Hotărârea nr. 175/2019

Concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren, proprietate privata a municipiului Galati, situat pe str. Macazului, nr. 8

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 175 din 24.04.2019

privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Macazului, nr. 8

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 204/15.04.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 25058/17.04.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 25060/17.04.2019, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget-fnanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Raportul de evaluare pentru terenul situat în Galați, str. Macazului, nr. 8;

Având în vedere dispozițiile art. 13, alin. (1)-(3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 8, alin. (2) din anexa la H.C.L. nr. 106/22.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. ”c”, alin. (5), lit.”b” coroborate cu cele ale art. 123, alin. (1)-(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă concesionarea, prin licitație publică, a terenului în suprafață de 6592 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Macazului, nr. 8.

Art. 2 - Se aprobă caietul de sarcini privind concesionarea, prin licitație publică, a terenului prevăzut la art. 1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă prețul de pornire al licitației la valoarea de 2,76 lei/mp/an, fără TVA.

Art. 4 - Cuantumul redevenței se indexează anual cu indicele de inflație.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 175/24.04.2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

CAIET DE SARCINI

PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ, A UNUI TEREN LIBER DE CONSTRUCȚII, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI, SITUAT ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI GALAȚI, STR. MACAZULUI NR. 8.

CAPITOLUL I DATELE DE IDENTIFICARE ALE PROPRIETARULUI

Municipiul Galați

Cod Fiscal: 3814810

Adresă: Str. Domnească, nr. 54

Telefon : 0236/307.718

Fax: 0236/461.460

CAPITOLUL II

PROCEDURA DE LICITAȚIE APLICATĂ

 • 2.1 Având în vedere faptul că imobilul - teren liber de construcții, situat în intravilanul municipiului Galați, str. Macazului nr. 8, se află în circuitul civil, fiind destinat valorificării, se va proceda la organizarea procedurii de licitație publică deschisă.

 • 2.2 Organizarea licitației se va efectua în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, și Regulamentul privind modul de concesionare a bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Galați, aprobat prin HCL nr. 106/22.03.2018.

CAPITOLUL III

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII

 • 3.1 Descrierea și identificarea bunului careurmează să fie concesionat:

Terenul care urmează a fi concesionat se află situat în intravilanul municipiului Galați, str. Macazului nr. 8.

Terenul în cauză este înscris în Cartea Funciară nr. 126311 U.A.T. Galați, cu numărul cadastral 126311, nu este revendicat, nu face obiectul unor litigii judecătorești și este liber de construcții.

Terenul în suprafață de 6.592 m.p. este în proprietatea privată a municipiului Galați, conform H.C.L. nr. 696/19.12.2018, privind trecerea unor terenuri din domeniul public al municipiului Galațiîn domeniul privat al municipiului Galați, nr. crt. 270.

CAPITOLUL IV

MOTIVAȚIA CONCESIONĂRII TERENULUI

 • 4.1 Motivele de ordin legislativ, economic, financiar și social care impun concesionarea terenului sunt următoarele:

-potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare: “Consiliul local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în compentența altor autorități publice, locale sau centrale”;

-alin. (2) “Consiliul Local are următoarele atribuții principale: lit. c) administrează domeniul public și domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului”;

-potrivit art. 123 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,cu modificările și completările ulterioare: ”Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sau județean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Vânzarea, concesionarea sau închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii.”

-îmbunătățirea aspectului edilitar în zonă, exploatarea eficientă a terenului actualmente nefolosit, curățarea terenului prin grija concesionarului;

-atragerea de venituri la bugetul local al municipiului Galați prin plata redevenței, a impozitului pe construcții șiataxeipeterenconcesionat;

- asigurarea unui cadrul urbanistic modern;

 • 4.2 Terenul propus spre concesionare nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor cu caracter normativ sau caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, nu este grevat de sarcini și nu face obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul instanțelor judecătorești.

