Hotărârea nr. 166/2019

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, str. Arcasilor, nr. 62A

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 166 din 24.04.2019

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor, nr. 62 A

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 183/15.04.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 24.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 24136/15.04.2019, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 24138/15.04.2019, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 29, alin. (2) și alin. (3) din Anexa 1 la H.C.L nr. 328/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism și a Procedurii privind avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism pentru Municipiul Galați, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin H.C.L. nr. 317/27.08.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 43 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. 5, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului, înregistrat sub nr. 7858/08.02.2019, al documentației Plan Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor, nr. 62A (T43, P33, LOT 1/1), individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor, nr. 62A (T43, P33, LOT 1/1), în vederea realizării unor construcții cu funcțiunea de locuință, anexă, precum și a împrejmuirii terenului proprietate, beneficiari, Rotaru Mariana și Rotaru Nicușor, individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și a echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioarei, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Planului urbanistic general, ale Regulamentului local de urbanism și ale Strategiei de dezvoltare spațială a municipiului Galați, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 62/26.02.2015.

Art. 4 - Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu este de doi ani. Valabilitatea prevederilor din documentația de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, pâna la finalizarea acestora.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați,

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ BACALU D. MIHAI PUIU

GALAȚI, STRADA BRĂILEI NR.1, BLOC I, SCARA 5, APART. 2

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. INTRODUCERE

Prezenta documentație s-a întocmit la solicitarea beneficiarilor ROTARU NICUSOR SI ROTARU MARIANA, pentru justificarea amplasarii unei locuinte, ANEXA SI IMPREJMUIRE, in Galati, STR. ARCASILOR NR. 62 A.

1.1. Date de recunoaștere a documentației:

Denumirea proiectului:         LOCUINTA, ANEXA SI

IMPREJMUIRE

Amplasamentul:               Galati, STR. ARCASILOR NR. 62A.

Faza de proiectare:             Plan urbanistic de detaliu (P.U.D)

Initiator:

ROTARU NICUSOR SI ROTARU

MARIANA

Beneficiar:

ROTARU NICUSOR SI ROTARU

MARIANA

Elaborator:

Birou individual de arhitectură Bacalu D. Mihai Puiu

Data elaborării:

12.2018

Proiect nr. :

54/2018

1.2. Obiectul lucrării

Tema program a fost concepută împreună cu initiatorii și constă în justificarea amplasarii din punct de vedere urbanistic a unei locuinte unifamiliale si a unui garaj in Galati, str. Arcasilor nr. 62a, pe terenul proprietatea solicitantilor.

2. INCADRAREA ÎN ZONĂ

Terenul pe care se va amplasa locuința aparține beneficiarilor și este situat in zona nord a municipiului Galati.

2.1. Concluzii din documentații elaborate anterior PUD-ului

În PUG-ul municipiului Galați, terenul în analiză face parte din UTR 4- Zona pentru locuinte individuale - regim de inaltime P+2, l1 - locuire individuale si colectiva de tip urban, cu cladiri de inaltime mica.

2. Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D.

Concomitent cu prezenta documentatie nu este in elaborare un alt P.U.D. in zona

  • 3. SITUAȚIA EXISTENTĂ

3.1 Accesibilitatea la căile de comunicație

Amplasamentul este situat la strada Arcasilor, iar suprafata totala a terenului proprietate este de 700,00 mp, real masurati. Amplasamentul este situat in interiorul cartierului avand un acces atat din strrada Arcasilor, cat si din aleea in indiviziune care porneste din strada Arcasilor si deserveste alte loturi particulare, partial construite.

3.2 Suprafața ocupată, limite și vecinătăți

Suprafata totala a terenului proprietate este de 700,00 mp.

Vecinatati :

-nord:. ENE POMPILIU

-sud: alee de acces, in indiviziune

-est: CRACIUN MARIAN

-vest: str. Arcasilor

3.3 Suprafețe de teren construite și suprafețe de teren libere

Terenul pe care se vor amplasa locuinta si garajul, nu este in prezent ocupat de constrctii .

3.4 Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

Zona in care este situat amplasamentul studiat este in zona de nord a municipiului Galati

3.5 Destinația clădirilor

Constructiile propuse a fi edificate vor avea functiunea de locuinta si garaj (anexa).

3.6 Regimul juridic al terenurilor.

Terenul este proprietatea solicitantilor, in conformitate cu actul de proprietate.

3.7 Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare

Lucrările geotehpice executate în zona amplasamentutai, au evidențiat prezența unui strat superficial de sol vegeuil și umpluturi eterogene neconsolidatc, având o grosime de 0.6 n),

în continuare, se întâlnește un orizont loeSâOid macroparic. sensibil la umezite, alcătuit din loess argilos și loess prăfos galben cafeniu, uscat, isre... plastiL- vârtos, eu in teren lății nisipoase și concrețiuni calcaroase, până ta adâncimea de investigare de 7 m de la cota terenului. Pachetul loessoid are o grosime marc n zona amplasamentului, și st- prezintă nsiztai. lvu consistentă ridicată (plastic vârtos.., țâre) pe întreaga grosime interceptată

Nivelul hidrostatic al apelor freatice nu a fost interceptat până la adâncimea de investigare, de 7 m de la cota terenului, fiind situat la adâncime mal mare.

