Hotărârea nr. 234/2019

Aprobarea majorarii cotizatiei pentru Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania - Filiala Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 234 din 30.05.2019

privind aprobarea majorării cotizației pentru Societatea Națională de Cruce Roșie din

România - Filiala Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați - Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 251/14.05.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 30332/14.05.2019, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați - Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate comun nr. 30334/14.05.2019, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Sănătate și Evenimente;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere solicitarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România -Filiala Galați nr. 27/11.02.2019, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 13317/11.02.2018;

Având în vedere dispozițiile H.C.L nr. 115/28.03.2017 privind aderarea municipiului Galați la Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 20 alin. (1) lit. „i” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 8, art. 15 din Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din Romania nr. 139/1995, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă majorarea cotizației Municipiului Galați la Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Galați, cu suma de 25.000 lei.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,