Hotărârea nr. 173/2019

Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 173 din 24.04.2019

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de

Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 201/15.04.2019

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 24482/16.04.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 24484/16.04.2019 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor, al Serviciului Juridic și Legalitate și al Serviciului Resurse Umane și Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relația cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați nr. 4381/28.02.2019, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 24935/19.03.2019;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 172, alin. (6), alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „a”, lit. „d”, alin. (3), lit. „b”, alin. (6), lit. „a” pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

9

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi anterioare contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

SPITALUL CLINIC DE URG. PT COPII "SF1OAN”

STR. GHEASACHI NR.a

GALAȚI


ORGANIGRAMA SPITAL CU 300 DE PATURI 01.03,2019


Anexa 1 la HCL 173/24.04.2019g

1

1

s

s:

Kl.

&


Anexa 2 Ia HCL 173 / 24.04.2019


STAT DE FUNCȚII

Ia data de 01.03.2019

Nr. crt.

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant post


Numele si prenumele


Spitalul funcționează cu:                   300 paturi

45 paturi însoțitori

6 paturi spitalizare de zi

706 posturi aprobate

cont. adresei Ministerului Sanatatii - Direcția Organizare si Policitici Salariale NR. XI/A/18628/ACP/3576/12.04.2016                               VACANT -49

1 MANAGER

medic primar

Grad II

radiologie

S

1

Dr. Victorita Stefenescu

2

DIRECTOR MEDICAL INTERIMAR medic primar

gr. 5

pediatrie

S

1

Dr. Badiu Geta

3

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL economist

Grad II

management

s

1

Ec. Cloșca Laura

4

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-SEF UNITATE

generalist

Grad II

generalist

s

1

VACANT

Secția Clinica Pediatrie 1 - 50 paturi

din care: - comp. Alergologie si imunologie

clinica -

10 paturi

- comp. Gastroenterologie -10 paturi

5

medic primar - sef secție

gr. 5

pediatrie - compet gastro

S

1

Dr. Baciu Gtnel

6

medic primar

gr. 5

pediatrie-alergologie

S

1

VACANT

7

medic primar - doctor in medicina

gr. 5

pediatrie

S

1

Dr. Cristescu-Budala Carmen-

8

medic primar

gr. 5

pediatrie

s

1

VACANT

9

medic primar

gr. 5

pediatrie

s

1

Dr. Vedes Stelania-Nadia

10

medic primar

gr. 4

pediatrie

s

1

Dr. Gușa Maricica

11

asistent medical principal - șefa

gr. 5

pediatrie

PL

1

Baian Constanta

Nr. ort.

Funcția

Grad / gradație

Specialits

12

Compartiment Alerooloqie asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

13

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

14

asistent medical principal

gr. 3

generalist

15

asistent medical

gr. 2

generalist

Compartiment Gastroenterologie -10 paturi

16 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

17 asistent medical principal

gr. 4

generalist

18 asistent medical

gr. 5

generalist

Pediatrie

19 asistent medical principal licențiat

gr- 5

generalist

20 asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

21 asistent medica! principal licențiat

gr. 4

generalist

22 asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

23 asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

24 asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

25 asistent medical licențiat

gr. 2

generalist

26 asistent medical licențiat

gr. 0

generalist

27 asistent medical licențiat

gr. 0

generalist

28 asistent medical principal

gr. 3

generalist

29 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

30 asistent medical

gr. 4

generalist

31 asistent medical

gr. 3

generalist

32 asistent medical

gr. 2

generalist

33 registrator medica!

gr. 4

34 infirmiera

gr. 5

35 infirmiera

gr. 5

36 infirmiera

gr. 5

37 infirmiera

gr. 5

38 infirmiera

gr. 5

39 infirmiera

gr. 5

40 infirmiera

gr. 5

41 infirmiera

gr. 5

42 infirmiera

gr. 4

43 infirmiera

gr-2

-

44 infirmiera

gr. 2

ite

Nivel studii

Cuant post

Numele si prenumele

PL

1

Teodor Jenica

PL

1

Drugescu Mihaela

PL

1

Voicu Diana-Lacramioara

PL

1

Burduf Mirela-Nicoleta

PL

1

Andone Maria-Anca

PL

1

Mirea Ecaterina-Carmen

PL

1

lordache Cristina

s s s s s s s s s SSD PL


PL PL PL M generale generale generale generale generale generale generale generale generale generale generale


1     Petre Camelia

1    Pascanu Manuela

1     Crăciun Livia

1    Paduraru Camelia

1     Lupasc Lucia-Mirela

1    Lacatus Roxana

1    Luca Mihaela

1     Oana Ecaterina-Tatiana

1     Malihin Valentina

1     Negara Liliana

1    Andone Geta

1    Maiereanu Cornelia

1    Mocanu Camelia-Ramona

1     Minjineanu Raluca-Claudia

1     Racovita Mihaiela

1     HilohiTudorita

1     Tuchîlâ Tudorita

1    Pobereznicenco-Scacenco Lenuta

1    Marangociu Adriana

1     Buiciuc Ioana

1     Topa Liliana

1    Popa-Tolontan Anisoara

1     Pardos luliana

1    Gradea Ileana

1    Neagu Luminita-Eiena

1     Popa lonela-Lacramioara

ertj                FuncBa                                     Specialitate           |        PZ‘1        Numele si prenumele       |

45 infirmiera                                    gr. 2                                            generale 1 Tabus Mihaela

46

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Nechita Firita

47

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Zurba Lucretia

48

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Benea Catinca

49

îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Mi re a Adriana

50

îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Petre Mirela-Anisoara

51

îngrijitoare

gr. 2

generale

1

Sandu Daniela

52

îngrijitoare

gr. 2

generale

1

Ibanescu Andreea-Loredana

53

îngrijitoare

gr. 2

generale

1

VACANT

Secția Clinica Pediatrie li - 67 paturi

din care: Compartiment Cardiologie

-12 paturi

Comp. Diabet Zaharat, Nutriție si Boli metabo

- 3 paturi

Comp. Hematologie/Oncologie

-10 paturi

54

medic primar - sef secție

gr. 5

pediatrie-cardiologie

S

1

Prof.Dr. Nechita Aurel

55

medic primar

gr. 5

pediatrie

S

1

Dr. lacob Mariana

56

medic primar

gr. 5

pediatrie

S

1

Dr. Sprânceana Jeana

57

medic primar - doctor in medicina

gr. 5

pediatrie

S

1

Suspendat temporar

58

medic primar

gr. 4

pediatrie-neonatologie

S

1

Dr. Fotea Silvia

59

medic primar

gr. 4

pediatrie-specialist hematologie

s

1

Dr. Niculescu Carmen-Eugenia

60

medic specialist

gr. 5

pediatrie

s

1

VACANT

61

medic specialist

gr. 5

oncologie medicala

s

1

Dr. Munteanu Anisoara

62

asistent medical principal - șefa

gr. 5

pediatrie

PL

1

VACANT

63

asistent medical licențiat

gr. 4

generalist

s

1

Andrian Liliana

64

asistent medical lîcentiat

gr. 3

generalist

s

1

Ionica Mariana

65

asistent medical licențiat

gr. 3

generalist

s

1

Gradinaru Roxana Ramona

66

asistent medical licențiat

gr. 2

generalist

S

1

Nour Corina

67

asistent medical licențiat

gr. 0

generalist

s

1

Barbu Nicoleta

68

asistent medical lîcentiat

gr. 0

generalist

s

1

VACANT

69

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

losip Ioana

70

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Lungu Monica-Maria

71

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Marin Stela

72

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Dragomir Marilena

73

asistent medical

gr. 5

generalist

PL

1

Fratila Luminița

74

asistent medical

gr. 4

generalist

PL

1

Bacanu Ionica

75

asistent medical

gr. 4

generalist

PL

1

Severin Angelica

76

asistent medical

gr. 3

generalist

PL

1

Raileanu Daniela

77

asistent medical

gr. 2

generalist

PL

1

Stroia Gabriela

Nr. crt.

|                     Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele        |

78

asistent medical

gr. 1

generalist

PL

1

Gainaru Ionela Lacramioara

79

asistent medical

gr. 0

generalist

PL

1

Cojocaru Aurora-Fanica

80

registrator medical

gr. 3

M

1

Balint Dorin a-Marcela

Comp. Cardîoloaie -12 paturi

81

asistent medical principal sef delegație

gr. 4

generalist

PL

1

Gramov Silvia-Aura

82

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

S

1

Susma Steluta

83

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

PL

1

Butunoi Mireia-Aurora

84

asistent medical licențiat

gr. 1

generalist

S

1

VACANT

85

asistent medical principal

gr. 2

generalist

PL

1

Filimon Maricela

Compartiment Diabet Zaharat Nutriție si Boli metabolice - 3 paturi

 • 86 asistent medical principal                      gr. 4      generalist

  PL

  1

  VACANT

  PL

  1

  Macovei Olimpia


 • 87 asistent medical                               gr. 4      generalist

  Compartiment Hematoloqie/Oncoloqîe -10

  paturi

  88

  asistent medical principal licențiat

  gr. 5

  generalist

  89

  asistent medical licențiat

  gr. 2

  generalist

  90

  asistent medical principal

  gr. 5

  pediatrie

  91

  asistent medical

  gr, 5

  generalist

  92

  asistent medical

  gr. 3

  generalist

  Pers. Aux. Sanitar

  93

  infirmiera

  gr. 5

  94

  infirmiera

  gr. 5

  95

  infirmiera

  gr. 5

  96

  infirmiera

  gr. 5

  97

  infirmiera

  gr. 5

  98

  infirmiera

  gr. 4

  99

  infirmiera

  gr. 4

  100

  infirmiera

  gr. 4

  101

  infirmiera

  gr. 3

  102

  infirmiera

  gr. 2

  103

  infirmiera

  gr. 1

  104

  infirmiera

  gr. 1

  105

  infirmiera

  gr. 1


  S

  1

  Manole Ioana

  S

  1

  Arboreanu Geanina

  PL

  1

  Petrea Carmen-Loredana

  PL

  1

  Olaru Mihaela

  PL

  1

  Croitoru Marcela


  generale

  1

  Lupusoara Georgeta

  generale

  1

  Cirja Constantina

  generale

  1

  Tiron Maria

  generale

  1

  lordache Meluta

  generale

  1

  Anton Mariana

  generale

  1

  Bratu Paula-Luminita

  generale

  1

  Stoian Teodosia

  generale

  1

  Radu Neculina

  generale

  1

  Mocanu Magdalena-Alice

  generale

  1

  Colta Eugenia

  generale

  1

  Bogdan Ioana

  generale

  1

  Benea Frasinica

  generale

  1

  Tabacaru Cătălină


  Nr. cri.

  Funcția

  Grad / gradație

  Specialitate

  Nivel studii

  Cuant. post

  Numele si prenumele

  106

  îngrijitoare

  gr. 5

  generale

  1

  Tudor Gina

  107

  îngrijitoare

  gr. 3

  generale

  1

  Vasiliu Lavinia-Mioara

  108

  îngrijitoare

  gr, 3

  generale

  1

  Caciuc Rodica-Elisabeta

  109

  îngrijitoare

  gr. 3

  generale

  1

  Enica Gineta

  110

  îngrijitoare

  gr. 2

  generale

  1

  Enachi Maria

  111

  îngrijitoare

  gr. 2

  generale

  1

  Prodan Ionela

  112

  îngrijitoare

  gr-2

  generale

  1

  Avram Vasilica-Mariana

  113

  îngrijitoare

  Secția Pediatrie III - 35 paturi din care: - comp, neurologie -12 paturi

  gr. 0

  generale

  1

  lonita Mariana

  114

  medic primar - sef secție interimar

  gr. 4

  pediatrie

  S

  1

  Conf. Dr. Busila Camelia

  115

  medic primar

  gr. 5

  pediatrie

  S

  1

  Dr. Banu Elena-Ariela

  116

  medic primar

  gr. 5

  pediatrie

  s

  1

  Dr. Borsciov Grigore

  117

  medic primar

  gr. 4

  pediatrie

  s

  1

  Dr. Busila Camelia

  118

  asistent medical principal licențiat - șefa

  gr. 5

  generalist

  s

  1

  Berghes Simona

  119

  asistent medical licențiat

  gr. 2

  generalist

  s

  1

  Cimpoi Simona

  120 asistent medical licențiat

  gr. 0

  generalist

  s

  1

  Poalelungi Daniela

  121

  asistent medical principal

  gr. 5

  pediatrie

  PL

  1

  Lepadatu Carmen-Margareta

  122 asistent medical principal

  gr-5

  generalist

  PL

  1

  Diaconu Geta

  123 asistent medical principal

  gr. 4

  generalist

  PL

  1

  Toma Camelia-Jana

  124

  asistent medical

  gr. 5

  generalist

  PL

  1

  Susnea Any

  125

  asistent medical

  gr- 5

  generalist

  PL

  1

  Dimitriu Janeta-Comelia

  126

  asistent medical

  gr. 2

  generalist

  PL

  1

  Tarziman Laura-lsabela

  127

  asistent medical debutant

  gr.O

  generalist

  PL

  1

  Popa Larisa-Alexandra

  128

  registrator medical

  gr. 1

  M

  1

  Anton Ciprian

  129

  infirmiera

  gr, 5

  generale

  1

  Neculache Anica

  130

  infirmiera

  gr. 5

  generale

  1

  Maxim Ionica

  131

  infirmiera

  gr. 3

  generale

  1

  Stamate Mariana

  132

  infirmiera

  gr. 3

  generale

  1

  Antohe Irina

  133

  infirmiera

  gr. 3

  generale

  1

  Talmaciu Liliana

  134

  infirmiera

  gr. 2

  generale

  1

  Antohe Gherghina

  135

  îngrijitoare

  gr. 5

  generale

  1

  Chvala Liliana

  136

  îngrijitoare

  gr. 4

  generale

  1

  Cojocaru Constantina

  137

  îngrijitoare

  gr. 3

  generale

  1

  Bujor Adriana

  138

  îngrijitoare

  gr- 2

  generale

  1

  Caldarea Luci ca

Compartiment Neurologie -12 paturi

139 medic primar

gr. 5

neurologie pediatrica

S

1

Dr. Elkan (Cojocaru) Eva-Maria

140 asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist

S

1

Ciurea Ionica

141 asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

S

1

Doca Violeta

142 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Apostolescu Angelica

143 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Liga Luminita-Gabriela

144 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Radu Cosmina

145 asistent medical principal

gr. 3

pediatrie

PL

1

VACANT

146 asistent medical

gr. 5

generalist

PL

1

Panait Mioara-Luminita

147 infirmiera

gr. 5

generale

1

Mihai Sandina

148 infirmiera

gr. 5

generale

1

Sanduc Anita

149 infirmiera

gr. 5

generale

1

Zebega Liliana

150 infirmiera

gr. 5

generale

1

Ciuchilan Măricel a

Nr. crt.


Funcția


Grad/ gradație


Specialitate


Nivel I Cuant. studii | post


Numele si prenumele


Compartiment neonatologie patologica -15 paturi

din care: - prematuri - 4 paturi

151 medic primar

gr. 4

pediatrie-neonatologiețspec)

S

1

VACANT

152 medic specialist

gr. 2

pediatrie

s

1

Dr. Profir Irina

153 medic rezident an IV

gr. 1

neonatologie

s

1

Dr. loan Elena

154 asistent medical principal coordonator

gr. 5

pediatrie

PL

1

Campureanu Dida-Gela

155 asistent medical pricipal licențiat

gr. 3

generalist

S

1

VACANT

156 asistent medical pricipal licențiat

gr. 3

generalist

S

1

VACANT

157 asistent medical licențiat

gr. 4

generalist

S

1

Maxim Daniela-Andreea

158 asistent medical licențiat

gr. 2

generalist

S

1

Neagu Oana-Paula

159 asistent medical licențiat

gr. 1

generalist

S

1

Nechita Petruta

160 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Bursucanu Cerasela-Aurora

