Hotărârea nr. 226/2019

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 1, str. Zimbrului nr. 3

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 226 din 30.05.2019

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în

intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Zimbrului, nr. 3

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 235/06.05.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 38370/06.05.2019, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 28372/06.05.2019, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 29, alin. (2) și alin. (3) din Anexa 1 la H.C.L nr. 328/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism și a Procedurii privind avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism pentru Municipiul Galați, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin H.C.L. nr. 317/27.08.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 43 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. 5, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H o TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului, înregistrat sub nr. 21684/05.04.2019, al documentației Plan Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Zimbrului, nr. 3, individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Zimbrului, nr. 3, în vederea realizării unei construcții cu funcțiunea de locuință, precum și a împrejmuirii terenului proprietate, beneficiari, Vlase Elena-Claribela și Vlase Iordan Dănuț, individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și a echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioarei, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Planului urbanistic general, ale Regulamentului local de urbanism și ale Strategiei de dezvoltare spațială a municipiului Galați, aprobate prin HCL nr. 62/26.02.2015, rectificată prin HCL nr. 354/27.07.2017.

Art. 4 - Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu este de doi ani. Valabilitatea prevederilor din documentația de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, pâna la finalizarea acestora.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați,

Beneficiari:  VLASE ELENA-CLARIBELA și VLASE IORDAN

Proiect nr.:  143 / 2018

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STRADA ZIMBRULUI, NR. 3, MUN. GALAȚI

FOAIE DE PREZENTARE

Denumirea lucrarii:

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI

ÎMPREJMUIRE TEREN

Amplasament:

STRADA ZIMBRULUI, NR. 3,

MUN. GALAȚI

Beneficiari:

VLASE ELENA-CLARIBELA și

VLASE IORDAN

Proiect nr.:

143 /2018

BORDEROU GENERAL

PROTOCOL

- Certificat de Urbanism nr. 1982, din 23.11.2018;

 • - Avize și acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism;

 • - Contract de Vânzare-Cumpărare, nr. 2507 / 28.11.2008;

 • - Documentație cadastrală;

 • - Documentație topografică, vizată la OCPI;

 • - Studiul geotehnic, întocmit de ING. SORIN BALANICA.

PIESE SCRISE

MEMORIU JUSTIFICATIV P.U.D.

PIESE DESENATE

01 - Plan încadrare în oraș

1:

20.000

02 - Plan încadrare în zonă

1:

2.000

03 - Situație existentă

1:

200

04 - Reglementări urbanistice

1 :

200

05 - Reglementări edilitare

1 :

200

06 - Obiective de utilitate publică

1

: 200

07 - Documentar fotografic

1

: %

08 - Posibilități de mobilare urbanistică

1

: %

Întocmit,

arh. Cătălina Chiculiță

MEMORIU JUSTIFICATIV - P.U.D.

I. PREZENTARE GENERALĂ

Terenul aflat este în proprietatea beneficiarilor în suprafață de 229,23mp, cu nr. cadastral 125162, conform Contract de Vânzare nr. 2507 / 28.11.2008, având categoria de folosință curți-construcții.

Proprietarii intenționează să construiască pe acest teren o locuință cu regim de înălțime parter și un etaj, dar și împrejmuirea terenului, adresându-se în acest sens Primăriei Mun. Galați.

Prezenta documentație vine să răspundă acestei cerințe a Primăriei Municipiului Galați și este întocmită în conformitate cu Metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobată cu Ordinul M.L.P.A.T. indicativ GM 009 - 2000, corelate cu condiționările din Certificatul de Urbanism nr. 1982, din 23.11.2018.

II. DATE DE RECUNOAȘTERE A INVESTIȚIEI

Denumirea lucrării:

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN,

STRADA ZIMBRULUI, NR. 3, MUN. GALAȚI

Nr. proiect:

143 / 2018

Faza:

P.U.D.

Titularii lucrării:

VLASE ELENA-CLARIBELA și VLASE IORDAN

III. OBIECTIVUL LUCRĂRII

Se urmărește rezolvarea amplasării funcționale, tehnice și estetice în zona mai sus menționată.

IV. ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

În conformitate cu prevederile P.U.G. Municipiul Galați suprafața descrisă se încadrează în UTR 1, ZONĂ MIXTĂ - LOCUINȚE, COMERȚ, SERVICII - ARCAȘILOR, CONFORM P.U.Z. TRAIAN NORD, APROBAT PRIN H.C.L. NR. 65/26.02.2015, PARCELA ESTE ÎNCADRATĂ ÎN CBa - SUBZONĂ DE TIP CENTRAL CU FUNCȚIUNI COMPLEXE SITUATĂ ÎN AFARA PERIMETRULUI ZONEI CENTRALE, ÎN CARE ESTE PERMISĂ PREZENȚA LOCUIRII ȘI ÎN CARE CONSTRUIREA ESTE POSIBILĂ PE BAZA UNEI DOCUMENTAȚII DE URBANISM DE TIP P.U.D.

V. SITUAȚIA EXISTENTĂ

Aspecte generale: Terenul se află în intravilanul municipiului Galați, în zona lucrării există acces direct din strada Zimbrului.

În prezent terenul este liber de construcții.

