-1389

-1404

-1391

-1406

-1393

-1408

-1395

-1410

-1397

-1412

-1399

-1414

-1401

-1416(pana in

-1403

int.cu str. Stefan

-1405

-1407

-1409

-1411

cel Mare)

-1413(pana in int.cu str.Stefan cel Mare)

21

Str. Stefan cel

-1415

44 buc.

-1418

42 buc.

86 buc.

Mare din

-1417

-1420

intersectia cu

-1419

-1422

Bulevardul

-1421

-1424

George Cosbuc,

-1423

-1426

pana la Cimitirul

-1425

-1428

Israelit

-1427

-1430(statie)

-1429

-1432

-1431(statie Depou)

-1434

-1433

-1436

-1435

-1438

-1437(int.cu str.

-1440

Vanatori)

-1442

-1439

-1444

-1441

-1446

-1443

-1448

-1445

-1450

-1447

-1452

-1449(int. Cu str.

-1454

Arcasilor)

-1456

-1451

-1458

-1453

-1460

-1455

-1462

-1457

-1464

-1459

-1466

-1461

-1468

-1463

-1470

-1465

-1472

-1467

-1474

-1469

-1476

-1471

-1478

-1473

-1480

-1475

-1482

-1477

-1484

-1479

-1486

-1481

-1483

-1485

-1487

-1489

-1491

-1493

-1495

-1497

-1499

-1501

-1488(statie Cim.

Israelit)

-1490

-1492

-1494

-1496

-1498

-1500

22

Str. Basarabiei,

-1503

80 buc.

-1502

78 buc.

158 buc.

din intersectia cu

-1505

-1504

str.

-1507

-1506

Siderurgistilor

-1509

-1508

(Piata Energiei)

-1511

-1510

pana in int cu str.

-1513

-1512

Traian (Baia

-1515

-1514

Comunala)

-1517

-1516

-1519

-1518

-1521

-1520

-1523

-1522

-1525

-1524

-1527

-1526

-1529(Ecosal)

-1528

-1531

-1530

-1533

-1532

-1535

-1534

-1537

-1536

-1539

-1538

-1541

-1540

-1543

-1542

-1545

-1544

-1547

-1546

-1549

-1548

-1551

-1550

-1553

-1552

-1555

-1554(statie)

-1557

-1556

-1559

-1558

-1561

-1560

-1563

-1562

-1565

-1564

-1567

-1566

-1569

-1568

-1571

-1570

-1573

-1572

-1575

-1574

-1577

-1576

-1579

-1578

-1581

-1580

-1583

-1582

-1585(statie)

-1584

-1587

-1586(pana in int.

-1589(pana in int. cu

cu str. G.

str. G. Cosbuc)

Cosbuc)

-1591

-1588

-1593

-1590

-1595

-1592 (statie

-1597

Transurb)

-1599

-1594

-1601(pana in int.cu

-1596

Str. Anul Rev.1848)

-1598(int. Cu str.

-1603

Eternitatii)

-1605

-1600

-1607

-1602

-1609

-1604

-1611

-1606( statie

-1613(statie Posta

Transurb)

Veche)

-1608

-1615

-1610

-1617(pana la int. cu

-1612

str. Posta Veche)

-1614

-1619

-1616

-1621

-1618

-1623

-1620

-1625

-1622

-1627

-1624

-1629

-1626

-1631

-1628

-1633

-1630

-1635

-1632

-1637

-1634

-1639

-1636

-1641

-1638

-1643

-1640

-1645

-1642

-1647

-1644

-1649

-1646

-1651

-1648

-1653

-1650

-1655

-1652

-1657

-1654

-1659

-1656

-1661(pana in int.cu str.Traian)

23

Str. Traian, din

-1663

27 buc.

-1658

31 buc.

58 buc.

intersectia cu str

-1665

-1660

Basarabiei pana

-1667

-1662

in Piata Centrala

-1669

-1664

(inclusiv capat

-1671

-1666

tramvaie)

-1673

-1668

-1675

-1670

-1677

-1672

-1679

-1674

-1681

-1676

-1683

-1678

-1685

-1680

-1687

-1682

-1689

-1684

-1691

-1686

-1693

-1688

-1695

-1690

-1697

-1692(pana in int.

-1699

cu str. Eroilor)

-1701

-1694

-1703

-1696

-1705

-1698

-1707

-1700

-1709

-1702

-1711

-1704

-1713

-1706

-1715

-1708

-1710

-1712

-1714

-1716

-1718(Piata

Centrala)

TOTAL

849 buc.

875 buc.

1724 buc

Observație: stâlpii de la pozițiile 70 și 75 se regăsesc în cei 1724 stâlpi menționați mai sus

Stâlpi de susținere a rețelei de contact de alimentare cu energie electrică a tramvaielor și troleibuzelor pentru traseele desființate - inventar realizat conform Dispoziției nr. 973 / 28.03.2017

Nr.

crt.

Strada

Nr. Bucati-partea dreapta

Nr. Bucati-partea stanga

Total: Nr.

Bucati

/strada

1

B-dul George Cosbuc (din intersectia cu B-dul. H. Coanda pana in int cu Str. Basarabiei)

52 buc.

52 buc.

104 buc.

2

Str. Traian (din int. cu str. Prundului pana in int. cu str. Basarabiei)

69 buc.

69 buc.

138 buc

3

Strada Mihai Bravu(din int. cu str. Basarabiei pana in int cu str. Garii)

4 buc.

8 buc.

12 buc.

4

Strada Garii(din int. cu str. Mihai Bravu, inclusiv inelul de intoarcre-gara CFR)

17 buc.

21 buc.

38 buc.

5

Strada Dogariei

2 buc.

1 buc.

3 buc.

6

Strada Ana Ipatescu( din int. cu str. Garii pana in int. cu str. Portului)

4 buc.

31 buc.

35 buc.

7

Strada Portului( din int. cu str. Ana Ipatescu, pana in int. cu str. G. Enescu)

26 buc.

27 buc.

53 buc.

8

Strada George Enescu (inclusiv inelul de intoarcere tramvaie)

9 buc.

9 buc.

18 buc.

9

Strada Tecuci ( din int. cu str. G. Cosbuc)

1 buc.

1 buc.

2 buc.

10

Strada Anghel Saligni ( din int. cu str. Basarabiei)

4 buc.

6 buc.

10 buc.

11

Strada Bucovinei( din int. cu str. G. Cosbuc pana in str. Rizer)

20 buc.

19 buc.

39 buc.

12

Str. Rizer (in int cu str. Bucovinei pana in int. cu

4 buc.

4 buc.

8 buc.

str. Traian)

TOTAL

212 buc.

248 buc

460 buc.

Nr.

crt.

Strada

Nr. alocat- Partea dreapta

Nr.

Bucati-partea dreapta

Nr. alocat- Partea stanga

Nr.

Bucati-partea stanga

Nr.

Bucati /strada

1

B-dul George Cosbuc (din intersectia cu B-dul. H. Coanda pana in int cu Str. Basarabiei)

-1731

-1733

-1735

-1737

-1739

-1741

-1743

-1745

-1747 (pana in int cu Str. Bucovinei)

-1749

-1751

-1753

-1755

-1757

-1759

-1761

-1763

-1765

-1767

-1769

-1771

-1773

-1775

-1777 (statie Transurb)

-1779 (str. A. Vlaicu)

52 buc.

-1720

-1722

-1724

-1726(pana la City Mall)

-1728

-1730

-1732

-1734

-1736 (Sinevo)

-1738

-1740

-1742

-1744

-1746

-1748

-1750

-1752

-1754

-1756

-1758 (Str. Milcov)

-1760

-1762

-1764

-1766

-1768

52 buc.

104 buc

-1781

-1770 (str, Aurel Vlaicu)

-1783

-1772

-1785

-1774

-1787 (str. Stelei)

-1776

-1789

-1778

-1791

-1780

-1793

-1782

-1795

-1784

-1797

-1786 (Cimitirul Eternitatea)

-1799

-1788

-1801

-1790

-1803

-1792

-1805

-1794

-1807

-1796

-1809 (str. Dorobanti)

-1798

-1811

-1800

-1813

-1802

-1815

-1804

-1817( str. Cpt. Vasile Panu)

-1806

-1819

-1808

-1821

-1810 (poarta Cimitirul Eternitatea)

-1823

-1812

-1825 (statie Transurb)

-1814

-1827(str. Theodor Neculuta)

-1816

-1829

-1818

-1831

-1820

-1833 (pana in int cu str. Basarabiei)

-1822(pana in int. cu str. Basarabiei)

2

Str. Traian (din

-1835

-1824

int. cu str.

-1837

-1826

Prundului pana in

-1839

-1828

int. cu str.

-1841

-1830

Basarabiei)

-1843

-1832

-1845

-1834

-1847

-1836

-1849

-1838

-1851

69 buc.

-1840

69 buc.

138 buc.