161 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Chiru Rodica

162 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Prelipceanu Mirela

163 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Marin lulîa-Claudia

164 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Lăcustă Daniela

165 asistent medical

gr. 4

generalist

PL

1

Pîntilie Lenuta-Marioara

166 asistent medical

gr. 3

generalist

PL

1

Daniia Daniela

167 asistent medical

gr. 1

generalist

PL

1

Sion Ana-Maria

168 asistent medica! debutant

gr- 3

generalist

PL

1

Pavel Rozalia-Monica

169 infirmiera

gr. 5

generale

1

Ichim Violeta-Tania

170 infirmiera

gr. 5

generale

1

T rif Georgeta-Mariana

171 infirmiera

gr. 5

generale

1

Botezatu Vasilica

172 infirmiera

gr. 5

generale

1

Bucur Ionica

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant post

Numele si prenumele

173

infirmiera

gr. 4

generale

1

Solomon Cristina

174

infirmiera

gr. 0

generale

1

Hodina Elena Sandita

175

îngrijitoare

gr, 4

generale

1

Morosanu Gianina

176

îngrijitoare

gr. 2

generale

1

Sandu Lacramioara

Compartiment Terapie Intensiva - 15 paturi

177 medic primar

gr, 3

pediatrie-specialist ATI

S

1

Dr. Constantin-Dinescu Silvia

178 medic specialist

gr. 2

pediatrie

S

1

Dr. Moraru Petruta lufiana

179 medic specialist

gr, 2

anestezie si terapie intensiva

S

1

VACANT

180 asistent medical principal coordonator

gr. 5

pediatrie

PL

1

Boghea Gabriela

181 asistent medical principal licențiat

gr. 4

pediatrie

S

1

Avram Violeta

182 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Onofrei Vasilica

183 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Nita Mirela-Rodica

184 asistent medical principal

gr, 5

pediatrie

PL

1

Ivascu Cod rina

185 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Grigoras Elena

186 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Albu Mihaela-Lucia

187 asistent medical principal

gr, 4

generalist

PL

1

Dimitriu Teodora

188 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Murgocî Alina

189 asistent medical principal

gr, 4

generalist

PL

1

Lepăd atu Margareta

190 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Popovici Marcela

191 asistent medical principal

gr. 3

generalist

PL

1

Petcu Camelia

192 asistent medical

gr. 3

generalist

PL

1

Ciobanu Marinela

193 infirmiera

gr. 5

generale

1

Marin Virginia

194 infirmiera

gr. 5

generale

1

Marcu Fanica

195 infirmiera

gr. 5

generale

1

Cira Ionica

196 infirmiera

gr. 3

generale

1

Moise Lucia

197 infirmiera

gr-2

generale

1

Hristea Nicoleta

198 infirmiera

gr-2

generale

1

Pobereznicenco-Scacenco Paula-Carina

199 îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Ghilea Liliana

200 îngrijitoare

gr-1

generale

1

Marin Lenuta

201 îngrijitoare

gr. 1

generale

1

Stan Lucica

202 îngrijitoare

gr. 1

generale

1

Sasaran Gabriela

203 îngrijitoare

gr. 1

generale

1

Patrut Dina-Teodora

Compartiment ORL — 15 paturi

204 medic primar

gr. 5

ORL

S

1

Dr. Udrescu Sidonia.

