Hotărârea nr. 177/2019

Aprobarea Scrisorii de asteptari pentru stabilirea performan?elor asteptate de la organele de administrare si conducere ale Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 177 din 24.04.2019

privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru stabilirea performanțelor așteptate de la organele de administrare și conducere ale Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 194/15.04.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 24542/16.04.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 24544/16.04.2019, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 2, pct. 2, lit. ”a”, pct. 3, lit. ”a”, pct. 6 și art. 3, pct. 1, lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Anexa 1c - “Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de așteptări” - la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”a” și alin. (3), lit. ”c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Scrisoarea de așteptări pentru stabilirea performanțelor așteptate de la organele de administrare și conducere ale Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Scrisoarea de așteptări va fi publicată pe pagina de internet a autorității publice tutelare și a Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați și Regia Autonomă “Administrația Zonei Libere Galați” se împuternicesc cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 177/24.04.2019

Scrisoare de așteptări

pentru stabilirea performanțelor așteptate de la organele de administrare și conducere ale Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”

Prezentul document a fost întocmit ținând seama de:

 • - Prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Cerințele H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • - Reglementările în vigoare privind activitatea Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”.

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările Consiliului local al municipiului Galați, în calitate de autoritate publică tutelară, în ceea ce privește administrarea Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”, pentru mandatul 2019 - 2023.

Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului de administrație șiadirectorilor.

Scopul prezentei Scrisori de așteptări:

 • definește obiectivele regiei autonome;

 • •  constituie baza în redactarea declarației de intenție de către candidații aflați în lista scurtă.

Prezentarea Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”

Regia Autonomă “Administrația Zonei Libere Galați”, întreprindere publică în sensul OUG nr. 109/2011, denumită în continuare “regie”, este persoană juridică română, înființată prin HG nr. 190/1994 privind înființarea Zonei libere Galați șia Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați”.

“Administrația Zonei Libere Galați” se organizeazășifuncționează ca regie autonomă, de interes local aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Galați, conform HG nr. 669/05.06.2003.

Regia Autonomă “Administrația Zonei Libere Galați” are ca obiectiv principal atragerea investitorilor străini și români, în vederea dezvoltării de activități industriale și stimulării exportului de produse prelucrate. În acest sens, au fost gândite și implementate o serie de facilitățimenitesă atragășisă sprijine agenții economici care au înțeles potențialul înființării unei afaceri în perimetrul Zonei Libere Galați.

-I- Cadrul legal în baza căruia își desfășoară activitatea Regia Autonomă “Administrația Zonei Libere Galați”:

 • Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;

 • Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare;

 • Hotărârea Guvernului nr. 190/1994 privind înființarea Zonei libere Galați șiaRegieiAutonome"Administrația Zonei Libere Galați”;

 • Hotărârea Guvernului nr. 669/2003 privind trecerea unui imobil din proprietatea publică astatuluiși din administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței în proprietatea publică a municipiului Galați șiîn administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați și privind trecerea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Galați a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați";

 • Hotărârea Guvernului nr. 1998/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, precum și a activităților/serviciilor publice de interes național sau local, aflate în administrarea zonelor libere;

 • Hotărârea Guvernului nr. 1669/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, aflate în administrarea zonelor libere;

 • OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2759/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere, cu modificările și completările ulterioare.

Domeniul de activitate al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”

Regia Autonomă “Administrația Zonei Libere Galați” are ca obiect general de activitate administrarea și exploatarea suprafeței declarate zonă liberă în scopul promovării schimburilor internaționale și al atragerii de capital străin si autohton pentru introducerea tehnologiilor noi, precum și pentru sporirea posibilităților de folosire a resurselor economiei naționale/locale.

Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Galati", în calitate de administratoralbunurilordinpatrimoniulsău,areurmătoareleatribuțiiprincipale:

 • a) concesionează și închiriază terenuri și construcții din Zona Liberă Galati persoanelor fizice și juridice, române sau străine, în condițiile prevăzute de lege;

 • b) administrează șiasigură exploatarea platformelor, magaziilor, instalațiilor, utilajelor, clădirilor social-administrative, grupurilor sociale, spațiilor de transformare, suprafețelor de teren și a altor imobile aflate în dotare proprie;

 • c) asigură repararea și întreținerea construcțiilor și a instalațiilor pecarele administrează;

 • d) asigură întreținerea în stare de funcționare a utilităților privind furnizarea de apă, agent termic, energie electrică, canalizare șitelefonie;

 • e) asigură întreținerea căilor rutiere de acces;

 • f) asigură salubrizarea clădirilor șiaconstrucțiilor situate în Zona Liberă Galati și preluarea rezidurilor petroliere, menajere și industriale;

 • g) înregistrează situația statistică a datelor de producție și financiare ale agenților economici care utilizează Zona Liberă Galati;