-1853( pana in int. cu str Dochiei)

-1855

-1857

-1859

-1861

-1863

-1865

-1867

-1869

-1871(pana in int. cu str. Radu Negru)

-1873

-1875

-1877

-1879

-1881

-1883

-1885

-1887(pana in int. cu str. Transivaniei)

-1889

-1891

-1893

-1895

-1897

-1899

-1901

-1903(pana in int. cu str. Cezar)

-1905

-1907

-1909

-1911

-1913

-1915(pana in int. cu str. Rizer)

-1917

-1919

-1921

-1923

-1925

-1842

-1844(spital Elena Doamna)

-1846

-1848

-1850

-1852

-1854

-1856

-1858

-1860( pana in int. cu str. Radu Negru)

-1862

-1864

-1866

-1868

-1870(Politia Locala)

-1872

-1874

-1876

-1878

-1880

-1882

-1884

-1886

-1888

-1890

-1892

-1894

(GospodarireaUrbana)

-1896

-1898

-1900

-1902

-1904

-1906

-1908

-1910

-1912

-1927

-1914(Parcul Rizer)

-1929

-1916

-1931

-1918

-1933

-1920

-1935

-1922

-1937

-1924(pana in int. cu str Rizer)

-1939

-1926

-1941

-1928

-1943

-1930

-1945

-1932

-1947

-1934

-1949

-1936

-1951

-1938

-1953 (statie Transurb)

-1940

-1955

-1942

-1957

-1944

-1959

-1946

-1961

-1948

-1963

-1950

-1965

-1952

-1967

-1954

-1969

-1956

-1971(pana in int. cu str. Basarabiei)

-1958

-1960(pana in int. cu str. Basarabiei)

3

Strada Mihai

-1973

-1996

Bravu(din int. cu

-1975

4 buc.

-1998

8 buc.

12 buc.

str. Basarabiei

-1977

-1962

pana in int cu str.

-2101

-1964

Garii)

-1966

-1968

-1970

-2000

4

Strada Garii(din

-1979

-1972

int. cu str. Mihai

-1981

-1974

Bravu, inclusiv

-1983

-1976

inelul de

-1985

-1978

intoarcre-gara

-1987

17 buc.

-1980

21 buc.

38 buc.

CFR)

-1989

-1982

-1991

-1984

-1993

-1986

-1995

-1988

-1997

-1990

-1999

-1992

-2001

-1994

-2003

-2002

-2005

-2004

-2007

-2006

-2009

-2008

-2011

-2010

-2020

-2022

-2026

-2030

5

Strada Dogariei

-2021

2 buc.

-2046

1 buc.

3 buc.

-2023

6

Strada Ana

-2013

-2012

Ipatescu( din int.

-2015

-2014

cu str. Garii pana

-2051

-2016

in int. cu str.

-2052

4 buc.

-2017

31 buc.

35 buc.

Portului)

-2018

-2019

-2024

-2025

-2028

-2032

-2034

-2036

-2038

-2040

-2042

-2044

-2048

-2050

-2027

-2029

-2031

-2033

-2035

-2037 (Intfor)

-2039

-2041

-2043

-2045

-2047(Peco)

-2049

-2054

7

Strada Portului(

-2053

-2056

din int. cu str.

-2055

-2058

Ana Ipatescu,

-2057

-2059

pana in int. cu

-2061

-2060

str. G. Enescu)

-2063

26 buc.

-2062

27 buc.

53 buc.

-2065

-2064

-2067

-2066

-2069(Liceul de Marina)

-2068

-2071

-2070

-2073

-2072

-2075( statie Transurb)

-2074

-2077

-2076

-2079

-2078

-2081

-2080

-2083

-2082

-2085

-2084

-2087

-2086

-2089

-2088

-2091

-2090

-2093

-2092

-2095

-2094

-2097

-2096

-2099

-2098

-2105

-2107

-2109

-2100

-2104

-2106(palatul Navigatiei)

-2108

8

Strada George

-2111

-2110

Enescu (inclusiv

-2113

-2112

inelul de

-2115

9 buc.

-2114

9 buc.

18 buc.

intoarcere

-2117

-2116

tramvaie)

-2119

-2118

-2121

-2120

-2123

-2122

-2125

-2124

-2127

-2126

9

Strada Tecuci ( din int. cu str. G. Cosbuc)

-2128(intersectie Masnita)

1 buc.

-2129(intersectie Masnita)

1 buc.

2 buc

10

Strada Anghel

-2133

-2102

Saligni ( din int.

-2132

4 buc.

-2103

6 buc.

10 buc.

cu str.

-2136(int. Ireg)

-2130

Basarabiei)

-2137(int. Stadion-lic. Auto)

-2131

-2134

-2135

11

Strada

-2139

-2138

Bucovinei( din

-2141

-2140

int. cu str. G.

-2143

-2142

Cosbuc pana in

-2145 (pana in int. cu str. Unirii)

20 buc.

-2144(pana in int. cu str. Unirii)

19 buc.

59 buc.

str. Rizer)

-2147

-2146

-2149

-2148

-2151

-2150

-2153 (pana in int. cu str. Posta Veche)

-2152(pana in int. cu str. Razboieni)

-2155

-2154

-2157

-2156

-2159

-2158

-2161

-2160

-2163

-2162

-2165

-2167

-2169

-2171

-2173

-2175

-2177(pana in int. cu str.Rizer)

-2164

-2166

-2168

-2170

-2172 (pana in int. cu str.Lozoveni) -2174(pana in int. cu str.Rizer)

12

Str. Rizer (in int

-2179

4 buc.

-2176

4 buc.

8 buc.

cu str. Bucovinei

-2181

-2178

pana in int. cu

-2183

-2180

str. Traian)

-2185

-2182

TOTAL

212 buc.

248 buc.

460 buc.

Nr.crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare Anul dobandirii

sau dupa caz data

Valoarea de inventar

Situatia juridica actuala

0

1

2

3

4

5

6

AUTOBUZE si TROLEIBUZE

1.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000185

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

2.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000172

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

3.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000170

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

4.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000178

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

5.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000176

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

6.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000173

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

7.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000177

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

8.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000186

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

9.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000189

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

10.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000191

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

11.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000190

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

12.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000180

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

13.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000182

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

14.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000193

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

15.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000188

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

16.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000161

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

17.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000174

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

18.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000175

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

19.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000171

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

20.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000183

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

21.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000179

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

22.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000184

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

23.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000187

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

24.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000194

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

25.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000195

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

26.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000204

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

27.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000196

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

28.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000198

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

29.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000192

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

30.

2.3.2.1.3.1

ABZ MAZ 203.076

Y3M20307680000201

09/2008

666,636.70

Municipiul Galati

31.

2.3.5.2

TROLEIBUZ

ETON T 203

GL1407

12/2008

884,676.29

Municipiul Galati

32.

2.3.5.2

TROLEIBUZ ETON T 203

GL1409

12/2008

884,676.29

Municipiul Galati

33.

2.3.5.2

TROLEIBUZ

ETON T 203

GL 1400

12/2008

884,676.29

Municipiul Galati

34.

2.3.5.2

TROLEIBUZ

ETON T 203

GL 1401

12/2008

884,676.29

Municipiul Galati

35.

2.3.5.2

TROLEIBUZ

ETON T 203

GL1404

12/2008

884,676.29

Municipiul Galati

36.

2.3.5.2

TROLEIBUZ ETON T 203

GL1408

12/2008

884,676.29

Municipiul Galati

37.

2.3.5.2

TROLEIBUZ

ETON T 203

GL 1403

12/2008

884,676.29

Municipiul Galati

38.

2.3.5.2

TROLEIBUZ

ETON T 203

GL 1402

12/2008

884,676.29

Municipiul Galati

39.

2.3.5.2

TROLEIBUZ

ETON T 203

GL 1406

12/2008

884,676.29

Municipiul Galati

40.

2.3.5.2

TROLEIBUZ ETON T 203

GL1405

12/2008

884,676.29

Municipiul Galati

Nr. Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare -

Anul dobândirii

Valoarea de inventar - euro/lei fără TVA

1 Euro=4,63 lei

Situația juridică actuală

41.

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

GL 1716

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

42

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

GL 1715

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

43

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

GL 1722

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

44

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

GL1679

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

45

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

GL1680

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

46

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

GL 1687

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

47

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

GL 1678

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

48

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

GL 1682

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

49

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

GL 1685

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

50

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

GL1683

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

51

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

GL1684

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

52

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

GL1688

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

53

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

GL 1686

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

54

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

GL 1689

12/2017

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

55

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

GL 1690

12/2018

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

56

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

GL 1681

12/2018

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

57

2.3.5.2

TROLEIBUZ SKODA26TR01

GL 1691

01/2019

380.490,00/

1.761.668,70

Municipiul Galati

Anexa 4.3 - Bunuri Proprii ale Operatorului

Inventarul bunurilor proprii ale Operatorului la data de 30.06.2019 Bunuri proprii sunt bunurile care apartin Operatorului si care sunt utilizate de catre acesta in scopul executarii Contractului, pe durata acestuia, cu exceptia celor prevazute in Anexa 4.2. La incetarea Contractului, din orice cauza, bunurile proprii raman in proprietatea Operatorului.

Clasificare

Denumire bunuri mobile si imobile

Nr.Inv. La

operator

Valoare de inventar

Majorari

Diminuari

Valoare reevaluari

Valoare amortizata

Valoare contabila

Valoare ramasa la 30.06.2019

1.3.1.

GRUP DE EXPL.DIN PREFABRICATE

130009

2.123,69

0

0

1.785,31

2.741,34

3.909,00

1.167,66

1.3.24.

MAG.SPECIALA MAT.DEPOZIT PIESE

130010

2.702,06

0

0

0

2.702,06

2.702,06

0

1.1.1.

HALA DE REPARAȚII AUTOBUZE

130011

51.478,50

0

0

43.284,50

54.861,86

94.763,00

39.901,14

1.6.4.OI.

CLAD.CORP A SUP.341MP

130063

107,32

0

0

0

107,32

107,32

0

1.3.24.

