Hotărârea nr. 188/2019

Aprobarea Protocolului de colaborare intre Teatrul National de Opera si Opereta "Nae Leonard" Galati si Universitatea "Dunarea de Jos" Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 188 din 24.04.2019

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 214/15.04.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 24114/15.04.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 24116/15.04.2019, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând solicitarea nr. 1403/18.03.2019, a Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 26213/19.03.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 16A, alin. (2) și alin. (3), lit. ”b” din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 599/26.10.2017 privind aprobarea proiectului de management și modelului-cadru al contractului de management la Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 874, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. ”d” și alin. (6), lit. ”a”, punctul 4 și ale art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

9

Art. 1 - Se aprobă încheierea protocolului de colaborare între Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Managerul Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 188/24.04.2019

PROTOCOL DE COLABORARE

1. PARTILE CONTRACTANTE:

Art. 1 TEATRUL MUZICAL „NAE LEONARD”, cu sediul in Galati, str. Mihai Bravu, nr. 50, cod 800208, tel. 0236/418912, fax 0236/418096, cod fiscal 3127301, reprezentat legal de manager............................. si director economic

si

UNIVERSITATEA “DUNAREA DE JOS”, cu sediul in Galati, str. Domneasca, nr. 111, cod postal 800201, CUI 3127522, reprezentata de rector.........................

au convenit incheierea prezentului protocol de colaborare.

2. OBIECTUL PROTOCOLULUI:

Art. 2 Obiectul protocolului il constituie:

- colaborarea intre cele doua parti, cu ocazia desfasurarii diferitelor evenimente, actiuni, festivaluri, spectacole, concerte, recitaluri si miniaturi muzicale, in cursul anului 2019.

3. DURATA PROTOCOLULUI:

Art. 3 Prezentul protocol se incheie pe perioada 01.05.-31.12.2019.

4. OBLIGATIILE PARTILOR:

Art. 4 Obligatiile Teatrului National de Opera si Opereta “Nae Leonard”:

- va pune la dispozitie sala de spectacole a teatrului, la solicitarea Universitatii “Dunarea de Jos”, fara a afecta programul institutiei;

- va asigura personalul tehnic necesar, sonorizarea si luminile, cu ocazia desfasurarii diferitelor evenimente si actiuni, comune sau individuale (tinand cont de activitatea interna a teatrului);

- va pune la dispozitie artistii teatrului, la solicitarea Universitatii “Dunarea de Jos”, cu ocazia desfasurarii diferitelor evenimente si actiuni, comune sau individuale (tinand cont de activitatea interna a teatrului);

Obligatiile Universitatii “Dunarea de Jos”:

- va pune la dispozitie aula cu ocazia desfasurarii diferitelor concerte, recitaluri, miniaturi muzicale;

- va promova imaginea teatrului si a artistilor institutiei, prin diferite mijloace de publicitate.

5. INCETAREA PROTOCOLULUI:

Art. 5 Prezentul protocol inceteaza in urmatoarele cazuri:

- de drept, la implinirea termenului prevazut in protocol;

- prin reziliere unilaterala, in cazul nerespectarii obligatiilor de catre una din parti;

- in caz de dizolvare sau reorganizare a institutiei.

  • 6. FORTA MAJORA:

Art. 6 Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul protocol.

Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea protocolului, care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.

7. DISPOZITII FINALE:

Art. 7. Orice modificare a prezentului protocol se face prin acte aditionale.

In baza acestui protocol partile au obligatia de loialitate reciproca.

Partile au semnat de comun acord prezentul protocol, obligandu-se sa respecte intocmai si la timp conditiile si termenele prevazute.

8. SOLUTIONAREA LITIGIILOR:

Art. 8 Litigiile care se vor naste din prezentul protocol sau in legatura cu prezentul protocol, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.

Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantei judecatoresti competente.

Prezentul protocol s-a încheiat in 2 (doua) exemplare, astazi, ....................., cate

unul pentru fiecare parte.

DIRECTOR ECONOMIC,


DIRECTOR ECONOMIC,


CONSILIER JURIDIC,


CONSILIER JURIDIC,


TEATRUL NATIONAL DE OPERA SI OPERETA

UNIVERSITATEA

„NAE LEONARD”

“DUNAREA DE JOS”

MANAGER,

RECTOR,

Președinte de ședință,

9                             9              9 S