Hotărârea nr. 235/2019

Asocierea Municipiului Galati cu Asociatia Clubul Sportiv Sport Promotion pentru realizarea evenimentului sportiv, Turneul de baschet 3x3 Streetball, in perioada 22-23 iunie 2019

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 235 din 30.05.2019

privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Clubul Sportiv Sport Promotion pentru realizarea evenimentului sportiv, Turneul de baschet 3x3 Streetball, în perioada 22-23 iunie 2019

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 244/13.05.2019.

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.05.2019;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 29938/13.05.2019 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 29940/13.05.2019 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând Solicitarea Asociației Clubul Sportiv Sport Promotion, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 30769/03.04.2019;

Văzând Solicitarea Asociației Clubul Sportiv Sport Promotion, înregistrată la înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 42111/09.05.2019;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 20 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 6, alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă asocierea dintre Municipiul Galați și Asociația Clubul Sportiv Sport Promotion, în vederea organizării și desfășurării evenimentului, Turneul de baschet 3x3 Streetball, care va avea loc la Galați, în perioada 22-23 iunie 2019.

(2) Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 235/30.05.2019

CONTRACT NR. _________/_________2019

de asociere între Municipiul Galați și Asociația Clubul Sportiv Sport Promotion

Art. 1 PĂRȚILE

Municipiul Galati, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 54, cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar______________ și Asociația Clubul

Sportiv Sport Promotion, cu sediul în București, Str. Episcop Chesarie nr. 21, Bl. B, Ap. 4, sector 4, București, cod fiscal 23930290, cont nr. RO88OTPV0000000000635606 deschis la OTP Bank România, reprezentată prin Președinte ______________.

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Sprijinirea Asociației Clubul Sportiv Sport Promotion în vederea organizării, în parteneriat, a evenimentului sportiv turneul de baschet 3x3 Streetball, în perioada 2223 iunie 2019, la Galați.

Art. 3 DURATA CONTRACTULUI

Contractul intra în vigoare la data semnării sale de către ambele părți și își încetează valabilitatea la momentul îndeplinirii obligațiilor contractuale de către părți.

Art. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile Asociației Clubul Sportiv Sport Promotion

Asociația Clubul Sportiv Sport Promotion București în vederea susținerii proiectului, se obligă:

 • a. Sa folosească suma acordata de la bugetul local în baza HCL nr...............

/................2019 exclusiv pentru cheltuieli cu organizarea și desfășurarea

evenimentului sportiv turneul de baschet 3x3 Streetball, conform prevederilor HG nr.1447/2007, cu modificările și completările ulterioare;

 • b. Sa prezinte în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii evenimentului, documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate în vederea decontarii acestora (copii de pe facturi, ordine de plata, chitanțe, contracte, etc.), în limita sumei alocate de la bugetul local, conform anexei la prezentul contract. Documentele vor fi prezentate în copie cu mențiunea «conform cu originalul»;

 • c. Să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și dopajului pe parcursul evenimentului, potrivit prezentului contract și să asigure un climat civilizat;

 • d. Să transmită un raport de activitate cu privire la desfășurarea evenimentului sportiv menționat, după finalizarea acestuia;

 • e. Să anunțe pe parcursul evenimentului, sprijinul acordat de municipiul Galați în vederea desfășurării acestuia;

 • f. Să promoveze sigla și logo-ul municipiului Galați pe materialele publicitare aferente evenimentului;

 • g. Să permită utilizarea, în scop necomercial, de către instituția parteneră, a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mișcare, a sportivilor care participă la eveniment;

 • h. Să promoveze competiția în mass-media locală, regională și națională;

 • i. Să acorde acreditările reprezentanților mass-media;

 • j. Să obțină toate autorizațiile necesare desfășurării în bune condiții a evenimentului;

 • k. Să suporte, în calitate de organizator, toate riscurile și să achite reparațiile necesare în cazul provocării unor pagube materiale cauzate bunurilor proprietatea Municipiului Galați, precum și terțelor persoane împreună cu bunurile acestora care au suferit prejudicii create direct sau indirect din activitățile cuprinse în competițiile din cadrul evenimentului;

 • l. Să respecte legislația în domeniul sportului astfel încât să nu atragă răspunderea materială, civilă, penală, contravențională a organizatorilor și a partenerilor, după caz.

 • m. Să organizeze evenimentul în condițiile impuse de legislația în vigoare; Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Galați

Municipiul Galați are, în raport cu obiectul prezentului contract, obligația de a asigura suma de 54.000 lei din bugetul local, pentru organizarea și desfășurarea evenimentului sportiv turneul de baschet 3x3 Streetball, în perioada 22-23 iunie 2019, la Galați;

Art. 5. COMUNICĂRI

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

Comunicările dintre părți se pot face prin telefon, telegramă sau fax, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 6. LITIGII

Părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi în legătură cu îndeplinirea contractului. În cazul nesoluționării divergențelor, părțile se vor adresa instanțelor române competente.

Ari. 7. CLAUZA DE FORȚĂ MAJORĂ

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea, în mod necorespunzător (totală sau parțială), a oricărei obligații care îi revine pe baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră așa cum este definită de lege.

Prezentul acord a fost încheiat astăzi, ........................, în 2 exemplare originale,

câte unul pentru fiecare parte contractantă.

MUNICIPIUL GALAȚI               Asociația Clubul Sportiv Sport Promotion

Primar                                        Președinte

Direcția Financiar Contabilitate

Director Executiv

Control Financiar Preventiv

Direcția Relații Publice și

Managementul Documentelor

Director Executiv

Serviciul Învățământ, Cultură, Turism,

Sport, Culte, Sănătate și Evenimente

Șef Serviciu

Avizat Serviciul Juridic și Legalitate

Președinte de ședință,