Hotărârea nr. 333/2019

Aprobarea contului de executie a bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2019 - trimestrul II

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 333

din 31.07.2019

privind aprobarea contului de execuție a bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2019 - trimestrul II

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 360/05.07.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de

31.07.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 43718/05.07.2019 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 43720/05.07.2019, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 49, alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă contul de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2019 - trimestrul II, astfel:

  • - Secțiunea de funcționare, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • - Secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local al municipiului Galați, pe anul 2019 - trimestrul II, astfel:

  • - Secțiunea de funcționare, conform anexelor 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • - Secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aproba contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe, pe anul 2019 - trimestrul II, conform anexei 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aproba contul de execuție al bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2019 - trimestrul II, conform anexei 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Sursa : A

Capitol

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2019

Prevederi bug. definitive

2019

Incasari realizate

28.06.2019

Pr. real

D3.02.18

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

523,000.00

300,000.00

241,881.00

80.63

04.02.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

174,179,000.00

99,019,000.00

81,288,211.00

82.09

04.02.05

Fondul la dispoziția Consiliului Județean

3,000,000.00

1,500,000.00

753,431.00

50.23

05.02.50

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

0.00

0.00

-5,335.00

07.02.01.01

impozit si taxa pe clădiri pf

22,000,000.00

20,000,000.00

12,229,104.00

61.15

07.02.01.02

Impozit si taxa clădiri pj

49,707,000.00

49,707,000.00

27,157,166.00

54.63

07.02.02.01

Impozit pe teren persoane fizice

6,090,000.00

6,076,000.00

3,564,706.00

58.67

07.02.02.02

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

7,642,000.00

5,966,000.00

4,035,004.00

67.63

D7.02.02.03

Impozit pe terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol

1,448,000.00

1,170,000.00

844,862.00

72.21

07.02.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notariala si alte taxe de timbru

5,431,000.00

3,800,000.00

2,508,441.00

66.01

11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru încălzirea loc cu lemne

18,772,000.00

18,772,000.00

17,341,650.00

92.38

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

41,386,000.00

28,386,000.00

25,321,400.00

89.20

11.02.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

2,071,000.00

1,118,000.00

1,085,000.00

97.05

12.02.07

Taxe hoteliere

188,000.00

94,000.00

148,835.00

158.34

15.02.01

Impozit pe spectacole

218,000.00

140,000.00

110,463.00

78.90

16.02.02.01

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

22,172,000.00

16,672,000.00

8,379,628.00

50.26

16.02.02.02

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

5,626,000.00

5,500,000.00

4,301,405.00

78.21

16.02.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

3,655,000.00

2,700,000.00

1,920,369.00

71.12

16.02.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

518,000.00

450,000.00

373,208.00

82.94

18.02.50

Alte impozite si taxe

1,000.00

1,000.00

6,537.00

653.70

30.02.01

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

164,000.00

82,000.00

0.00

0.00

30.02.05.30

Venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

17,761,000.00

15,776,000.00

10,158,257.00

64.39

30.02.08.02

Venituri din dividente de la alti plătitori

38,000.00

20,000.00

0.00

0.00

33.02.08

Venituri din prestări de servicii

285,000.00

160,000.00

143,069.00

89.42

33.02.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

124,000.00

80,000.00

88,413.00

110.52

33.02.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

1,507,000.00

800,000.00

741,125.00

92.64

33.02.13

Contribuția persoanelor asistate

2,272,000.00

1,200,000.00

1,201,531.00

100.13

33.02.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

87,000.00

72,000.00

81,698.00

113.47

34.02.02

Taxe extrajudiciare de timbru

17,000.00

10,000.00

8,861.00

88.61

34.02.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

0.00

0.00

618.00

35.02.01.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

11,734,000.00

8,734,000.00

6,942,629.00

79.49

35.02.03.01

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

0.00

0.00

2,597.00

35.02.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

0.00

0.00

65.00

36.02.01.01

Venituri din aplicarea prescripției

10,000.00

6,000.00

3,200.00

53.33

36.02.06

Taxa de habitat si ecarisaj

16,755,000.00

15,500,000.00

11,884,005.00

76.67

ANEXA 1

Sursa : A

Capitol

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2019

Prevederi bug. definitive

2019

Incasari realizate

28.06.2019

Pr. real

36.02.14

ven din recup chelt ef în cursul proc de exec. silita

267,000.00

134,000.00

116,183.00

86.70

36.02.50

Alte venituri

12,000,000.00

9,000,000.00

3,825,207.00

42.50

37.02.01

Donații si sponsorizări

5,000.00

5,000.00

5,000.00

100.00

37.02.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secîiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnui minus)

-40,673,000.00

-12,730,000.00

-600,000.00

4.71

40.02.11

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor de casa

0.00

0.00

6,347,380.00

42.02.34

Subvenții pt acordarea ajutorului pt încălzirea locuinței cu lemne cărbuni si combustibili petrolieri

60,000.00

60,000.00

4,809.00

8.02

42.02.35

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unităților medico-sociale

1,500,000.00

834,000.00

797,619.00

95.64

42.02.41

Subvenții de la B.S. pentru finanțarea sanatatii

12,521,000.00

6,400,000.00

5,324,869.00

83.20

Total;

401,061,000.00

307,514,000.00

238,683,101.00

Președinte de ședință,

Sursa : A

Indicator

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2019

Prevederi bug. definitive

2019

Plăti realizate

28.06.2019

Pr. real

5110

Autoritati publice si acțiuni externe TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

32,653,000.00

22,139,000.00

18,151,303.00

81.99

5120

Autoritati publice si acțiuni externe TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

6,433,000.00

5,343,000.00

4,179,424.00

78.22

5155

Autoritati publice si acțiuni externe TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

5159

Autoritati publice si acțiuni externe TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

205,000.00

180,000.00

143,080.00

79.49

5181

Autoritati publice si acțiuni externe TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

6,250,000.00

6,250,000.00

6,250,000.00 100.00

5185

Autoritati publice si acțiuni externe PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-154,000.00

-154,000.00

-469,522.00 304.88

5410

Alte servicii publice generale TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

3,577,000.00

2,690,000.00

1,942,021.00

72.19

5420

Alte servicii publice generale TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

280,000.00

212,000.00

114,309.00

53.92

5450

Alte servicii publice generale TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

2,000,000.00

0.00

0.00

5459

Alte servicii publice generale TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

20,000.00

15,000.00

12,300.00

82.00

5485

Alte servicii publice generale PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-10,000.00

-10,000.00

-12,890.00 128.90

5520

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

87,000.00

87,000.00

86,948.00

99.94

5530

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi TITLUL III. DOBÂNZI

8,700,000.00

8,700,000.00

8,019,113.00

92.17

6110

Ordine publica si siguranța naționala TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

692,000.00

397,000.00

329,320.00

82.95

6120

Ordine publica si siguranța naționala TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

517,000.00

355,000.00

227,877.00

64.19

6151

Ordine publica si siguranța naționala TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

20,500,000.00

13,013,000.00

11,214,285.00

86.18

6520

Invatamant TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

25,690,000.00

25,690,000.00

17,003,096.00

66.19

6555

Invatamant TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

2,082,000.00

1,129,000.00

1,065,186.00

94.35

6557

Invatamant TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

1,820,000.00

1,820,000.00

1,113,958.00

61.21

6559

Invatamant TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

2,300,000.00

2,300,000.00

2,145,787.00

93.30

6585

Invatamant PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-40,177.00

6610

Sanatate TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

13,251,000.00

6,599,000.00

5,719,984.00

86.68

6620

Sanatate TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

481,000.00

296,000.00

190,036.00

64.20

6651

Sanatate TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

6,635,000.00

5,969,000.00

4,564,499.00

76.47

6659

Sanatate TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

64,000.00

64,000.00

39,205.00

61.26j

6685

Sanatate PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-58,455.00

6720

Cultura, recreere si religie TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

16,000,000.00

11,529,000.00

8,912,678.00

77.31

6751

Cultura, recreere si religie TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

24,817,000.00

21,040,000.00

17,635,987.00

83.82

6759

Cultura, recreere si religie TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

3,700,000.00

2,772,000.00

15,600.00

0.56

6785

Cultura, recreere si religie PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-804.00

6810

Asigurări si asistenta sociala TITLU I. CHELTUIELI DE

34,551,000.00

30,009,000.00

23,108,050.00

77.00

ANEXA 2

Sursa : A

Indicator

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2019

Prevederi bug. definitive

2019

Plăti realizate

28.06.2019

Pr, real

PERSONAL

5820

Asigurări si asistenta sociala TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

10,205,000.00

7,144,000.00

5,024,879.00

70.34

6851

Asigurări si asistenta sociala TITLUL VI.

