Hotărârea nr. 171/2019

Modificarea H.C.L. nr. 379/17.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare, extindere si dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Ioan Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 171 din 24.04.2019

pentru modificarea H.C.L. nr. 379/17.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu

Integrat - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 199/15.04.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 24.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 24502/16.04.2019, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 24504/16.04.2019, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit c), art. 5, alin. (1), lit c) și art. 8 din Hotarârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 44, alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa la H.C.L. nr. 379/17.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan Galați” se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Principalele lucrări prevăzute în documentație sunt:

 • - extindere ambulatorului in zona de nord a corpului D existent al spitalului

-Amplasarea pasarelei de legatura cu noul corp de cladire destinat extinderii Ambulatorului Integrat va fi realizata pe fatada de N a corpului D existent,respectiv fatada S a noului corp propus, la etajele 1 ale acestora.

-Gruparea spatiilor destinate imagisticii intr-o zona relativ separata de restul spatiilor,la parterul noii cladiri, cu posibilitatea de a fi utilizata si de catre pacientii din restul spitalului. -Amplasarea spatiilor de primire/izolator in proximitatea accesului exterior

-Amplasarea optima a functiunilor tehnice si secundare,pentru a economisi spatiul destinat functiunilor principale.

-Amplasarea cabinetelor la parter si la etajul 1 al noului corp de cladire.

-Accesele in cladirea existenta se pastreaza in forma actuala.

-Accesul Principal in cladirea nou propusa se va realiza din curtea spitalului ,prin intermediul unei alei pietonale si separat o alee carosabila.

-Toate accesele existente si propuse sunt prevazute la nivel sau cu rampe pentru persoane cu dizabilitati.

-Finisajele interioare vor fi rezistente la dezinfectanti, fara asperitati care sa retina praful, bactericide (in spatii aseptice), negeneratoare de fibre sau particule care pot ramane suspendate in aer.

-Pardoselile vor fi din covor PVC, cu exceptia grupurilor sanitare unde vor fi dale din piatra naturala sau placaje ceramice portelanate.

-Peretii vor fi prevazuti cu vopsitorii lavabile sau antibacteriene in functie de destinatia spatiilor.

-Tamplaria interioara va fi placata cu HPL cu agrement pentru spatiile medicale ,iar in spatiile unde e necesar protectia contra radiatiilor tamplariile vor fi spaciale.

-Finisajele exterioare vor consta in palcarea peretilor exteriori cu placi compozite de Alucobond si termoizolatie din vata minerala bazaltica de 10-15 cm grosime.

-Timplaria exterioara va fi din Al. Cu rupere de punte termica, prevazuta cu geam tripan. -Instalatia de alimentare cu apa rece este realizata din reteaua existenta de alimentare cu apa a spitalului, printr-o conducta de 50m lungime PEHD cu diametrul DN32mm.

-alimentarea cu apa calda se va realiza in centrala proprie din incinta,urmarindu-se realizarea unui circuit de recirculare a apei calde.

-Hidrantii de pe nivelurile cladirii vor fi prevazuti cu furtun plat cu lungimea de 20m.

-Apele menajere se vor evacua catre canalizarea din incinta.

-Toate obiectele sanitare vor fi in conditii de igiena standard pentru spitale si vor fi stabilite de comun acord cu responsabilul cu igiena cladirii

Instalatiile electrice se vor realiza pentru:

 • - iluminat normal si prize

-Iluminat de siguranta

-Instalatii de forta si comenzi

-Instalatii pentru protectia impotriva electrocutarii

-Instalatii de paratrasnet

-Instalatii termice si de ventilatie. Incalzirea spatiilor se va face cu ventilo-convectoare montate in plafonul fals, pentru spatiile climatizate si cu corpuri de incalzire statice pentru restul spatiilor.

-Se vor realiza instalatii de ventilare pentru evacuarea aerului viciat.

-Instalații de curenti slabi - Obiectivul va fi dotat cu o instalație de detectie,semnalizare si avertizare incendiu, sistem de control acces,sistem de adresare generala,retea voce-date.

-Amenajarea exterioara din incinta va fi modificata in zona extinderii propuse prin realizarea unui nou acces carosabil in zona si a unor accese pietonale in noul corp de cladire.De asemenea se vor amenaja noi locuri de parcare, care vor deservi atat personalul noului ambulatoriu integrat,cat si pe apartinatorii pacientilor ce vor fi consultati in acest serviciu functional extins al spitalului.

In paralel cu realizarea extinderii cu noua cladire a Ambulatoriul, in cadrul spatiilor actuale amplasate la parterul corpului A se vor prevedea urmatoarele lucrari:

- Amenajarea unor grupuri sanitare pentru pacienti, langa intrarea in Ambulatoriu;

- Igienizarea cabinetelor si a circulatiilor existente, ceea ce presupune lucrari de arhitectura (reparatii locale, refacerea finisajelor de pardoseli si pereti) pentru o suprafata de cca 530 mp.

