Hotărârea nr. 268/2019

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare alee pietonala zona cuprinsa intre str. Navelor si parc Elice"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 268 din 26.06.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

„Modernizare alee pietonală zona cuprinsă între str. Navelor și parc Elice”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 287/04.06.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 26.06.2019;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 35626/04.06.2019 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 35628/04.06.2019 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, , republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul pentru obiectivul „Modernizare alee pietonala zona cuprinsă între str. Navelor și parc Elice”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 268/26.06.2019

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

Modernizare alee pietonala zona cuprinsa intre str Navelor si parc Elice

In prezent aleea pietonala cuprinsa între str. Navelor și Parc Elice prezinta o serie de deficiențe:

-lipsa acceselor a spatiilor pentru promenada pentru persoanele cu dizabilitati

-mobilierul urban este degradat si este reprezentat de bancute din lemn pe structura metalică

-pavimentele prezinta fisuri , crapaturi /denivelari accentuate

Din punct de vedere arhitectural , spatiul a ramas la stadiul initial de amenajare, fara interventii majore de-a lungul timpului si care nu mai corespunde cerintelor actuale, prevazut cu mobilier urban neadecvat, parte din banci de piatra/banci pentru parcuri , metalice cu sezuturi din lemn, materialul dendrologic este inestetic sau degradat. Iluminatul public este conventional, format din stâlpi metalici cu felinare montate la partea superioara.

Prezentul proiect cuprinde realizarea lucrărilor care sa aduca zona centrala a orasului la un stil arhitectural urban contemporan prin:

-modernizarea si reabilitarea zonei care va fi transformată în scuaruri cu caracter social care sa indeplineasca functiuni de recreere, contemplare, odihna si tranzit pietonal prin amenajarea aleilor cu pavimente din piatra naturala-granit -înlocuire mobilier urban care va fi format din : jardiniere, cosuri de gunoi, fântâni arteziene noi

-reabilitarea retelelor electrice si a iluminatului

-reabilitarea spatiilor verzi

-dotarea cu sisteme de irigatii performante

-constructii noi: ziduri de sprijin in spatiul verde amenajat, rampe pentru persoane cu dizabilitati pentru accesul in blocuri, bazin apa (sursa de apa), bazin colector, bazine decorative

-reparatii retele canalizare existente si camine

Principalii indicatori tehnico-economici:

Valoarea investitiei: 13.832.224,739 lei

Din care C+M : 12.780.076,653 lei

Capacităti:suprafata amenajata S=23.242 mp

- spatii verzi S=6.079mp

-pavimente granit promenada S=7.186 mp

-ziduri de sprijin S=152 mp

-bazin (sursa apa) S=36 mp

-bazine apa Promenada S=132 mp

-mobilier urban-banci din beton, cosuri de gunoibanchete beton S=108mp

-instalatii electrice cabluri CYYF, CYABY L-5.800ml

-sistem irigatii automatizate -1 buc

-reparatii ovoid 250/375 L=126 ml, reparatii conducta canalizare Dn 400mm , L=65ml

Sursa de finantare: buget local/imprumut

Anexam Devizul general al acestui proiect

Durata de realizare a investitiei:18 luni

Președinte de ședință,

O A 1» AT I


Strada Navelor, nr. 3, Galați, 800030, Tel, / Fax: 0236411779-secretanat@proiect-galatf,ro / wwvAproiect-galati.ro

COM. J/17/27/1991       R035BRDE180SV03904591800          R094TREZ3065069XXX001658

.F. RO 1634170                   B.R.D. - G.S.G. Galați                        Trezoreria Galați

GENERAL

ului de investiții: MODERNIZARE ALEE PIETONALĂ ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE STRADA NAVELOR Șl PARC ELICE

urea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tără'l vA)

1'vA iyuĂ

V a loareținclusiv T V A) j

lei

lei

lei              |

13

4

------r-----d

LUL1. CHELTUIELI PTR.OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

i terenului

-

'ea terenului

-

-

-i

ontari rețele

-

x -

ări de sistematizare verticală

-

-

>tr protecția mediului și aducerea la starea inițială

-

pentru relocare/protecția utilităților

caPITol 1.                               '        "

-

-

UL 2.CHELTUIELI PTR.ASIGIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

nt apă rece

inalizare

ire

1,700,000

323,000

2.023,000

rdare alimentare energie electrica

-

-

-■

caiHtol 2.                                ■

1.700,Mo

323,000

2.023,000

lLO. CJielTuilI knl. PKdÎEcȚAlW Șl ĂS1UTENTÂ TLHN1CÂ'

4.200,000

798,000

4.998,000

an: GEO,.TOPO, HIDRO

4.200,000

798,000

4,998,000

ivind impactul asupra mediului

-

■ -

ii specjfice

-

-

-

ții- suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

e de construcție

-

-

-

-

tehnica

-

-

a performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

-

-

-

294.588,000

55.971,720 .

350.559,720

ia de proiectare

-

-

-

irul de prefezabilitate

-

-

-

iiul de fezabilitate / D.A.L.I.