BOXA CU 3DISP.TIP GARAJ 1089

130080

88,74

0

0

0

88,74

88,74

0

1.3.24.

CABINA METALICA

130103

136,19

0

0

0

136,19

136,19

0

1.1.1.

CLADIRE DEPOZIT+CENTRALA TELEFONICA

131133

10.616,80

0

0

8.927,20

16.029,83

19.544,00

3.514,17

1.6.4.

GRUP POARTA SEDIU

131137

10.734,85

0

0

262,15

4.377,95

10.997,00

6.619,05

1.6.3.1.

POARTA METALICA

131152

6.841,53

0

0

0

6.841,53

6.841,53

0

1.7.1.1.

INSTALATIE ELECTRICA

131153

3.338,75

0

0

0

3.338,75

3.338,75

0

1.6.3.1.

POARTA METALICA CU USA DE ACCES

131154

6.841,53

0

0

0

6.841,53

6.841,53

0

1.5.5.OI.

CLADIRE STATIE CARBURANTI LUBREFIANTI-LUCRARI IMBUNATATIRE GRAD

CONFORT SI REABILIATARE TERMICA

2130012

1.338,00

25403,81

0

0

26.741,81

26.741,81

0

1.7.2.1.OI.

RETELE ELECTRICE DE FORTA

230013

156,39

0

0

0

156,39

156,39

0

1.3.12.

CLADIRE STATIE SPALARE

230132

13.163,78

0

0

321,22

12.624,11

13.485,00

860,89

2.1.22.2.

DISP.MASURARE PRESIUNE-

DMPA 4

233025

4.250,32

0

0

0

4.250,32

4.250,32

0

2.1.22.2.

CENT.T.P.KX-TDD1232-12

TEL.611

330318

3.429,50

0

0

0

3.429,50

3.429,50

0

2.2.9.

SERVER

PENTIU4S:MH73E050216331

233034

3.142,86

0

0

0

3.142,86

3.142,86

0

2.2.9.

LAPTOP-HPNC9030

S:CNF4441B3M+D

233035

4.949,58

0

0

0

4.949,58

4.949,58

0

2.2.9.

LAPTOPHP NX9030 S:CNF4441B2D

233036

4.865,55

564,87

0

0

5.430,42

5.430,42

0

2.2.9.

LAPTOP NOTEBOOKHP8220 CENTRINO

233100

4.977,18

0

0

0

4.977,18

4.977,18

0

2.2.9.

NOTEBOOK DELL INSPIRAION 9400

233134

4.992,55

0

0

0

4.992,55

4.992,55

0

2.2.9.

SISTEM FALKE S-3829

330337

3.058,80

0

0

0

3.058,80

3.058,80

0

3.2.1.

COP. XEROX WCP320SR-YP3-

350160

600002

6.019,20

0

0

0

6.019,20

6.019,20

0

3.3.5.

SISTEM ANTI-EFRACTIE

600003

6.706,00

0

0

0

5.797,96

6.706,00

908,04

3.3.5.

SISTEM MONITORIZARE VIDEO SD

600005

3.135,60

0

0

0

2.012,02

3.135,60

1.123,58

1.3.24-OBI.

CABINA METAL.AUTOTAX.-TIP LOTO

130073

64,22

0

0

0

64,22

64,22

0

1.3.24-OBI.

CABINA METAL.AUTOTAX.-TIP LOTO

130074

64,22

0

0

0

64,22

64,22

0

1.3.24-OBI.

CABINE AUTOTAXARE

131139

1472,47

0

0

35,53

1508

1508

0

1.3.24-OBI.

CABINA AUTOTAXARE

131140

1472,47

0

0

35,53

1508

1508

0

1.3.24-OBI.

CABINA AUTOTAXARE

131141

1472,47

0

0

35,53

1508

1508

0

1.3.24.

CABINA BILETE

131143

8235,29

0

0

200,71

8436

8436

0

1.3.24.

CABINA MODULARA

(150*150*240)

131144

4150

0

0

101

4109,3

4251

141,7

1.3.24.

Cabina modulara K 1527

131145

6576,2

0

0

160,8

6737

6737

0

1.3.24.

CABINA MODULARA K

1515(150*150*240)

131146

4873,93

0

0

119,07

4743,37

4993

249,63

1.3.24.

CABINA MODULARA K 1515 150*150*240 GARA CFR

131147

4998,1

0

0

121,9

4736,02

5120

383,98

1.3.24.

CABINA MODULARA K1515

150*150*240 TIGLINA 1

131149

4785

0

0

117

4493,45

4902

408,55

1.3.24.

CABINA PAZA 150*150*240

NEACSU

131150

4785

0

0

117

4289,18

4902

612,82

1.3.24.

CABINA MODULARA 150/150

MICRO 40

131151

3964,6

0

0

96,4

3248,81

4061

812,19

1.3.12.

CANAL TEHNIC STATIA ITP

RAMA

30

38061

0

0

105,73

9620,98

38061

STAND DE FRINA

1.3.24.

CABINA BILETE SPITALUL JUDETEAN,BRAILEI 177

131156

4785

0

0

117

3513,05

4902

1388,95

1.3.24.

CABINA BILETE

BANCI,BRAILEI 37

131157

4785

0

0

117

3513,05

4902

1388,95

1.3.24.

CABINA BILETE GRADINA

PUBLICA,DOMNEASCA 141

131158

4785

0

0

117

3513,05

4902

1388,95

1.5.7.

REZERVOR 18000 L-225VP

131159

15799,25

0

0

0

2896,33

15799,25

12902,92

1.3.24.

CABINA MODULARA PAZA 1

131160

5000

0

0

0

2250,11

5000

2749,89

1.3.24.

CABINA MODULARA PAZA 2

131161

5000

0

0

0

2250,11

5000

2749,89

1.3.24.

CONTAINER 6000x3000x2700

mm

131162

15565

0

0

0

129,71

15565

15435,29

1.3.12.-OBI.

CANAL TEHNIC HALA METALICA

2131130

512,11

0

0

0

512,11

512,11

0

1.3.12.-OBI.

CANAL TEHNIC PISTA

2131131

660,46

0

0

0

660,46

660,46

0

1.3.7.3.

DRUMURI SI SISTEMATIZARE

230026

9889,74

0

0

0

9889,74

9889,74

0

1.6.3.2.

IMPREJMUIREA AUTOBAZEI COSBUC

230027

3377,18

0

0

0

3377,18

3377,18

0

1.3.8.

PLATFORME PARCARE

230028

13937,84

0

0

0

13937,84

13937,84

0

1.5.7.-OBI.

REZERVOR CIL.ORIZONTAL 20M3

230031

90,9

0

0

0

90,9

90,9

0

1.7.1.3.

RETELE ELECTRICE EXTERIOARE

230069

2268,57

0

0

0

2268,57

2268,57

0

1.3.8.

PLATFORMA DE PARCARE

230071

5439,15

0

0

4335

9774,15

9774,15

0

1.3.8.

PISTE DE PARCARE

230078

4466,1

0

0

3559,48

8025,58

8025,58

0

1.3.8.-OBI.

PISTA DE PARCARE BAZA 3

230091

722,66

0

0

0

722,66

722,66

0

1.3.8.

PISTA TEHN.COSBUC 2380MP

230095

4033,1

0

0

3214,38

7036,9

7247,48

210,58

1.5.7.-OBI.

REZERVOR CILINDRIC

230123

125,01

0

0

0

125,01

125,01

0

1.5.7.-OBI.

REZERVOR CILINDRIC

230124

125,01

0

0

0

125,01

125,01

0

1.5.7.-OBI.

REZERVOR CILINDRIC ORIZONTAL

230168

1390,23

0

0

0

1390,23

1390,23

0

1.8.6.

RETEA AL.APA OTEL 670M

DM 150M

230243

2857,85

0

0

0

2540,47

2857,85

317,38

1.8.6.-OBI.

CONDUCTA CANAL.TUB

CERAM.216M

230244

150,31

0

0

0

150,31

150,31

0

1.8.10.-OBI.

PLATFORMA USCAT NAMOL

230251

160,51

0

0

0

160,51

160,51

0

1.3.8.

PLATFORMA PARC.TROLEE 30BUC.

230274

6425,61

0

0

5121,21

7015,26

11546,82

4531,56

1.8.6.-OBI.

RACORD APA CANAL SR7

230275

75,45

0

0

0

75,45

75,45

0

1.8.7.-OBI.

CANALIZARE

230281

148,6

0

0

0

148,6

148,6

0

1.7.1.2.-

OBI.

INSTALATIE ELECTRICA INTER.

230282

171,86

0

0

0

171,86

171,86

0

1.7.1.3.-

OBI.

INSTAL.ALIM.ENERG.EL.PC.TE

RMIC

230284

63,5

0

0

0

63,5

63,5

0

1.8.6.-OBI.

RACORD APA

230285

71,2

0

0

0

71,2

71,2

0

1.3.4.2.

RETEA CONTACT INC.A1

L=2500M

230287

1922,48

0

0

1532,22

2985,26

3454,7

469,44

1.6.3.1.-OBI.

GARD PROTECTIE PARC RECE

233014

391,65

0

0

0

391,65

391,65

0

2.1.22.2.

MASINA MONTAT

DEM.ANV.TECO54

233019

19632,27

0

0

2646,92

22279,19

22279,19

0

2.1.16.4.2.

ELECTROCOMPRESOR

233020

2877,52

0

0

0

2877,52

2877,52

0

2.1.22.2.

