Hotărârea nr. 170/2019

Aprobarea realizarii proiectului Reabilitare si Modernizare Scoala Gimnaziala "Sfantul Grigorie Teologul" Galati si a cheltuielilor legate de proiect

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂ RÂREA nr. 170 din 24.04.2019

privind privind aprobarea realizării proiectului Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială "Sfântul Grigorie Teologul" Galați și a cheltuielilor legate de proiect

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 198/15.04.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 24.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 24496/16.04.2019, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 24498/16.04.2019, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (3) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările șicompletările ulterioare;

Având în vedere Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 1840/26.01.2018, pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa Prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu, modificat prin Ordinul MDRAP nr. 4546/18.04.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,republicată,cumodificările șicompletările ulterioare,

HOTĂRĂȘ TE:

Art. 1 - Se aprobă realizarea proiectului Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe șiînvățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație șiformare, Obiectiv specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni.

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului, Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, în cuantum de 4.867.568,46 lei, cu TVA, din care 4.867.568,46 lei, cu TVA, reprezintă cheltuieli eligibile, iar 0,00 lei, cu TVA, reprezintă cheltuieli neeligibile.

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Galați, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât șicontribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 97.351,42 lei, cu TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul” Galați.

Art. 4 - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul” Galați se vor asigura din bugetul local al municipiului Galați, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului.

Art. 5 - Se aprobă asigurarea de la bugetul local al municipiului Galați a tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 6 - Primarul municipiului Galațise împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,