Vor fi achizitionate urmatoarele dotari:

A. Pentru Compartimentul de Imagistica, urmatoarele dotari si echipamente medicale sunt necesare:

 • 1. Echipament Rezonanta magnetica (RMN) de minimum 1,5 Tesla

 • 2. Aparat Radiografie digital cu masina automata de developat

B. Pentru Compartimentul de Imunohistochimie, urmatoarele dotari si echipamente medicale sunt necesare:

 • 3. Procesator de tesuturi

 • 4. Statie de includere in parafina

 • 5. Microtom de tip rotativ

 • 6. Autosteiner

 • 7. Hota specializata in lucrul cu substante toxice

 • 8. Microscop trinocular cu camera

 • 9. Termostat cu temperatura reglabila

 • 10. Termostat

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 15.612.023,06 lei

Din care C+M: 7.481.080,11 lei

Capacitati: Suprafata teren-12.971 mp

Spital existent - Aria construita spital existent = 2.608mp

-Aria desfasurata spital existent = 11.144 mp

Ambulatoriu existent - aria construita =530mp

Ambulatoriu existent - aria desfasurata =530mp

Ambulatoriu extindere - Aria construita = 613mp

Ambulatoriu Integrat - Aria desfasurata =1.316mp

Durata de realizare a investitiei: 24 luni

Sursa de finanțare: buget local/buget stat și fonduri externe

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

Proiect: "Modernizare, Extindere sl Dotare Ambulatoriu Integrat Spftalul Clinic de Urgenta pentru Copii loan’’ Galati" Faza: Studiu deFezabilitate

DEVIZ GENERL

privind cheltuielile de <saprtâl newsare reaflzerii obiectivului de Investiție;

"reactuafeatconf. prevederilor ad. 71 dlnOUG 114/201 B.publiasta in M0nr.ll6/29.12.201B"

Nr. ■ ort. '

O&numfreacapitOlatorsi asubcapftolelordechettuiefi

Valoare tară TVA

TVA

Valoare inclusiv ȚVA

tei

lei

■      ...’ tel

i 7

3

... s                .

cÂpfr CheltU

OLUL1

ieii pentruobținerea « amenajarea terenului .                            ...... ...   ....     .   ..... .......... . ,.

1.1

bftih^eHite^WW.            .     ..

0.00

0,00

0.00

•■iă i

Amenelareaterenutul.          .

0.00

o.oo

: 1.3

Amenaiariptr. protectia medMui . -

o.cio

0.00

.o.oo

■ 1.4

Chettui©<iiparrtrUtetaoar«a/pnX6ctiautiittățiîQr

0.00

'"...        ' â;0o

.......'.’ r:. o.oo

o.oo

. .                     o.oo

0.00

uWltatilornecesa obiect! Iul

2.1 iRetetederacord. irtlltatrexterioare.

201,465.00

38,282.15

239,787.15

. 22 iMantal utital '.

\ ...                 O.OO

... .;. ■ ' 0;00

0.00

MltU*.     ..   ; ...

.. ..:..4B£6q>

9,228.40

67.788.40

2L4 IDbtAri : .                                 .....

0.00

'       o.oo

0.00

Total Ca p. 2 '           .          ..

250,045.00

47,508.56

.   287,563.55

CAPITOLUL 3        ;   • asi entâ h lefi

3.1 :

Studii .                               ....................

3.1.1.Stuciildeteren

...............0.00

...... ..... 0.00

. ...0,00

3,1,2. Raport prlvfnd Impactul asupra mediului ........

.......0,00

.. . L '- 0,00

••■■••••■••••••••• 000

0.00

0.00

. 0.00

■ 3.2 '■

Taxa dentruobdnerea de avize, acorduri si autorizai»

2,957.13

■' 581.86

3,818.98

Expertizâre tehnica /;.      ''7.•........ .   .......

•.?... ."' 0.00

................ oii»

0.00

.... 9-op

. ■' " p.qo

3.5 ■:

Proiectare.                     ......... .-,.          ......

188,569.00

35.833.B1

224,432.81

3,5.1. Tema de proiectare

0.00

" ■ 0.00

0,00

0,00

7 0.00

■ ■ 0.00

74.700.00

14,193.00

.......88.893.00

3.5,4. Documentobtetehril^neceweln vedweaPbiinerii...........

ăvi^tor/âcx>rxiuritor/fiutorUBtiilc>r .....