Delimitări față de vecinătăți:

 • - la sud-est, strada Zimbrului;

 • - la nord-vest, proprietate particulară, Felea Sterian;

 • - la nord-est, proprietate particulară, Secară Zoica;

 • - la sud-vest, proprietate mun. Galați.

Funcțiunea dominantă în această zonă este de locuire.

Analiza morfologică a țesutului urban existent

Caracterul zonei, aspectul arhitectural

În zonă sunt construite imobile construite în perioada 2000-2016 cu arhitectură clasică și modernă.

TIPOLOGIA URBANĂ - care descifrează ansambluri de tip urban.

Din punct de vedere morfologic relația construcțiilor de locuințe individuale cu strada Zimbrului este realizată prin alei formate prin PUZ Traian Nord, dar și notarial. Evoluția zonei în timp, este astfel:

 • (a)  tipul parcelarului

 • -      rezultat din evoluția localității în timp,

 • (b)   configurația în raport cu spațiul stradal

 • -     diferențiată sau nu în raport cu distanța față de stradă a clădirilor de pe o parcelă (construcții principale - construcții secundare - anexe), majoritatea imobilelor noi sunt

construcții aliniate la o distanță mică față de aliniament (datorită dimensiunei terenului), sau la aliniament ;

- atitudine de tip urban ( parcele înguste și foarte adânci rezultate din diviziunea unor proprietăți, sau cu deschidere mai mare la stradă decât adâncimea parcelei) ;

 • (c)  volumetria regim de construire discontinuu, înălțime mică (P - P+1-2 niveluri), mod de terminare al volumelor (terasă și acoperiș);

 • (d)  vechime: exprimând atât capacitatea locuințelor de a satisface necesitățile actuale de locuire, cât și starea de viabilitate (uzura fizică a clădirilor de peste 15 ani, foarte puține sunt vechi);

 • (e)  calitatea construcției în zona studiată: definită prin arhitectura clasică și modernă, realizate din materiale durabile, respectiv cărămidă, iar nivelul de dotare tehnico - edilitară a clădirilor este realizat la toate tipurile de rețele în zonă, mai puțin cea studiată (nu avem rețele pe drumul în indiviziune) .

Tipul de proprietate asupra terenului.

Terenul aflat exclusiv în proprietatea beneficiarelor are suprafață de 229,23mp, conform Contract de Vânzare-Cumpărare, nr. 2507 / 28.11.2008.

Echiparea edilitară existentă

În zona studiată avem rețele de electricitate, canalizare și apă.

1. PREZENTARE GENERALĂ:

În cadrul unei incinte situată în zona de nord a Municipiului Galați, în cartierul de locuințe Traian Nord, strada Zimbrului, nr. 3, se proiectează o construcție cu structură de rezistență constituită din cadre de beton armat cu închideri din zidărie și regim de înălțime P + 1E, având destinația de locuință.

Beneficiarii acestui proiect: Vlase Elena-Claribela și Vlase Iordan.

Prezentul studiu geotehnic a fost întocmit în conformitate cu reglementările tehnice specifice în vigoare, corespunzător prevederilor din NP 074/2014 “Normativ privind principiile, exigențele și metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare” și stabilește condițiile de fundare pentru obiectivul proiectat.

La data executării prezentului studiu geotehnic (octombrie 2016), terenul natural din cadrul incintei cercetate era relativ plan, cu mici denivelări locale.

De toate aceste lucruri se va ține sema la proiectarea și execuția noii construcții.

1.2. Din punct de vedere morfologic zona studiată este situată în partea de sud

a unității de relief majore - Podișul Moldovei și anume Câmpia Covurluiului. Aceasta subunitate de relief este formată dintr-o serie de câmpuri ce coboară în trepte către zona de luncă. Identificam o succesiune de coline și văi domoale orientate de regulă nord - sud, cu o pondere scăzută a versanților și o creștere a suprafețelor inter-fluviale. Municipiul Galați este situat în partea de sud a Câmpiei Covurluiului dezvoltându-se, într-

un procent însemnat pe zona de terasă, dar și pe zona inter-fluvială, într-o proporție mai scăzută.

Amplasamentul ce face obiectul prezentului studiu este situat pe zona de terasă, în partea de nord a municipiului Galați. Terasele Șiretului și zona pantei de racord dintre acestea sunt constituite în suprafață pe cca. 30 - 70 m din depozite cuaternare de natură eoliană (loessuri și pământuri cu structură loessoidă), care reazemă în adâncime pe depozite aluvionare prăfoase argiloase și nisipoase.

1.3. Din punct de vedere geologic zona studiată aparține zonei de limita dintre partea sudică a unității structurale majore Platforma Moldovenească și Orogenul Nord -Dobrogean. Platforma Moldovenească este unitatea geologică situată la estul Carpaților Orientali delimitată de aceștia de falia Pericarpatică. Platforma Moldovenească prezintă trăsături de relief imprimate de litologia depozitelor constituente. Soclul platformei este alcătuit din paragnaise plagioclazice și ortognaise roșii sau cenușii cu microclin, fiind străbătut de filoane cu pegmatite de vârsta precambriană.

