Hotărârea nr. 232/2019

Modificarea HCL nr. 687/19.12.2018 privind incheierea Conventiei de parteneriat intre Cantina de Ajutor Social Galati si Fundatia Familia in vederea sustinerii proiectului "Centrul de zi pentru copii aflati in dificultate"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 232 din 30.05.2019

pentru modificarea HCL nr. 687/19.12.2018 privind încheierea Convenției de parteneriat între Cantina de Ajutor Social Galați și Fundația Familia în vederea susținerii proiectului „Centrul de zi pentru copii aflați în dificultate”

Inițiatori: Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache

Viceprimarul municipiului Galați, Apostol-Picu Roman

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 248/13.05.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 30242/14.05.2019, a inițiatorilor -Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache și Viceprimarul municipiului Galați, Apostol-Picu Roman;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 30244/14.05.2019, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa Fundației Familia nr. 547/07.05.2019, înregistrată la Registratura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați sub nr. 9295/07.05.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 13 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin.(1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Având în vedere dispozițiile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Pct. II din Anexa la HCL nr. 687/19.12.2018 privind încheierea Convenției de parteneriat între Cantina de Ajutor Social Galați și Fundația Familia în vederea susținerii proiectului „Centrul de zi pentru copii aflați în dificultate”, se modifică și va avea următorul cuprins:

II. Criterii de selecționare a beneficiarilor centrului:

  • - venit/membru de familie sub 700 lei;

  • - starea de sănătate a membrilor familiei;

  • - condițiile de educare și îngrijire a copiilor în familie;

  • - numărul de copii din familie;

  • - numărul de copii elevi din familie;

  • - situația de risc de abandon școlar;

  • - situația școlară (vor avea prioritate cei cu rezultate slabe la învățătură datorate unei alimentații necorespunzătoare vârstei lor);

  • - condiții de locuit - vor avea prioritate cei care nu au condiții optime în familie pentru efectuarea temelor școlare;

  • - nivelul de educație al părinților;

  • - ocupația părinților.”

Art. II - Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,