Hotărârea nr. 278/2019

Modificarea H.C.L. nr. 654/06.12.2018 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Galati a capacitatilor energetice partiale din cadrul lucrarii "Alimentare cu energie electrica locuinte sociale din cartier Micro 17 - Etapa II - blocurile M7 - M14" si transmiterea acestora catre S.D.E.E. Muntenia Nord S.A. - S.D.E.E. Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 278

din 26.06.2019

pentru modificarea H.C.L. nr. 654/06.12.2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați a capacităților energetice parțiale din cadrul lucrării "Alimentare cu energie electrică locuințe sociale din cartier Micro 17 - Etapa II - blocurile M7 - M14" și transmiterea acestora către S.D.E.E. Muntenia Nord SA. - S.D.E.E. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 320/10.06.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.06.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 37112/10.06.2019, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 37114/10.06.2019, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate, al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 5464/30.05.2019, a S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 47353/30.05.2019 ;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 654/06.12.2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a capacităților energetice parțiale din cadrul lucrării “Alimentare cu energie electrică locuințe sociale din cartier Micro 17 - Etapa II - blocurile M7 r M14” și transmiterea acestora către S.D.E.E. Muntenia Nord S.A. - S.D.E.E. Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 4, alin. (1), lit. “b”, alin. (2), art. 5, alin. (1), lit. “a”, alin. (2), art. 6 și art. 7, alin. (1) din anexa la Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2013 pentru aprobarea

HCL nr. 278/2019 Metodologiei privind reglementarea condițiilor pentru preluarea de capacități energetice de distribuție a energiei electrice;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Art. 1 din H.C.L. nr. 654/06.12.2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a capacităților energetice parțiale din cadrul lucrării “Alimentare cu energie electrică locuințe sociale din cartier Micro 17 -Etapa II - blocurile M7 r M14” și transmiterea acestora către S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. - S.D.E.E. GALAȚI, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 1 - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a capacităților energetice parțiale din cadrul lucrării “Alimentare cu energie electrică locuințe sociale din cartier Micro 17 - Etapa II - blocurile M7 r M14”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă transmiterea capacităților energetice, menționate la aliniatul (1), către S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. - S.D.E.E. GALAȚI, la valoarea de 1.751.036,11 lei, fără TVA, prin contract de vânzare-cumpărare.

  • (3) Direcția Financiar Contabilitate va regulariza diferența dintre prețul de achiziție de 2.595.876,49 lei fără TVA și prețul de vânzare de 1.751.036,11 lei, fără TVA, calculat de S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., în baza valorii medii a capacităților de distribuție similare din programul propriu de investiții al anului 2018.”

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

HCL nr. 278/2019

Anexa la HCL nr. 27.Ș./.2.6.06.2019

FIȘA

Mijloacelor fixe pentru instalațiile energetice pe care Primăria municipiului Galați la va preda către S.D.E.E. Galați PT3 - pentru blocurile M7 - M14 prin contract de vanzare - cumpărare

ETAPA II: Decembrie 2018

Valori mijloace fixe înregistrate de către Primăria Municipiului Galați

Nr. crt. Fisa MF

Echipamente / mijloace fixe înregistrate de către Primăria Municipiului Galați

Caracteristici tehnice sau detalii

UM

Cantitate

Cod clasific ar e

Valoare de inventar (iei cu TVA)

Valoare fara TVA (lei)

Durata normala de funcționare (ani)

transfer fara TVA (lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

24

1

Celuia de linie 20KV (12 K) montata in statia Filesti - furnizor Electrosystem

celula 20 kV

buc

1

2.1.16.5.

93.068,84

78.209,11

8-30

78.209,11

2

Distribuitor 20KV: LES20kVtip

A2XS(FL)2Y 3x(1x150)mmp de la PT ANL Micro 17 - Celula MT Statia Filesti

LES 20kV tip A2XS(FL)2Y 3x(1x150)mmp

km

2,282

1.7.1.3

917.095,19

770.668,23

12-18

466.616,45

3

Distribuitor IES 20kV tip A2XS(FL)2Y 3x(1x150)mmp intre PT2-PT3

LES 20kV tip A2XS(FL)2Y 3x(1x150)mmp

km

0,090

1.7.1.3.

15.672,00

13.169,75

12-18

4

Distribuitor LES 20kV tip A2XS(FL)2Y 3x(1x150)mmp intre PT3-PT4

LES 20kV tip A2XS(FL)2Y 3x(1x150)mmp

km

0,090

1.7.1.3.

15.672,00

13.169,75

12-18

5

Distribuitor LES 20kV tip A2XS(FL)2Y 3x(1x150)mmp intre PT4-PT ANL Micro 17

LES 20kV tip A2XS(FL)2Y 3x(1x150)mmp

km

0,195

1.7.1.3.