Cuvertura sedimentară ce acoperă roca de bază are o grosime de cca. 300 m fiind constituită din gresii, marnocalcare, nisipuri și pietrișuri de vârstă Paleozoic - Mezozoică. La zi apar numai cele recente, formațiuni Neogene respectiv cele Pliocene și Cuaternare.

Urmează jurasicul superior - titonic, reprezentat prin depozite în facies lagunar -calcare cu intercalații de anhidrite. De la sfârșitul jurasicului până în cretacicul mediu, zona a fost exondată, fiind supusă eroziunii subaeriene, ceea ce a dus la înlocuirea câmpiei de acumulare jurasică fluvio-marină, cu una sculpturală.

A urmat o importantă transgresiune, prin coborârea zonei, astfel încât în neogen (badenian - sarmațian) s-au acumulat depozite cu grosimi mari - cca. 1.000 m, reprezentate prin marno-argile cu gipsuri, marne, gresii și calcare cu Mactra vitaliana. In meoțian se extinde faciesul deltaic-fluvio-lacustru.

Pe măsura retragerii spre sud a liniei de țărm, faciesul fluvio-lacustru generat de aportul sporit al râurilor (care veneau dinspre nord-vest și nord), s-a extins, fiind continuat în partea

superioară de depozite pleistocene (cuaternar); Pleistocenul mediu apare în depozite fluvio-lacustre sau chiar marine - argile, argile nisipoase, nisipuri apar la zi în malul Siretului la Bărboși, și în cel al Dunării, la Galați.

Pliocenul (ponțian - dacian), apare ca marne argiloase-nisipoase subdepozitele loessoide ale terasei superioare (câmpul înalt).

Cuaternarul recent - Holocen superior - este dezvoltat în zonale de luncă, fiind constituit din depuneri aluvionare prafoase nisipoase argiloase și nisipuri local în amestec cu pietriș. Grosimile acestor depuneri sunt relative mici, fiind cuprinse între 2 - 15 m.

Loessurile sunt depozite sedimentare, neconsolidate, macroporice, de origine eolieană, cu aspect poros, în general de culoare galbenă, constând mai ales din praf silicios și argilos. Depozitele loessoide ating grosimi 30-70 m. Acestea sunt pământuri sensibile la umezire care sub o încărcare dată sau sub greutata proprie manifestă tasări suplimentare atunci când sunt umezite.

1.4. Caracteristici hidrologice. Apele subterane se împart în ape freatice, adică primul orizont de ape subterane cu nivel hidrostatic liber și variabil, care au ca suport stratul impermeabil din apropierea suprafeței terestre și ape de adâncime, cantonate în depozite friabile dar intercalate între state impermeabile, fapt ce face ca acestea să se mai numească și captive. Principalele elemente care definesc regimul apelor subterane sunt: energie de relief foarte slabă, regim climatologic deficitar și valori mici ale scurgerii specifice.

Pânza freatică, până în anul 1954 era cantonată la adâncimi de 10 - 20 m. Ca urmare a procesului de urbanizare s-au înregistrat ridicări ale nivelului hidrostatic al apei subterane cu o rată de 0,30 - 0,50m/anual, astfel încât a rezultat o creștere totală a nivelului apei subterane de 5,0 - 10,0 m.

În prezent în zona cercetată nivelul freatic al apelor subterane se regăsește la adâncimi mai mari de 5,00 m.

Cercetări efectuate de institute de profil (ISPIF, ICH, ISLCG), în zona municipiului Galați cu începere din 1970 au concluzionat că creșterile spectaculoase ale nivelului apelor subterane din terasele medie și inferioară ale Siretului au următoarele cauze:

 • creșterea volumului de apă vehiculată prin rețelele hidroedilitare;

 • dezvoltarea suprafețelor construite;

 • reducerea suprafețelor de scurgere naturală a apelor subterane prin obturarea totală, sau parțială a emisarilor naturali. Concomitent cu ridicarea nivelului apelor subterane, în

depozitele loessoide sensibile la umezire au loc tasări importante cu efecte negative asupra comportării construcțiilor, cu precădere asupra celor din fondul vechi construit.

Pentru monitorizarea nivelului apei subterane din municipiul Galați, în anul 1974 s -a aprobat executarea a 150 de foraje de hidro observație. În prezent funcționează și sunt citite de serviciile Primăriei din municipiul Galați 167 de puțuri.

Din practica de până acum se poate considera că rețeaua de hidro observație menționată este o sursă corectă și necesară de urmărire a variației nivelului apei subterane aferent intravilanului municipiului Galați.

 • 1.5. Din punct de vedere seismic zona studiată este situată în aria de hazard seismic pentru proiectare cu valoarea accelerației orizontale ag = 0,30 g (accelerația terenului pentru proiectare), determinată pentru intervalul mediu de recurență/referință (IMR) corespunzător stării limită ultime. Valoarea perioadei de control (colț) al spectrului de răspuns este Tc = 1,0 sec. (cf. Cod de proiectare seismica P100-1/ 2013). Amplasamentul cercetat, se încadrează în zona cu gradul 8 de intensitate macroseismică, situându-se în apropierea liniei de fractură tectonică majoră Focșani - Nămoloasa - Galați. Datorită acestui fapt în zona municipiului Galați se resimt puternic cutremurele de pământ cu

epicentru în zona Vrancea.

