Hotărârea nr. 239/2019

Modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in municipiul Galati incheiat cu Societatea Transurb S.A.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 239 din 30.05.2019

privind modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb S.A.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 255/20.05.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 31582/20.05.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 34044/29.05.2019, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice și al Dircției Financiar Contabilitate;

Avand în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „a”, lit. „b”, lit. „c”, lit. „i” și lit. „n”, art. 18 și art. 43, din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Se aprobă modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Anexa la HCL 239/30.05.2019

ACT ADIȚIONAL

NR. 18, /________2019

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL nr. 49.304/03.05.2016 Nr. __________ / __________

Municipiul Galati, persoana juridica, cu sediul in Galați, str. Domnească nr. 38, avand cod fiscal nr. 3814810 cont nr RO62TREZ30621300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat prin ______________, având functia

de Primar in calitate de delegatar, pe de o parte, denumit in continuare Autoritatea Contractanta;

și

Operatorul de transport SC Transurb SA, cu sediul in Galați, str. Basarabiei nr. 4, inregistrat sub nr. J17 / 684 / 1998 la Registrul comertului Galați, avand contul RO50RNCB0141032879600001, deschis la BCR codul unic de inregistrare RO 10890801, reprezentat legal prin _______________, având functia

de Director General, in calitate de delegant, denumit in continuare Operatorul, pe de alta parte,

Articolul I

Punctul 9.1 al capitolului 9 „Compensația” din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49.304/03.05.2016 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul act adițional.

Articolul II

Toate celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 49.304/03.05.2016 rămân neschimbate.

Municipiul Galați                                      Operator

Președinte de ședință, Giorgică Dima

Anexa la Actul Adițional nr. 18/

„CAPITOLUL 9. COMPENSATIA

9.1. Autoritatea Contractanta va plati Operatorului Compensatia pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public, dupa următoarea formulă:

Compensatia pentru efectuarea Obligatiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare + Profit rezonabil + Amortizarea investițiilor achiziționate după data de 09.08.2017 destinate transportului de călători în regim regulat - Venituri ale Operatorului asociate Obligatiei de serviciu public.

C = CE + Pr + AI - V

C - reprezinta Compensatia

CE - reprezinta cheltuielile de exploatare eligibile, aferente Obligatiilor de serviciu public, calculate dupa urmatoarea formula:

(P x Km), unde

P reprezinta pretul in lei stabilit per km pentru fiecare categorie de mijloc de transport;

P este calculat cu includerea amortizarii investitiilor destinate transportului de călători în regim regulat si a cheltuielilor financiare aferente.

P tramvaie = 12,75 lei / km,

P troleibuze = 7,44 lei/ km,

P autobuze = 8,27 lei / km,

Km reprezinta numărul de km efectivi realizati de Operator in luna pentru care se acorda Compensatia, pe traseele stabilite in Programul de Transport atribuit Operatorului, pentru fiecare categorie de mijloc de transport;

Astfel

CE = (P tramvai x Km tramvaie) +(P troleibuze x Km troleibuze)+(P autobuze x Km autobuze)

Pr - reprezinta profitul rezonabil al Operatorului, reprezentand o rata de rentabilitate a capitalului normala pentru sectorul de activitate de transport public si care tine seama de nivelul de risc al Serviciului de transport public local suportat de Operator. Nivelul profitului rezonabil va fi evaluat si stabilit anual de catre Autoritatea Contractanta, pana la data de 30 ianuarie a fiecarui an, pe baza balantei la 31 decembrie a anului precedent si va fi aplicat la total cheltuieli eligibile CE. Rata profitului stabilita de parti pe întreaga durată a contractului, care nu va depăși rata Swap pentru România stabilită de Comisia Europeană(4,07%), plus un procent de 1%, este de 3% pentru anul 2019 .

AI - reprezintă valoarea lunara a amortizării investițiilor achiziționate după data de 09.08.2017 destinate transportului de călători în regim regulat.

V - reprezinta totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de călători de către Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația, respectiv:

  • - venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care Operatorul este îndreptățit;

  • - venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local de călători;

  • - orice alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public de călători.

Diferentele de tarif stabilite de catre Autoritatea Contractanta sunt cuprinse in compensatie.

Operatorul va fi obligat să ia toate măsurile pentru eficientizarea activității inclusiv respectarea Măsurilor prevăzute în Anexa 18, pentru încadrarea în limitele prevăzute în Programul de transport - Anexa 2 - și costurile pe kilometru pentru fiecare mod de transport și chiar scăderea costurilor.”