32.641,07

27.429,47

12-18

6

Racord LES 20kV intre PT4 la LES 20KV sosire Statia Dunarea- LES 20kV tip A2XS(FL)2Y 3x(1x150)mmp

LES 20kV tip A2XS(FL)2Y 3x(1x150)mmp

km

0,196

1.7.1.3.

32.237,54

27.09D.37

12-18

7

Cablu FO pozat in tub protecție intre PT2 -PT3

cablu fibra optica subteran tub protecție

km

0,090

1.3.2.1

9.034,63

7.592,13

16-24

51.242,92

8

Cablu FO pozat in tub protecție intre PT3 -PT4

cablu fibra optica subteran tub protecție

km

0,090

1.3.2.1

9.034,63

7.592,13

16-24

9

Cablu FO pozat in tub protecție intre PT4 -Statia Filesti

cablu fibra optica subteran tub protecție

km

2,652

1.3.2.1

266.019,70

223.545,97

16-24

10

Camerele tragere fibra optica, prevăzute cu capace

Dimensiune 600 x 600 x 600 mm

buc

78

1.3.2.1

111.062,04

93.329,45

16-24

11

Construcție PTAB 3, fundație, canivouri necarosabile, trotuar, priza de pamant 1 ohm, imprejmuire, zid antifoc (ZID = 2 BUC) - 2 buc anvelope cf. adresei Primăriei Mun. Galați nr. 29813/ 08.04.2019

Dimensiune PT3; 5,5m x 2,5m si dimensiune PC3: 7m x2,5m

buc

1

1.1.3.2.

250.973,73

210.902,29

24-36

89.569,18

12

Trafo 1 din PT3 - 20/0,4kV - SOOkVA

Seria ECO-OL-AL-CK43138

buc

1

2.1.16.3.1.

81.663,10

68.624,45

16-24

190.104,00

13

Trafo 2 din PT3 - 20/0,4kV - SOOkVA

Seria ECO-QL-AL-CK43139

buc

1

2.1.16.3.1.

81.663,10

68.624,45

16-24

14

Trafo 3 din PT3 - 20/0,4kV - SOOkVA

Seria ECO-OL-AL-CK43140

buc

1 |

2.1,16.3.1.

81.663,10

68.624,45

16-24

Valori mijloace fixe inregistrate de către Primăria Municipiului Galați

Valoare preț transfer fara TVA (lei)

Nr. crt.

Fisa

MF

Echipamente / mijloace fixe inregistrate de către Primăria Municipiului Galați

Caracteristici tehnice sau detalii

UM

Cantitate

Cod clasificar e

Valoare de inventar (lei cu TVA)

Valoare fara TVA (lei)

□urata normala de funcționare (ani)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

24

15

Echipamente 20KV - celule ED Engineering PTAB3 20/0,4kV (2 celule de linie 20kV, 3 celule de transformator, 3 tablouri de joasa tensiune), ppp verificări, incercari

buc

1

2.1.16.5.

145.092,05

121.926,09

8-30

121.926,09

16

Instalații de telemasura PTAB3 20/0,4kV -cutie de telecomunicații 1 buc

buc

1

2.1.22.5.5

21.142,91

17.767,15

5-11

17.767,15

17

Echipamente transmisie - sistem de monitorizare si teleconducere SCADA in PT3

buc

1

2.2.8.

109.406,18

91.937,97

8-12

49.927,92

18

Pentru bloc M7 LES 0,4kV: PT2-Bloc M7, L=0.219km (66+103+50=219), cablu energie 0,4kV in bucla tip AC2XABY 3x240+120m mp, 2 buc cutii E2+4 si 6 buc prize de pamant Rp<4ohm

LES 0,4kV: PT2-Blcc M7, L=0.219km Cablu AC2XABY 3x240+120mmp 2 buc cutie E2+4

6 buc prize de pamant Rp<4ohm

km

0,210

1.7.1.3.

53.998,69

45.377,05

12-18

19

Pentru bloc MB LES 0,4kV: PT4-8loc M8, L=384km (181+50+153=384), cablu energie O,4kV in bucla tip AC2XABY 3x240+120mmp, 2 buc cutii E2+4 si 6 buc prize de pamant Rp<4ohm

LES 0,4kV: PT2-Bloc M8, L=0.384km Cablu AC2XABY 3x240+120mmp 2 buc cutie E2+4

6 buc prize de pamant Rp<4ohm

km

0,364

1.7.1.3.

74.432,55

62.548,36

12-18

20

Pentru bloc M9 LES 0,4kV: PT4-Bloc M9, L=0.400km (202+50+148=400), cablu energie 0,4kV in bucla tip AC2XABY 3x240+120mmp, 2 buc cutii E2+4 si 6 buc prize de pamant Rp<4ohm

LES 0,4kV: PT2-Bloc M9, L=0.400km Cablu AC2XABY 3x240+120mmp 2 buc cutie E2+4

6 buc prize de pamant Rp<4ohm

km

0,400

1.7.1.3.

