Hotărârea nr. 220/2019

Modificarea HCL nr. 106/22.03.2018 pentru aprobarea regulamentului privind modul de concesionare a terenurilor ce apartin domeniului public sau privat al municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 220

din 30.05.2019

privind modificarea HCL nr. 106/22.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a terenurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Galați

Inițiator : Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 110/15.03.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 16066/15.03.2019 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 16068/15.03.2019 al Direcției Patrimoniu, și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „a” , lit. „b” art. 123, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - (1) Art. 4 alin. (4) lit. d) din anexa la HCL nr. 106/22.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a terenurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Galați se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) Bunuri utilizate în derularea concesiunii :

d^i) bunuri de retur - bunurile care au făcut obiectul concesiunii precum și cele care au rezultat din urma investițiilor impuse în caietul de sarcini, în mod gratuit, libere de sarcini;

df'2) bunuri de preluare - bunurile care la expirarea contractului pot reveni concedentului, numai în măsura în care acesta din urmă își manifestă intenția de a le dobândi prin contract de vânzare-cumpărare.”

(2) Art. 60 din anexa la HCL nr. 106/22.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a terenurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Galați se modifică și va avea următorul cuprins:

„Dosarul concesiunii trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) Pentru persoane juridice:

 • 1) Actul de proprietate și extrasul de carte funciară pentru imobilul concesionat;

 • 2) Studiul de oportunitate al concesiunii;

 • 3) Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea concesiunii;

 • 4) Anunțurile prevăzute de lege, referitoare la procedura de atribuire a contractului de concesiune și dovada trimiterii acestora spre publicare;

 • 5) Ofertele/cererile de concesiune;

 • 6) Documentația de atribuire;

 • 7) Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost altă decât licitația deschisă;

 • 8) Denumirea/numele ofertantului/ofertanților a cărui/căror ofertă/oferte a/au fost declarată/declarate câștigătoare și motivele care au stat la baza acestei decizii;

 • 9) Justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul;

 • 10) Certificat de înmatriculare ORC/dovada înscrierii în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor al concesionarului;

 • 11) Dovada începerii lucrărilor/finalizarea lucrărilor;

 • 12) Dovada ultimei plăți a redevenței;

b) Pentru persoane fizice:

 • 1) Actul de proprietate și extrasul de carte funciară pentru imobilul concesionat;

 • 2)Ofertele/cererea de concesionare;

 • 3) Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea concesiunii. În situația în care concesionarului inițial îi este încetat, în condițiile legii, contractul de concesiune, în dosar se vor regăsi atât Hotărârea Consiliului Local cât și contractul de concesiune inițial;

 • 4) Contractul de concesiune semnat și actele adiționale, după caz;

 • 5) Actul de identitate al concesionarului;

 • 6) Dovada începerii lucrărilor/finalizarea lucrărilor;

 • 7) Dovada ultimei plăți a redevenței.”

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea acestei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,