ASD 20T DETECTOR JOC IN ARTIC.

233021

20205,13

0

0

0

20205,13

20205,13

0

2.1.17.1.1.

1.

DISTRIBUITOR DE GARAJ 8950

233022

9061,76

0

0

0

9061,76

9061,76

0

2.1.17.2.

MAS.ECH.ROTI SR-

62130605117592

233102

15916,43

0

0

0

15916,43

15916,43

0

2.2.1.2.

ECHIPAMENT VERIFICARE

+ REGL.SISTEM DIR.RAV

233126

27705,82

0

0

3368,51

30886,55

31074,33

187,78

2.1.14.9.

RACITOR CU APARAT DE

SIFON 210

233129

3596,64

0

0

0

3596,64

3596,64

0

2.1.22.9.

SISTEM DE BARIERE AUTO-SIGNO 4

233130

6823,03

0

0

0

6823,03

6823,03

0

2.1.16.6.

INSTAL.ELECTR.FORTA

GR.POARTA

233139

3577,18

0

0

0

2762,31

3577,18

814,87

2.1.16.6.

INSTAL.DE incalzire CENTRALA

233140

12457,99

0

0

0

9620,19

12457,99

2837,8

3.3.5.

SERVER AVC

233151

10543,2

0

0

0

10543,2

10543,2

0

2.1.17.3.

SISTEM DE EXHAUSTARE CU3 CARUT

233156

31596,53

0

0

2458,21

34054,74

34054,74

0

2.3.6.8.

CRIC CROCODIL

233158

3000

0

0

0

3000

3000

0

2.1.24.1.

CURATITOR HDS-801-4E12S

233164

26145

0

0

0

26145

26145

0

2.1.16.6.

INSTALATIE DE INCALZIRE PAVILION AD-TIV.

233168

11061,61

0

0

0

7005,58

11061,61

4056,03

2.1.16.6.

INSTALATIE DE INCALZIRE

VESTIARE RT1,DUSURI

233169

11868,42

0

0

0

7516,71

11868,42

4351,71

2.1.16.6.

INSTALATIE ELECTRICA

INTERIOARA DE FORTA PAVILION AD-TIV SI VESTIARE

233170

4165,89

0

0

0

2638,32

4165,89

1527,57

2.1.16.6.

INSTALATIE ELECTRICA EXTERIOARA DE FORTA -CAB.MODULARA GARA CFR

233171

2416,45

0

0

0

1490,13

2416,45

926,32

2.1.16.4.1.

COMPRESOR CU SURUB

BOTTARINI KA4 PREMIUM 270 SN:BA3882201

233174

17494,57

0

0

0

6123,18

17494,57

11371,39

2.1.16.6.

INSTALATIE DE INCALZIRE CU AER CALD ATELIER DE REPARATII

3431591

100599,13

2266

0

0

57290,76

102865,13

45574,37

2.1.19.

DISPOZITIVE PENTRU REPARATII PUNTI Z.F.

3431592

8802,98

0

0

0

8802,98

8802,98

0

2.1.17.1.1.

DISTRIBUITOR MOTORINA

PETROTEC EURO1500VI

3431594

26906,45

0

0

0

19731,41

26906,45

7175,04

2.3.6.8.

SCHELA DE LUCRU MOBILA DIN ALUMINIU PRO-TEC

3431595

8346

0

0

0

5981,3

8346

2364,7

2.1.17.3.

INSTALATIE DE INCALZIRE

HALA MICA RC-A.1

3431596

27255,62

2266,27

0

0

23410,7

29521,89

6111,19

2.1.17.1.4.

MOTOPOMPA TRANSVAZARE

3431598

6539,43

0

0

0

4700,28

6539,43

1839,15

2.1.17.1.4.

ELECTROPOMPA DISTRIBUTIE CU CONTOR

3431599

5330,93

0

0

0

3831,73

5330,93

1499,2

2.1.17.3.1.

AER CONDIȚIONAT YILCAR 40KW PTR. AUTOBUS URBAN

3431602

44100

0

0

0

24255

44100

19845

2.1.17.3.1.

AER CONDIȚIONAT YILKAR 40KW PTR. AUTOBUS URBAN

3431603

44100

0

0

0

24255

44100

19845

2.1.24.1.

APARAT DE CURATAT PROFESIONAL CU MOTOR

TERMIC SUB

PRESIUNE+ACCESORII

3431604

25833

0

0

0

11122,49

25833

14710,51

2.1.24.1.

APARAT DE CURATAT PROFESIONAL CU MOTOR

TERMIC SUB

PRESIUNE+ACCESORII

3431605

25833

0

0

0

11122,49

25833

14710,51

2.1.17.3.

CENTRALA TERMICA PE GAZE

THELIA CONDES F30

3431606

14791,52

0

0

0

4622,4

14791,52

10169,12

2.2.1.1.

TUROMETRU MAGNETIC AVL

490

233026

3073,95

0

0

0

3073,95

3073,95

0

2.1.17.7.

ANALIZOR 4GAZE-CAP.3200G

S1372-CAMERA MOBILA DE

FUM,CAP3200-KITOPA-SOFT

233104

10581,98

7233,88

0

0

17815,86

17815,86

0

2.2.1.2.

DISPOZ.SIMULARE A INCARC.VEHIC

233133

8055,81

0

0

0

8055,81

8055,81

0

2.2.1.1.

OPACIMETRU VLT 4590

S.208922/

330330

7359,1

0

0

0

7359,1

7359,1

0

2.2.8.

INSTALATIE PENTRU TELEMASURARE NEXUS

431689

5574,75

0

0

0

4738,56

5574,75

836,19

2.2.1.1.

STAND DE FRINA BAISSBARTH

431690

81261,21

0

0

0

61623,14

81261,21

19638,07

2.2.9.

IMPRIMANTA HP CLJ CP5225

CE 710A

431691

5884,38

0

0

0

5720,93

5884,38

163,45

2.3.2.1.1.

AUTOT.OPEL SS-

WDLJ7CB66V604974

233031

59134,82

0

0

0

59134,82

59134,82

0

2.3.2.1.1.

DACIA LOGAN

233048

34945,06

0

0

0

34945,06

34945,06

0

2.3.2.1.1.

DACIA LOGAN R 90

LAUREATE

233049

32617,11

592,37

0

0

33209,48

33209,48

0

2.3.2.1.1.

DACIA LOGAN R 90

LAUREATE

233050

32617,11

592,37

0

0

33209,48

33209,48

0

2.3.2.1.1.

DACIA LOGAN L90KISS SS 954840

233302

30018,36

0

0

0

30018,36

30018,36

0

2.3.2.1.1.

AUTOTURISM CIELO-S1436R

431701

20643,03

0

0

0

20643,03

20643,03

0

2.3.5.2.

TROLEIBUZ SOLO CHOPPER

GL.1279

431718

594917,05

0

0

0

594917,05

594917,05

0

2.3.5.2.

TROLEIBUZ SOLO CHOPPER

GL.1280

431719

594917,05

0

0

0

594917,05

594917,05

0

2.3.5.2.

TROLEIBUZ SOLO CHOPPER

GL.1281

431720

614702,28

0

0

0

614702,28

614702,28

0

2.3.2.2.1.

AUTOUTIL.IVECO SSZCFC

431721

54995,16

0

0

0

54995,16

54995,16

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZCOBRA-SM0560378612P2C1-

GL.05.UEE

431746

253259,85

621,19

0

0

253881,04

253881,04

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZCOBRA-SM0560452596P2C1-

GL.05.UMN

431747

259290,8

621,19

894,46

0

259017,53

259017,53

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZCOBRA-SM0560452595P2C1-

GL.05.UMO

431748

259290,8

621,19

894,46

0

259017,53

259017,53

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZCOBRA-SSNP96DO33011070-

GL.05.UUV

431749

261932,84

621,19

0

0

262554,03

262554,03

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZCOBRA-

SSNP96DO3B011066-

GL.05.UXB

431750

262342,88

621,19

0

0

262964,07

262964,07

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZCOBRA-SSNP96DO3B011068-

GL.05.UXC

431751

262342,88

621,19

0

0

262964,07

262964,07

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZCOBRA-

SSNP96DO3B011069-

GL.05.UXA

431752

261932,85

621,19

0

0

262554,04

262554,04

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZCOBRA-

SSNP9GDO3B011071-

GL.05.VOD

431753

272120,95

0

117,46

0

272003,49

272003,49

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZCOBRA-

SSNP9GD03BO11076-

GL.05.VOE

431754

272049,61

0

117,46

0

271932,15

271932,15

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZCOBRA

SSNPGDO1603BO11079-

GL.05.WKC

431755

273794,64

0

117,46

0

273677,18

273677,18

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZCOBRA-

SSGD01605B011004-

GL.06.CIJ

431757

312702

0

0

0

312702

312702

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZCOBRA-

SSGD01603B011003-

GL.06.CIK

431758

312702

0

0

0

312702

312702

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZCOBRA-

SSGD01605B011005-

GL.06.CIH

431759

312702

0

0

0

312702

312702

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZCOBRA-

SSGD01603B011006-

GL.06.CKW

431760

312702

0

0

0

312702

312702

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ 412U-GL03PNN

530343

119980,22

0

0

0

119980,22

119980,22

0

2.3.2.2.5-OBI.

TRACTOR U 650

5631163

8,09

0

0

0

8,09

8,09

0

2.3.2.2.5.O I.