 • 4.3 În prezent, terenul care va face obiectul contractului de concesiune este neutilizat și într-o stare avansată de degradare. O reamenajare și modernizare a acestui teren ar atrage atenția, mărind potențialul zonei și aducându-o la nivelul cerințelor pe care le reclamă un oraș cu tradiție în bună gospodărire.

CAPITOLUL V

CONDIȚII GENERALE ALE CONCESIUNII

5.1. Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate:

 • 5.1.1 Drepturile și obligațiile părților se stabilesc prin contractul de concesiune.

 • 5.1.2 Pe toată durata concesiunii, concesionarul se obligă să desfășoare activitățile prevăzute în regim de continuitate.

 • 5.2 Interdicția subconcesionării bunului concesionat:

 • 5.2.1 Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct terenul care face obiectul contractului de concesiune;

 • 5.2.2 Este interzisă subconcesionarea, în tot sau în parte, unei terțe persoane, terenului care face obiectul contractului de concesiune;

 • 5.2.3 Pe toată durata contractului, terenul concesionat rămâne în proprietatea concedentului -Municipiul Galați;

 • 5.2.4 Concesionarul este obligat, pe perioada concesionării să mențină destinația terenului în scopul în care a fost concesionat.

 • 5.3 Durata concesiunii:

 • 5.3.1 Durata concesiunii este de maximum 49 de ani, începând cu data încheierii contractului de concesiune. Durata contractului de concesiune poate fi prelungită pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială,prinsimpluacorddevoință al părților;

 • 5.3.2 Prelungirea valabilității contractului se va atesta prin Act Adițional la contractul de concesiune.

 • 5.4. Redevența minimă și modul de calcul al acesteia:

 • 5.4.1 Prețul de pornire al licitației este stabilit prin modul de calcul al redevenței, conform Raportului de evaluare întocmit de Serviciul Public Geotopocad Expert și însușit de Direcția Financiar-Contabilitate.

 • 5.4.2 Prețul unitar depornire al licitației este de:

-2,76lei/m.p./anfărăTVA pentru terenul în suprafață de 6.592 m.p.

Nivelul final al redevenței urmează afistabilitînurmadesfășurării ședinței de licitație publice.

 • 5.4.3 Calculul redevenței aferentă terenului a fost făcut în conformitate cu prevederile legale privind modul de calcul al nivelului redevenței, respectiv recuperarea valorii de circulație a terenului în 25 de ani. Redevența se datorează de concesionar pe toată perioada valabilității contractului de concesiune.

 • 5.4.4 Termenul de începere a plății redevenței începe de la data încheierii contractului de concesiune, plata făcându-se la următoarele scadențe: 15 martie, 15. iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie, ale fiecărui an. Pentru executarea cu întârziere a obligațiilor de plată sau neexecutarea acestora, seperceppenalități de întârziere, în conformitate cuprevederile legale în vigoare.

 • 5.4.5 Prețul concesiunii se indexează anual cu indicele de inflație.

 • 5.4.6 Redevența obținutăprin concesionare constituie venit la bugetul local al mun. Galați.

5.5Caracteristiceleinvestiției

 • 5.5.1 Pe terenul propus spre concesionare se va realiza o construcție cu destinația de hală depozitare, în regim de înălțime parter, conform Certificatului de urbanism nr. 1555/12.09.2018 și a Memoriului tehnic general întocmit.

 • 5.5.2 Amplasarea în teren, cât și accesele vor fi proiectate astfel încât să se asigure circulația în zonă.

 • 5.5.3 Prin soluțiile adoptate se va asigura protecția clădirilor învecinate precum și protecția mediului înconjurător.

 • 5.5.4 Termenul de obținere a autorizației de construire și începere a lucrărilor la obiectul de investiții este de cel mult 12 luni de la data semnării contractului de concesiune, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a contractului de concesiune șipredării terenului liber de sarcini.

 • 5.5.5 Termenul de finalizare a lucrărilor ce cad în sarcina concesionarului va fi stabilit prin autorizația de construire.

 • 5.5.6 Concesionarul va obține toate avizele și acordurile necesare desfășurării activității.