 • h) avizează, coordonează și controlează realizarea activităților înZona Libera Galati prin eliberarea de licențe tuturor utilizatorilor zonei libere - agenți economici, persoanefizice și juridice, române sau străine - înscopul dezvoltării echilibrate a zonei, al evitării concurenței neloiale șialprotejării mediului ambiant;

 • i) stabilește, potrivit reglementărilor legale, tarifele minime anuale pentru toate activitățilepe care le desfășoară în interiorul Zonei Libere Galati sau în legatură cu aceasta, pe baza analizei complete și comparative, și le supune aprobării consiliului sau de administrație;

 • j) în calitate de administrator al Zonei libere Galati, însoțește echipele care controlează mijloacele de transport maritim sau fluvial la trecerea frontierei;

 • k) avizează documentațiile tehnice și proiectele de execuție ale noilor obiective economice realizate prin mijloace proprii de către agenți economici români sau străini ori în cooperare cu aceștia, în conformitate cu legislația în vigoare, în scopul dezvoltării echilibrate a Zonei Libere Galati și alprotecției mediului ambiant;

 • l) întocmește, supune spre aprobare și execută, conform legii, bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea proprie;

 • m)  informează periodic sau la cererea Consiliului Local al municipiului Galați asupra activităților desfășurate în Zona Liberă Galați și a eficienței acestora;

 • n) elaborează studii și programe privind proporțiile, nivelurile și ritmurile de dezvoltare, modernizare și sistematizare a Zonei Libere Galați;

 • o) organizează și desfășoară activitatea de pază și control la porțile de acces și pe întregul teritoriu al Zonei Libere Galați.

În Zona Liberă pot fi desfășurate toate tipurile de activitățipermise de lege, în funcție de nevoile economice ale investitorilor:

 • depozitarea, încărcarea, descărcarea, stivuirea și rularea mărfurilor;

 • ambalarea, asamblarea, condiționarea, dezmembrarea, etichetarea și marcarea mărfurilor;

 • producția;

 • comercializarea mărfurilor;

 • prestări de servicii de consultanță tehnică, economică și juridică;

 • transporturi și expediții interne și internaționale de mărfuri;

 • servicii de telecomunicații, computerizare șiinformatizare;

 • comisionare vamalăși schimb valutar;

 • închirierea clădirilor, platformelor, spațiilor de depozitare;

 • realizarea de construcții șiobiective;

 • operațiuni de bursăși financiar-bancare.

4- Administrarea șiconducerea Regiei

Regia autonomă “Administrația Zonei Libere Galați” este administrată de un consiliu de administrație, format din 5 persoane. Consiliul de administrație este constituit din:

 • a) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice sau juridice șicuexperiență în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare;

 • b) un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome;

 • c) 3 persoane cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare saualaltorinstituții publice.

Membrii consiliului de administrație se numesc de autoritatea publică tutelară. În cazul reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice, numirea se face la propunerea acestei instituții.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați șiîșidesfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare șifuncționare și cu prevederile legale în materie.

Consiliul de administrație are următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

 • a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a regiei autonome, concepția și strategia de dezvoltare a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați", introducerea de noi tehnologii și modernizarea celor existente, întreținerea funcționalității și repararea tuturor construcțiilor din administrare;

 • b) verifică  funcționarea  sistemului de control intern/managerial,

implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

 • c) analizează bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi și le înaintează spre aprobare Consiliului Local al municipiului Galați șispreavizare Ministerului Finanțelor, potrivit legii;

 • d) propune spre aprobare Consiliului Local Galati al municipiului bugetul de venituri și cheltuieli;

 • e) aprobă sau propune spre aprobare, potrivit competențelor, investițiile ce urmează a se realiza de către regie;

 • f) avizează și propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Galati structura organizatorică a regiei, statele si nomenclatoarele de funcții, înființarea ori desființarea de birouri sau compartimente;

 • g) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor, stabilește prin negociere, potrivit legii, salariile personalului regiei, atribuțiile, precum și relațiile compartimentelor din aparatul propriu al regiei cu terții;

 • h) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora, stabilește atribuțiile, competențele și relațiile compartimentelor din aparatul propriu al regiei și relațiile compartimentelor din aparatul propriu al regiei cu terții;

 • i) aprobă volumul maxim al creditelor bancare ce pot fi contractate pentru investiții, conform prevederilor legale;

 • j) propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Galati, în condițiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului regiei;

 • k) aprobă constituirea fondului de rezervă, a fondului de dezvoltare șiaaltor fonduri, în condițiile legii;

 • l) aprobă, în condițiile legii, angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natură, inclusiv pentru investiții, tranzacții financiare și comerciale, vânzări sau închirieri de bunuri mobile sau imobile, proprietate a regiei, care nu mai sunt necesare sau ale căror cheltuieli de întreținere sunt nejustificate din punct de vedere economic;

 • m) aprobă nivelul anual al tarifelor de licențe pentru toate activitățile și prestațiile care se efectuează în Zona Libera Galati, pe baza analizei complete și comparative, și le supune aprobării Consiliului Local al municipiului Galati;