76.330,07

64.142,92

12-18

21

Pentru bloc M10 LES 0,4kV: PT4-Bloc M10, L=0.163.5km (43+50+70.5=163.5), cablu energie 0,4kV in bucla tip AC2XABY 3x240+120mmp, 2 buc cutii E2+4 si 6 buc prize de pamant Rp<4ohm

LES 0,4kV: PT2-BlocM10, L=0,163.5 km Cablu AC2XABY 3x240+120mmp 2 buc cutie E2+4

6 buc prize de pamant Rp<4ohm

km

0,164

1.7.13,

46.728,71

39.267,82

12-18

22

Pentru bloc M11 LES 0,4kV: PT4-Bloc M11, L=0.148km (30+50+68=148), cablu energie 0,4kV in bucla tip AC2XABY 3x240+120mmp, 2 buc cutii E2+4 si 6 buc prize de pamant Rp<4ohm

LES 0,4kV: PT2-BlocM11, L=0,148km Cablu AC2XABY 3x240+120mmp 2 buc cutie E2+4

6 buc prize de pamant Rp<4ohm

km

0,148

1.7.1.3.

44.964,08

37.784,94

12-18

429.935,79

23

Pentru bloc M12 LES 0,4kV: PT3-Bloc M12, L=0.230km (112+60+58=230), cablu energie 0,4kV in bucla tip AC2XABY 3x240+120mmp, 2 buc cutii E2+4 si 5 buc prize de pamant Rp<4ohm

LES 0,4kV: PT2-Bloc M12, L=0,230 km Cablu AC2XABY 3x240+120mmp 2 buc cutie E2+4

5 buc prize de pamant Rp<4ohm

km

0,230

1.7.1.3.

52.7B7.18

44.358,97

12-18

24

Pentru bloc M13 LES 0,4kV: PT3-B1oc M13, L=0.155km (33+62+60=155), cablu energie 0,4kV in bucla tip AC2XABY 3x240+120mmp, 2 buc cutii E2+4 si 5 buc prize de pamant Rp<4ohm

LES 0,4kV: PT2-BlocM13, L=0,155 km Cablu AC2XABY 3x240+120mmp 2 buc cutie E2+4

5 buc prize de pamant Rp<4ohm

km

0,155

1.7.1.3.

43.420,40

36.487,73

12-18

25

Pentru bloc M14 LES 0,4kV: PT3-Bloc M14, L=0.687km (329+295+63=687), cablu energie 0,4kV in bucla tip AC2XABY 3x240+120mmp, 2 buc cutii E2+4 si 4 buc prize de pamant Rp<4ohm

LES 0,4kV: PT2-Blcc M14, L=0,6B7 km

Cablu AC2XABY 3x240+120mmp

2 buc cutie E2+4

4 buc prize de pamant Rp<4ohm

km

0,687

1.7.1.3.

108.017,52

90.771,03

12-18

26

LES 0,4kV: De PT 3 la PT4 (alimentare rezerva pe 0,4kV), L=0.09km, Cablu de energie 0,4kV in bucla tip AC2XABY 3x240+120mmp,

LES 0,4kV De PT 2 la PT4 (alimentare rezerva pe 0,4kV), L=0.09km Cablu AC2XABY 3x240+120mmp

km

0,090

1.7.1.3.

10.944,39

9.196,97

12-18

Valori mijloace fixe înregistrate de către Primăria Municipiului Galați

Valoare preț

Nr. crt. Fisa MF

Echipamente / mijloace fixe inregistrate de către Primăria Municipiului Galați

Caracteristici tehnice sau detalii

UM

Cantitate

Cod clasific ar e

Valoare de inventar (lei cu TVA)

Valoare fara TVA [lei)

Durata normala de funcționare (ani)

transfer fara TVA (lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

24

27

Pentru Bloc M7 Branșament Cablu de energie O,4kV:

-cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp -

0.056km

(13+15+13+15=56)

-cablu tip C2XY-F 5x4mmp =0.004km

FDCP 12-4 buc

BMPT 16A-1 buc

De la E2+4 S la 2 x FDCP 12 S □e la E2+4 N la 2x FDCP 12 N -cablu tip AC2XABY 3x95+50m mp = 0.056km La BMPT 16A

-cablu tip C2XY-F 5x4mmp sau

5 x FY4+Tub PVC protecție =0.01 Okm FDCP 12-4 buc

BMPT16A-1buc

km

0,056

1.7.2.1

46.548,94

39.116,76

9-15

0,004

28

Pentru Bloc M8 Branșament Cablu de energie 0,4kV:

-cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.057km (14+15+12+16=57)

-cablu tip C2XY-F 5x4mmp =0.004km FDCP12-4 buc

BMPT16A-1 buc

De la E2+4 S la 2 x FDCP 12 S

Da la E2+4Nla2x FDCP 12 N

-cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.057km

La BMPT 16A

-cablu tip C2XY-F 5x4mmp sau

5 x FY4+Tub PVC protecție =0.01 Okm FDCP 12-4 buc

BMPT 16A-1buc

km

0,057

1.7.2.1

46.636,63

39.190,45

9-15

255.737,50

0,004

29

Pentru Bloc M9 Branșament Cablu de energie 0,4kV:

-cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.060km (14+16+13+17=60)

-cablu tip C2XY-F 5x4mmp =0.004km FDCP 12-4 buc

BMPT 16A-1 buc

De la E2+4 S la 2 x FDCP 12 S

De la E2+4 N la 2x FDCP 12 N

-cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = O.OSOkm La BMPT 16A

-cablu tip C2XY-F 5x4mmp sau

5 x FY4+Tub PVC proiecție =0.01 Okm FDCP 12-4 buc

BMPT 16A-1buc

km

0,060

1.7.2.1

46.899,73

39.411,54

9-15

0,004

30

Pentru Bloc M10 Branșament Cablu de energie O,4kV:

-cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.059km (14+16+14+15=59)

-cablu tip C2XY-F 5x4mmp =0.004km FDCP12-4buc

BMPT16A-1 buc

De la E2+4 S la 2 x FDCP 12 S De la E2+4 N la 2x FDCP 12 N -cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.059km La BMPT 16A

-cablu tip C2XY-F 5x6mmp sau

5 x FYB+Tub PVC proiecție =0.01 Okm FDCP 12 - 4 buc

BMPT16A-1buc

km

0,059

1.7.2.1

46.812,03

39.337,84

9-15

0,004

31

Pentru Bloc M11 Branșament Cablu de energie 0,4kV:

-cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.059km (13+16+14+16=59)

-cablu tip C2XY-F 5x6mmp =0.01 Okm FDCP 12-4 buc

BMPT16A-1 buc

Da la E2+4 S la 2 x FDCP 12 S De la E2+4 N la 2x FDCP 12 N -cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.059km La BMPT 16A

-cablu tip C2XY-F 5x4mmp sau

5 x FY4+Tub PVC protecție =0.010km FDCP 12-4 buc

BMPT 16A-1buc

km

0,059

1.7.2.1

46.812,03

39.337,84

9-15

0,004

32

Pentru Bloc M12 Branșament Cablu de energie 0,4kV:

-cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.023km (11+12=23)

-cablu tip C2XY-F 5x4mmp =0.005km FDCP 12-2 buc

BMPT16A-1 buc

De la E2+4 S la FDCP 12

De la E2+4 N la FDCP 12

-cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.023km La BMPT 16A

-cablu tip C2XY-F 5x4mmp sau

5 x FY4+Tub PVC protecție =0.01 Okm FDCP 12 - 2 buc

BMPT16A-1buc

km

0,023

1.7.2.1

23.305,56

19.584,50

9-15

0,005

33

Pentru Bloc M13 Branșament Cablu de energie 0,4kV:

-cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.026km (12+14=26)

-cablu tip C2XY-F 5x4mmp =0.005km FDCP 12-2 buc

BMPT16A-1 buc

De la E2+4 S la FDCP 12 + FDCP15

De la E2+4 N la FDCP 12 + FDCP18

-cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.026km La BMPT 16A

-cablu tip C2XY-F 5x4mmp sau

5 x FY4+Tub PVC protecție =0.01 Okm FDCP 12-2 buc

BMPT 16A-1buc

km

0,026

1.7.2.1

23.568,66

19.805,60

9-15

0,005

34

Pentru Bloc M14 Branșament Cablu de energie 0,4kV:

-cablu tip AC2XABY 3x95+50mmp = 0.028 km (14+14=28)

-cablu tip C2XY-F 5x4mmp =0.005km FDCP12-2buc

BMPT16A-1 buc

De la E2+4 S la FDCP 12 + FDCP15

De la E2+4 N la FDCP 12 + FDCP18

-cablu tip AC2XA8Y 3x95+50mmp = 0.028km La BMPT 16A

-cablu tip C2XY-F 5x4mmp sau

5 x FY4+Tub PVC protecție =0.01 Okm FDCP 12 - 2 buc

BMPT16A-1buc

km

0,028

1.7.2.1

23.744,04

19.952,97

9-15

0,005

TOTAL fi                                                      /

3.089.093,02

2.595.876,49

-

1.751.036,11

Președinte de ședință,