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

1,936,000.00

1,650,000.00

1,447,219.00

87.71

6857

Asigurări si asistenta sociala TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

26,364,000.00

13,605,000.00

13,008,982.00

95.62

6859

Asigurări si asistenta sociala TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

. 3,121,000.00

1,905,000.00

1,673,106.00

87.83

6885

Asigurări si asistenta sociala PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-202,502.00

7010

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

257,000.00

148,000.00

128,282.00

86.68

7020

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL II. BUNURI Si SERVICII

17,500,000.00

13,998,000.00

11,076,730.00

79.13

7055

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

3,500,000.00

3,500,000.00

2,560,983.00

73.17

7085

Locuințe, servicii si dezvoltare publica PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-104,000.00

-104,000.00

-234,321.00 225.31

7420

Protecția mediului TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

26,473,000.00

22,550,000.00

14,892,992.00

66.04

7451

Protecția mediului TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

7455

Protecția mediului TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

1,870,000.00

1,790,000.00

1,790,000.00 100.00

7481

Protecția mediului TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

5,788,000.00

3,000,000.00

2,816,007.00

93.87

7485

Protecția mediului PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-1,991.00

8020

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

801,000.00

350,000.00

224,840.00

64.24

8120

Combustibili si energie TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

784,000.00

300,000.00

0.00

0.00

8140

Combustibili si energie TITLUL IV. SUBVENȚII

3,000,000.00

3,000,000.00

1,416,055.00

47.20

8157

Combustibili si energie TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

7,000,000.00

7,000,000.00

5,708,432.00

81.55

8181

Combustibili si energie TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

794,000.00

400,000.00

396,611.00

99.15

8185

Combustibili si energie PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-9,000.00

-9,000.00

-15,000.00 166.67

8420

Transporturi TITLUL II, BUNURI SI SERVICII

28,200,000.00

13,921,000.00

4,134,344.00

29.70

8440

Transporturi TITLUL IV. SUBVENȚII

35,224,000.00

30,000,000.00

26,615,427.00

88.72

8481

Transporturi TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

13,720,000.00

13,720,000.00

13,606,710.00

99.17

8751

Alte acțiuni economice TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

986,000.00

702,000.00

576,649.00

82.14

Total:

401,061,000.00

307,514,000.00

238,246,632.00

Președinte de ședință,

La data de : 28.06.2019

Sursa : A

Capitol

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2019

Prevederi bug. definitive

2019

Incasari realizate

28.06.2019

Pr. real

36.02.31

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica

304,000.00

152,000.00

39,400.00

25.92

37.02.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

40,673,000.00

12,730,000.00

600,000.00

4.71

39.02.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

4,000.00

4,000.00

7,853.00

196.33

39.02.03

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondul statului

130,000.00

130,000.00

547,021.00

420.79

39.02.07

Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat

260,000.00

260,000.00

981,213.00

377.39

40.02.14

Sume ex.BL utiliz.fin.ch.sec.dezv

10,000,000.00

10,000,000.00

7,052,133.00

70.52

42.02.18.01

Subvenții din ven propr MS către BL pt finanțare aparatura medicala si echip de urgenta

2,192,000.00

2,192,000.00

0.00

0.00

42.02.20

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

0.00

0.00

377.00

42.02.65

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

6,205,000.00

3,006,000.00

2,031,675.00

67.59

42.02.69

Subvenții de la bug. de stat către bug. locale necesare susținerii proiectelor FEN 2014-2020

