Hotărârea nr. 33/2019

Modificarea HCL nr. 302/31.07.2015 privind aprobarea tarifelor specifice desfasurarii activitatilor la unele baze sportive apartinand Municipiului Galati practicate de Fundatia "Sportul Galatean"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 33

din 31.01.2019

pentru modificarea HCL nr. 302/31.07.2015 privind aprobarea tarifelor specifice desfășurării activităților la unele baze sportive aparținând Municipiului Galați practicate de Fundația „Sportul Gălățean”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 36/22.01.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 4002/22.01.2019 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 4004/22.01.2019 al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa Fundației „Sportul Gălățean” nr. 140/16.01.2019, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 4197/17.01.2019;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 54/26.02.2015 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare pentru bazele sportive care sunt date în administrarea Fundației „Sportul Gălățean”;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct.

1, pct. 5 și pct. 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa la HCL nr. 302/31.07.2015 privind aprobarea tarifelor specifice desfășurării activităților la unele baze sportive aparținând Municipiului Galați practicate de Fundația „Sportul Gălățean”, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Președintele Fundației „Sportul Gălățean" se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL 33 / 31.01.2019

TARIFE BAZE SPORTIVE

Nr.

Crt

Activitate

Baza Sportivă

Tarif aprobat (lei)

1

Tarif Intrare Bazin Înot - Adulți (60 min.)

Bazin înot

13,00

2

Tarif Intrare Bazin Înot - Adulți (120 min.)

Bazin înot

26,00

3

Abonament - Adulți - 10 intrări

Bazin înot

131,00

4

Tarif Intrare Bazin Înot - Copii (60 min.)

Bazin înot

13,00

5

Tarif Intrare Bazin Înot - Copii (120 min.)

Bazin înot

26,00

6

Abonament - Copii - 10 intrări

Bazin înot

131,00

7

Abonament Inițiere Înot - Adulți - 8 intrări

Bazin înot

195,00

8

Abonament Inițiere Înot - Adulți - 4 intrări

Bazin înot

105,00

9

Abonament Inițiere Înot -Copii - 8 intrări

Bazin înot

130,00

10

Abonament Inițiere Înot -Copii - 4 intrări

Bazin înot

75,00

11

Tarif Închiriere Bazin Înot (sport, cluburi și unități de învățământ - 60 min.)

Bazin înot

460,00

12

Tarif card abonament

Bazin înot

13,00

13

Tarif masaj relaxare - 1 ședință 45 min.

Bazin înot

35,00

14

Abonament masaj relaxare - 8 ședințe

Bazin înot

276,00

15

Abonament masaj relaxare - 4 ședințe

Bazin înot

138,00

16

Tarif intrare însoțitor / vizitator

Baze sportive

2,50

17

Bilet intrare (program 90 min.)

Patinoar

15,00

18

Bilet intrare elevi, studenți (program 90 min.)

Patinoar

15,00

19

Închiriat patine (pereche/program)

Patinoar

14,00

20

Garderobă

Patinoar

3,00

21

Ascuțit patine (pereche)

Patinoar

12,00

22

Tarif inchiriere patinoar activitate gheață (60 min.)

Patinoar

589,00

23

Inițiere patinaj copii - 8 ședințe

Patinoar

130,00

24

Tarif inchiriere Patinoar (60 min.)

Patinoar

630,00

25

Tarif inchiriere Sala Sporturilor (60 min.)

Sala sporturilor

320,00

26

Inițiere sporturi echipă copii - 8 ședințe (volei, handbal, baschet)

Sala sporturilor

171,00

27

Tarif închiriere Stadion Dunărea (60 min.)

Stadion Dunărea

239,00

28

Inițiere fotbal copii - 8 ședințe

Stadion Dunărea

130,00

29

Tarif închiriere teren sintetic (60 min.)

Baza Sportivă “Siderurgistul”

239,00

30

Tarif închiriere teren minifotbal (60 min.)

Baza Sportivă “Siderurgistul”

80

31

Tarif închiriere sala 1 (60 min.)

Baza Sportivă “Siderurgistul”

250

32

Tarif închiriere sala 2 (60 min.)

Baza Sportivă “Siderurgistul”

240

33

Tarif închiriere teren rugby (60 min.)

Stadion Gloria

239

Tarifele conțin TVA 19%

Președinte de ședință,