Hotărârea nr. 187/2019

Completarea H.C.L. nr. 156/10.04.2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitatile desfasurate de catre Serviciul Public Ecosal Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂ RÂREA nr. 187

din 24.04.2019

pentru completarea H.C.L. nr. 156/10.04.2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările șicompletările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 213/15.04.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 24598/16.04.2019 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 24600/16.04.2019 al Direcției Financiar Contabilitate șiDirecției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere solicitările Serviciului Public Ecosal Galaținr. 4556/20.03.2019 și nr. 5774/25.07.2018, înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 26545/21.03.2019, respectiv sub nr. 72443/25.07.2018;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările șicompletările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 39, alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 64, alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 privind aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, cu modificările șicompletările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 6, alin. (1), lit. „k” din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,cumodificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările șicompletările ulterioare,

HOT Ă R ĂȘ TE:

Art. I - Capitolului I din anexa la H.C.L. nr. 156/10.04.2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășuratedecătre Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu un nou punct - punctul 1.17, care va avea următorul cuprins:

99

Nr.

crt.

Denumire tarif

1. Activitatea „Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice”

lei/UM

Tarif practicat fără TVA

Tarif propus fără TVA

1.17

Salubrizare stradală cu aspirator electric tip Glutton 2411

ora

X

37,95

1.000 mp

X

10,78

TarifeleconținC.C.I. 18%șiprofitde3%.”

Art. II - Anexa la H.C.L. nr. 156/10.04.2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu un nou punct - punctul 14.27, care va avea următorul cuprins:

99

Nr.

crt.

Denumire tarif

14. Tarife terți

lei/UM

Tarif practicat cu TVA

Tarif

propus cu

TVA 19%

14.27

Emitere Aviz de principiu solicitat prin Certificatul de Urbanism necesar obținerii Autorizației de Construcție

buc.

X

55,00

Tarifele conțin C.C.I. 18% și profit de 3%. ”

Art. III - Directorul General al Serviciului Public Ecosal Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,