5,484,000.00

3,478,000.00

549,007.00

15.79

45.02.01.02

FEDR-sume primite in contu! plăților efectuate in anii anteriori

0.00

0.00

1,720.00

48.02.01.01

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

28,539,000.00

14,587,000.00

495,630.00

3.40

48.02.01.02

FEDR-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

2,039,000.00

2,039,000.00

2,406,378.00

118.02

48.02.02.01

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

5,101,000.00

2,546,000.00

172,250.00

6.77

48.02.02.02

FSE-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

112,000.00

112,000.00

273,305.00

244.02

48.02.02.03

Prefinantare

160,000.00

160,000.00

907,925.00

567.45

48.02.05.01

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

101,000.00

101,000.00

31,481.00

31.17

Total:

101,304,000.00

51,497,000.00

16,097,368.00

Președinte de ședință.

La data de : 28.06.2019

Sursa : A

Indicator

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2019

Prevederi bug. definitive

2019

Plăti realizate

28.06.2019

Pr. real

5158

Autorități publice si acțiuni externe TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

3,869,000.00

1,948,000.00

339,598.00

17.43

5171

Autorități publice si acțiuni externe TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

567,000.00

567,000.00

433,636.00

76.48

6558

Invatamant TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

15,200,000.00

8,682,000.00

1,969,375.00

22.68

6571

Invatamant TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

6,074,000.00

1,911,000.00

1,540,304.00

80.60

6671

Sanatate TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

826,000.00

637,000.00

60,687.00

9.5^

6758

Cultura, recreere si religie TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

1,721,000.00

1,095,000.00

145,605.00

13.30

6771

Cultura, recreere si religie TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

11,742,000.00

3,769,000.00

373,695.00

9.91

6858

Asigurări si asistenta sociala TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

6,541,000.00

3,179,000.00

1,673,536.00

52.64

6871

Asigurări si asistenta sociala TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

114,000.00

114,000.00

17,960.00

15.75

7058

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

4,415,000.00

1,598,000.00

432,971.00

27.09

7071

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

9,869,000.00

5,880,000.00

3,080,269.00

52.39

7085

Locuințe, servicii si dezvoltare publica PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-13,152.00

7471

Protecția mediului TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

5,379,000.00

2,111,000.00

978,820.00

46.37

8171

Combustibili si energie TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

331,000.00

331,000.00

292,118.00

88.25

8458

Transporturi TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe ne rambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

9,221,000.00

5,923,000.00

735,204.00

12.41

8471

Transporturi TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

22,553,000.00

10,870,000.00

3,245,496.00

29.86

8485

Transporturi PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-21,035.00

Total:

98,422,000.00

48,615,000.00

15,285,087.00

Președinte de ședință,

Secțiunea Funcționare                                              ladata 28.o6.2019

Denumirea indicatorilor

Prevederi

Cod              inițiale-

Prevederi definitive

.Iuc&sari,

realizate

Procent realizat

5

.1,.

2

3:

•4

TOTAL VENITURI (cdd 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

271,575,650

157,554,650

127,784,692

81.10

I. VENITURICURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

151,401,650

8fî,962^650f

66,118,380

761.9.2

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

151,401,650

85,962,650.

66,118,380

76.92

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cdd 30.10)

00.13

318,500

223,500

231,873

103.75

:‘: Venituridin proprietate (cod 30.10.05 4 30.10.09+30.1.0.50)

30.10

318,500.

.223300,

231-,873:

.103.7-3

; Vânturi (firi ccncesiuii s inchirieri

30, 10.05

318,500

2-23,500

231.873

103.75

Al le veni tun dln concesiuni d indurieri

30.10.05.30

318,500

223,500

231,873'

103.75

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

151,083,150

85,739,150

65,886,507

76. 85

Venituri din prestări de servicii ș alte activitali (cod

33.10.05—33.10.08-33.10.13133.10.14+33.10.16+33.10.17.133.10.19+33.10.21:33.10.30la 33.10.32+33.10.50)

33.1-0, '

152.573,000

86,774,000

66,332,181

76.44

Taxe si alte venituri iri irivatamant

33.10.05

3339,000

2101,000

2,102,90»

100.09

ș Venituri din prest?ri de servicii

3340108’

67,469,000

41,777,000

27,437,198

65.68:

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33130.13

436,000)

327,000 '

201,^87.........