TRACTOR U650 S65162081-

GL04KSZ

5632571

283,51

0

0

0

283,51

283,51

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.08LSO ssXL996ABBLX1042365

smR1771

9

4

87032,61

0

0

0

87032,61

87032,61

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.08 LSR ssXL996ABBLX1042367/smR1 7769

5632863

87037,71

0

0

0

87037,71

87037,71

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.08LSN ssXL996ABBLX1042372

smR1782

0

4

87037,71

0

0

0

87037,71

87037,71

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL08LSDss

XL996ABBLX1042457

5632865

87037,71

0

0

0

87037,71

87037,71

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.08 LSI ssXL996ABBLX1042465

5632866

87037,71

0

0

0

87037,71

87037,71

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.08LSS ssXL996ABBLY1042539

5632867

89254,83

0

0

0

89254,83

89254,83

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL08LSL

5632868

87037,71

0

0

0

87037,71

87037,71

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.08LSJ ssXL996ABBLX1042462

5632869

87037,71

0

0

0

87037,71

87037,71

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF

GL.08LSTssXL996ABBLX10424

63

5632870

87037,71

0

0

0

87037,71

87037,71

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.08LSV ssXL996ABBLY1042464

5632871

87037,71

0

0

0

87037,71

87037,71

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.08LTN ssXL996ABBLX1042363

5632872

87037,71

0

0

0

87037,71

87037,71

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.08LTL ss

XL996ABBLX1042375

5632873

87037,71

0

0

0

87037,71

87037,71

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF

GL.08LTHssXL996ABBLX1042

378

5632875

87037,71

0

0

0

87037,71

87037,71

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.08LTF ssXL996ABBLX1042454

5632876

87037,71

0

0

0

87037,71

87037,71

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.08LTE ssXL996ABBLX1042458

5632877

87037,71

0

0

0

87037,71

87037,71

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.08LTD ssXL996ABBLX1042461

5632878

87037,71

0

0

0

87037,71

87037,71

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF.GL.08.LTC ssXL996ABBLY1042538

5632879

89256

0

0

0

89256

89256

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF.GL.08.LTZ ssXL996ABBLY1042543

5632880

89256

0

0

0

89256

89256

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF.GL.08.LTA ssXL996ABBLY1042549

5632881

89256

0

0

0

89256

89256

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.08LTMss xl996abblx1042368

5632883

87037,71

0

0

0

87037,71

87037,71

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF

GL.08LTOssXL996ABBLX1042

369

5632884

87037,71

0

0

0

87037,71

87037,71

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF

GL.08LTRssXL996ABBLX1042

370

5632885

87037,71

0

0

0

87037,71

87037,71

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.08LTTss

XL996ABBLX1042371

5632886

87037,71

0

0

0

87037,71

87037,71

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.08LTUss

XL996ABBLX1042373

5632887

87037,71

0

0

0

87037,71

87037,71

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.08LTVss xl996abblx1042374

5632888

87037,71

0

0

0

87037,71

87037,71

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.08.LTW ss xl996abblx1042377

5632889

87037,71

0

0

0

87037,71

87037,71

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.08LTYss

XL996ABBLX1042380

5632890

87037,71

0

0

0

87037,71

87037,71

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.08LSZss

XL996ABBLX1042459

5632891

87037,66

0

0

0

87037,66

87037,66

0

2.3.2.1.1.

DACIA SANDERO LAUREATE

15B215070E4SMRO67192

5632894

43973,11

1558

0

0

45531,11

45531,11

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.09.LAD SS

XL996ABBL12042009

5632895

86841,53

0

0

0

86841,53

86841,53

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.09.LAE SS

XL996ABBLI2042000

5632896

86841,53

0

0

0

86841,53

86841,53

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.09.LAF SS

XL996ABBL12042012

5632897

86841,53

0

0

0

86841,53

86841,53

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.09.LAG SS

XL996ABBL12042020

5632898

86841,53

0

0

0

86841,53

86841,53

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.09.LAH SS

XL996ABBL12042022

5632899

86841,53

0

0

0

86841,53

86841,53

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.09.LAI SS

XL996ABBL22042265

5632900

90757,53

0

0

0

90757,53

90757,53

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.09.LAK SS

XL996ABL22042273

5632901

90757,53

0

0

0

90757,53

90757,53

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF GL.09.LAL SS

XL996ABL22042268

5632902

90757,51

0

0

0

90757,51

90757,51

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.09.YNN

ssXMGDE02PS0H009991

5632903

114760,08

0

0

0

114760,08

114760,08

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.09.YNI

ssXMGDE02PS0H009992

5632904

114760,08

0

0

0

114760,08

114760,08

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.09.YNC ss

XMGDE02PS0H009994

5632905

114760,08

0

0

0

114760,08

114760,08

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.09.YMW

ssXMGDE02PS0H009995

5632906

114760,08

0

0

0

114760,08

114760,08

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.09.YNL

ssXMGDE02PS0H009996

5632907

115782,08

0

0

0

115782,08

115782,08

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.09.YMN

ssXMDGE02PS0H009997

5632908

115782,08

0

0

0

115782,08

115782,08

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.09.YMT ssXMGDE02PS0H009998

5632909

115782,08

0

0

0

115782,08

115782,08

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.09.YNO ssXMGDE02PS0H009989

5632910

115782,08

0

0

0

115782,08

115782,08

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.09.YMP

ssXMDGE02PS0H010359

5632911

115782,08

0

0

0

115782,08

115782,08

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.09.YNJ ss

XMGDE02PS0H010360

5632912

115782,08

0

0

0

115782,08

115782,08

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.09.YMM ss

XMGDE02PS0H010361

5632913

115782,08

0

0

0

115782,08

115782,08

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.09.YNH

ssXMGDE02PS0H010362

5632914

115782,08

0

0

0

115782,08

115782,08

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB25

GL.09.YMY ssXMGDE02PS0H010363

5632915

115782,08

0

0

0

115782,08

115782,08

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.09.YMU ssXMGDE02PS0H010364

5632916

115782,08

0

0

0

115782,08

115782,08

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.09.YMR

ssXMGDE02PS0H010365

5632917

115782,08

0

0

0

115782,08

115782,08

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.09.YMZ ssXMGDE02PS0H010366

5632918

115782,08

0

0

0

115782,08

115782,08

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.09.YNF ss

XMGDE02PS0H010368

5632919

115782,08

0

0

0

115782,08

115782,08

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.09.YMV ssXMGDE02PS0H010369

5632920

115782,08

0

0

0

115782,08

115782,08

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.09.YNM

ssXMGDE02PS0H010371

5632921

115782,08

0

0

0

115782,08

115782,08

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.09.YNK

ssXMGDE02PS0H010372

5632922

115782,08

0

0

0

115782,08

115782,08

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ MERCEDES

GL.09.YMO

WEB62700010520073

5632923

134381,33

0

0

0

134381,33

134381,33

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ MERCEDES

GL.10.AJF

SS:WEB62700010520127

5632924

134388,68

0

0

0

134388,68

134388,68

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ BOVA GL.09.YND ssXL9AA16P330003738

5632925

169145,54

0

0

0

169145,54

169145,54

0

2.3.2.1.3.1.

Reparat motor Deutz la autobuz GL43PMG ss

Y3M20307680000176

5632926

0

29976,26

0

0

29976,26

29976,26

0

2.3.2.1.3.1.

Reparat motor Deutz la autobuz GL46PMG

ssY3M20307680000177

5632927

0

74495,99

0

0

74495,99

74495,99

0

2.3.2.1.3.1.

Reparat motor Deutz la autobuz GL51PMG ssY3M20307680000190

5632928

0

74675,29

0

0

74675,29

74675,29

0

2.3.2.1.3.1.

Reparat motor Deutz la autobuz GL61PMG ssY3M20307680000183

5632929

0

74507,82

0

0

74507,82

74507,82

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.10.DDB ss:PSOH010373

5632930

83260,16

0

0

0

83260,16

83260,16

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250-

GL.10.DDE ss:XMGDE02PSOH010374

5632931

83260,16

0

0

0

83260,16

83260,16

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250-

GL.10.DDH

ss:XMGDE02PSOH010375

5632932

83260,16

0

0

0

83260,16

83260,16

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.10.DDI ss:XMFDE02PSOH010376

5632933

83260,16

0

0

0

83260,16

83260,16

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.10.DDJ ss:XMGDE02RSO008283

5632934

86645,16

0

0

0

86645,16

86645,16

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.10.DDK

ss:XMGDE02RSOH008961

5632935

86645,16

0

0

0

86645,16

86645,16

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.10.DCX ss:XMGDE02RSOH008969

5632936

87409,15

0

0

0

87409,15

87409,15

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAFSB250

GL.10.EHC ss:XMGDE02PSOH010140

5632937

82307,55

0

0

0

82307,55

82307,55

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.10.EHB

ss:XMGDE02PSOH010145

5632938

82307,55

0

0

0

82307,55

82307,55

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.10.EHA

ss:XMGDE02RSOH008269

5632939

86705,54

0

0

0

86705,54

86705,54

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.10.EGZ

ss:XMGDE02RSOH008286

5632940

86705,54

0

0

0

86705,54

86705,54

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.10.EGY

ss:XMGDE02RSOH008958

5632941

86705,54

0

0

0

86705,54

86705,54

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.10.EHD

ss:XMGDE02RSOH008959

5632942

86705,54

0

0

0

86705,54

86705,54

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.10.EKO

ss:XMGDE02PSOH010141

5632943

82278,95

0

0

0

82278,95

82278,95

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.10.EKM ss:XMGDE02PSO010144

5632944

82309,35

0

0

0

82309,35

82309,35

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.10.EKN

ss:XMGDE02PSOH010147

5632945

82309,35

0

0

0

82309,35

82309,35

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.10.EKK ss:

XMGDE02PSOH010149

5632946

82278,94

0

0

0

82278,94

82278,94

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.10.EKR

ss:XMGDE02RSOH008281

5632947

86712,84

0

0

0

86712,84

86712,84

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.10.EKP ss:XMGDE02RSOH008285

5632948

86707,34

0

0

0

86707,34

86707,34

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB250

GL.10.EKL

ss:XMGDE02PSOH010148

5632949

82309,35

0

0

0

82309,35

82309,35

0

2.3.2.1.3.1.