205 medic specialist

gr. 2

ORL

s

1

Dr. Gegea Costela

206 asistent medical principal - coordonator

gr. 5

pediatrie

PL

1

Serban Tatiana

| c* |                  Funcfla

Grad/ gradație

Specialitate

| Nivel | | studii |

Cuant. post

|         Numele si prenumele        |

207 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Sandu Daniela

208 asistent medical principal

gr- 5

pediatrie

PL

1

Panaite Gabi-Violeta

209 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Ion Georgiana-Adina

210 asistent medical principal

gr. 4

genera list

PL

1

Avram Aurelia

211 asistent medical principal

gr. 3

generalist

PL

1

Margina Ramona

212 asistent medical

gr. 5

generalist

PL

1

Cocu Tincuta

213 asistent medical

gr. 4

generalist

PL

1

Panaite Constantina

214 infirmiera

gr. 5

generale

1

Gavrila Mihaela

215 infirmiera

gr. 5

generale

1

Luca Elena

216 infirmiera

gr. 5

generale

1

Gaiu Georgeta

217 infirmiera

gr. 3

generale

1

Tesula Ioana

218 infirmiera

gr. 2

generale

1

Necuiau Florina

219 îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Stoica Cristina-Monica

220 îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Ciofu Maria

221 îngrijitoare

gr-2

generale

1

Goldur Marieta

Secția Recuperare Neuropsîhomotorie - 30 paturi

222 medic primar - sef secție

gr. 5

pediatrie-balneologie

S

1

Dr. Verenca Madalina-Codruta

223 medic primar

gr. 3

balneologie

S

1

Dr. Borș Aura-Madalina

224 medic specialist

gr-2

medicina fizica si de reabilitare

S

1

Dr. Nastase Florentina

225 kinetoterapeut

gr. 4

Kinetoterapie

s

1

Margina Cristina-Luminita

226 kinetoterapeut

gr. 1

kinetoterapie

s

1

VACANT

227 asistent medical principal - șefa

gr. 5

pediatrie

PL

1

Varia n-Alecu Eleonora

228 asistent medical principal

gr. 5

balneofizioterapie

PL

1

Dragomir Stefan-Nelu

229 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Roinita Vasilica

230 asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Mihai Emanuela

231 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Mandalac Carmen

232 asistent medical principal

gr. 4

balneofizioterapie

PL

1

Bandrabur Cezari na-Cristina

233 asistent medical principal

gr. 4

pediatrie

PL

1

losip Mirela-Carmen

234 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Sava Cristina

235 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Lapusneanu Mariana

236 asistent medical principal

gr. 4

pediatrie

PL

1

Birladeanu lordana-Dana

237 asistent medical debutant

gr. 3

generalist

PL

1

Brostic Adrian

238 registrator medical principal

gr. 5

M

1

Petre Mirela-Gabriela

239 infirmiera

gr. 5

generale

1

VACANT

240 infirmiera

gr. 5

generale

1

VACANT

241 infirmiera

gr. 5

generale

1

VACANT

242 infirmiera

gr. 5

generale

1

VACANT

Nr. crt

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

. Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

243

infirmiera

gr. 5

generale

1

Grigorita Mariana

244

infirmiera

gr. 5

generale

1

Spiridonescu Maricica

245

infirmiera

gr. 5

generale

1

Ghilea Rodica

246

infirmiera

gr. 5

generale

1

Porumb Viorica

247

infirmiera

gr. 4

generale

1

Moldoveanu Liliana-Carmelia

248

infirmiera

gr. 3

generale

1

Cristea Mioara-Ana

249

infirmiera

gr. 2

generale

1

Grigore Elena

250

îngrijitoare

gr- 5

generale

1

Buzatu Ecaterina

251

îngrijitoare

gr. 0

generale

1

Minjineanu Valerica

252

spalatoreasa

gr. 5

generale

1

Lazar Maria

253

bucătar IV

gr. 0

sc. prof

1

Lazar Nicolae

254

muncitor bucătărie l

gr. 4

generale

1

Dorobantu Ștefana

Secția Clinica Chirurgie si Ortopedie infantila -58 paturi

din care: - comp, neurochirurgie

- 3 paturi

- comp, oftalmologie

- 3 paturi

- comp, chirurgie plastica,

- 3 paturi

microchfrurgie reconstructiva

- comp, chirurgie orala si

- 3 paturi

maxi Io-fa ci ala

255 medic primar - sef secție interimar

gr. 5      ortopedie pediatrica

S

1

Dr. Candussi luîiana Laura

256 medic primar

gr. 5      chirurgie-ortopedie pediatrica

S

1

Dr. Petrea Alecu

257 medic primar

gr. 5      chirurgie-ortopedie pediatrica

s

1

Dr. Duca Teodor

258 medic primar

gr. 5      chirurgie-ortopedie pediatrica

s

1

Dr. Nrta Constanta-Mihaela

259 medic primar

gr. 5      chirurgie-ortopedie pediatrica

s

1

Dr. Stefanopol loana-Anca

260 medic primar

gr. 5      chirurgie-ortopedie pediatrica

s

1

Dr. Cristea Virgil-Corneliu

261 medic specialist

gr. 2      chirurgie plastica si reparatorie

s

1

Dr. Luca Andreea Mioara

262 medic specialist

gr. 2      chirurgie pediatrica

s

1

Dr. Danila Dumitru-Marius

263 medic specialist

gr. 2      chirurgie pediatrica

s

1

VACANT

264 asistent medical principal - șefa

gr. 4      general ist

PL

1

Dasîanu Olimpia-Alina

265 asistent medical principal licențiat

gr. 5      generalist

s

1

Mîrza Constantina

266 asistent medical principal licențiat

gr. 5      generalist

s

1

Chiosa Maricica

267 asistent medical principal licențiat

gr. 3      generalist

s

1

Neagu Viorica

268 asistent medical principal licențiat

gr. 3      generalist

s

1

Mihalache Claudia

269 asistent medical licențiat

gr. 2      generalist

s

1

Radivoicovici Cristina-Elena

270 asistent medical principal

gr. 5      pediatrie

PL

1

Poalelungi Petrica

271 asistent medical principal

gr. 5      generalist

PL

1

Popa Viorela

272 asistent medical principal

gr. 4      pediatrie

PL

1

Munteanu Olimpia-Violeta

Nr. |

crt

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

. Nivel studii

Cuant post

Numele si prenumele

273 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Mandache Julieta

274 asistent medical principal

gr. 4

pediatrie

PL

1

Lungu Florentina

275 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Chiriac Camelia*Amalia

276

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Maiereanu Similia

277

asistent medical principal

gr. 3

generalist

PL

1

Stanciu Mirela-Mihaela

278

asistent medical principal

gr-2

generalist

PL

1

Huzum Cristina-Mihaela

279

asistent medical

gr. 5

generalist

PL

1

Anghel Daniela

280

asistent medical

gr. 4

generalist

PL

1

Chirila Carmen

281

asistent medical

gr. 2

generalist

PL

1

Nechita Claudia-Georgiana

282 asistent medical

gr. 1

generalist

PL

1

Mitachi Ana-Maria

283 asistent medical

gr. 0

generalist

PL

1

Nichiforov Alexandra Maria

284 asistent medical debutant

gr. 1

generalist

PL

1

Anghele Victor

285

registrator medical

gr. 0

M

1

Bircovanu loan-Daniel

286

infirmiera

gr. 5

generale

1

Musat Costelia

287

infirmiera

gr. 5

generale

1

Caliap Victoria

288

infirmiera

gr. 5

generale

1

Macrineanu Doina

289

infirmiera

gr. 5

generale

1

Sasaran Lenuta

290

infirmiera

gr. 3

generale

1

Bursucanu Daniela

291

infirmiera

gr. 3

generale

1

Milea lonela-Kati

292

infirmiera

gr. 3

generale

1

Macameanu Alina

293

infirmiera

gr. 3

generale

1

Stîubei Mioara-Cristina

294

infirmiera

gr. 3

generale

1

Basalic Elena

295

infirmiera

gr. 3

generate

1

Rogojina Mariana-Carmen

296

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Axente Doina

297

îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Palade Pachita

298

îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Posa Laura-Maria

299

îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Caramfil Doinita-Cristina

300

îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Turbuc Gabriela

301

îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Tofan Anisoara-Carmen

302

îngrijitoare

gr. 2

generale

1

Calin Aurelia

303

îngrijitoare

gr. 1

generale

1

Rauta Mariana

304

brancardier

gr. 4

generale

1

Blanaru Zamfirel-Orlando

Bloc Operator

305

asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist

S

1

Partene Adina-Lacramioara

306

asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist

S

1

Patrascu Veronica-Nina

307

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

S

1

Gherber Alina-Larisa

308

asistent medical licențiat

gr- 3

generalist

S

1

Enachi Elena

Nr. cri

Funcția

Grad / gradație

Specialii;

309

asistent medical licențiat

gr. 2

generalist

310

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

311

asistent medical principal

gr. 3

generalist

312

asistent medical principal

gr. 3

generalist

313

asistent medical principal

gr. 3

generalist

314 infirmiera

gr. 5

315 infirmiera

gr. 5

316 infirmiera

gr. 5

317 infirmiera

gr. 4

318

infirmiera

gr. 1

319

îngrijitoare

gr. 2

320

îngrijitoare

gr. 0

Secția Clinica A.T.I. -15 paturi

321

medic primar - sef secție interimar

gr. 5

ATI

322

medic primar

gr. 4

ATI

323

medic specialist

gr- 4

ATI

324

medic specialist

gr. 2

ATI

325

medic specialist

gr. 2

ATI

326

medic rezident anul IV

gr. 0

ATI

327

medic rezident anul III

gr. 0

ATI

328

medic rezident anul iii

gr. 1

ATI

329

asistent medical principal - șefa

gr. 5

pediatrie

330

asistent medical principal licențiat sef delegație gr. 4

generalist

331

asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist

332

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

333

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

334

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

335

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

336

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

337

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

338

asistent medical licențiat

gr. 2

generalist

339

asistent medical principal

gr. 4

pediatrie

340 asistent medical principal

gr. 4

generalist

341

asistent medical principal

gr. 4

generalist

342

asistent medical principal

gr. 4

generalist

343

asistent medical principal

gr. 4

pediatrie

344

asistent medical principal

gr. 4

generalist

ate

Nivel studii

Cuant post

Numele si prenumele

S

1

Munteanu Ană

PL

1/2

Lupoae Mariana

PL

1/2

PL

1

Chitu Silvia

PL

1

Ciubotaru Larisa-Mihaela

PL

1

Racovita Oana

generate

1

Grigore Sandica

generale

1

Marcu Liliana-Veronica

generale

1

Coman Angelica

generate

1

Maravela Adriana-Laura

generale.

1

Chirac Mihaela-Cristina

generale

1

Diacon u Elena-AnaMaria

generate

1

Sasaran Madalina

S

1

Dr. Miulescu Magdalena

s

1

Dr. Birlrba Mihaela-Petronela

s

1

Dr. Bordeianu Cristina Atena

s

1

Dr. Maiacu Alina

s

1

Dr. Voicu Andreea-Loredana

s

1

VACANT

s

1

Dr. Sevastre Geanina-Mihaela

s

1

Dr. Popa Anca Maria

PL

1

VACANT

s

1

Moroca Ramona-Aurora

s

1

Constantin Mâdâfina

s

1

Mogos Emiliea

s

1

Duda Maria-Simona

s

1

Cristian Maria-Marieta

s

1

Chirila Geta

s

1

Brinza Petruta

s

1

Balan Cristina

s

1

Bordiciuc Rodica

PL

1

Susanu Carmen

PL

1

Crudu Dantela

PL

1

Bucluc Nela

PL

1

Necula Cornelia

PL

1

Horhocea Paula-Geanina

PL

1

Pavel Mirela

| ci |                  Funct,a

Grad/ gradație

Specialitate

|   Nivel   I

|   studii |

Cuant. post

j        Numele si prenumele

345 asistent medical principal

gr. 4

pediatrie

PL

1

Cucu Luminita-Violeta

346 asistent medical principal

gr. 3

generalîst

PL

1

Liga Mihaela

347 infirmiera

gr. 5

generale

1

Paslaru Gica

348 infirmiera

gr. 5

generale

1

Sandu Mihaela

349 infirmiera

gr. 5

generale

1

Ghimpu Nicuta

350 infirmiera

gr. 5

generale

1

Vid roi Marceli na

351 infirmiera

gr. 5

generale

1

Basalîc Ioana

352 infirmiera

gr. 5

generale

1

Ichimescu Anda-Vasilica

353 infirmiera

gr. 5

generale

1

Chiticaru Florica

354 îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Balaban Elena

355 îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Bodorin Mariana

356 îngrijitoare

gr- 3

generale

1

Ciurea Mioara-Mihaela

357 îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Pisica Laura

Stafie Hemodializa - 5 aparate

358 medic rezident an III

gr.o

nefrologie pediatrica

S

1

Dr. Goroftei Larisa

359 asistent medical principal licențiat - șefa

gr. 5

pediatrie

s

1

Condriuc Teodora-Mirela

360 tehnician gr. I

gr. 5

subînginer

SSD

1

Nastase Dorina

361 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Mocan u Zinica

362 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Constandache Smarandita

363 asistent medical principal

gr. 3

generalîst

PL

1

Curmei Gabriela

364 asistent medical principal

gr. 3

generalist

PL

1

Luca Angela

365 infirmiera

gr. 5

generale

1

Gogu Aurelia

366 îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Anton Lîca

Farmacie cu circuit închis

367 farmacist diriginte

gr. 4

farmacie

S

1

Lungu Irinel

368 farmacist primar

gr. 5

farmacie

s

1

VACANT

369 asistent medical principal - șefa cu delegație

gr. 4

farmacie

PL

1

Ivan Aurelia

370 asistent medical principal

gr-4

farmacie

PL

1

Suspendat temporar

371 asistent medical principal

gr. 5

farmacie

PL

1

Stafie Domnica

372 asistent medical-principal

gr. 5

farmacie

PL

1

Lazar Daniela-Camelia

373 asistent medical principal

gr. 4

farmacie

PL

1

Marina Ligia-lrina

374 asistent medical principal

gr. 4

farmacie

PL

1

Nanciu Dan

375 îngrijitoare

gr. 2

generale

1

Vasile Rodica-Violeta

Compartiment de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale (CSPLIAAM)

