Hotărârea nr. 184/2019

Aplicarea cotelor de cheltuieli indirecte si a cotei de profit pentru Societatea Gospodarire Urbana SRL Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂ RÂREA nr. 184

din 24.04.2019

privind aplicarea cotelor de cheltuieli indirecte și a cotei de profit pentru Societatea

Gospodărire Urbană SRL Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 210/15.04.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 24.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 24586/16.04.2019 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 24588/16.04.2019, al Direcției Financiar Contabilitate, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice și al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 39, alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 64, alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 privind aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, cu modificările șicompletările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 13 și art. 269 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 13 și pct. 19 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare,

HOTĂ R ĂȘ TE:

Art. 1 - Se aprobă includerea cotei de cheltuieli indirecte de 17,40%, a unei cote de profit de 5% și a taxei pe valoarea adăugată, în situațiile de lucrări întocmite de către Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați, lucrări executate cu personal propriu și decontate de către Municipiul Galați.

Art. 2 -Seaprobă aplicarea unei cote de cheltuieli indirecte de 5%, a unei cote de profit de 3% la aceste cheltuielile indirecte și a taxei pe valoarea adăugată, pentru lucrări/servicii contractate cu terții de către Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați și decontate de Municipiul Galați.

Art. 3 -Seaprobă aplicarea cotei de cheltuieli indirecte de 17,40% și a unui beneficiu de minim 5% pentru lucrările executate de Societatea Gospodărire Urbană SRL Galațicătre terțe persoane, altele decât instituțiile publice.

Art. 4 -Ladataintrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 390/23.10.2014 privind includerea cotei de cheltuieli indirecte șiacoteideprofitpentru Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, ce vor fi utilizate la întocmirea situațiilor de lucrări în relațiile cu municipiul Galați, precum și cu terții, îșiîncetează aplicabilitatea.

Art. 5 - Directorul General al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați,