Hotărârea nr. 233/2019

Aprobarea tarifelor de intrare la spectacole si a tarifelor pentru diverse servicii prestate de Teatrul National de Opera si Opereta "Nae Leonard" Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 233 din 30.05.2019

privind aprobarea tarifelor de intrare la spectacole și a tarifelor pentru diverse servicii prestate de Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 249/14.05.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 30306/14.05.2019 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 30308/14.05.2019 al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere adresa Teatrului Național de Operă și Operetă Nae Leonard Galați nr. 1430/19.03.2019, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 26217/19.03.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 20, art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 84, alin. (4) și art. 205, alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2) lit. „d” și alin. (6), lit. „a” pct. 4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se aprobă tarifele de intrare la spectacole și tarifele pentru diverse servicii prestate de „Teatrul Național de Operă și Operetă Nae Leonard Galați”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 14/03.02.2009 privind aprobarea tarifelor de intrare la spectacole și a tarifelor pentru diverse servicii prestate de Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galați, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Directorul General al Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard Galați”, se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Anexa la HCL 233/30.05.2019

Tarife de intrare la spectacole și tarife pentru diverse servicii prestate de Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați

Nr. crt.

Denumire

Cuantum

Observații

1

Tarife de intrare la spectacole:

x

a) spectacole pentru copii

x

~din învățământul preșcolar

10,8 lei (reducere aplicată)

~din învățământul primar, gimnazial, liceal

10,8 lei (reducere aplicată)

b) spectacole pentru adulți*:

x

~opere, operete, spectacole de revistă, spectacole de balet, concerte extraordinare

43,2 lei

Rând VIP: 10

11

21,6 lei

Rând 1-9; 12

15

10,8 lei/ persoană

Grup organizat (minim 30 pers.) Rând 16-18

~spectacole extraordinare

54 lei/ 75,6 lei/ 108 lei

spectacole care necesită colaboratori externi

~spectacole de divertisment

x

ocazionale în sala de spectacole

54 lei/ 75,6 lei/ 108 lei

ocazionale în Grădina Leonard

21,6 lei/ 32,4 lei/ 54 lei

Tarif program sală

contravaloarea caietului

2

Tarif minim închiriere decoruri și costume

1000 lei/ zi/ spectacol

3

Tarif minim, de închiriere în condițiile legii, a unor spații disponibile temporar

x

Închiriere sală de spectacole

1200 lei/ oră

Închiriere Grădina de vară „Leonard”

1000 lei/ oră

Închiriere foaier

700 lei/ oră

Închiriere sală balet

200 lei/ oră

4

Tarife diverse

x

a) închiriere costume

50 lei/ zi

b) închiriere aparatură sunet, lumini etc.

min. 1000 lei/ zi/ eveniment

Notă

*Elevii și studenții beneficiază de reducere 75% din prețul biletului, în limita locurilor disponibile, la spectacolele din repertoriul curent al teatrului, conform legislației în domeniu.

*Copilul cu handicap, precum și persoana care îl însoțește, beneficiază de gratuitate la biletele de intrare la spectacolele corespunzătoare vârstei sale, din repertoriul curent al teatrului, conform legislației în domeniu.

*Adulții cu handicap mediu și ușor beneficiază de reducere 75% din prețul biletului în limita locurilor disponibile, la spectacolele din repertoriul curent al teatrului, conform legislației în domeniu.

*Persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum și persoanele care le însoțesc, beneficiază de gratuitate la spectacolele din repertoriul curent al teatrului, conform legislației în domeniu.

*Posesorii legitimațiilor eliberate în baza HG nr. 385/ 2004 și HG nr. 723/ 2005 privind accesul gratuit la actul de cultură la nivel național al pensionarilor care au activat minim 10 ani în domeniul cultural artistic, beneficiază de gratuitate în limita a 6 (șase) locuri, la spectacolele din repertoriul curent al teatrului.

*Accesul gratuit, respectiv acordarea de reduceri, se face sub condiția prezentării de către solicitanți de documente legale valabile care să ateste calitatea pentru care a fost acordată această facilitate.

*Tariful biletului include timbrul muzical (5%), timbrul Crucii Roșii (1%) și timbrul monumentelor istorice (2%), stabilite conform legislației în domeniu.

Președinte de ședință,