CAPITOLUL VI

ELEMENTE DE PREȚȘIMODALITĂȚIDEPLATĂ

 • 6.1 Prețul de pornire al licitației este de 2,76 lei/m.p./an, fără TVA, conform Raportului de Evaluare, întocmit de Serviciul Public Geotopocad Expert și a notei de calcul realizată de Direcția Financiar-Contabilitate.

 • 6.2 Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitației se pun la dispoziția solicitantului contra cost, în valoare de 30 de lei.

 • 6.3 Nu sunt admise la licitație ofertanții care înregistrează obligații restantefiscale /nefiscalefață de bugetul local al Municipiului Galați, precum și cei care sunt în litigiu cu Municipiul Galați/Consiliul Local Galați cu privire la bunurile supuse concesionării sau obligații bugetare corelative.

 • 6.4 În cazul în care câștigătorul licitației nu încheie contractul de concesiune, în termen de 20 de zile, consimte la:

 • - pierderea oricărui drept conferit de adjudecarea la licitație a bunului;

 • - pierderea dreptului de a participa la alte licitații organizate de Primăria municipiului Galați, cu privire la bunul în cauză;

 • - pierderea garanției de participare fără a ridica pretenții ulterioare asupra acesteia.

CAPITOLUL VII

GARANȚIA DE PARTICIPARE

 • 7.1 Garanția departicipare la licitație este în valoare de 4545,00 lei.

 • 7.2 Contul în care se va depune garanția de participare este RO84TREZ3065006XXX000235, deschis la Trezoreria Municipiului Galați, cu specificație la obiectul plății - Garanție de participare la licitația pentru concesionarea terenului situat în Galați, str. Macazului nr. 8.

 • 7.3 Garanția de participare este valabilă pentru o singură licitație și se va achita cu chitanța, ordin de plata sau virament bancar, instrument care se prezintă în original, în cuantumul și pentru perioada de valabilitate a ofertei.

 • 7.4 Perioada de valabilitate a ofertelor se întinde până la momentul încheierii contractului de concesiune, inclusiv perioada prevăzută pentru rezolvarea eventualelor contestații.

 • 7.5 Garanția de participare constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se returnează după semnarea contractului de concesiune cu ofertantul declarat câștigător, la cerere, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

 • 7.6 Sumele obținute din această sursă constituie venit la bugetul local.

 • 7.7 Garanția departicipare la licitație sepierde în următoarele situații:

-dacă ofertantul își retrage oferta în intervalul de la deschiderea ofertelor șipână la comunicarea adjudecării;

- în cazul ofertantului câștigător, dacă acesta nu se prezintă la data prevăzută de comisia de licitație pentru încheierea contractului de concesiune;

CAPITOLUL VIII

CLAUZE SPECIALE

8.1OfertanțiiauobligațiasăprezinteactelesolicitateprinprezentulCaietdeSarcini.

 • 8.2 Controlul respectării de către ofertanți a caietului de sarcini și a obligațiilor asumate se efectuează de către Comisia de licitații, numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Galați.

CAPITOLUL IX

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

 • 9.1 Concedentul are obligația de a publica anunțul de licitație într-un cotidian de publicație națională și într-unul de circulație locală, cu celpuțin 20 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 • 9.2 La licitație poate participa, orice persoana fizică sau juridică, capabilă potrivit legislației, a dobândi bunuri imobile pe teritoriul României, în condițiile în care este declarată calificată de către Comisia de licitații, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

 • 9.3 Dosarul de participare la licitație trebuie să cuprindă următoarele documente, obligatorii sub sancțiunea excluderii ofertei:

Persoanele fizice vor depune următoarele documente:

 • -  certificat fiscal în original;

 • -  copie după cartea sau buletinul de identitate;

 • -  dovada achitării caietului de sarcini la casieria instituției;

 • -  dovada achitării garanției de participare la licitație în cuantum de 4545,00 lei, depusă în contul nr.RO84TREZ3065006XXX000235, deschis la Trezoreria Municipiului Galați(ordindeplată sau virament bancar);

 • -   adeverință eliberată de Serviciul Juridic și Legalitate din cadrul Primăriei Municipiului Galați, din care să rezulte că aceștia nu sunt în litigiu juridic cu Primăria, în legătura cu procedura licitației;

 • -  cerere tip cu informații privind toate datele de contact ( domiciliu, telefon, email, etc), precum șicontul bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație în termen de 10 zile de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare de către ofertantul câștigător.