Reparat motor Deutz la autobuzul GL.69PMG ss:0187

5632950

108716,53

0

0

0

108716,53

108716,53

0

2.3.2.1.3.1.

Reparat motor Deutz la

autobuzul GL.47.PMG

5632951

37411,47

0

0

0

37411,47

37411,47

0

2.3.2.1.3.1.

Reparat motor Deutz la

autobuzul GL.74.PMG

5632952

48295,69

0

0

0

48295,69

48295,69

0

2.3.2.2.1.

AUTOUTILITARA N1 DACIA DUSTER GL10GXK ss:UU1HSD1DG53849541

5632953

65536,62

0

0

0

40050,12

65536,62

25486,5

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB 200

GL.10.LJS ss:XMGDE02CS0H010758

5632954

101859,37

0

0

0

101859,37

101859,37

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB 200

GL.10.LJR

5632955

101859,37

0

0

0

101859,37

101859,37

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL.10.LJT

5632956

101890,12

0

0

0

101890,12

101890,12

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL.10.LJU

ss:XMGDE02CS0H010696

5632957

101859,37

0

0

0

101859,37

101859,37

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

5632958

101859,37

0

0

0

101859,37

101859,37

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL.10.LJW ss:XMGDE02CS0H010721

5632959

101859,37

0

0

0

101859,37

101859,37

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL.10.LJX

ss:XMGDE02CS0H010722

5632960

101859,37

0

0

0

101859,37

101859,37

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL.10.LJY

ss:XMGDE02CS0H010741

5632961

101859,37

0

0

0

101859,37

101859,37

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL.10.LJZ

ss:XMGDE02CS0H010689

5632962

101210,37

0

0

0

101210,37

101210,37

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL.10.LKA

5632963

101859,37

0

0

0

101859,37

101859,37

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL.10.LKJ

ss:XMGDE02CS0H010760

5632964

101859,37

0

0

0

101859,37

101859,37

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL.10.LKI

ss:XMGDE02CS0H010761

5632965

101859,37

0

0

0

101859,37

101859,37

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL.10.LKH

ss:XMGDE02CS0H010703

5632966

101859,37

0

0

0

101859,37

101859,37

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUA DAF SB200

GL.10.LKG

ss:XMGDE02CS0H010737

5632967

101859,37

0

0

0

101859,37

101859,37

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL.10.LKF

ss:XMGDE02CS0H010699

5632968

101859,37

0

0

0

101859,37

101859,37

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL.10.LKE

ss:XMGDE02CS0H010723

5632969

101859,37

0

0

0

101859,37

101859,37

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL.10.LKD ss:XMGDE02CS0H010712

5632970

101859,37

0

0

0

101859,37

101859,37

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL.10.LKC

ss:XMGDE02CS0H010688

5632971

101210,37

0

0

0

101210,37

101210,37

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL.10.LKB

ss:XMGDE02CS0H010769

5632972

101859,37

0

0

0

101859,37

101859,37

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL.10.LPR

ss:XMGDE02CS0H010726

5632973

101859,37

0

0

0

101859,37

101859,37

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL.10.LPW ss:XMGDE02CS0H010763

5632974

101859,37

0

0

0

101859,37

101859,37

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL.10.LPT

ss:XMGDE02CS0H010749

5632975

101859,37

0

0

0

101859,37

101859,37

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL.10.LPP

ss:XMGDE02CS0H010717

5632976

101859,37

0

0

0

101859,37

101859,37

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL.10.LPX

ss:XMGDE02CS0H010707

5632977

101859,37

0

0

0

101859,37

101859,37

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL.10.LPV

ss:XMGDE02CS0H010694

5632978

101210,37

0

0

0

101210,37

101210,37

0

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB 200

GL10PIO ss:XMGDE02CS0H010782

5632979

102990,43

0

0

0

94407,9

102990,43

8582,53

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL10PIP

ss:XMGDE02CS0H010770

5632980

102341,43

0

0

0

93812,99

102341,43

8528,44

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL10PIV

ss:XMGDE02CS0H010759

5632981

102341,43

0

0

0

93812,99

102341,43

8528,44

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL10PIU

ss:XMGDE02CS0H010767

5632982

102341,43

0

0

0

93812,99

102341,43

8528,44

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL10PIW

ss:XMGDE02CS0H010752

5632983

102372,18

0

0

0

93841,16

102372,18

8531,02

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL10PIX

ss:XMGDE02CS0H010744

5632984

102341,44

0

0

0

93813

102341,44

8528,44

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200 GL10PIL

ss:XMGDE02CS0H010692

5632985

102341,44

0

0

0

93813

102341,44

8528,44

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200 GL10PIJ

ss:XMGDE02CS0H010693

5632986

102341,44

0

0

0

93813

102341,44

8528,44

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL10PIH ss:XMGDE02CS0H010695

5632987

102341,44

0

0

0

93813

102341,44

8528,44

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL10PIE ss:XMGDE02CS0H010705

5632988

102341,44

0

0

0

93813

102341,44

8528,44

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL10PHY ss:XMGDE02CS0H010716

5632989

102372,19

0

0

0

93841,17

102372,19

8531,02

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL10PHX

ss:XMGDE02CS0H010724

5632990

102341,44

0

0

0

93813

102341,44

8528,44

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL10PHW

ss:XMGDE02CS0H010729

5632991

102341,44

0

0

0

93813

102341,44

8528,44

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL10PJA

ss:XMGDE02CS0H010730

5632992

102341,44

0

0

0

93813

102341,44

8528,44

2.3.2.1.3.1.

AUTOBUZ DAF SB200

GL10PIY

ss:XMGDE02CS0H010740

5632993

102341,44

0

0

0

93813

102341,44

8528,44

3.3.5.

SISTEM ANTI-EFRACTIE

600004

2672

0

0

0

2310,15

2672

361,85

3.3.5.

SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

600006

32221

0

0

0

23158,95

32221

9062,05

3.3.5.

SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO 2

600007

13452,02

0

0

0

9528,52

13452,02

3923,5

3.3.5.

SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO 2MP LA STATIA ITP

600008

4801,65

0

0

0

650,26

4801,65

4151,39

1.3.1.

CABINA CAP LINIE AEROPORT 1052

130043

10.145,65

0

0

247,35

7.995,46

10.393,00

2.397,54

1.8.7.

RETELE CANALIZ.TUB.BETON -D1

230008

219.530,63

0

0

0

219.530,63

219.530,63

0

1.8.6.OI.

RACORD APA

230034

242,69

0

0

0

242,69

242,69

0

1.8.7.

RACORD CANALIZARE -DEP.1

230035

41.235,10

0

0

0

41.235,10

41.235,10

0

I.3.4.2.

RETEA DE CONTACT IN BAZA

230036

94.619,74

0

0

75.411,93

170.031,67

170.031,67

0

1.8.6.OI.

RETEA APA IN BAZA

230037

597,85

0

0

0

597,85

597,85

0

1.7.1.2.

RETELE ELECTRICE DE DISTRIB.

230038

55.976,65

0

0

0

55.976,65

55.976,65

0

1.3.3.

LINII DE TRAMVAI IN BAZA

230039

47.289,61

0

0

0

47.289,61

47.289,61

0

1.3.4.2.

FIR CONTACT PTR. ALIMENTARE

230040

203.370,37

0

0

0

203.370,37

203.370,37

0

1.3.3.

LINIE PARCARE DEPOU 80M

2089

230085

18.801,72

0

0

0

18.801,72

18.801,72

0

I.3.4.2.

RETEA DE CONTACT IN DEPOU

230117

74.436,41

0

0

59.325,82

133.762,23

133.762,23

0

1.3.3.

LINIE DE TRAMVAI IN DEPOU

230118

661.984,05

0

0

39.016,00

701.000,05

701.000,05

0

1.3.3.

LINIE TRAMVAI PARC.+REF.D-

1860

230133

270.770,18

0

0

0

270.770,18

270.770,18

0

I.3.4.2.

FIR CONTACT ZONA

DEP.1750M

230134

20.216,95

0

0

16.112,91

36.329,86

36.329,86

0

1.3.3.

AMENAJARE LINIE TRAMVAI LUNG.

230151

146.411,18

0

0

0

146.411,18

146.411,18

0

1.8.7..

DEVIERE RETELE APA CANAL

DEP.1

230164

29.453,77

0

0

0

25.044,94

29.453,77

4.408,83

1.6.3.2.

GARD DIN BETON SI PORTI

230175

17.390,16

0

0

0

17.390,16

17.390,16

0

1.8.6.

RACORD INST.APA INCINTA D2

230177

42.548,22

0

0

0

42.548,22

42.548,22

0

1.8.7.