56.900,000

10.811,000

67.711,000

unentatiile tehnice necesare învedera obținerii avizelor or/autorizațiilor

ticarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor e

8.000,000

1.520,000

9.520,000

ect tehnic și detalii de execuție

229.688,000

43.640,720

273.328,720

rea procedurilor de achiziție

-

-

-

iță

-

-

-

lagementul de proiect ptr. Obiectivul de investiții

-

-

-

itul financiar

■ ■ ■ -

-

■ ■

tehnică

158.712,713

30.155,415

188.868,128

partea proiectantului 0,5%

52.904,238

10.051,805

62.956,043

e perioada de execuție a lucrărilor

48.504,238

9.215,805

57.720,043

entru paticiparea proiectantului la fazele incluse in programul al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

ginte de șantier 1%

105.808,475

20.103,610

125.912,085

capiTol ă

4J>?Ă00,713

84.£5,iiS

544Ăi5,S4§

LUL AC^IELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

i și instalații

JIU VERDE PROIECTAT

152.000,000

28.880,000

180.880,000

DURI PIETONALE

79.700,000

15.143;000

94.843,000

TUARE, PAVELE PREFABRICATE + RAMPE BLOCURI

1.473.336,000

279.933,840.

1.753.269,840

IMENTE GRANIT - PROMENADĂ

3.032.280,000

576.133,200

3.608.413,200

IMENTE DIN GRANIT-PIATRĂ CUBICĂ

.224.670,000

42.687,300

267.357,300

JRI DE SPRIJIN - ÎN SPAȚIUL VERDE

456.000,000

86.640,000

■   --542.640,000

APEȚI DIN BETON LA RAMPE

180.000,000

34.200,000

214.20Q.000

SĂ DE APĂ - STRUCTURA METALICĂ - TRUNCHI DE PIRAh-

96.625,000

18.358,750

114.983,750


de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

” Iei

Tei

| Valoarefinclusiv TVA)

j              lei

3

4

5

RATARE METALICE LA BAZA ARBORILOR ÎN PROMENADĂ

107,981,000

20.516,390

128.497390

ARAPEȚI DIN BETON CURS DE APĂ

310.800,000

59.052,000

369.852,000

NISAJE PARAPEȚI CURS APĂ - PLACĂRI GRANIT

70.130,500

13.324,795

83.455,295

AZINE DECORATIVE - PROMENADĂ SUD

269.715,000

51.245,850

320.960,850

iȚELE ILUMINAT PIETONAL ȘI ARHITECTURAL

2.386.832,000

453.498,080

2.840.330,080

IȚELE IRIGAȚII AUTOMATIZATE

277.355,000

52.697450

330.052,450

OBILIER URBAN }

,61.571,000

11.698,490

73.269,490

ATERIAL DENDROLOGIC

52.456,000

9.966,640

62.422,640.

LUZE GAZON ATE

243.236,000

46.214,840

289.450,840

EPARATII CAPACE CANALIZARE

32.760,000

6.224,400

38.984,400

’PARATII REȚELE CANALIZARE EXISTENTE SI CĂMINE

1.000.000,000

190.000,000

1.190.000,000

LI

10.579.147,500

2.010.038,025

12.589.185,525

tilaj tehnologic

-

-

-

2

-

-

-

hipamente tehnologice și funcționale cu montaj:

AFERENTE investiției

-

SĂ DE APĂ - STRUCTURA METALICĂ - TRUNCHI DE PIRAR

2.450,000

465,500

2.915,500

SINE DECORATIVE - PROMENADĂ SUD

6.850,000

1.301,500

8.151,500

-

■■ " ? !■ ■- .■■■...

■ c                 * ■ .■

9.300,000

1.767,000

11.067,000

montaj și echipamente de transport

■ ■■■'■ ■; ■ ■■ ■ • -: .■

. .. ■ - A                   ..

.'■■■■■■/■■

. -

' ' ' ■

JILIER URBAN

111.160,000

21.120,400

132.280,400

-

111.160,000

21.120,400

132.280,400

■•potaie

-

-

-

-

. - .

XITTOL 4.

10.699.607,500

2,032.925,425

12.732.532,925

JL 5. ALTE CHELTUIELI

de șantier:

219.495,989

: 41.704,238

261.200,226

i de construcții 1,5%

158.712,713

30.155,415

188.868,128

teii conexe organizării șantierului

60.783,276

11.548,822

72.332,098

,cote,taxe,costul creditului

118.135,162

-

118.135,162

îanele si dobinzile aferente creditului băncii finanțatoare

derentă 1SC' pentru cohfîolul caiitatii' fucrariforde ''      ’~~

5%)

53.697,801

53.697,801

renta ISC pentru controlul statului in amenajarea banișm pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)-

10.739,560

10.739,560

renta Casei Sociale a constructorilor CSC 0,5%

53.697,801

. 53.697,801

tflTi 'atorCfilfl, ăVize CbtttOrtîie Siautdtdizâtiă ile tonstrujr5 ~

7erse și neprevăzute 10 %

146.140,821

27.766,756

173.907,577

ntru Informare si publicitate

TTOL 5.

483.771,972

69.470,994

553.242,966

, 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE

sonalului de exploatare                       .       L T

-

jice și teste

■-

■■ ■■■. ce ■ ■. .

ITOL6                               .'A

’ . ■■■■- ’ ' ■

OTÂL                   .< /.■■■Cei

11.642.580,184

2.189.644,554

13.832.224,739

din care: C+M                  y/c

16.739.560,213   '

j ■ ■ ■■ ■ ■                 i

2.040.516,440,,

12.780.076,653     |Investitor