 • 1.6. Din punct de vedere meteoclimatic, zona Municipiului Galați aparține sectorului de climă temperat continentală cu nuanțe excesive (ierni geroase și veri călduroase și secetoase). Aceasta se datorează influenței directe a maselor de aer continental, de origine asiatică (uscate și reci - iarna, calde sau foarte calde și uscate - vara). Vântul predominant este Crivățul (cel din sectorul nordic) care reprezintă 29% din frecvența anuală a vânturilor. Al doilea vânt predominant este cel din sectorul sudic, cu o frecvență de 16% ce bate mai mult vara, fiind destul de uscat.

Temperatura media anuala = 10,7°C. Temperatura medie maxima (luna iulie) = 28,5°C. Temperatura medie minima (luna ianuarie) = - 4,8°C. Precipitațiile sunt reduse, oscilând între 400 și 500 mm anual (media precipitațiilor 485,7 mm/an) . Presiunea medie la nivelul stației locale: 1008,4 mb. Viteza medie a vântului = 4,1 m/s. Durata de strălucire a soarelui 186,2 ore/an.

Adâncimea de îngheț a zonei, conform STAS-ului 6054/ '77 este de 1,00 m.

Incărcările date de zăpadă, conform CR 1-1-3 / 2012, încadrează arealul cercetat în zona de calcul a valorii caracteristice date de încărcările de zăpadă pe sol sk = 2,5 kN/m2.

Incărcările date de vânt conform CR 1-1-4 / 2012 fac referire la, valorile de referință ale presiunii dinamice a vântului, având interval mediu de recurență de 50 ani, pentru zona studiată este de qb = 0,60 kPa.

2. CERCETAREA TERENULUI

În vederea stabilirii naturii terenului de fundare și a principalelor caracteristici fizice ale acestuia, pe amplasamentul cercetat, a fost executat manual cu sondeza de ^2" un foraj geotehnic până la adâncimea de cca. 5,00 m.

La întocmirea prezentului studiu geotehnic, au fost folosite și rezultate ale studiilor geotehnice executate anterior în zonă, pentru o serie de alte obiective.

Succesiunea litologică a terenului de fundare de pe amplasament este următoarea:

 • - în suprafață întâlnim până la adâncimi variabile cuprinse în jurul valorii de 0,60 m un strat de pământ negru și brun.

 • - urmează până la adâncimea executării forajului (5,00 m) un orizont de loess galben, macroporic, sensibil la umezire, vârtos -tare.

Valorile determinate ale indicilor geotehnici:

Tabelul nr. 1 - Rezultatele analizei granulometrice

Granulozitate (mm)

%

Pietriș (63 - 2)

Nisip (2 - 0,063)

13

Praf (0,063 - 0,002)

68-69

Argilă (<0,002)

18-19

Tabelul nr. 2 - Caracteristici fizice

Caracteristica geotehnică

Orizont coeziv (loess)

Umiditatea naturală, w (%)

11,6 - 13,8

Limita de frământare, wL (%)

11,0 - 11,2

Limita de curgere, wP (%)

31,2 - 31,6

Indicele de plasticitate, Ip (%)

20,0 - 20,6

Indicele de consistență, Ic

0,93 - 0,98

 • 2.1. Nivelul hidrostatic al pânzei de apă subterană nu a fost interceptat în forajul executat, acesta aflându-se la adâncimi mai mari de 5,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de pe amplasament și funcție de acesta.

În detaliu, amplasarea forajului geotehnic executat, stratificația și principalele caracteristici fizice ale terenului de fundare, se pot urmări în planul de situație și fișa de stratificație, anexate prezentului studiu geotehnic.

3. CONDIȚII DE FUNDARE ȘI RECOMANDĂRI;

În conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, condițiile geologo-tehnice

descrise mai sus și caracteristicile construcției proiectate, rezultă următoarele condiții de fundare pentru aceasta:

Fundarea directă la adâncimea impusă constructiv și cu respectarea adâncimii limită de îngheț (1,00m pentru zona studiată), pe orizontul eolian loessoid galben, macroporic, sensibil la umezire, care se întâlnește imediat sub stratul de umplutură pământ negru și brun din suprafața terenului de fundare, strat ce se va îndepărta în totalitatea lui.

Zonele în care grosimile stratului de pământ negru vor fi mai mari decât cota de fundare, sau dacă la adâncimea de fundare impusă constructiv vor fi depistate zone cu umpluturi eterogene cu resturi de cărămizi, moloz, etc. sau zone cu umidității excesive, mai mari decât a celor din jur, acestea vor fi considerate accidente subterane, se vor elimina în totalitate și golul rezultat va fi completat până la cota de fundare cu pământ galben, curat cu umiditatea optimă de compactare (w = 12,0 - 16,0 %), compactat corespunzător cu mijloace de terasare semi-mecanice, în strate subțiri cu grosimea de cca. 15 - 20 cm.

Condiția de calitate a compactării eventualelor umpluturi este realizarea unei greutăți volumice medii în stare uscată de cca. 17,0 KN/m3.

Fundarea se va face ținându-se cont de:

 • •  adâncimea de fundare: minim - 1,50 m pentru fundațiile exterioare și - 1,00 m pentru cele interioare.(conform NP 125/2010);

 • •  pentru cota de fundare indicată, ținându-se cont de soluția de fundare propusă a fi aplicată se consideră: modulul de deformație laterală v = 0,35.

