Hotărârea nr. 215/2019

Asocierea Municipiului Galati cu Fundatia Comunitara Galati pentru realizarea evenimentului SemiMaraton Galati, editia a VI-a

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 215 din 20.05.2019

privind asocierea Municipiului Galați cu Fundația Comunitară Galați pentru realizarea evenimentului SemiMaraton Galați, ediția a VI-a

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 242/13.05.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 20.05.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 30046/13.05.2019, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere solicitarea Fundației Comunitare Galați, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 39335/06.05.2019;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 720/15.12.2018 privind aprobarea acțiunilor socio-culturale, sportive și civice pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. "d", alin. (6), lit. "a", pct. 3, 5 și 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă asocierea dintre Municipiul Galați și Fundația Comunitară Galați, în vederea organizării și desfășurării evenimentului, SemiMaraton Galați, ediția aVI-a, care va avea loc la Galați, în data de 2 iunie 2019.

(2) Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs

Anexa la HCL nr. 215/20.05.2019

Contract de asociere Nr. _________/_________2019

între Municipiul Galați și Fundația Comunitară Galați

Art. 1 PARTILE

Municipiul Galati, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 54, cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar

și

Fundația Comunitară Galati, cu sediul în municipiul Galați, Str. Anghel Saligny nr.126, BI.H1, Ap.37, cod fiscal 35152184, cont nr.................................., deschis la

Banca..............., reprezentata prin director executiv............................................

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Sprijinirea Fundației Comunitare Galati în vederea organizării, în parteneriat, a evenimentului SemiMaraton Galați, în data de 2 iunie 2019, la Galați.

Art. 3 DURATA CONTRACTULUI

Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către părțile contractante și este valabil pana la momentul indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale de catre parti.

Art. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile Fundației Comunitare Galati

Fundația Comunitară Galati în vederea susținerii proiectului, se obligă:

  • a. Să foloseasca suma acordată de la bugetul local în baza HCL nr...............

/..............2019 exclusiv pentru cheltuieli cu organizarea și desfășurarea

evenimentului SemiMaraton Galați, în data de 2 iunie 2019.

  • b. Să prezinte în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii evenimentului, documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate în vederea decontării acestora (copii de pe facturi, ordine de plată, chitanțe, contracte, etc.), în limita sumei alocate de la bugetul local. Documentele vor fi prezentate în copie cu mențiunea «conform cu originalul ».

  • c. Să transmită un raport de activitate cu privire la desfășurarea evenimentului menționat, după finalizarea acestuia;

  • d. Să anunțe pe parcursul evenimentului, sprijinul acordat de municipiul Galați în vederea desfășurării acestuia;

  • e. Să promoveze sigla și logo-ul municipiului Galați pe materialele publicitare aferente evenimentului;

  • f. Să permită utilizarea, în scop necomercial, de către instituția parteneră, a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mișcare, a sportivilor care participă la eveniment;

  • g. Să promoveze evenimentul în mass-media locală, regională și națională;

  • h. Să acorde acreditările reprezentanților mass-media;

  • i. Să obțină toate autorizațiile necesare desfășurării în bune condiții a evenimentului;

  • j.  Să organizeze evenimentul în condițiile impuse de legislația în vigoare;

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Galați

Municipiul Galați are, în raport cu obiectul prezentului contract, obligația de a asigura suma de 25.400 lei din bugetul local, cap. 67.02, pentru organizarea și desfășurarea evenimentului Semimaraton Galați, în data de 2 iunie 2019;

Art. 5. COMUNICĂRI

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

Comunicările dintre părți se pot face prin telefon, telegramă sau fax, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 6. LITIGII

Părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi în legătură cu îndeplinirea contractului. În cazul nesoluționării divergențelor, părțile se vor adresa instanțelor române competente.

Art. 7. CLAUZA DE FORȚĂ MAJORĂ

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea, în mod necorespunzător (totală sau parțială), a oricărei obligații care îi revine pe baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră așa cum este definită de lege.

Prezentul acord a fost încheiat astăzi, ........................, în 2 exemplare originale,

câte unul pentru fiecare parte contractantă.

MUNICIPIUL GALAȚI                   FUNDAȚIA COMUNITARĂ GALAȚI

Primar                                          Reprezentant legal

Direcția Financiar Contabilitate

Director Executiv

Control Financiar Preventiv

Direcția Relații Publice și

Managementul Documentelor

Director Executiv

Serviciul Învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Sănătate și Evenimente Șef Serviciu

Avizat Serviciul Juridic și Legalitate

Președinte de ședință,