 • 376 medic rezident an li                          gr. 2      epidemiologie                        S             1     Dr. Alexandrache Mirela Cornelia

 • 377 asistent medical principal                     gr. 4     igiena                                PL            1     Macovei Daniela-Crenguta

Nr. crt.

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

378

asistent medical

gr. 3

igiena

379

agent dezinfector

gr. 4

DDD

380

agent dezinfector

gr. 1

DDD

Birou Statistica si Informatica Medicala

381

asistent medical principal - seta

gr. 3

generalist

382 asistent medical licențiat

gr- 1

generalist

383 asistent medical principal

gr. 5

generalist

384 statistician medical principal

gr. 5

385 statistician medical principal

gr. 3

386 îngrijitoare

gr-1

Dietetica

387

asistent medical principal

gr- 5

pediatrie

388

asistent medical principal

gr. 5

generalist

389

asistent medical principal

gr. 5

nutritie si dietetica

390

asistent medical

gr. 5

nutriție si dietetica

Sterilizare

391

asistent medical principal

gr. 5

generalist

392

asistent medical principal

gr. 5

generalist

393

asistent medical principal

gr. 4

generalist

Laborator Clinic de Analize medicale

394

medic primar - sef laborator

gr. 5

Laborator

395

medic primar

gr. 5

Laborator

396

medic primar

gr. 5

Laborator

medic specialist

gr. 4

Laborator

397

medic specialist

gr. 2

Laborator

398

medic specialist

gr. 1

medicina de laborator

399

chimist principal cu gestiune

gr. 5

Chimie

400

chimist principal - specialist Hematologie

gr. 5

Chimie

401

biolog principal

gr. 5

biologie

402

biochimist principal

gr. 5

biochimie

403

asistent medical principal - seta

gr. 5

Laborator

404

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

405

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

406

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

Nivel studii

Cuant, post

Numele si prenumele

PL

1

Eftimie Adrian a-Alina

M

1

Sava Laurentiu

M

1

Apostolescu Alexandru-Cristian

PL

1

Otava Tamara-Veronica

S

1

Crăciun Georgiana-Gabriela

PL

1

Bogdan Cristina

M

1

Constantinescu Carmen

M

1

Achim Florentina

generale

1

Trofin lordana-Danîefa

PL

1

VACANT

PL

1

Danila Liliana

PL

1

Codirla Liliana

PL

1

Tataru Ștefana

PL

1

Gradinaru Marcela

PL

1

Serbanescu ionica

PL

1

Lazarescu Petronela-Geta

s

1

Dr. Florea Caliopsia

s

1

Or. Neagu Corina

s

1

Dr, Gurau Gabriela

s

1/2

Dr, Chesaru Bianca-Ioana

s

1

Dr. lonita Natalia-Elena

s

1

Dr, Jarnea Maria-Mirabela

s

1

Patriche Tanti

s

1

Tudor Cornelia

s

1

Ignatescu Gabriela-Elena

s

1/2

Dobre Michaela

PL

1

Iordan Lucica

PL

1

Nechita Tudorita

PL

1

Beldie Lidia

PL

1

Mocan u Maricica

Nr. crt.

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

407

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

408

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

409

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

410

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

411

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

412

asistent medical principal

gr- 5

Laborator

413

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

414 asistent medica! principal

gr. 5

Laborator

415 asistent medica! principal

gr. 4

Laborator

416 asistent medical principal

gr. 4

Laborator

417

asistent medical principal

gr. 4

Laborator

418

asistent medical principal

gr. 3

Laborator

419

asistent medical

gr. 4

Laborator

420

asistent medical

gr. 4

Laborator

421

asistent medical

gr-2

Laborator

422

asistent medica!

gr. 2

Laborator

423

asistent medical debutant

gr. 3

Laborator

424

registrator medical principal

gr. 5

425

registrator medica!

gr. 5

426

îngrijitoare

gr. 5

427

îngrijitoare

gr. 5

428

îngrijitoare

gr-2

Serviciul Anatomie Patologica

429

medic specialist

gr. 2

anatomie patologica

430

asistent medical principal

gr. 5

laborator

431

asistent medical

gr. 3

laborator

432 îngrijitoare                                        gr. 3

Laborator Clinic Radiologie sî Imagistica Medicala

433 medic primar sef laborator

gr. 5

radiologie

434 medic prima r-sef cu delegație

gr. 5

radiologie si imagistica med.

435 medic primar

gr. 5

radiologie si imagistica med.

436 medic specialist

gr. 3

radiologie si imagistica med.

437 medic specialist

gr. 2

radiologie si imagistica med.

438 medic rezident anul IV

gr. 1

radiologie si imagistica med.