 • •  valorile indicelui tasării specifice suplimentare la umezire (im-300), mai mari de 2 cm/m încadrează acest orizont superior al terenului de fundare aferent amplasamentului cercetat, în grupa "B" de pământuri sensibile prin umezire.

 • 3.1. Presiunea convențională, ce se va lua în calcul pe terenul eolian loessoid vârtos, descris anterior, va fi de 100 kPa.

Structura de rezistență a construcției proiectate va fi astfel aleasă și calculată, încât să micșoreze sensibilitatea construcției la deformațiile terenului de fundare și să fie

capabilă să preia eventualele tasări neuniforme și diferențiate în timp, ale construcției și implicit ale ternului de fundare.

La proiectare, execuție și exploatare, se vor prevedea măsuri pentru evitarea umezirii terenului de fundare din jurul construcției sau de sub aceasta, cu ape infiltrate provenite din precipitații sau pierderi din rețele și conductele hidro-edilitare, purtătoare de apă și canalizare.

Între diversele părți ale construcției proiectate, cu adâncimi de fundare, înălțimi, sarcini sau sisteme constructive diferite, se vor prevedea rosturi de tasare corespunzătoare.

Dacă în urma executării săpăturilor pentru fundații, lucrările vor fi surprinse de precipitații sau eventuale pierderi de apă ce ajung pe fundul săpăturilor, înaintea începerii turnării betonului pentru fundații, fundul săpăturilor trebuie lăsat să se usuce, iar dacă umezirea este puternică, se va îndepărta stratul afectat și va fi înlocuit cu pământ galben curat, compactat corespunzător.

Obligatoriu se va compacta fundul săpăturilor la un grad de compactare Proctor D = 98 %, cu mijloace de terasare semi-mecanice sau mecanice, înainte de turnarea betonului de egalizare.

La proiectare, execuție și exploatare, se vor prevedea măsuri pentru evitarea posibilităților de apariție a tasărilor suplimentare prin umezire a terenului de fundare, astfel: - sistematizarea pe verticală și în plan a terenului adiacent construcției proiectate, care se va executa la cote superioare celor ale terenului adiacent. Sistematizarea va trebui să asigure o îndepărtare rapidă a apelor de precipitații căzute sau scurse spre amplasament, a împiedicării stagnării acestora și pătrunderii lor la fundațiile construcțiilor, în afara amplasamentului, spre un emisar în funcțiune. Acest lucru se va realiza prin trotuare de protecție, pante, rigole și șanțuri de gardă dalate, verificate periodic și menținute în funcțiune.

- introducerea obligatorie în canale de protecție a tuturor rețelelor sau conductelor hidro-edilitare, purtătoare de apă rece, apă caldă și canalizare.

Din punct de vedere al modului de comportare la săpare, pământurile întâlnite în cadrul obiectivelor studiate se clasifică astfel, conform Ts - 1994:

Nr. crt.

Denumirea pământurilor și a altor roci dezagregate

Categorii de teren după modul de comportare la săpare

Manual

Mecanizat

cu lopata, cazma, târnăcop, rangă

Excavator cu lingură sau echipament de draglină

Buldozer, autogreder, greder cu tractor

Motoscreper, screper cu tractor

1

2

3

4

5

6

1

loess

mijlociu

I

I

I

2

Pământ negru

mijlociu

I

I

I


S.C. KM PROIECT S.R.L.


Săpăturile cu pereți verticali nesprijiniți se pot executa cu adâncimi de până la:

 • - 0,75 m în cazul terenurilor necoezive și slab coezive;

 • - 1,25 m în cazul terenurilor cu coeziune medie (argile prăfoase);

Săpăturile cu pereți în taluz se pot executa în orice fel de teren cu respectarea următoarelor condiții:

 • - panta taluzului definită prin tangenta unghiului de înclinare față de orizontală (tg Ș = h/b), să nu depășească valorile admise pentru diverse categorii de pământuri:

 • - umpluturi:       - adâncimea săpăturii până la 3,00 m;

- tg Ș = 1/1,25

 • - argilă prăfoasă: - tg Ș = 1/0,75

Toate umpluturile din jurul fundațiilor sau cele aferente sistematizării pe verticală a terenului din jurul construcției proiectate, se vor face cu pământ galben curat, cu umiditatea optimă de compactare, compactat corespunzător în strate subțiri de cca. 15 cm grosime, manual sau semi mecanic, într-un timp cât mai scurt, odată cu ajungerea fundațiilor la cota ± 0,00.

 • 3.2. Urmare observațiilor de teren și a analizării datelor geotehnice obținute prin execuția forajelor de studiu, conform NP 074 - 2014 “Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții”, pentru amplasamentul studiat rezultă următoarele:

  Factorii riscului geotehnic conform Tabel A3

  Descrierea situației din amplasamentul studiat

  Punctaj rezultat

  Condiții de teren, pct. A.1.2.1.

  Terenuri dificile

  6

  Apa subterană, pct. A.1.2.2.

  Fără epuismente

  1

  Importanța construcției, pct. A.1.2.3.

  Normală

  3

  Vecinătăți, pct. A.1.2.4.