 • -  alte documente relevante pe care le consideră necesare.

Persoanele juridice vor depune următoarele documente:

 • -  împuternicirea din partea societății pentru reprezentantul societății, original;

 • -  certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerțului, în original, sau copie legalizată,lacareseanexează copia certificatului de înregistrare;

 • -  dovada că nu este in procedură de reorganizare sau lichidare judiciară;

 • -  certificat fiscal în original;

 • -  ultimul bilanț contabil, depus, înregistrat și vizat la organul competent;

 • -  adeverință eliberată de Serviciul Juridic și Legalitate din cadrul Primăriei Municipiului Galați, din care să rezulte că aceștia nu sunt în litigiu juridic cu Primăria, în legătura cu procedura licitației.

 • -  dovada achitării caietului de sarcini la casieria instituției;

 • -  dovada achitării garanției de participare la licitație în cuantum de 4545,00 de lei, depusă în contul nr.RO84TREZ3065006XXX000235, deschis la Trezoreria Municipiului Galați(ordindeplată sau virament bancar);

 • -  Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul general consolidat și către bugetul local valabile la data deschiderii ofertelor.

 • -  cerere tip cu informații privind toate datele de contact ( sediu,telefon, email, etc), precum șicontul bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație în termen de 10 zile de la semnarea contractului de concesiune de către ofertantul declarat câștigător;

 • -  oricealtedocumenterelevantepecareleconsideră necesare.

 • 9.4. Lipsa oricăruia dintre documentele de calificare solicitate, atrage respingerea ofertei.

 • 9.5. Ofertantul va numerota, semna și ștampila fiecare filă cuprinsă în acest dosar șivaînscriepe ultima filă numărul acestora, sub semnăturăși ștampilă. Organizatorul licitației nu va purta nicio răspundere pentru eventualele consecințecevordecurgedacă acest fapt nu este îndeplinit.

Comisia de adjudecare va intocmi lista cu ofertanții calificați si o va afișa la locul desfasurarii licitatiei cu cel putin o ora inainte de ora fixata pentru inceperea ședinței de licitație.

CAPITOLUL X

MODUL DE DESFĂȘURARE AL LICITAȚIEI

 • 10.1 Pentru desfășurarea procedurii de licitație publică, este obligatorie participarea a cel puțin doi ofertanți, persoane fizice saujuridice.

 • 10.2 Ofertanții interesați, persoane fizice sau juridice, pentru a participa la licitația publică vor depune la sediul organizatorului, respectiv Primăria Municipiului Galați, până la data indicată în anunțurile de participare, documentele de calificare solicitate.

 • 10.3 Ofertele se vor redacta în limba română.

 • 10.4 Ofertanții depun ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, cu precizarea datei și orei primirii.

 • 10.5 Plicul exterior va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta, după indicațiile prezentate în prezentul Caiet de sarcini.

 • 10.6 Plicul exterior va trebui să conțină documentele prevăzute în prezentul caiet de sarcini, la Capitolul IX, punctul 9.3.

 • 10.7 Plicul interior va conține oferta propriu-zisă. Pe plicul interior se înscriu numele și prenumele sau denumirea ofertantului, domiciliul sau sediul acestuia.

 • 10.8 Fiecareparticipantpoate depune doar o singură ofertă și aceasta trebuie semnată.

 • 10.9 Ofertele primite și înregistrate după termenul limită de primire prevăzut în anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație și vor fi înapoiate ofertanților fără a fi deschise.

 • 10.10 Oferta trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute în caietul de sarcini.