439 fizician specialist

gr. 3

fizica

440 asistent medical principal - șefa

gr. 5

radiologie

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

PL

1

Fertu Luminita-Florina

PL

1

Rusu Mariana

PL

1

Macovei Luminița

PL

1

Oprea Rodica

PL

1

Ni ta luliana-Nicoleta

PL

1

Glavan Jenica

PL

1

Poberejnic lulia-Laura

PL

1

Manole Gianina-Nicoleta

PL

1

Ciobotaru Mihaela-Lacramioara

PL

1

Teletin Ana-Maria

PL

1

Chirosca Mirela

PL

1

Sclifos Ionica

PL

1

Stoica Cristina-Laura

PL

1

Andrîes Mihaela

PL

1

Gandu Georgiana

PL

1

Balanica Emanuela-Florentina

PL

Rotarii Mariana

Matara Ce ras el la-M aria na Gutu Ana

generale generale generale


1    Bucus Olguta

1    Moca nu Maria

1     Stan Elena

S

PL

PL

generale


S

S

S

S

S

S

S

PL


Dr. Neagu Anca-lulia Giurgea Vilcea Neculita Marius Ganea Ioana

Suspendat temporar

Dl Duca Elvira

Dr. Bindar Adrian-Constantin

Dr. Popescu Cristina-Mihaela

Dr. Gherghe Simona

Dr. Buraga Madalina VACANT

Bujoreanu Tasica

Nr. ort

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele        |

441

asistent medical licențiat

gr. 4

radiologie

S

1

Gutu Alexandru-Sandel

442 asistent medical principal

gr. 5

radiologie

PL

1

Macsim Mariana

443

asistent medical principal

gr. 5

radiologie

PL

1

Anastasiu Georgeta-Florina

444

asistent medical principal

gr. 5

radiologie

PL

1

Bîsca Aurelia-Neluta

445

asistent medical principal

gr. 5

radiologie

PL

1

Huncanu Carmen-Tincuta

446

asistent medical principal

gr. 5

radiologie

PL

1

Teodorescu Mihaela

447

asistent medical principal

gr. 4

radiologie

PL

1

Momoloaca Carmen

448 asistent medical principal

gr. 3

radiologie

PL

1

lancu Vasiiica

449

asistent medical principal

gr. 2

radiologie

PL

1

VACANT

450

asistent medical principal

gr. 2

radiologie

PL

1

Radauceanu Elena

451

asistent medical

gr. 5

radiologie

PL

1

Andries Mihaela-Julieta

452 asistent medical

gr. 5

radiologie

PL

1

Anton Liliana

453 registrator medical

gr. 3

generale

1

Păun Adriana

454 îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Musat Gina-Daniela

455 îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Dodan Mirela-Cristina

Cabinet Diabet Zaharat Nutriție si boli metabolice

456 asistent medical principal

gr. 2

generalist

PL

1

VACANT

Cabinet Medicina Dentara

457 medic primar

gr. 5

pedodontie

S

1/2

Dr. Matei Madalina Nicoleta

medic

gr. 4

stomatologie generala

S

1/2

Dr. Cuignet-Miron Florentina

458 medic

gr. o

Stomatologie generala

s

1

VACANT

459 asistent medical

gr. 1

generalist

PL

1

Popa Alexandra-Zoica

Spălătorie

460 spalatoreasa cu gestiune

gr. 5

generale

1

Paiade Veta

461 spalatoreasa

gr. 5

generale

1

Langu Lilioara

462 spalatoreasa

gr. 5

generale

1

Puiu Anicuta

463 spalatoreasa

gr. 5

generale

1

VACANT

464 spalatoreasa

gr. 5

generale

1

Matei Lenuta

465 spalatoreasa

gr. 5

generale

1

Ciobotaru Marcela

466 spalatoreasa

gr. 3

generale

1

Radu Ionela

467 spalatoreasa

gr. 2

generale

1

Lazar Gabriela

468 spalatoreasa

gr-1

generale

1

Anton Monica

469 spalatoreasa

gr. 1

generale

1

Ștefan Lenuta

Funcția


Grad / gradație

PERSONAL FUNCȚIONAL Birou Managementul Calitatii

medic

gr. 4

medicina generala

referent specialitate I

gr. 5

economie

consilier juridic II

gr. o

juridic

Serviciul financiar - contabilitate

economist IA - sef serv. - cfp

Grad 11

economist I A

gr. 5

economist l A

gr. 5

economist I

gr. 1

economist i!

gr. 1

Serviciul Resurse Umane

referent de specialitate I - sef serv.

Grad II

referent de specialitate I

gr. 5

referent de specialitate II

gr. 3

referent de specialitate II

gr-2

referent de specialitate III

gr. 1

Serviciul Aprovizionare, Transport, Ad-tiv

inginer 1A - sef serv.

Grad II

referent de specialitate 11

gr. 4

referent de specialitate II

gr. 3

magazioner 1

gr. 5

magazioner l

gr. 3

arhivar

gr. 0

Birou Achiziții Publice Contractare

economist 1A - sef birou

Grad II

referent de specialitate 11

gr. 3

inginerie economica

referent de specialitate 11

gr-1

Compartiment juridic

consilier juridic IA

gr. 5

Nivel


studii


Cuant. post


cn (fi </) gggcoooco <n w Ui (f> cn c/> co co co co u> (n tn


1   VACANT

1    Craescu Vetuta-Nela

1   VACANT

1     Bitire Mariana

1     Tuchila Mariana

1    Suspendat temporar

1    Marin AnaMaria

1     Topciu Ionela

1     Stoica Elena

1    Suspendat temporar

1    Meriusca Raluca

1     Brostic Mirela

1    Marat Aiexandra-Oana

1     Simion Silvian

1     Tutuianu Maricica

1    Bogatu Marina

1     Zaldia Silvia

1     Zaldia Mirela

1    Bunea Elena-Andreea

1    Nedelcu Mihaela-Oana

1     Langu Nicolae-Nicusor

1    Apetrei Daniel-Razvan

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

493

Compartiment Tehnic inginer IA

gr. 5

S

1

Visan Diana-Bianca

494

inginer IA

gr. 5

S

1

VACANT

495

Compartiment PSI inspector PSSM subing. I

gr, 5

PSSM

SSD

1

Popa Camelia

496

Compartiment Informatică programator II

gr-2

informatica

s

1

VACANT

497

programator II

gr. 2

informatica

s

1

VACANT

498

informatician III

gr.1

informatica

SSD

1

VACANT

499

Personal Clerical preot gradul I

gr. 4

S

1

Buruiana Gheorghe

500

Bloc Alimentar bucatar III

gr. 5

sc, praf

1

Adam Adriana

501

bucătar IV

gr. 4

sc. praf

1

Lungu Daniela

502

bucatar IV

gr. 3

sc. praf

1

Matasaru Va nea

503

bucatar IV

gr. 3

sc. prof

1

Radu Marcela-Adriana

504

îngrijitor spatii nesanitare

gr. 2

generale

1

Vanaga Liiiana

505

îngrijitor spatii nesanitare

gr. 0

generale

1

Paraschiv Mariana

506

muncitor necalificat I

gr. 2

generale

1

Smadu Adrian-Catalin

507

muncitor necalificat I

gr. 1

generale

1

Caldararu Mariana

508

muncitor necalificat I

gr. 1

generale

1

Foloaca Maria-Esmeralda

509

muncitor necalificat I

gr. 0

generale

1

Pricop Sandita

510

muncitor necalificat I

gr. 0

generale

1

lonita Carmen

Muncitori întreținere Clădiri, Instalații

511 fochist I

gr. 5

sc. prof

1

Lazar Adrian

512 fochist l

gr. 5

sc. prof

1

Tofan Cosiache-LiviiJ

513 fochist I

gr. 5

sc. prof

1

Rogojina Neculai

514 fochist l

gr. 5

sc. prof

1

VACANT

515 fochist I

. gr. 5

sc. prof

1

lorga Niculae

516 fochistul

gr. 3

sc. prof

1

Neculache Gabriel

517 fochist IV

gr. 5

sc. prof

1

Stoica Aurelian-Tudorel

518 electrician I

gr. 5

sc. prof

1

Parau Mircea

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant post

Numele si prenumele

519

electrician II

gr. 3

sc. prof

1

VACANT

520

electrician 11

gr. 3

sc. prof

1

VACANT

521

lacatus mecanic 1

gr. 5

sc. prof

1

VACANT

522

lacatus mecanic 1

gr. 5

sc. prof

1

Onu Leonard

523

lacatus mecanic 1

gr. 5

sc. prof

1

VACANT

524

instalator 1

gr. 5

sc. prof

1

VACANT

525

instalator 1

gr. 5

sc. prof

1

Sburlea Valeriu-Dragos

526

instalator 11

gr. 3

sc. prof

1

VACANT

527

instalatorii

gr. 3

sc. praf

1

VACANT

528 tamplar l

gr. 5

sc. prof

1

Spiridonescu Ion

529 zidar I

gr. 4

sc. prof

1

Bursucanu Ovidiu

530 zidar l

gr. 3

sc. prof

1

Lazar Constantin-Ciprian

531

telefonist III

gr. 5

sc. prof

1

Gherghisan Fanica

532 telefonist III

gr. 5

sc. prof

1

Bejan Felicia Daniela

533 telefonistul

gr. 5

sc. prof

1

Focsa Gina

534

lenjer. 11

gr. 5

sc. prof

1

Goroftei Mariana

535

șofer 11

gr. 5

sc. prof

1

Marin Tudorache

536

șofer II

gr. 5

sc. praf

1

Goroftei Costica

537

șofer II

gr. 5

sc. praf

1

Cristea Adrian-Florin

538

muncitor necalificat 1

gr. 5

generale

1

Mihalcea Vasile

539

muncitor necalificat 1

gr. 5

generale

1

Popa Florin Aurelian

540

muncitor necalificat 1

gr. 4

generale

1

VACANT

541

muncitor necalificaf J

gr. 3

generale

1

VACANT

Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete in specialități:

Cabinet ORL

542 asistent medical licențiat

gr. 1

generalist

S

1

Balan Nicoleta

Cabinet Audiometrie

543 asistent medical

gr. 5

generalist

PL

1

Fortu Rodica

Cabinete de Pediatrie

544 asistent medical principal licențiat

gr. 2

generalist

S

1

Busîla Gabriela

545 asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Ciorata Adi-Cornefia

546 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Tarpan Monica

547 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Streche Manuela-Emiliza

Cabinet Endocrinologie

548 medic specialist

gr. 3

endocrinologie

S

1

Dr. Dragomir-Ananie Emiliana-TeodoraSpecialitate

Grad/ iradatie

549 medic specialist

gr. 3

endocrinologie

550 asistent medical principal

gr. 4

generalist

Cabinet Chirurgie pediatrica

551 asistent medical

gr. 1

generalist

Cabinet Ortopedie pediatrica/Chirurqie plastica.microchirurqie reconstructiva

552 asistent medical principal

gr. 3

generalist

Cabinet Neurologie pediatrica

553 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

Cabinet Psihiatrie pediatrica

554 medic rezident an IV

gr. 2

Psihiatrie Pediatrica

555 psiholog specialist

gr. 3

556 asistent medical principal licențiat

gr. 2

generalist

Cabinet Cardiologie

557 asistent medical principala

gr. 5

pediatrie

Cabinet Alerqoloqie/Hematoloqie

555 asistent medical principal

gr- 5

generalist

Cabinet Oftalmologie

559 medic primar

gr. 5

oftalmologie

medic specialist

gr. 2

oftalmologie

560 medic specialist

gr. 2

oftalmologie

561 asistent medical principal licențiat -

coordonatei gr. 5

generalist

562 asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

Cabinet Ortoptica

563 asistent medical principal

gr. 4

generalist

564 asistent medical

gr. 5

generalist

Cabinet dermatoveneroloqie

565 medic specialist

gr. 3

dermatovenerologie

566 asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist


Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

S

1

VACANT

PL

1

Patrascu Nicoleta

PL

1

Roman Andreea-Alexandra

PL

1

VACANT

M

1/2

Pais Adriana

S

1

Dr. Calcan Gabriela

S

1

Tanase Raluca-Ecaterina

S

1

VACANT

PL


Casu Mihaela

PL

Halapciuc Valentina

S

1/2

Dr. Mazilescu Rodica-Aurora

S

1/2

Dr. Totolici Geanina

s

1

Dr. Taranu Corina

s

1

Verga Gabriela-lsabela

s

1

Oprisan Daniela-Madalina

PL

1

lordache Elena

PL

1

VACANT

Dr. Manolache lulia Simona Tanase Adriana

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

C uant. post

Numele si prenumele

567

Fișier

registrator medical principal

gr. 5

M

1

Hanganu Liliana

568 registrator medical

gr. 1

M

1

Toderita Georgiana

Laborator recuperare medicina fizica si balneologie

569 kinetoterapeut principal

gr. 5

Kinetoterapie

S

1

Buhaescu Georgiana-Alina

570 Kinetoterapeut principal

gr. 5

Kinetoterapie

s

1

Fudulache Catalina-Laura

571 Kinetoterapeut principal

gr. 5

Kinetoterapie

s

1

Borsciov Gabriela

572 kinetoterapeut debutant

gr. 1

kinetoterapie

s

1

Jijie Bogdan

573 asistent medical principal

gr. 5

balneofizioterapie

PL

1

Bejan Tincuta

574 asistent medical principal

gr. 5

balneofizioterapie-masaj

PL

1

Pruna Anisoara

575 asistent medical principal

gr. 5

balneofizioterapie-masaj

PL

1

Dragomir Anca-Magdalena

576 asistent medical

gr. 4

balneofiziokinetoterapie si recuperare

PL

1

Caitas Silvia

577 asistent medical

gr. 4

baineofiziokinetoterapie si recuperare

PL

1

Modiga luliana

578 infirmiera

gr. 5

generale

1

Dragus Ioana

579 îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Blanaru Maria-Perfina

Personal Auxiliar

580 îngrijitoare

gr. 5

generate

1

Anton Lenuta

581 îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Caterinschi Mariana

582 îngrijitoare

gr-5

generale

1

Donici Viorica-Carmen

583 îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Damian Maria-Magdalena

534 îngrijitoare

gr. 2

generale

1

Cosug Florentina

STAT DE FUNCȚII

Ia data de 01.03.2019

VACANT - 0

Compartiment Primire Urgente

Nr. crt.

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

1

medic primar-sef comp interimar

gr. 5

pediatrie-atestat medicina de urgenta prespitaliceasca

S

1

Dr. lordache Florin Viorel

2

medic primar

gr. 5

pediatrie

S

1

Dr. Mărgărit Lorina

3

medic specialist

gr. 4

pediatrie

s

1

Dr. Sacagiu loan Sorin

4

medic specialist

gr. 3

pediatrie

s

1

Dr. Savin Claudia Ana

5

medic specialist

gr. 3

pediatrie

s

1

Dr. Radu Mihaela Afinica

6

medic specialist

gr. 4

pediatrie-atestat medicina de urgenta prespitaliceasca

s

1

Dr. Voiculescu Alina Lansa

7

medic specialist

gr. 3

medicina de urgenta

s

1

Dr. Bogdan-Goroftei Roxana-Elena

8

medic specialist

gr-2

pediatrie

s

1

Dr. Munteanu Gabriela

9

medic specialist

gr. 2

pediatrie

s

1

Dr. Andrei Alîna-Cristina

10

medic specialist

gr. 2

pediatrie

s

1

Dr. Fedot Criștina-Mihaela

11

asistent medical principal licențiat — șefa

gr. 5

general ist

s

1

Panaite Cristina

12

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

s

1

Mihai Mariana

13

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

s

1

Chirila Draga-Vasilica

14

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

s

1

Tihan Geanina-Liliana

15

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

s

1

Tatu Madalina

16

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Avram Lory-Carmen

17

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Teodorof Catalina-Mioara

18

asistent principal medico-social

gr. 5

social

PL

1

Bigu Alina

19

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Lungu lonelia

20

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Serban Ionela

21

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Dica Catalina-Teodora

22

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Darie Ionela

23

asistent medical principat

gr. 3

generalist

PL

1

Dumitru Silvia

24

asistent medical principal

gr. 3

generalist

PL

1

Barladeanu Elena

25

asistent medical

gr. 5

generalist

PL

1

Baloniu Gina

Nr. crt.

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele sî prenumele

26

asistent medical

gr. 2

generalist

PL

1

Manea Georgeta-Tincuta

27

asistent medical

gr. 2

general ist

PL

1

Balan Alexandru Gabriel

28

asistent medical

gr. 1

generalist

PL

1

Caraiman Camelia

29

asistent medical licențiat

gr. 2

generalist

S

1

Cernescu Mihaela

30

asistent medical licențiat

gr. 0

generalist

S

1

Vlasie Patricîa Ramona

31

asistent medical principal

gr- 5

pediatrie

PL

1

Chioseaua Mariuta

32

asistent medical principal

gr. 3

generalist

PL

1

Voicu Nicu Andrei

33

asistent medical

gr. 4

generalist

PL

1

Stefanopol Stefan-Vaientin

34

asistent medical

gr. 0

generalist

PL

1

Boros Adrian

35

registrator medical principal

gr. 4

M

1

Giurgea Liliana

36

registrator medical

gr. 3

M

1

Ene Dragos-Florin

37

registrator medical

gr.1

M

1

Cirja Alice Andreea

38

registrator medica!

gr. 0

M

1

Stoica Octavian-Adrian

39

registrator medical

gr.o

M

1

Baloniu Claudiu-Bogdan

40

infirmiera

gr. 5

generale

1

Giobotaru Jeni

41

infirmiera

gr. 5

generale

1

Bustiuc Emilia

42

infirmiera

gr. 5

generale

1

Jitca Mariana

43

infirmiera

gr, 5

generale

1

Adam Camelia

44

infirmiera

gr. 4

generale

1

Vlad Tincuta

45

infirmiera

gr. 3

generale

1

Neculita Geta

46

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Cercel Ioana

47

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Alexandru Aurora

48

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Cojocaru Aurelia

49

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Chelaru Mirela

50

îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Mogos Ecaterina

51

brancardier

gr. 3

generale

1

Sorica Vladimir-Justinian

52

brancardier

gr. 1

generale

1

Onu Roberto

53

brancardier

gr. 1

generale

1

Marinescu lonut-Gabriel

STAT DE FUNCȚII

la data de 01.03.2019

vacant -o

Centru de Sănătate Mintala

Nr. crt.