  Fără risc

  1

  Seismicitate

  ag = 0,30 g

  2

  PUNCTAJ TOTAL REZULTAT

  13

Pentru construcția proiectată, rezultă o încadrare în categoria geotehnică 2 căreia îi corespunde un risc geotehnic „moderat”.

VII. REȚELE TEHNICO EDILITARE__________________________

Au fost solicitate prin Certificatul de Urbanism următoarele avize și acorduri:

 • •  alimentare apă canal;

 • •  alimentare cu energie electrică;

 • •  gaze naturale;

 • •  salubritate;

 • •  Transgaz;

 • •  Acord notarial vecin;

 • •  dispoziție atribuire număr poștal;

 • •  PUD aprobat prin HCL;

 • Punct de vedere / actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

7.1.1. ALIMENTAREA CU APĂ - AVIZ FAVORABIL:

Conform adresă numarul 45097 / 22.12.2018, S.C. APA CANAL S.A. GALAȚI este de acord cu documentația tehnică depusă, cu următoarele condiții și precizări:

Baza legală.

 • 1. Prevederile SR 8591/1997 privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane executate în săpătură (distanțe minime față de elementele de construcție, în plan vertical și în plan orizontal).

 • 2. Prevederile Normativului privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile colapsibile indicative NP 125/2008.

 • 3. Pentru celelalte utilități ( gaze, telefonie, alimentarea cu energie electric, energie termică) se vor depune documentații pentru obținerea avizelor de amplasament.

 • 4. În zona amplasamentului propus, există conducta de apă potabilă OL Dn 100mm și colectorul de canalizare PFASIN Dn 600mm, respective conducta de refulare canalizare OL Dn 300mm, conducte pozate îngropat, trasate conform planului de situație, anexat. Amplasamentul propus nu are branșament de apă potabilă.

7.1.2. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ - AVIZ FAVORABIL:

Conform adresa numarul 30501822113 / 17.12.2018, în urma analizării documentației tehnice, S.C. FILIALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD S.A. SUCURSALA DE DISTRIBUȚIE GALAȚI, eliberează aviz de amplansament favorabil, cu următoarele precizări:

- pe planul de situație s-au trasat cu aproximație liniile electrice aeriene (LEA) _kV și liniile electrice subterane (LES) 6 kV pozate la o adâncime de cca 0,6-1m.

Amplasamentul construcției față de elementele de teren și față de instalațiiile electrice aeriene și subterane nu vor fi modificate și rămân neschimbate, conform planului anexat,

respectându-se condițiile de coexistență impuse de prescripțiile energetice / normele tehnice energetic în vigoare, SC ELECTRICA SA - PE 101 A / 85 (republicat în 1993), PE 101 / 5 (republicat în 1993), NTE 003 /04/00, NTE 007/08/00, PE 106/2003, 1.LI-Ip 5-89, SR 8591/1997:

 • - distanța minimă admisă între conductorul extreme al LEA, la deviație maximă și cea mai apopiată parte a clădirii, fără să constituie traversare, este de 3m pentru LEA 1kV<Un<=20kV și de 4m pentru LEA 20kV<Un<=110kV;

 • - se interzice trecerea (traversarea) LEA cu tensiuni mai mici de 110kV peste clădiri, cu excepția LEA o,4kV cu conductoare torsonate care pot traversa clădiri civile, respectându-se distanțele minime de 1m față de acoperiș și de 1,2m față de coșul de fum;

 • - apropierea față de clădiri se realizează în funcție de categoria de pericol la incendiu a clădirii:

 • a)      față de clădirile de categoria A și B, distanța minimă de apropriere între axul LEA de joasă tensiune și peretele clădirii va fi de 1,5 ori înălțimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din zona de apropiere;

 • b)      față de clădirile de categoriile C, D și E și clădirile civile, se vor respecta distanțele de 1m pentru LEA joasă tensiune cu conductoare isolate și neizolate.

Distanța de siguranță în plan orizontal ale cablurilor pozateîn pământ față de fundații de clădiri este de minim 0,60m.

În cazul în care în zona de amplasament a construcției există instalații energetic ale altor destinatari decât SC ELECTRICA SA, se va solicita acordul acestora.

În situația în care pe terenul dvs. se află instalații energetice proprietate SDEE Galați, aveți obligația asigurării necondiționate a accesului personalului și a utilajelor SDEE Galați, pentru remedierea incidentelor, executarea reviziilor și a lucrărilor la aceste instalații.

Construcțiile cu caracter provizoriu vor fi debranșate necondiționat de la rețeaua electric, la solicitarea Consiliilor Locale.

În timpul execuțiilor lucrărilor, se vor lua măsuri de către constructor, pentru respectarea normelor de protecție a muncii privind lucrul în apropierea liniilor electrice aeriene sau subterane.

Orice modificare a instalației de alimentare cu energie electric solicitată de consummator va fi plătită integral de către acesta, branșamente electrice afectate de viitoarea construcție vor fi refăcute în soluție modernizată.

