Hotărârea nr. 25/2019

Aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala in conditiile O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 25 din 31.01.2019

privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială în condițiile O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 28/22.01.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de

31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 3842/22.01.2019, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 3844/22.01.2019, al Direcției Patrimoniu și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 2, alin. (3), din O.U.G. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d, alin. (6), lit. a pct. 17 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă lista cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială, în condițiile O.U.G. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul Municipiului Galați,

Lista cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială în condițiile

O.U.G. nr. 74/2007

Nr. crt.

Numele și prenumele solicitantului

Nr. dosar și data

Imobilul retrocedat

Punctaj

1.

Diamant Ana

27659/27.06.2007

Str. Domnească nr.52

35

2.

Chiper Ion

39125/28.08.2013

Str. Dogăriei nr. 115

34

3.

Miron Vasilica

33865/02.07.2014

Str. Nicolae Holban nr. 30

27

4.

Sandu Paulică

124101/28.12.2018

Str. Nicolae Holban nr. 28

27

5.

Vîrgolici Constantin

48809/03.11.2006

Str. Războieni nr.14

27

6.

Magheru Rică

117005/17.01.2018

Str. Dr. Camabel nr.27

26

7.

Ținăr Lenuța

51973/11.12.2007

Str. Tecuci nr.127

26

8.

Brumă Lenuța

36529/31.07.2003

Str. Nicolae Holban nr. 28

22

9.

Popov Dumitru

489115/05.11.2015

Str. Gării nr.16

21

10.

Angheluță Viorel

124099/28.12.2018

Str. Nicolae Holban nr. 28

14

Președinte de Ședință,