Hotărârea nr. 216/2019

Incetarea de drept a unui mandat de consilier local

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 216

din 30.05.2019

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 253/17.05.2019.

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.05.2019;

Având în vedere Referatul constatator nr. 31256/17.05. 2019;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 31252/17.05.2019 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31254/17.05.2019 al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Văzând demisia doamnei consilier local Costea Marcela-Daniela, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 27366/25.04.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (2) lit. a), art. 10 și art. 12 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 393 din 28.09.2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 69 din OG nr. 35 din 30.01.2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215 din 23.04.2001 a administraiei publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215 din 23.04.2001 a administraiei publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Consiliul Local al Municipiului Galați ia act de încetarea de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier local al doamnei Costea Marcela-Daniela.

Art. 2 - Se declară vacant locul de consilier local ocupat până la această dată de către doamna Costea Marcela-Daniela în cadrul Consiliului Local al Municipiului Galați.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,