Lucrările în instalațiile energetic vor fi realizate numai printr-o societate atestată de către ANRE. Pentru prevenirea avarierii instalațiilor (LES) cu utilaje de construcție sau autovehicule și pentru evitarea producerii de accidente, se vor efectua sondaje de identificare exactă a traseelor cablurilor electrice, numai cu asistență tehnică din partea CEMTJT EXTERIOR, str. Basarabiei, nr. 47, tel. 0236-305836, ca va sigura delegate competent.

7.1.3. GAZE NATURALE - AVIZ FAVORABIL:

Conform aviz număr 313.353.611/13.12.2018, în urma analizării documentației tehnice, de către DISTRIGAZ SUD REȚELE, Direcția Regională Est de Distribuție, punct de lucru Galați, este de acord cu această lucrare, în zona unde urmează a se amplasa construcția, cu mențiunea că societatea nu deține rețele sau alte instalații de distribuție a gazelor naturale.

Amplasarea de obiective noi, construcții și lucrări de orice natură în zona de protecție a rețelelor de gaze natural existente, se realizează numai cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția sistemelor de alimentare cu gaze natural NTPEE - 2008, prevederile Legii energiei electrice și a gazelor natural nr. 123/2012 și a Ordinului47/2003 emis de Ministerul Economiei și Comerțului.

7.1.4. AVIZ SALUBRITATE - AVIZ FAVORABIL:

Conform aviz număr 17638 / 06.12.2018, în urma solicitării dv. și a memoriului tehnic anexat, vă acordăm avizul de principiu necesar autorizării lucrărilor de construire locuință, la adresa strada Zimbrului, nr. 3, lot 1.

7.1.5. NUMĂR POȘTAL

Conform Dispoziție număr 4980/ 17.12.2018, dar și a Certificatului număr 120927/ 21.12.2018, în urma analizării cererii depuse la PRIMĂRIA MUN. GALAȚI, se atribuie numărul poștal 3, strada Zimbrului.

VIII. REGLEMENTĂRI
OBIECTIVUL NOU SOLICITAT PRIN TEMA PROGRAM

Tema program pentru P.U.D., are ca obiectiv construirea unei locuințe individuale și împrejmuirea terenului.

Elementele de temă preliminară au fost stabilite de comun acord între beneficiarii lucrării: Vlase Elena-Claribela și Vlase Iordan și arh. CĂTĂLINA CHICULIȚĂ, proiectant al

prezentului P.U.D., dar și a soluției volumetrice, realizându-se astfel o arhitectură care se integrează în zonă.

Spațiile funcționale realizate în partiul de arhitectură respectă condițiile menționate în normativele în vigoare referitoare la siguranța la foc a construcțiilor și la siguranța în exploatare.

Prezentul P.U.D. face derogare de la P.U.G.-ul aflat în vigoare la această dată, la următoarele solicitări:

Amplasarea față de limitele de proprietate:

 • -      la nord-vest la 0,60m de limita de proprietate;

 • -      la nord-est la 3,00m față de limita de proprietate;

 • -      la sud-est aliniere de la 10,10m până la 5,50m față de limita de proprietate;

 • -       la nord la 1,50m față de limita de proprietate.

FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA ȘI CONFORMAREA CONSTRUCȚIEI ȘI REGIMUL DE ÎNĂLȚIME

Locuirea propusă va avea un regim de înălțime parter și un etaj, respectând regimul stabilit în zonă .

Funcțiunile spațiilor propuse sunt :

 • - la parter -hol, bucătărie, baie, living.

 • - la etaj -dormitoare, dressing și baie.

Se va respecta Codul Civil, în ceea ce privește picătura streșinii se va face pe proprietatea beneficiarilor, astfel încât să nu afecteze proprietatea vecină.

Fereastra dispusă pe fațada de nord-vest va fi cu geam sablat sau ornament, fiind proiectată ca ferestră de lumină și aerisire, cu un parapet înalt, astfel încât sa împiedice vederea spre fondul învecinat.

VEDERE DIRECTA (NORD-EST LA 1,50m) CU ACORDUL NOTARIAL AL VECINEI DE HOTAR, d-na SECARA ZOICA, AUTENTIFICAT CU NR. 1216/25.10.2018.

EXTRAS DIN CODUL CIVIL, PICATURA STREȘINII:

Art. 611. Picatura stresinii - Proprietarul este obligat sa isi faca streasina casei sale astfel incat apele provenind de la ploi sa nu se scurga pe fondul proprietarului vecin.

Distanta si lucrarile intermediare cerute pentru anumite constructii, lucrari si plantatii


Art. 612. Distanta minima in construcții - Orice construcții, lucrări sau plantații se pot face de catre proprietarul fondului numai cu respectarea unei distante minime de 60 de cm fata de linia de hotar, daca nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel incat sa nu se aduca atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanta minima se poate face prin acordul partilor exprimat printr-un inscris autentic.

Art. 613. Distanta minima pentru arbori - In lipsa unor dispozitii cuprinse in lege, regulamentul de urbanism sau a obiceiului locului, arborii trebuie saditi la o distanta de cel putin 2 metri de linia de hotar, cu exceptia acelora mai mici de 2 metri, a plantatiilor si a gardurilor vii.

VEDEREA DIRECTA: ART. 616. Fereastra de lumina - Dispozițiile art. 615 nu exclud dreptul proprietarului de a-și deschide, fără limită de distanță, ferestre de lumină dacă sunt astfel construite , încât sa împiedice vederea spre fondul învecinat.

