Hotărârea nr. 269/2019

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Consolidare si modernizare pod din beton armat situat in Galati - Calea Smardan (DJ251) in zona intersectiei cu strada Filesti"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 269 din 26.06.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

„Consolidare și modernizare pod din beton armat situat în Galați - Calea Smârdan (DJ251) în zona intersecției cu strada Filești”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 288/04.06.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.06.2019;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 35776/04.06.2019 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 35778/04.06.2019 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul pentru obiectivul „Consolidare și modernizare pod din beton armat situat în Galați - Calea Smârdan (DJ251) în zona intersecției cu strada Filești”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 269/26.06.2019

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

„Consolidare și modernizare pod din beton armat situat în Galați -Calea Smârdan (DJ251) în zona intersecției cu strada Filești”

Podul propus pentru consolidare si modernizare este situat in Galați - Calea Smardan (DJ 251) in zona intersectiei cu strada Filesti. In aceasta zona, drumul DJ251 traverseaza raul Catusa pe un pod cu lungimea de 20,00m. Podul existent are doua benzi de circulatie, fara trotuare, si a fost dimensionat la clasa E de incarcare.

Avand in vedere ca:

  • -     principalele defecte și degradări sunt localizate la structura de rezistență a suprastructurii și infrastructurii podului, (nu se indeplineste cerinta fundamentala de rezistenta mecanica si stabilitate)

  • -      concluziile si recomandarile Expertizei Tehnice intocmite in noiembrie 2017 prevad:

o consolidarea infrastructurii si suprastructurii (largirea caii pe pod),

o    refacerea rampelor, racordarea cu terasamentele,

o    amenajarea albiei raului Catusa in amonte si aval de pod,

Municipiul Galați dorește implementarea proiectului ”CONSOLIDARE SI MODERNIZARE POD DIN BETON ARMAT SITUAT IN GALATI - CALEA SMARDAN (DJ251) IN ZONA INTERSECTIEI CU STRADA FILESTI” .

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

  • -     schimbare suprastructura cu realizarea unei partii carosabile de 7,80m si a doua trotuare de 1,00 m latime utila, clasa de incarcare - convoie Eurocod

  • -     adaptarea culeelor la noua suprastructura (inaltime, latime) si la noile incarcari provenite din convoaiele Eurocod

- refacerea taluzelor rampelor cu asigurarea latimii corespunzatoare a acostamentelor pentru racordarea la latimea podului si a continuitatii trotuarului pe rampe minim 25m

-     amenajarea si pereerea fundului albiei si a malurilor raului in zona podului pe

o lungime de minim 30m amonte si 30m aval

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investitiei: 2.343.291,95 lei cu TVA

din care C+M: 1.789.165,00 lei cu TVA

Sursa de finantare: buget local /buget de stat/imprumut/ fonduri europene. Durata de realizare a investiției : 8 luni

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

Proiectant,

BEST PROIECT PREST SRL

Nr.reg.com:J40/1645/2006 CUI:RO18344392

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții "Consolidare si modernizare pod din beton armat situat in Galați - Calea Smardan (DJ251) in

zona intersecției cu strada Filesti” - Soluția 3

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

10.000,00

1.900,00

11.900,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

10.000,00

1.900,00

11.900,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

I                  0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

3.1.1 Studii de teren

21.900,00

4.161,00

26.061,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3 Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.500,00

475,00

2.975,00

3.3

Expertiza tehnica

12.300,00

2.337,00

14.637,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

3.5.1 Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate /documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

7.700,00

1.463,00

9.163,00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2.150,00

408,50

2.558,50

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

4.500,00

855,00

5.355,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

45.000,00

8.550,00

53.550,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanta

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiție

5.000,00

950,00

5.950,00

3.7.2 Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistenta tehnica

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

6.000,00

1.140,00

7.140,00

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.2 Dirigentie de șantier

15.000,00

2.850,00

17.850,00

TOTAL CAPITOL 3

123.050,00

23.379,50

146.429,50

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.450.000,00

275.500,00

1.725.500,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.450.000,00

275.500,00

1.725.500,00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

43.500,00

8.265,00

51.765,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

435,00

82,65

517,65

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

7.517,50

0,00

7.517,50

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.503,50

0,00

1.503,50

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC

7.517,50

0,00

7.517,50

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

20.000,00

3.800,00

23.800,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

308.270,00

58.571,30

366.841,30

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

388.743,50

70.718,95

459.462,45

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1,971.793,50

371.498,45

2.343.291,95

Din care C+NI (1.2+1.3+1.4+2.+4.1+4.2+5.1.1)

1.503.500,00

285.665,00

1.789.165,00