’ 61.71 ' ’

Con triburi a el cvii apă studenților pent ruin tem.it e, cămine ri cantj pe-..........

2,204,000  '

'  1,507.000

'   '      ■ 1,342,350 ' '

......89.07

Venituri di nval criticareaproduselorobținulediuacti vilaleaproprie sau anexa

33.10.16

53,000

20,000

■30,099'

15150'-

: Venituridincercetare

33.10.20

0.

0

6,268

(ion

Venituri di ti contractele închei ale cu casele de aăgurari sociale de sanatate

33.10.21

55,500,000

28,986,000

24,759,232

85.42

Venituri din contractele incbeiate cu direcțiile de sanatate publica din snue alocate de la bugetul de stat

33.10.30

21,330,000

11,1S4,000

9j5Q7j358-

85.9G.

Venituri din conlrnctele iucheiat e ci) direcțiilede sănătate publica dinsume al coate din veni turil e propr ii ale Ministerului Sunata fii

33.10.31

160,000

.40,000

O

0.00

■ Alte venihiri din prestări de setvicii si alte activitati

33.10.50

1,382,000

832,000

)844;?.81,

101.54

Amenzi, penMitati a confiscări (cod 35.10.50)

35.10

37,000

20,000

24360

121.80

< Al te amenzi;• penalitațj â confiscări

35-10250

37,000

20,000

'24,360'

121.80

bpii^rsțyfetiihin., (cod 36110.50).

36110'

349,000

121,000

62,277 ......

.51.47

iiAIțcyeițiițiiți

36.10.50

349,000

.121,000

62,277

51.47

’iYansferuri voluntare, ătdfrdjâcatsUbtfriitiite(cod 37. 10.01+3A.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

4)875,850

4)175,850:

532,311

.45:27

Donații și sponsorizări

37J1U01.

......... 51,650 "

â5.î^5O-

' 7.0,348.

136.20

■ Varsanuiile din sectiunea de funcționare pentrii finaiitarea secțiunii rie dezvoltare a bugetului local

37-;i(j'.gȘ'

-1.927,500

-1,227,500

-602,659

4910

SccliuncaFunctionare                                              la data 28.o6.2019

Deniimireai ridicătorilor

Prevederi

Cod              inițiale

Prevederi definitive

Incasari realizate

Procent realizat

A'

B

K

2

ă

4

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00,17

120,174/000

71,592,000

61,666,312

86.14

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALEADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 4

2.10+43.10)

OQr.18

120,174,000

71,592,000

61,666 >-312 ■

86.14

EXCEDENTUL ANULUI ANTERIOR

40.10

213,000

213,000

0

+3, Op

Excedentul anul ui anteri or

4o.iu.13-

213,000

213,000

0

0.00

: i Excedentulanul uiahteri or functrcnare

40.10,15.01

213,000

213JIM»

0

0.00

Sume dHi excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa

41.10

0

0;

T;437r7ȘT

0,00

Sunie din excedent ul anul ui precedent pentru acoperirea golurilor dccasa

41.10.06

0

0

.1,487,767

0.00>

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATEI (cod

43.10,. 09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

43.10

119,961, 000

71,379,000

60,178,545

84.31

Subvenții pentru instituiri publice

43.U).09

50/39,000

37/39^00

31,623,639

83-80

Subvenliidin bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curentedu domeniulsanatatii

43.10.10

3;J35T0OD.

5435,000

-3^15,000;

7459'

; Subvenții dinbugetul.Fondul ni unic de s?u?tate

43.10.33

64,587,000

28,505,000

21,739,906

86,79-

Președinte de ședință.

- Funcționare
La data de : 2-8'.< Q6> 2Q19

Sursa : E, F,G

Indicator    Denumire..........................Prevederi bug,       Prevederi      Plăti      p-r..

inițiale '       bug. definitive realizate-     x.eâj

2019            2019     '28.06.2019

6110            Ordine publica Si siguranța naționala TITLU I.                19,100,000.00    12,250,000.00     11,457,307.00 93:53

CHELTUIELI DE PERSONAL '   ’  ....... ..........................