 • 10.11 Dacă oferta nu corespunde cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, aceasta va fi respinsă de comisia de licitație.

 • 10.12 Ofertele pentru care s-au transmis notificări de retragere sau ofertele întârziate se vor restitui nedeschise.

 • 10.13 Președintele anunță deschiderea licitației, obiectul acesteia, face prezența ofertanților înscriși și verifică dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea licitației, anunță modul de desfășurare al licitației asigurându-se că fiecare ofertant a înțeles procedura de defășurare, apoi comunică faptul că fiecare ofertă va fi analizată de comisia de licitație șiseva încheia un proces verbal cu rezultatul licitației.

 • 10.14 Stabilirea ofertei câștigătoare vafifăcută de către comisia de evaluare, pe baza criteriului prețul cel mai mare oferit.

 • 10.15 Ca urmare a adjudecării licitației publice, cel care a fost declarat câștigător va trebui să se prezinte în termen de maximum 20 de zile la sediul Primăriei municipiului Galați, în vederea încheierii contractului de concesiune.

 • 10.16 În cazul în carepână la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor, nu se depun cel puțin două oferte, organizatorul va proceda la republicarea anunțului publicitar, iar procedura licitației publice va fi reluată. Dacă nici în etapa a doua nu se depun ofertele valabile, se trece la negociere directă, în baza unui nou anunț de licitație, conform dispozițiilor legale aplicabile.

CAPITOLUL XI

DISPOZIȚII FINALE

 • 11.1 Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de concesiune.

 • 11.2 Realizarea obiectivului de investiții se va face numai pe baza unui proiect legal avizat, aprobat și a autorizației de construire emisă de organele competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu Regulamentul General de Urbanism.

 • 11.3 Obținerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea și funcționarea investițiilor privesc pe concesionar.

 • 11.4 Toate lucrărileprivind racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente și obținerea acordului de la deținătorii acestora privesc pe concesionar.

 • 11.5 Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitației se pun la dispoziția solicitantului contra cost, în valoare de 30 de lei.

 • 11.6 Ofertanții la licitație vorprezenta, la dosarul depuspentru licitație, garanția departicipare la licitație. Participarea la licitație a ofertelor este condiționată de achitarea integrală adebitelorpe care le au față de bugetul local, achitarea documentației de licitație și a garanției de participare. Nu vor participa la licitație persoanele juridice sau persoanele fizice care:

-audebitefață de Bugetul Local al municipiului Galați;

 • - sunt în litigiu cu Municipiul Galați/Consiliul Local al municipiului Galați cu privire la bunul supus licitației publice;

 • - au fost adjudecatori ai unei licitații anterioare, cu privire la bunul supus spre concesionare, și nu au încheiat contract cu municipiul Galați;

 • - sunt în procedura de faliment;

 • - sunt supuse procedurii de reorganizare judiciară.

 • 11.7 Dacă din motive întemeiate licitația se amână, se revocă sause anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți. În acest caz ofertanților li se va înapoia, în termen de 10 zile, garanția de participare la licitație pe baza unei cereri scrise și înregistrate la Primăria municipiului Galați.

 • 11.8 Prin înscrierea la licitație toate condițiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însușite de ofertant.

 • 11.9 Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Galați în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiile înregistrate în termende5ziledeladataînregistrării acestora.

CAPITOLUL XII

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • 12.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară atât în executarea procedurii de licitație publică, cât și în executarea contractului de concesiune în care persoana fizică este parte, conform art. 6, lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European șial Consiliului Uniunii Europene, referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 • 12.2 Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei fizice se efectuează doar în scopul prezentei proceduri de licitație publică.

12.3. Drepturile persoanei fizice, referitoare la protecția datelor cu caracter personal sunt prevăzute în Cap. III, art. 12-21 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 a Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene.

 • 12.4 Încetarea prelucrării și ștergerea datelor cu caracter personal ale persoanei fizice, revin în sarcina Operatorului, Primăria Municipiului Galați, la decesul persoanei fizice.

Președinte de ședință,