Hotărârea nr. 279/2019

Aprobarea realizarii proiectului "Reabilitare si Modernizare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare Galati" si a cheltuielilor legate de proiect

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 279 din 26.06.2019

privind: aprobarea realizării proiectului „Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială

Ștefan cel Mare Galați” și a cheltuielilor legate de proiect

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 322/10.06.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.06.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 37352/11.06.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 37354/11.06.2019, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 1840/26.01.2018, pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa Prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu, modificat prin Ordinul MDRAP nr. 4546/18.04.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă realizarea proiectului „Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Galați”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni.

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Galați” în cuantum de 10.027.881,45 lei cu TVA, din care 10.027.881,45 lei cu TVA reprezintă cheltuieli eligibile, iar 0,00 lei cu TVA reprezintă cheltuieli neeligibile.

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Galați, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 200.557,70 lei cu TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Galați”.

Art. 4 - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Galați” se vor asigura din bugetul local al municipiului Galați, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului.

Art. 5 - Se aprobă asigurarea de la bugetul local al municipiului Galați a tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,