6120            Ofdifip pUblicasLSfgurahtâlhatiohala.TITLUL II.               1,410,000:00;      768,-QQQIQQ'       5,11,147.00 66,56

BUNURI SI SERVICII.....

6185

Ordine publica si siguranța naționala PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

p.QO

o.oo

-30,027.00

6510.

InvatamantTITLU I. CHELTUIELI DEPERSONAL

38,000.00

35,000.00

21,039.00 60.11

6520

Invatamant TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

6,183000.00

3,949,000.00

3,176,238.00 8043

3585

Invatamant PLĂTI ■.EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

o.oo

0.00

-10.00

6610

Sanatate TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

118,772,000.00

59,642,000.00

53,377,903.00 89.5C

6620

Sanatate TITLUL II. BUNURI Șl SERVICII.

'  29,839,500.00

14,991,500.00:

9,604,044.00 64.06

3659

Sanatate TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

845000.00

466,000.00

451,032.00 96.79

6685

Sanatate PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0:00

-398,447.00

6710           Cultura, recreere si .religie.TITLU I. CHELTUIELI DE         15,762,000.00    12,207,000.00     10,412,960.00 85.30

PERSONAL

6720           Cultura, recreere si religie TITLUL II. BUNURI Șl            10,202,150.00     9,392,150.00      7,750,214.00 82.52

......... SERVICII............. ..........................................................'..........

6759.            Cultura, recreere si religie.TITLUL XI ALTE                    200,000,(10       190,000.00        1.05,323.00 5543

CHELTUIELI

6785= ■ ‘

Cultura,' recreere si religie -PLĂTI EFECTUATE IN AN11' PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

............0.00

...... 0.00 "

......-13,737.00 '

6810            -Asigurări st asistenta sociala TITLU I. CHELTUIELI DE        1,572,000.00     1,572,000.00      1,276,233.00 81.1-9

PERSONAL

6820            Asigurări si asistenta sociala TITLUL II. BUNURI SI             770,000.00       375,000.00        345,748.00 92.20

SERVICII

6859           Asigurări si asistenta sociala TITLUL XI. ALTE                  30,000.00        30,000.00          2,738.00  9.13

CHELTUIELI

7010            Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLU1.                1,500,000.00       630,000:00        447,143.00 70.98

CHELTUIELI DE PERSONAL

7020            Locuințe; seiviqirSi.dezvoltare publica TITLUL II.              1,481,000,00.       736,000,00        193,052.00 26.23

BUNURI SISERVICII     ■

7059            Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL XI.                 5,000.00          5,000.00               0.00   0.00

ALTE CHELTUIELI

7410           Protecția mediului TITLUL CHELTUIELI DE               27,970,000.00    14,568,000.00     11,557,239.00 79.33

PERSONAL .

7420

Protecția mediului TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

23,879,000.00

17,440,000.00

9,168,582.00 52.57

7459

Protecția mediului TITLUL.XI. ALTE CHELTUIELI

490,000.00

215,Q00;00

141,346.00 65.74

7485

Protecția mediului’PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

o.oo:

0.00

-43,073.00  "

8410:

Transporturi TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

990,000.00

631,000.00

374,990.00 5943

3420

Transporturi TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

-7,900,000.00

6;.1p3;000.00.:'

4,005,248.00 65.63

8459 .....Transporturi TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI                     5,000.00         3,000,-00             0.00 0;OC

8710.

Alte acțiuni.economice TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

2,000,000.00

1,028,000.00

927,899.00 90.26

8720-

Alte acțiuni economice TITLUL Ik BUNURI SI SERVICII.

632,000.00

328,000.00

108,433.00 33.06

Total:                                                                      271,575,650.00   1.57,554,650.00    124,930,564.00

Președinte de ședință,

Secțiunea Dezvoltare                                               la data 28.06.2019

Prevederi            Prevederi                                Procent

Denumirea indicatorilor                                                                                      Cod              iniț iale              definitive            realizate              realizat

A                                                                               B              1                2               3

TOTPAI. VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)                                       00; 01       5,543,500      4,843,500      1,356,266

~  VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)                                           00.02      1,927,500      1,227,500        602,659

~C~. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)                  1  ..... 00.12  '    1,927,500      1,227,500         602,659