Accesul auto și accesul pietonal se va realiza direct din strada Zimbrului.

Împrejmuirea se va face cu gard transparent spre stradă, iar spre celelalte proprietăți se va face opac sau semiopac cu înălțimea maximă de 2,00m.

Spațiile verzi vor fi amenajate în incintă. Se vor amplasa rigole de colectare a apelor pluviale în incintă.

Imobilul propus se va racorda la rețelele edilitare existente în zonă.

ELEMENTE DE BILANȚ

EXISTENT

PROPUS

S teren studiat prin PUD

S teren zona ce a generat PUD

Front la strada

Regim de inaltime

H maxim

S construita

S desfasurata

S spatii verzi create in incinta minim 2mp/locuitor

S platforme, alei create in incinta

Locuri de parcare

P.O.T. propus

C.U.T. propus

P.O.T. maxim admis

C.U.T. maxim admis

316,15mp

229,23mp

SE-10,22ml

0,00m

0,00mp

0,00mp

0,00mp

0,00mp

0,00%

0.00


316,15mp

229,23mp

SE-10,22ml

P+1E

8,00m

75,00mp 150,00mp 94,23mp

60,00mp

1 loc

32,72%

0,65 40,00%

1,00


IX. CONCLUZII

Destinația construcției propuse este de locuire.

Intervenția urbanistică propusă va duce la ridicarea nivelului de confort urban în sit-ul studiat și respectarea țesutului urban existent.

În urma analizării realizate în prezenta documentație se propune branșarea la rețeaua de apă, canalizare și electricitate.

Prin P.U.D.-ul întocmit rezultă că această investiție se pliază pe funcțiunile existente în zonă și este în concordanță cu normele în vigoare.

Noile construcții nu vor produce factori nocivi în zonă, drept pentru care este oportună realizarea acestei investiții.

Întocmit, arh. Cătălina Chiculiță


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF

SERVICIUL STRATEGIE Șl DEZVOLTARE URBANĂ

Tel: +40 0236 307.708 Fax: +40 0236 461.460

Email: arhitectsef©primariagalati.ro

BQI

g

K

CERTAI

GALAȚI

Sn

ISO 9001     1

S/N : COOO90 J


RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Conform Legii 350/2001 - art. 48 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul, planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relație cu parcelele invecinate. Planul de urbanism reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural - volumetrica, modul de ocupare a terenului si nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia.

In conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul Local aprobat prin H.C.L. nr. 238/26.05.2011 si Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010, intocmim prezentul “raport al informării si consultării publicului” a documentației Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiție:

P.U.D. “LOCUINȚĂ (P+1E) SI ÎMPREJMUIRE”, TRAIAN NORD, STR. ZIMBRULUI, NR.3, GALAȚI, BENEFICIARI: VLASE ELENA CLARIBELA Șl VLASE IORDAN

Elaborator d-na arh. Cătălină Chiculita, S.C. KM Proiect S.R.L., Galați, str. Melodiei, nr.14, bl. C11, parter, telefon: 0744704907, e-mail: cătălină chiculita@vahoo.com.

Implicarea publicului în etapa pregătitoare a P.U.D s-a realizat prin grija beneficiarului, care a prezentat notificările vecinilor direcți ai parcelei care a generat P.U.D.: domnul Felea Marian Sterian și doamna Secară Zoica. Totodată a fost prezentat și acordul notarial al doamnei Secară Zoica, pentru servitute de vedere, conform prevederilor Codului Civil. In cee ce privește vecinătatea cu proprietatea municipiului, beneficiarii au prezentat acordul nr. 23247/21.03.2019, al Direcției de Patrimoniu din cadrul P.M.G.

Pană la data întocmirii prezentului raport nu s-au înregistrat observații sau sugestii.

Implicarea publicului în etapa aprobării P.U.D. se va realiza prin afișarea automată pe pagina web a P.M.G. a listei documentațiilor aflate în curs de avizare și aprobare.

Având în vedere cele prezentate, se propune: analizarea, deliberarea și însușirea acestui raport de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) și Consiliul Local Galați

ARHITECT SEF,

Dr.Arh. DRAGOȘ HORIA BUHOCIU
ten V

1 ten /\


* \7

3,43

3,43

6,87


>

* \7

3,56-7,79

3,51-4,12

3,51

2,06

12,64


^1,00

3'50

3,50  1,00

1,50

1'2?0'0',


ELEMENTE DE BILANT

EXISTENT

PROPUS

S teren studiat prin PUD

316,15mp

316,15mp

S teren zona ce a generat PUD

229,23mp

229,23mp

Front la strada

SE-10,22ml

SE-10,22ml

Regim de inaltime

-

P+1E

H maxim

0,00m

8,00m

S construita

0,00mp

75,00mp

S desfasurata

0,00mp

150,00mp

S spatii verzi create in incinta

0,00mp

94,23mp

minim 2mp/locuitor

S platforme, alei create in incinta

0,00mp

60,00mp

Locuri de parcare

-

1 loc

P.O.T. propus

0,00%

32,72%

C.U.T. propus

0.00

0,65

P.O.T. maxim admis

-

40,00%

C.U.T. maxim admis

-

1,00