20.770.80

........ 3,848.16

.. .     . . 24.727.96

3.5. S. Verificarsa tehnîca ide calitate a prolectutui tehnlcal a detde execuție

10,000.00

............ ■ --

........itsoo.oo

83,11950

15792.85

W11.85

3.6 ■.

o-oo

0.00

c.'.A.,',o.oo

: 3.7

Consultantă ;J '."

WWi?

11479,83

.......

50.420,17

60,000.00

^71 4 «RonjinliHfleAnciiHflntalnriglwanftaftwiwiidafinarrtarwaighituror

0.00

. 0.00

aoo

3.7.-ț.2*:ServicfltleebrieiLtftQrrt8ifricfc>meniutrr»anaaerr»t«tuluictoi3rt3iect

50,420.17

9.579.83

: 80,000.00

S,7^Ațîdltul<nwtetefi:.''..

10.000.00

1,900.00

11,900.00

as

00.00

"Wi

T15.BOB.5O

3.8.1. Aslsterrtatehnlcsdlriparteaprtxectantului

6658.50

66.108.50

3.â.i.t. ne Derioada cto exftcutto a tucnariic^ ..

47,150.00

8,958.60

...          56;iOB.5i)

3.0.1,2-|3entrupartk^p€rrea p«>iect«riMuilaTazesî^lr»eiuse Inproerarnulde control al luc. de execuție, avizat de către IrispectoraUri da Stat in Construcții

..........0.00

.......0100

■ ■ . 0.00

3:3.2. Dlriolntledesantier "

50,000.00

9.500.00

68,50000

TctelCap.3 J../.,,.....             \

'.L..... 349,12630

86,334.00

415.480.30

CAPITOLUL 4 ; ■        ......j ‘    - - - ■ -.....’.......................................... .....................

Chdtuteft pentnJ Investiția de bază

4.1

Constructli^lîristototir

6M4^00

1,123,709.78

7,037,07^.78

4.2 ■

Montaj ufflajeșiechlpamente tehnologica funcționale

0.00

0.00

0.00

' 4.3

Utilaje, echlpaimente tehnologic $1 funcționai care necesita montai

nasiiTsiioo

256,840.28

1,808,631.29

4.4

echipamente detransport              .....

000

0.00

0.00

.. 4ty:.

Dotfit..................

4,688.871,68

890.^62

.         5,570,876.30

4.6

ActiveneccrponalB                      . .. .                              ......

0.00

11" o:oo

TotalCap.4» /'/,

11,965,024.88

:   2,271,454.66

14,226,479.37

CAPITOLUL 5                                                          ■<   . . ■           ■ ,. .

Alte cheltuieli                                     ....                                                               .......

: 5.1.

Organizare ae $antier          .....

,    122,314.04

23,230.84

145,554,78

5, f 1..tuefflrtde caisfcuctii’si-instalațiiaferențe-c^fiteetril de șantier

. 122.314.94

23,239,84

... . 145,554.76

5^2...Ch^tui^0oî^a.(»aw(i^dantienrfui. ..

0.00

: g.oo

o.t»

5,2

(^nrtl8kjahe;.î8xe^coteife^i-.c^Uiride>aiitare::: ■   ,      ,   ..

69,152.64

. " 0.00

efclM

' ' 0.00

0.00

1 - ' ■ "WM

5.2.2. Cuta aferenta ISC pentru controlul calitatll lucrărilor de stat In construcții

37.719.73

0.00

.   37.719.73

5.2,3, Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urban si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

o.oo

o.oo

...MO

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Con9tructorilor- CSC

31,433.11

0.00

.    31,433.11

5.2.5.Taxe pentru acorduri, avize conforma și autorizata de conBtruIra'/desftntere .                 ' . '    '                                   . .    .

0.00

0.00

, 0.00

5.3

Cheltuieli dhaeM6 ^neprevâ2x»te3°z>

374.724.56

71,197.67

Șh’Ss^^î’p^^to.^CHă»MIPe'Șfc»t3îȘl^țBțȘ

.. 10,000.00

•Wtfjii

11,900.00

Tțjfetl'.pț^ițiț.

576302Î34

96,337.61

672,529.85

OAPiTOLULS

Cheltuieli pentru probe tehnologice Ateste....

:• 6,1 ;

Pregătirea pereonalulul de exploatare '

: 4                  o

r.'jjitț

'W

Probe tehnologice sl teste

o.c*

0.00

..... . .

....... ...... 0.W

'     . MO

TOTAL GENERAL '"

n.iw.sBw

2,461,634.74

......

Oirt care: C+M (1.2+ 1.3 +1.4+ 2+4.1+4.2+ 5.1.1)

6,286,621.94

1,184,458.17

7,461,080,11

Vaioam:6uns:      2,B3^2»J8           Wț&4.2       A&SițMiZZ ■

Șef Proiect, Arh. Matei Sandulescu