Hotărârea nr. 280/2019

Trecerea unor terenuri din domeniul public al municipiului Galati in domeniul privat al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 280

din 26.06.2019

privind trecerea unor terenuri din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 323/10.06.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.06.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 37356/11.06.2019, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 37358/11.06.2019, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Ordinul Prefectului Județului Galați nr. 1011 din 16.08.2011;

Având în vedere Ordinul Prefectului Județului Galați nr. 1012 din 16.08.2011;

Având în vedere Ordinul Prefectului Județului Galați nr. 1013 din 16.08.2011;

Având în vedere Ordinul Prefectului Județului Galați nr. 1180 din 24.10.2011;

Având în vedere Ordinul Prefectului Județului Galați nr. 402 din 30.05.2012;

Având în vedere Ordinul Prefectului Județului Galați nr. 726 din 24.06.2011;

Având în vedere Ordinul Prefectului Județului Galați nr. 1176 din 24.10.2011;

Având în vedere dispozițiile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și regimul juridic al acesteia, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 — (1) Se aprobă trecerea unor terenuri din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați.

(2) Terenurile sunt identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 280/26.06.2019

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

346.

teren

Cartier Aurel Vlaicu, str. Tecuci nr.189 S 2 B

Suprafață = 10,00 mp

347.

teren

Cartier Aurel Vlaicu, str. Tecuci nr.189 S 3

Suprafață =16,00 mp

348.

teren

Cartier Aurel Vlaicu, str. Tecuci nr.189 S 2 A

Suprafață = 13,00 mp

349.

teren

b-dul Siderurgiștilor nr. 9 S 10

Suprafață = 42,00 mp

350.

teren

Strada Brăilei nr.4 E 6

Suprafață = 10,00 mp

351.

teren

Strada Siderurgiștilor nr.23 E 138

Suprafață =11,00 mp

352.

teren

Strada Brăilei nr. 25E5

Suprafață = 19,00 mp

Președinte de ședință,