 • n) asigură respectarea prevederilor legale privind protecția mediului înconjurator, salubrizarea și preluarea rezidurilor petroliere, menajere și a gunoiului;

 • o) elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor;

 • p) prezintă anual Consiliului Local al municipiului Galați un raport asupra activității desfășurate și asupra programului de activitate pentru anul următor;

 • q) mandatează reprezentanți la negocierea contractului colectiv de muncă;

 • r) aprobă scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea mijloacelor fixe, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

 • s) exercită orice alte atribuții ce îi revin din prevederile legale în vigoare și adoptă orice alte măsuri care privesc activitatea regiei, cu exceptia celor date, potrivit legii, în competența altor organe;

 • t) Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuții conducerii regiei.

 • u) elaborează și supune aprobării Consiliului Local al municipiului Galați orice modificare a regulamentului de organizare și funcționare a regiei, ori de câte ori consideră necesar șiînfuncție de modificările legislative intervenite.

Așteptările autorității publice tutelare privind strategia de dezvoltare a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați"

În vederea îmbunătățirii activității Regiei și creșterii performanței manageriale pe perioada mandatului 2019 - 2023, autoritatea publică tutelară propune următoarele obiective:

 • 1. Creșterea veniturilor proprii ale regiei prin creșterea calității și diversificarea serviciilor oferite orientate spre client;

 • 2.     Dezvoltarea investițiilor prin modernizarea infrastructurii, achiziționarea diverselor echipamente pentru manipularea mărfurilor, adaptarea spațiilor de depozitare pentru păstrarea diverselor tipuri de mărfuri;

 • 3. Promovarea continuă a activităților desfășurate și identificarea de noi clienți pe perioade mari de timp;

 • 4. Angajarea cheltuielilor cu respectarea principiului eficienței, eficacității și economicității;

 • 5. Reducerea creanțelor restante.

4- Politica de repartizare a profitului obținut de Regie

Consiliul Local al municipiului Galați, în calitate de autoritate publică tutelară, urmărește maximizarea pe termen lung a valorii Regiei și implicit a valorii profitului. Politica de repartizare a profitului ține seama de nevoia de dezvoltare a Regiei prin reinvestirea parțială a profitului.

Prin implementarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Galați urmărește creșterea performanței activității și reducerea costurilor, ceea ce va duce la consolidarea profitabilității Regiei.

4- Politica de investiții

Planul de investiții propus trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Planul de administrare, precum și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare.

Autoritatea publica tutelară se așteaptă ca acest plan să fie elaborat în baza unei fundamentări tehnico-economice a investițiilor, care să evidențieze rentabilitatea investiției și profitul potențial pentru Regie. Având la bază estimări de piață rezonabile ale costului de capital și ale beneficiilor viitoare, toate proiectele de investiții trebuie să aibă o valoare. actualizată netă pozitivă.

4- Etică, integritate șiguvernanță corporativă

Consiliul de administrație al Regiei este responsabil pentru stabilirea și revizuirea principiilor cadrului de administrare a activității și a valorilor corporative, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod de etică.

Codul de etică definește valorile și principiile pe care angajații le respectăși le aplică în activitatea desfășurată în cadrul Regiei.

Pe de altă parte, Consiliul de administrație al Regiei trebuie să asigure un cadru adecvat și eficace în ceea ce privește implementarea controlului intern care să includă funcțiile de administrare, de conformitate și de audit intern.

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței au drept fundament patru valori:

 • 1. Responsabilitate - respectarea interesului public, a drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor, precum și ale organizației;

 • 2. Profesionalism - îndeplinirea atribuțiilor cu maxim de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și ținând cont de cerințele legale șide reglementare în vigoare;

 • 3. Integritate -aderarea la principiile morale și etice;

 • 4. Transparență - asigurarea accesului neîngrădit la informațiile de interes public .

Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicare șiraportare

Autoritatea tutelară se așteaptă la întărirea răspunderii strategice șila îmbunătățirea gestionării activelor Regiei. Aceste priorități sunt posibile prin îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori și autoritatea tutelară.

Ca atare, este important ca ambele părțisă se țină reciproc informate cu privire la orice aspecte cu impact material asupra Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați" și/sau asupra intereselor autorității tutelare, inclusiv informații referitoare la riscurile care pot afecta îndeplinirea Planului de administrare, propunând totodată și măsuri de atenuare a acestor riscuri și revizuirea Planului de administrare, după caz.

Consiliul de administrație va redacta, transmite și publica rapoarte semestriale și anuale cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță șia Planului de Administrare, precum și toate informațiile care țin de activitatea Regiei, necesare întocmirii de către autoritatea publică tutelară a raportului anual privitor la întreprinderile publice aflate în subordine, în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 111/2016.

De asemenea, autoritatea tutelară va solicita situații și rapoarte specifice ori de câte ori va considera necesar.

Președinte de ședință,