RACORD RETELE DE

CANALIZ.-D2

230178

58.502,85

0

0

0

49.433,23

58.502,85

9.069,62

1.3.5.

AMENAJARE TEREN

230180

3.673,47

0

0

0

3.673,47

3.673,47

0

1.3.4.2.

FIR CONTACT D2 3.4 KM

230188

149.318,43

0

0

38.594,00

187.912,43

187.912,43

0

1.7.1.2.

RETELE ELECTRICE D.2

230189

104.775,61

0

0

0

88.062,34

104.775,61

16.713,27

1.3.3.

LINIE TRAMVAID2 3.2KM C

SIMP

230190

1.067.411,01

0

0

65.700,10

1.133.111,1

1

1.133.111,11

0

1.8.1.

PUT FORATTEAVA

OT.0.103/104

230242

148.266,59

0

0

0

101.858,25

148.266,59

46.408,34

1.8.7.OI.

COND.CANALIZ.TUB

CERAMICA 110M

230250

178,33

0

0

0

178,33

178,33

0

1.8.12.

DECANTOR 1

COMPART.18X3X4 -D.1

230252

95.733,95

0

0

0

70.472,56

95.733,95

25.261,39

1.8.7.OI.

CANALIZARE PLUVIALA D2

230276

168,67

0

0

0

168,67

168,67

0

1.8.7.OI.

CANALIZARE FONTA PT.HALA

230277

30,34

0

0

0

30,34

30,34

0

1.7.2.1.

INSTAL. ELECTR. INT. PTR.

HALA

230279

128,6

0

0

0

128,6

128,6

0

1.7.1.3.

INSTAL.ALIM.ENERG.ELECTR.

HALA

230280

54,88

0

0

0

54,88

54,88

0

1.8.13.OI.

HIDROFOR 3150/6

2431245

45,92

0

0

0

45,92

45,92

0

2.1.8.4.1.

MOTOUTIL.STIHL HT75

S.16673087

233127

2.652,00

0

0

0

2.652,00

2.652,00

0

2.1.22.2.

DISP.PRES.BANDAJ

TRAMV.2GT6

233128

16.600,00

0

0

0

13.372,13

16.600,00

3.227,87

2.1.22.9.

SIST.BARIERE AUTO SIGNO4-

2 BRA

233131

6.823,03

0

0

0

6.823,03

6.823,03

0

2.1.14.9.

RACITOR CU AP.DE SIFON RSM2100

233132

3.596,64

0

0

0

3.596,64

3.596,64

0

2.3.6.3.1.

INST.CUPL A 2 GRUP.RIDICATOARE

233137

9.564,00

0

0

0

9.564,00

9.564,00

0

2.3.6.8.

CARUCIOR ELEVATOR SH 1015

233138

3.739,00

0

0

0

3.739,00

3.739,00

0

2.1.16.6.

INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRA

233159

5.626,89

0

0

0

3.970,02

5.626,89

1.656,87

2.1.16.6.

INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA-LUCRARI DE MODIFICARE SI EXTINDERE INSTALATIA DE INCALZIRE SPATIU 3

233160

11.074,91

559

0

0

8.122,04

11.633,91

3.511,87

2.1.16.6.

INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA-LUCRARI DE MODIFICARE SI EXTINDERE INSTALATIE DE INCALZIRE SPATIU 2

233161

8.563,13

558,14

0

0

6.362,70

9.121,27

2.758,57

2.1.16.1.2.

3.

GENERATOR SUDURA AG 701

300 ETDC

233165

14.622,08

0

0

0

14.622,08

14.622,08

0

2.1.17.1.2.

POMPA SUBMERSIBILA JAR4-

NP-E/18

233166

7.648,99

0

0

0

7.457,76

7.648,99

191,23

2.1.16.4.2.

COMPRESOR AB 200-410 TC

233173

2.648,46

0

0

0

2.648,46

2.648,46

0

2.1.16.1.2.

1.

GENERATOR 400V 4.5KM

S7758GN

330323

10.681,75

0

0

0

10.681,75

10.681,75

0

2.1.5.2.

MASINA DE RECTIFICAT

3430717

2.709,12

0

0

0

2.709,12

2.709,12

0

2.1.5.1.

MAS.DE PRESA CENTRAT

ROTI 4982

3430959

54.778,26

0

0

0

54.778,26

54.778,26

0

2.1.5.2.

MASINA DE FREZAT FV32

S2125

3431258

44.671,47

0

0

0

44.671,47

44.671,47

0

2.1.5.2.

STRUNG SNA 560*150 84A

5P603

3431274

18.995,68

0

0

0

18.995,68

18.995,68

0

2.1.5.2.

STRUNG SPA 808X2000 S 87279

3431463

61.154,49

0

0

0

61.154,49

61.154,49

0

2.1.5.2.

STRUNG SN 381X1000

3431562

21.874,92

0

0

0

21.874,92

21.874,92

0

2.1.5.2.

STRUNG PARALEL

SR.9124147

3431589

5.702,37

0

0

0

5.702,37

5.702,37

0

2.1.5.1.

PRESA HIDRAULICA PH0400 PRV.

3431590

63.524,16

0

0

0

63.524,16

63.524,16

0

2.1.16.6.

INSTALATIE DE INCALZIRE CU AER CALD ATELIERUL DE REPARATII TRAMVAIE

3431592

37.407,40

2266

0

0

21.833,30

39.673,40

17.840,10

2.1.20.6.1.

MASINA DE TAIAT ASFALT

KDF450 B

3431597

20.407,50

0

0

0

20.407,50

20.407,50

0

2.1.20.4.1.

CIOCAN DEMOLATOR BOSCH

GSH 27VC

3431600

7.433,34

0

0

0

7.433,34

7.433,34

0

2.1.17.3.1.

AER CONDITIONAT INVERTER NORD STAR

343601

3.375,00

0

0

0

1.856,25

3.375,00

1.518,75

2.1.16.3.1.

TRANSFOR.TRIFAZATE IDUBF

330041M

OD.

18.736,04

0

0

0

18.736,04

18.736,04

0

2.1.16.3.1.

TRANSFORM.TRIFAZATE

IDUBF

330079M

OD.

18.736,04

0

0

0

18.736,04

18.736,04

0

2.1.16.3.1.

TRANSFORM.TRIFAZATE

IDUBF

330118M

OD.

18.736,04

0

0

0

18.736,04

18.736,04

0

2.1.16.3.1.

TRANSFORM.TRIFAZATE

IDUBF

330121M

OD.

18.736,04

0

0

0

18.736,04

18.736,04

0

2.1.16.3.1.

TRANSFORM.TRIFAZATE

IDUBF

330233M

OD.

9.368,02

0

0

0

9.368,02

9.368,02

0

2.1.16.3.1.

TRANSFORM.TRIFAZATE

IDUBF

330234M

OD.

9.368,02

0

0

0

9.368,02

9.368,02

0

2.2.1.2.

TIPAR DE MASURAT ECARTAMENTUL SI SUPRAANALTAREA ROBEL 8387

233172

2.623,22

0

0

0

1.836,24

2.623,22

786,98

2.2.3.1.

MEGOHMETRU DIGITAL 5KV

SERIA 16010599

233175

4.115,00

0

0

0

1.303,02

4.115,00

2.811,98

2.3.5.I..

VAG.TRAMVAI ZGT 6 NR.803

233033

68.063,00

0

0

0

68.063,00

68.063,00

0

2.3.5.I..

VAG.TRAMVAI ZGT 6 NR.804

233034

68.063,00

0

0

0

68.063,00

68.063,00

0

2.3.5.I..

VAG.TRAMVAI ZGT 6 NR.837

233035

68.063,00

0

0

0

68.063,00

68.063,00

0

2.3.5.I..

VAG.TRAMVAI ZGT 6 NR.845

233036

68.063,00

0

0

0

68.063,00

68.063,00

0

2.3.5.I..

VAG.TRAMVAI ZGT 6 NR.846

233037

68.063,00

0

0

0

68.063,00

68.063,00

0

2.3.5.I..

VAG.TRAMVAI NR.807

233038

67.714,13

1049,1

0

0

68.763,23

68.763,23

0

2.3.5.I..

VAG.TRAMVAI ZGT6 NR.817

233039

67.714,13

1049,1

0

0

68.763,23

68.763,23

0

2.3.5.I..

VAG.TRAMVAI ZGT6 NR.824

233040

67.714,13

1049,1

0

0

68.763,23

68.763,23

0

2.3.5.I..

VAG.TRAMVAI ZGT6 NR.832

233041

67.714,13

1049,1

0

0

68.763,23

68.763,23

0

2.3.5.I..

VAG.TRAMVAI ZGT6 NR.836

233042

67.714,13

1049,11

0

0

68.763,24

68.763,24

0

2.3.5.I..

VAG.TRAMV.ZGT6 NR.801

233043

65.393,86

4453,68

4173,98

0

65.673,56

65.673,56

0

2.3.5.I..

VAG.TRAMV.ZGT 6

NR.CIRC.814

233044

65.393,87

279,7

0

0

65.673,57

65.673,57

0

2.3.5.I..

VAG. TRAMV.ZGT6 NR.838

233045

65.393,87

279,7

0

0

65.673,57

65.673,57

0

2.3.5.I..

VAG.TRAMV. ZGT6 NR.842

233046

65.393,87

279,7

0

0

65.673,57

65.673,57

0

2.3.5.I..

VAG.TRAMV. ZGT 6 NR.844

233047

65.393,87

279,7

0

0

65.673,57

65.673,57

0

2.3.5.I.

VAGON TRAMVAI ZGT6

NR.805-1527

233353

86.280,00

0

0

0

86.280,00

86.280,00

0

2.3.5.I.

VAGON TRAMVAI ZGT6 NR 812-1528

233354

86.280,00

0

0

0

86.280,00

86.280,00

0

2.3.5.I.

VAGON TRAMVAI ZGT 6 NR.818-1529

233356

86.280,00

0

0

0

86.280,00

86.280,00

0

2.3.5.I.

VAGON TRAMVAI ZGT 6 NR.820-1530

233357

86.280,00

0

0

0

86.280,00

86.280,00

0

2.3.5.I.

VAGON TRAMVAI ZGT 6 NR.822-1531

233358

86.280,00

0

0

0

86.280,00

86.280,00

0

2.3.5.I.

VAGON TRAMVAI ZGT 6 NR 823-1532

233359

86.280,00

0

0

0

86.280,00

86.280,00

0

2.3.5.I.

VAGON TRAMVAI ZGT 6

NR.828 -1533

233360

86.280,00

0

0

0

86.280,00

86.280,00

0

2.3.5.I.

VAGON TRAMVAI ZGT 6

NR.830 -1534

233361

86.280,00

0

0

0

86.280,00

86.280,00

0

2.3.5.I.

VAGON TRAMVAI ZGT 6

NR.835 -1535

233362

86.280,00

0

0

0

86.280,00

86.280,00

0

2.3.5.I.

VAGON TRAMVAI ZGT 6

NR.848- 1536

233363

86.280,00

0

0

0

86.280,00

86.280,00

0

2.3.5.1.OI.

VAG.TRAMV.MOTOR TATRA

T4D -57

431703

1.714,68

0

0

0

1.714,68

1.714,68

0

2.3.5.1.OI.

VAG.TRAMV.MOTOR TATRA

T4D-95

431706

1.665,25

0

0

0

1.665,25

1.665,25

0

2.3.5.1.OI.

VAG.TRAMV.MOTOR TATRA

T4D-96

431711

1.665,25

0

0

0

1.665,25

1.665,25

0

2.3.5.1.OI.

VAG. TRAMV. REMORCA B4D-397

431715

1.665,26

0

0

0

1.665,26

1.665,26

0

2.3.5.1.OI.

VAG.TRAMV.MOTOR TIP L-1957-85

530329

460,74

0

0

0

460,74

460,74

0

2.3.5.1.OI.

VAG.TRAMV. MOTOR TIP L-1957-87

530331

460,74

0

0

0

460,74

460,74

0

2.3.5.1.OI.

VAG.TRAMV.MOTOR TIP. L-1957-88

530332

460,74

0

0

0

460,74

460,74

0

2.3.5.1.OI.

VAG.TRAMV.REM.TIP. L-

1957-324

530333

377,28

0

0

0

377,28

377,28

0

2.3.5.1.OI.

VAG.TRAMV.REM.TIP.L-1957-

327

530336

377,28

0

0

0

377,28

377,28

0

2.3.6.1.

RIDICAT.ELECTROM.6.5S,SET 1065

530340

67.267,46

0

0

0

67.267,46

67.267,46

0

2.3.6.6.1.

INCARCATOR FRONTAL CUPA

1.3MC

530341

145.472,66

0

0

0

145.472,66

145.472,66

0

2.3.5.1.

TRAMVAI TATRA KT 4D- 67

530345

14.500,38

0

0

0

14.500,38

14.500,38

0

2.3.5.1.

TRAMVAI TATRA KT 4D- 68

530346

14.500,38

0

0

0

14.500,38

14.500,38

0

2.3.5.1.

TRAMVAI TATRA KT 4D

530348

14.500,38

0

0

0

14.500,38

14.500,38

0

2.3.5.1.

TRAMVAI TATRA KT 4D -76

530350

14.500,38

0

0

0

14.500,38

14.500,38

0

2.3.5.1.

TRAMVAI TATRA KT 4D -78

530351

14.500,38

0

0

0

14.500,38

14.500,38

0

2.3.5.1.

TRAMVAI TATRA KT 4D -79

530352

14.500,38

0

0

0

14.500,38

14.500,38

0

2.3.5.1.

TRAMVAI TATRA KT 4D -82

530353

14.500,38

0

0

0

14.500,38

14.500,38

0

2.3.5.1.

TRAMVAI TATRA KT 4D

530357

14.855,86

0

0

0

14.855,86

14.855,86

0

2.3.5.1.

TRAMVAI TATRA KT 4D -60

530358

14.855,86

0

0

0

14.855,86

14.855,86

0

2.3.5.1.

TRAMVAI TATRA KT 4D -62

530360

14.855,86

0

0

0

14.855,86

14.855,86

0

2.3.5.1.

TRAMVAI TATRA KT 4D -65

530363

14.855,86

0

0

0

14.855,86

14.855,86

0

2.3.5.1.

TRAMV.TK4D SASIU166618-

58

530369

15.802,72

0

0

0

15.802,72

15.802,72

0

2.3.5.I.

TRAMV.KT4D SASIU166610 -

71

530370

15.802,72

0

0

0

15.802,72

15.802,72

0

2.3.5.I.

TRAMVAI TATRA TK4D -72

530371

15.802,72

0

0

0

15.802,72

15.802,72

0

2.3.5.I.

TRAMV.KT4D SASIU174306-

73

530372

15.802,72

0

0

0

15.802,72

15.802,72

0

2.3.5.I.

TRAMVAI TATRA TK4D

530374

15.802,72

0

0

0

15.802,72

15.802,72

0

2.3.5.I.

TRAMV.TK4D SASIU166599 -

83

530375

15.795,98

0

0

0

15.795,98

15.795,98

0

2.3.5.I.

TRAMV. TK4D SASIU166670 -

90

530377

15.795,98

0

0

0

15.795,98

15.795,98

0

2.3.5.I.

TRAMV.TK4D SASIU.167955-

91

530378

15.795,98

0

0

0

15.795,98

15.795,98

0

2.3.2.2.6.O I.

REMORCA AUTO 5T

5630188

4,34

0

0

0

4,34

4,34

0

2.3.5.I.

VAG. TRAMV. TATRA 3 NR.31

5630397

2.193,10

0

0

0

2.193,10

2.193,10

0

2.3.2.2.9.1. OI.

AUTOTURN R8135 F 571181

5632347

48,4

0

0

0

48,4

48,4

0

2.3.5.I.

VAG.UTILITAR CU PLUG NR.132

5632467

1.912,30

0

0

0

1.912,30

1.912,30

0

2.3.5.I.

VAG.UTILIT. CU PLUG+PERIE

133

5632476

1.912,51

0

0

0

1.912,51

1.912,51

0

2.3.5.I.

VAG.UTILIT.CU PLUG+PERIE

134

5632477

1.912,51

0

0

0

1.912,51

1.912,51

0

2.3.6.2.2.

AUTOMACARA 18T

5632524

5.432,86

0

0

0

5.432,86

5.432,86

0

2.3.2.2.4.

AUTOREM.19215DFAER-

GL72TRE

5632528

2.000,03

0

0

0

2.000,03

2.000,03

0

2.3.6.1.OI.

GRUP RIDICATOR PTR. TRAMVAI

5632564

718,17

0

0

0

718,17

718,17

0

2.3.6.1.OI.

GRUP RIDICATOR PTR. TRAMVAI

5632565

589,82

0

0

0

589,82

589,82

0

2.3.2.2.2.O I.

AUTOCAM. 8135 S93255-21GL3591

5632782

1.342,53

0

0

0

1.342,53

1.342,53

0

2.3.2.2.9.1.

AUTOATELIER 8135 -31GL1679

5632832

2.284,74

0

0

0

2.284,74

2.284,74

0

2.3.6.2.

POD RUL. MONOGRINDA

S23720

5632861

18.266,68

0

0

0

18.266,68

18.266,68

0

2.3.2.2.9.1.

AUTOVEHICUL SPECIAL N3

GL65TRE

SS:XLRAE23HTOE389072

5632994

71.232,66

0

0

0

16.324,11

71.232,66

54.908,55

Completare Anexa 5.2 - Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea PSO

Nr. Crt.

Categoria

Nr. imatriculare/ Nr. inregistrare

Numar comforma a licentei de transport

Anul fabricatiei

Durata de viata ramasa

Marimea in metri

Numar de

axe

boghiuri

Tipul de podea

Tipul

motorului

Capacitatea de pasageri ( atat pe scaune cat si in picioare)

Aspecte privind protectia mediului ( Standardul

EURO )

Nivelul

De zgomot

Numarul de usi de acces

Adaptari pentru persoanele cu mobilitate redusa

Dotari aferente sistemului de taxare integrata

Alte dotari( casa de marcat fiscala, componente aferente de management al traficului,etc)

0.

1

2

4

5

6

6

8

8

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Troleibuz

GL-1715

CC72-PMG

2017

8

12,30

2

Joasă

Electric

80

0%

79,8

3

Da

Da

Da

2

Troleibuz

GL-1716

CC73-PMG

2017

8

12,30

2

Joasă

Electric

80

0%

79,8

3

Da

Da

Da

3

Troleibuz

GL-1722

CC74-PMG

2017

8

12,30

2

Joasă

Electric

80

0%

79,8

3

Da

Da

Da