Hotărârea nr. 260/2019

Asocierea municipiului Galati cu Asociatia Club Sportiv Nautic Mila 80, in vederea organizarii si desfasurarii evenimentului sportiv Festivalul "Cupa Dunarii de Jos"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 260 din 26.06.2019

privind asocierea municipiului Galați cu Asociația Club Sportiv Nautic Mila 80, în vederea organizării și desfășurării evenimentului sportiv Festivalul ”Cupa Dunării de Jos”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 286/03.06.2019.

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de

26.06.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 35702/04.06.2019, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 35704/04.06.2019, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând solicitarea Asociației Club Sportiv Nautic Mila 80 Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 47485/31.05.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (1) din Legea nr. 69/2000, a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 720/19.12.2018 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice, pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit. ”a”, pct. 5 și 6 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă asocierea dintre Municipiul Galați și Asociația Club Sportiv Nautic Mila 80 Galați, în vederea organizării și desfășurării evenimentului sportiv Festivalul ”Cupa Dunării de Jos”, în perioada 29-30.06.2019;

(2) Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 260/26.06.2019

CONTRACT NR. _________/_________2019

de asociere între Municipiul Galați și Asociația Club Sportiv Nautic Mila 80 Galați

Art. 1 PĂRȚILE

Municipiul Galati, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr.54, cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar- _________________________

Și

Asociația Club Sportiv Nautic Mila 80 Galați, cu sediul în Galați, Str. _________ nr.

____, Bl. __________ Galați, cod fiscal cont nr._______________ deschis la __________________________reprezentată prin Președinte -__________________________.

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Sprijinirea Asociația Club Sportiv Nautic Mila 80 Galați în vederea organizării, în parteneriat, a evenimentului sportiv Festivalul Cupa Dunării de Jos Galați, în perioada 29-30.06.2019, pe Faleza Inferioară, Zona Foișor.

Art. 3 DURATA CONTRACTULUI

Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți și își încetează valabilitatea la momentul îndeplinirii obligațiilor contractuale de către părți.

Art. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile Asociația Club Sportiv Nautic Mila 80 Galați în vederea susținerii proiectului, se obligă:

 • a. Să foloseasca suma acordată de la bugetul local în baza HCL nr...............

/................2019 exclusiv pentru cheltuieli cu organizarea și desfășurarea evenimentului

sportiv turneul de baschet 3x3 Streetball, conform prevederilor HG nr.1447/2007, cu modificările și completările ulterioare;

 • b. Să prezinte în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii evenimentului, documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate în vederea decontării acestora (copii de pe facturi, ordine de plată, chitanțe, contracte, etc.), în limita sumei alocate de la bugetul local, conform anexei 1 la prezentul contract. Documentele vor fi prezentate în copie cu mențiunea «conform cu originalul » ;

 • c. Să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și dopajului pe parcursul evenimentului, potrivit prezentului contract și să asigure un climat civilizat ;

 • d. Să transmită un raport de activitate cu privire la desfășurarea evenimentului sportiv menționat, după finalizarea acestuia;

 • e. Să anunțe pe parcursul evenimentului, sprijinul acordat de municipiul Galați în vederea desfășurării acestuia;

 • f.  Să promoveze sigla și logo-ul municipiului Galați pe materialele publicitare aferente evenimentului;

 • g. Să permită utilizarea, în scop necomercial, de către instituția parteneră, a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mișcare, a sportivilor care participă la eveniment;

 • h. Să promoveze competiția în mass-media locală, regională și națională;

 • i.  Să acorde acreditările reprezentanților mass-media;

 • j.  Să obțină toate autorizațiile necesare desfășurării în bune condiții a evenimentului;

 • k. Să suporte, în calitate de organizator, toate riscurile și să achite reparațiile necesare în cazul provocării unor pagube materiale cauzate bunurilor proprietatea Municipiului Galați, precum și terțelor persoane împreună cu bunurile acestora care au suferit prejudicii create direct sau indirect din activitățile cuprinse în competițiile din cadrul evenimentului;

 • l.  Să respecte legislația în domeniul sportului astfel încât să nu atragă răspunderea materială, civilă, penală, contravențională a organizatorilor și a partenerilor, după caz.

 • m. Să organizeze evenimentul în condițiile impuse de legislația în vigoare;

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Galați

Municipiul Galați are, în raport cu obiectul prezentului contract, obligația de a asigura suma de 12.450 lei din bugetul local, pentru organizarea și desfășurarea evenimentului sportiv Festivalul Cupa Dunării de Jos Galați, în perioada 29-30.06.2019, pe Faleza Inferioară, Zona Foișor.

Art. 5. COMUNICĂRI

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

Comunicările dintre părți se pot face prin telefon, telegramă sau fax, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 6. LITIGII

Părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi în legătură cu îndeplinirea contractului. În cazul nesoluționării divergențelor, părțile se vor adresa instanțelor române competente.

Art. 7. CLAUZA DE FORȚĂ MAJORĂ

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea, în mod necorespunzător (totală sau parțială), a oricărei obligații care îi revine pe baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră așa cum este definită de lege.

Prezentul acord a fost încheiat astăzi, ........................, în 2 exemplare originale, câte

unul pentru fiecare parte contractantă.

MUNICIPIUL GALAȚI                Asociația Clubul Sportiv Sport Promotion

Primar                                             Președinte

Direcția Financiar Contabilitate

Director Executiv

Control Financiar Preventiv

Direcția Relații Publice și

Managementul Documentelor

Director Executiv

Serviciul Învățământ, Cultură, Turism,

Sport, Culte, Sănătate și Evenimente

Șef Serviciu

Avizat Serviciul Juridic și Legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,