Hotărârea nr. 248/2019

Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere, in favoarea societatii DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L., pentru un teren, in suprafata de 2,53 mp - proprietate publica a municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 248 din 30.05.2019

privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea societății DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., pentru un teren, în suprafață de 2,53 mp -proprietate publică a municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 264/22.05.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 32558/22.05.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. . 32560/22.05.2019, al Direcției Patrimoniu și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget-fnanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr. 5425/13.05.2019, a Consiliului Județean Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 41657/13.05.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (2), alin. (3) și alin. (4), art. 14, alin. (3) și alin. (6) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, cu titlu gratuit, pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea societății DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., pentru un teren, în suprafață de 2,53 mp - proprietate publică a municipiului Galați, evidențiat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,Președinte de ședință,Nr. Pct.

X

[m]

Y [m]

1

443418.985

738169.500

2

443421.060

738174.587

3

443420.597

738174.776

4

443418.523

738169.691