Hotărârea nr. 283/2019

Modificarea si completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 283

din 26.06.2019

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 327/11.06.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de

26.06.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 37390/11.06.2019, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 37392/11.06.2019, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate, al Instituției Arhitect Șef și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 21, alin. (2) din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. X din Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

Având în vedere dispozițiile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 283/26.06.2019

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz dării în folosință

Valoare de inventar

Situația juridică actuală

1.

Teren

Bulevard Dunărea nr. 65

Suprafață = 3.593 mp

1991

2.

Teren

Strada Brăilei nr. 197 - S 3

Suprafață = 254,73 mp

1991

Președinte de ședință,