Hotărârea nr. 217/2019

Validarea unui mandat de consilier local

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 217 din 30.05.2019

privind validarea unui mandat de consilier local

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 279/29.05.2019.

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.05.2019;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 34074/29.05.2019 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34076/29.05.2019 al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 216/30.05.2019 privind încetarea unui mandat de consilier local;

Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se validează mandatul de consilier local al domnului Poalelungi Dumitru, înscris pe lista de candidați a Partidului Social Democrat pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 05.06.2016.

Art. 2 - Se completează componența Consiliului Local al Municipiului Galați în mod corespunzător.

Art. 3 - Domnul Poalelungi Dumitru este desemnat membru în Comisia buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, precum și în orice alte structuri în care doamna Costea Marcela-Daniela a fost desemnată în calitate de consilier local.

Art. 4 - H.C.L. nr. 6/05.07.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați,