Hotărârea nr. 185/2019

Aplicarea unei cote de cheltuieli indirecte si a unei cote de profit pentru lucrari/servicii contractate cu terti de catre de Serviciul Public Ecosal Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂ RÂREA nr. 185

din 24.04.2019

privind aplicarea unei cote de cheltuieli indirecte și a unei cote de profit pentru lucrări/servicii contractate cu terți de către de Serviciul Public Ecosal Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 211/15.04.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 24.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 24590/16.04.2019 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 24592/16.04.2019, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea Serviciului Public Ecosal Galați nr. 3643/06.03.2019, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 20223/06.03.2019;

Având în vedere dispozițiileart.39,alin.(1),alin.(4)și alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 64, alin. (1), alin. (4) și alin. (5) dinAnexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 privind aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, cu modificările șicompletările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 13 și art. 269 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 13 și pct. 19 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare,

HOTĂ R ĂȘ TE:

Art. 1 -Seaprobă aplicarea unei cote de cheltuieli indirecte de 5% și a unei cote de profit de 3% la aceste cheltuielile indirecte, pentru lucrări/servicii contractate cu terții, de către Serviciul Public Ecosal Galați.

Art. 2 - Directorul General al Serviciului Public Ecosal Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,