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)           00.14      1,927,500      1,227,500        602,659

Traicl'eruri volunbirc. altelc decât subvențiile (cod 37.10.01+37.1'3.03137,10.04137.10.50)                                              37.10                   1,927300               1,227,500                 602,659

Varsaininte di «secțiunea defiindi oria re            ““           ............... ..................... 37.10.04 ’       1,927,500              1,227,500 ................... 602,659

11. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)                                                  00.15                O               0  T83^   “

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)                                                                      39.10                          0                      0            ~ 183

Venituridin valorilicareminor bunurialeinșiitu ti’lor publice                                                                            39.10.01                         0                       0                     183

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)                                                          00.17       3,616,060      3, 616> 000        753>424

SUBVENȚIE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)         00.18      3,616,000      3,616,000        753,424  “

Excedentul anului anterior         '                              :         :      : : .......... :           ——       40.10.15              ’ 554,000       ’         554,000......... ’       0       ’

Excedentul anduiuuteiiw dezvoltare       '     '         ............... ~               :         ..... :     '        4'3.10.15.02     _     554,000      ' '      554,000 " '    '            o “     ’

Subvenții de lâ -bugetul do stat(cod 42.10.11+42.16.39+42.10.43)        “   ~ 42.10        754,000        754,000 ’      753/424    

Sutueprimite de la.MDRAP                                                                :                               42.10.70               754000               754,000.              753.424

' SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod               ””      - --          .        43,10       2,308,600      2,308,000               Q

43. 10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

SubVeiiiiijdiribugdelelocale pcntiufinantiuta cbdțindilor deicr^td iJri doriidiiul WaW                                       43.10.14              2308,000             2308.000                    &


Președinte de ședință,

CHELTUI ELI - Contul, cc execuție .al bugetului de Venituri p.r oprii si subvenții Dezvoltare          La data de : -28.06.2019

Sursa : E, F, G

ir.di cate

>r Denumi re                                         Pre

ivederi bug. ’      ’ Prevederi

inițiale '         bug. definitive

•2019            2019

Plăti ' coalizate   reA

28.06.2019

6571           Invatamant TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANQARE             93,000.00-       93,000.00        10,408.00 11.19

6671

Sanatate TITLUL XI11. ACTIVE NEFINANCI ARE             3(

650,500.00     3,650,500.00

34,500.00   0.95

7471

Protecția mediului TITLUL XIII. ACTIVE                      T

NEFINANCIARE

800,000.00 1,100,000.00

557,159.00 50.65

Total:                                                                      5,543,500.00     4,843,500.00        602,067.00

Președinte de ședință,

La data de i 2Ș.06.2019
Sursa : A

Ir.di oator'   Denumire                                            Prevederi bug.

Prevederi

inițiale

bug. definitive

realizate

2019

2019

■29.06.2019

8471           Transporturi TITLUL XIII, ACTIVE NEFINANCIARE         19,015,290,00

19,015,290.00

1,240,834.00   6.53

TOtal:                                                                        19,015,290.00

19,015,290.00

1,240,834.00

Președinte de ședință,

La data de : 23.06.2019

,:S.urșa : C

Indicator    Denumire                                          Prevederi bug.     ' Prevederi      Plăti      p..

inițiale         bug. definitive realizate    real

2019           2019     28.06.2019

0558.

Invatamant TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri         367

externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

,000.00       367,00.000      ' 157,255.00 42.85

0771

Cultura, recreere si religie TITLUL XIII. ACTIVE               9,893

NEFINANCIARE

,480.00     9,893.480.00      2,760,700.00 27.96

7058.

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL X.                257

Proiecte cu finanțare din fonduri externe neramb'ursabile aferente?cadrului financiar 2014-2020

1-40.00       257,140.00        225,679.00 '8777

7071

Locu inte, servicii ei; d ezvoltare publica TITLUL. XIII,              703

ACTIVE NEFINANCIARE

900.00      703,900.00       703,807.00 99.99

8471

Transporturi TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE         Î^ÎÎ2

100.00    16,112,100.00     10,627,330.00 65.96

Țptal::

27,333

620.00    27,333,620.00     14,474,771.00

Președinte de ședință,