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant post

Numele si prenumele

1

medic primar - sef centru

gr. 5

NPI

S

1

Dr.Campean Marcela

2

psiholog clinician principal

gr. 3

s

1

Rusu Carmen

3

asistent medical principal coordonator

gr. 5

pediatrie

PL

1

Colceru Minodora

4

asistent medical principal indemnizație conducere

gr. 4

general ist

PL

1

Costandache Rodica-Doina

5

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Aurica Daniela

6

asistent medico-social principal

gr. 3

social

PL

1

Balan Manuela

7

registrator medical

gr. 5

M

1

Gramov Ionel

8

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Comanescu Fanica

STAT DE FUNCȚII

la data de 01.03.2019

Medici Rezident»


VACANT -1

Nr. cri

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant post

Numele si prenumele

1

medic rezident anul V

gr. 1

pediatrie

S

1

Dr. Matei Loredana

2

medic rezident anul IV

gr. 2

reabilitare medicala

S

1

Dr. Creanga-Zarnescu Valerica

3

medic rezident anul IV

gr. 2

pediatrie

s

1

Dr. Baran Stefania-Claudia

4

medic rezident anul IV

gr. 2

pediatrie

s

1

Dr. Constantinescu Liana

5

medic rezident anul IV

gr-2

alergologie si imunologie clinica

s

1

Dr Stancescu Floriana

6

medic rezident anul IV

gr. 1

pediatrie

s

1

Dr. Rusu Mihaela-Ramona

7

medic rezident anul IV

gr- 1

pediatrie

s

1

Dr. Gheorghita-Panait Mihaela

8

medic rezident anul IV

gr. 1

reabilitare medicala

s

1

Dr. Codreanu (Popa) Georgiana-Claudia

9

medic rezident anul UI

gr. 2

pediatrie

s

1

Dr. Oprea (Buleandra) Geanina-Lacramioara

10

medic rezident anul III

gr-1

boli infectioase

s

1

Dr. Cobzariu Claudina Gabriela

11

medic rezident anul III

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr. Doaga Alexandra Mihaela

12

medic rezident anul II

gr. 2

medicina fizica si de reabilitare

s

1

Dr. Vinturache Daniela

13

medic rezident anul II

gr. 2

medicina fizica si de reabilitare

s

1

Dr. Dan Mariana

14

medic rezident anul 11

gr. 1

pediatrie

s

1

Dr. Ciortea Diana-Andreea

15

medic rezident anul II

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr. Cernamoriti-Turca Gina Andreea

16

medic rezident anul 11

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr. Jalba Geanina-Adelina

17

medic rezident anul II

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr. llie Cornelia Corina

18

medic rezident anul II

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr. Dragostin Miruna-Patricia

19

medic rezident anul II

gr.O

pediatrie

s

1

Dr. Rusu Anamaria

20

medic rezident anul II

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr. Dumitru Mihaela-lulta

21

medic rezident anul II

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr, Preoteasa Ecaterina-Andreea

22

medic rezident anul II

gr. 0

ortopedie pediatrica

s

1

Dr. Stamate Mioara

Nr. crt

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant post

Numele si prenumele

23

medic rezident anul II

gr. 0

ortopedie pediatrica

S

1

Dr. lomer Merdal

24

medic rezident anul II

gr. 0

medicina fizica si de reabilitare

s

1

Dr. Fatu Ana-Maria

25

medic rezident anul II

gr. 0

medicina fizica si de reabilitare

s

1

Dr. Fortu-Luca Laurentiu-Constantin

26

medic rezident anul l

gr. 5

medicina fizica si de reabilitare

s

1

Dr. Mierla n Sorina-Danieia

27

medic rezident anul l

gr. 4

ortopedie pediatrica

s

1

Dr. Danila Radu

28

medic rezident anul I

gr. 4

microbiologie medicala

s

1

Dr. Brighidîn Raisa

29

medic rezident anul I

gr. 3

microbiologie medicala

s

1

Dr. Vrotea Lenuta

30

medic rezident anul l

gr. 2

chirurgie pediatrica

s

1

Dr. Chiritoiu Adrian

31

medic rezident anul I

gr. 2

medicina fizica si de reabilitare

s

1

Dr. Filipescu lulia

32

medic rezident anul I

gr. 2

pediatrie

s

1

Dr. Andrusca Antonio

33

medic rezident anul I

gr. 2

pedodontie

s

1

Dr. Per Silvia-Ana-Maria

34

medic rezident anul I

gr. 2

oncologie medicala

s

1

Dr. Paslaru Ana-Maria

35

medic rezident anul I

gr. 1

microbiologie medicala

s

1

Dr. Pahome Raluca

36

medic rezident anul 1

gr. 1

mediana fizica si de reabilitare

s

1

Dr. Zait Claudia

37

medic rezident anul 1

gr. 1

pediatrie

s

1

VACANT

38

medic rezident anul 1

gr. 0

medicina fizica si de reabilitare

s

1

Dr. Saglam Aii Osman

39

medic rezident anul 1

gr. 0

medicina fizica si de reabilitare

s

1

Dr. Tanase Claudiu-Elisei

40

medic rezident anul 1

gr. 0

microbiologie medicala

s

1

Dr. Peptîne Lucian Daniel

41

medic rezident anul 1

gr. 0

ortodontie si ortopedie dento-faciala

s

1

Dr. Serban Adina-Maria

42

medic rezident anul 1

gr. 0

ortodontie si ortopedie dentc-faciala

s

1

Dr. Adam Adriana

43

medic rezident anul 1

gr. 0

ortodontie si ortopedie dento-faciala

s

1

Dr. Voicu Alina

44

medic rezident anul 1

gr. 0

ortodontie si ortopedie dento-faciala

s

1

Dr. Derner Andreea

45

medic rezident anul 1

gr. o

ortodontie si ortopedie dento-faciaia

s

1

Dr. lorgoveanu Cristina-Elena

46

medic rezident anul 1

gr. 0

ortopedie pediatrica

s

1

Dr. Jamba Dorin

47

medic rezident anul 1

gr. 0

ortopedie pediatrica

s

1

Dr. Ene Daniela

48

medic rezident anul 1

gr- 0

pediatrie

s

1

Dr. Gheorghiu Cristina

49

medic rezident anul 1

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr. Barbu Raisa-Eloise

50

medic rezident anui I

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr, Anton Marineia-Andreea

51

medic rezident anul 1

gr. 0

pedodontie

s

1

Dr. Lipsa Bianca-loana

52

medic rezident anul 1

gr. 0

pedodontie

s

1

Dr. Toma Cristian-Razvan

53

medic rezident anui 1

gr.O

pedodontie

s

1

Dr. Vîoreanu Cristina

54

medic rezident anul 1

gr. 0

pedodontie

s

1

Dr. Bordianu Adina-loana

55

medic rezident anul 1

gr. 0

radiologie-imagistica medicala

s

1

Dr. Luca Andreea-Roxana

56

medic rezident anul 1

gr. 0

radiologie-imagistica medicala

s

1

Dr. Serb-Alexe Lansa

57

medic rezident anul 1

gr. 0

radiologie-imagistica medicala

s

1

Dr. Mudrag Andreea

58

medic rezident anul 1

gr. 0

radiologie-imagistica medicala

s

1

Dr. Panait Dorin-Gabi

Nr. crt

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

59

medic rezident an ui l

gr. 0

radiologie-iimagistica medicala

S

1

Dr. Grosu Alexandru

60

medic rezident anul I

gr. 0

chirurgie pediatrica

S

1

Dr. Antohe Cătălină

61

medic rezident anul I

gr. 0

chirurgie pediatrica

S

1

Dr. Ndengeye Shema Placide

medic rezident anul V - pe post ATI

gr. 1

ATI

S

1

Dr. Sevastre Geanina-Mihaela

medic rezident anul IV - pe post la Psihiatrie

gr. 2

psihiatrie pediatrica

S

1

Dr. Calcan Gabriela

medic rezident anul IV - pe post la Neonatologie

gr.1

neonatologie

S

1

Dr. loan Elena Mana

medic rezident anul IV - pe post la Radiologie

gr. 1

radiologie si imag.med.

S

1

Dr. Buraga Madalina

medic rezident anul III - pe post Hemodializa

gr- 0

nefrologie pediatrica

S

1

Dr. Goroftei Larisa

medic rezident anul III - pe post Epidemiologie

gr. 2

epidemiologie

s

1

Dr. Alexandrache Mirela Cornelia

medic rezident anul III - pe post ATI

gr. 1

ATI

s

1

Dr. Popa Anca-Maria

Președinte de ședință,