Hotărârea nr. 22/2019

Atribuirea denumirii "PIATETA FLORILOR DE TEI" zonei situate intre "Biserica Romano - Catolica" - str. Domneasca nr. 88 si "Policlinica cu Plata" - str. Domneasca nr. 90

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 22 din 31.01.2019

privind: atribuirea denumirii „PIAȚETA FLORILOR DE TEI” zonei situate între „Biserica Romano - Catolică” - str. Domnească nr. 88 și „Policlinica cu Plată” -str. Domnească nr. 90

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 19/22.01.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 3868/22.01.2019, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 3870/22.01.2019, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 2, alin. (1), lit. „d” din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 119/29.04.2010 privind aprobarea Regulamentului de Nomenclatură stradală pentru municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (5), lit. ”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea denumirii „PIAȚETA FLORILOR DE TEI” zonei situate între „Biserica Romano - Catolică” - str. Domnească nr. 88 și „Policlinica cu Plată” - str. Domnească nr. 90, evidențiată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul Municipiului Galați,

X~442900%

k

E-

OfX=442850


Suprafața de teren S=2276mp si construcțiile edificate pe teren: Cl(l’+2E)=222inp- Sala de spoit edificata C2=430mp - Sala de sport C3=16mp-vestiar C4=47mp-vestiar C5=lmp-magazieo

S Ch m c-£


TEREN

Nr. pct

Y(m)

X(m)

1

739090.78

442938.25

2

739091.98

442936.27

3

739098.81

442915.10

4

739098.95

442914.67

5

739101.66

442906.34

6

739094.11

442906.83

7

739091.43

442906.07

8

739061.65

442895.88

9

739060.13

442896.39

10

739051.32

442923.17

11

739051.79

442924.97

S-1318mp


Instrument: Stafie Totala Leica Tip TCR. 805 POWER


BENEFICIAR: Municipiul Galați


PLAN TOPOGRAFIC


Adresa imobil: Jud. Galați, Mun. Galați, Str. Mihai Bravu nr. 3- Arena de box