-gradul de umiditate, 81=0,20... 0.37:

-grcutaiea voiumică, 7=15,5...16.5 kN;'n? în stare natura<3. și 7. = 13.5.. I4,ii kN tu in

stare uscată;

-porozitfllea, n=49,4, ,50,0%;

-indicele porilor. e=0.98... 1.0;

-modulul de deformați* edometric, M:.i=7 5,9.., 105,3 daNVcir/. in stare naturală și

M26,3„J4,5 daN. cm1, in stare inundată:

-Coeficienții de lasare specifică, epi=3.85.,. 4,60         (stare naturala),

Ep2 =5,6...7.5 % (stare inundat inițial) și 6,^9,5„. 12.15 Lo(stare inundai inițial)

-unghiul de frecare internă, <(>=18,0,-18,5° ;

-coeziunea. c=D,20.,.0.25 daN cm":

-taxarea specifică supținieniară prin umezire, im-.-5.5...7,6 %.

7. CONCLUZII ȘI RECOMANDAM

Icrenui de fundare din amplasamentul studiat, cuprinde sub siraLui superficial de umpluturi eterogene neconsolidaie și sol vegetai. în grosime de 0,6 m. un Orizont loessoid mneroporic, alcătuit din loess argilos și loess prăfos galben, uscat, plastic ■ ărfos, iare eu i oncrețiuni cakaroa.se șf zone nisipoase intercalate, pânfi la adâncimea de investigare de ' m de ie cota terenului. Pachetul JoessOÎd are O grosime mare in zona amplasamentului. și se prezintă uscat, cu consistență ridicai compresibili țațe nwre, pe întreaga grosime interceptată.

Nivelul hidrostatic al apelor freatice nu a fost interceptat până la adâncimea de investigare, de 7 tu de la cota terenului, fiind situat U adâncime mai marc.

Stratul de umpluturi interceptat in amplasament, alcătuit din pământ vegetal cu structură afanată și confirmi ridicat de materii organice, având grosimea variabilă în cadrul amplasamentului și o alcătuire eterogenă, constituie un orizont impropriu pentru fundarea construcției preconizate.

Orizontul loessoid interceptat, prezintă poroz State ridicată, compresibllitaie mare sau foarte mare, atât in stare naturală, cât și în stare inundată. valori reduse pentru parametrii

rezistenței la lor focare. El se prezintă plastic vârtos.., tare, datorită urr.iditatii reduse a pământului loessoid, pe întreaga grosime Interceptată.

Stranii de loess întâlnit până la adEutcimea de investigare, prezintă sensibilitate la umezlre și se încadrează în categoria pământurilor sensibile h umtzire COlap&ibile. grupă B". conform prevederi lor normativului NP 125-201(

Aceste caracteristici încadrez mcnul de fundare din amplasamentul studiat, in grupa terenurilor de fundare slabe.

in conformitate cu prevederile “Normativului privind documentațiile geoithnicc pentru construcții”. indicativ NP 074-2014, obiect!1, ul studiat, se inct:drejză m categoria =,30tehnică cu risc școtelinic moderat.

Având în vedere sarcinile transmise terenului de construcția preconizară, se recomandă fundarea directă a obiecții, ului, pe stratul de loess galben, luându-se în calcul, pentru dimensionarea fundațiikjr, o presiune efectivă reduși pentru diminuarea lăsărilor absolute și diferențiate ce ar putea să apară în timpul exploatării. Concomitent. se vor prevedea măsuri de rigidizară a structurii de rezistență șt dc prevenire a inundări terenului de fundare cu ape accidentale, conform prescripțiilor normainului NP 125-2010

In amplasamentul construcției. se va prevedea o excavapc generală până la oca. 30 cm a danci ine. pntru deaparca parțiala a stratului vegetal ți de umpluturi. Excavația se ■ a continua pe traseul fundațiilor, sub forma unor șanțuri i tranșee i. până ia adâncimea de min. 1,0 m. unde se vor poza fundațiile.

Menționăm că adâncimea de fiindare prevăzută de normativul NP 125-2010, este de minimum 1.5 m pentru fundațiile exterioare si 1,0 m pentru cete interioare.

Intre cota săpăturii generale și cota prevăzută a pardoselii, se vi exccu': o umplutură din pământ loessoid galben, compactat corespunzător. Stratul de pământ lacssoiâ compactat, se va executu după tehnologia pernei de ioess, urmărindu-sc realizarea pe îecare strai a unei greutăți volumlcc in stane uscată de minimum i n kN mu

Pentru dij-npnsiotiarea fundațiilor, se va lua în calcui o presiune convențională maximă. p>i; =120 kPa, ia sarcini fundamentale aplicate Centric.

Săpăturile se vor realiza in anual sau mecanizat, cu taiuz vertical, sprijinite in cazul celor cu adâncime mai mare de 1,5 m,

în timpul execuției lucrărilor de fundații, se vor lua măsuri de evitare i acumulărilor ce apă, provenite din eventuale precipitații sau din alte surse.

Sistematizarea verticală a terenului din jurul construcției, va asigura in depărtarea apelor pluviale și evitarea stagnării acestora.

Umpluturile din jurul construcției, se vor realiza din pământ loessoid compacta^ asigurandu-se o greutate vohunicâ în stare uscată^ de cel puțin yjli!!fl-l6 kM mJ.

Se va solicita prezența proiectantului geotehnician pe șantier, la atingerea cotei finale e cxcavațiiior. pentru verificarea naturii terenului de fundare, precum și di pâ realizarea umpluturilor, petltru recepția execuției acestora.

In proiectare și execuție, se vor respecta prevederile normative!or MP 125-2010. privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezite colapsibile C 169-88 privind executarea lucrărilor de terasamente. C 29-85, proind îmbunătățirea terenurilor de fundare slabe, prin procedee mecanice. C 56-85, privind verificarea calității ș recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente, precum și alte norme incidenre.

Pe parcursul executării lucrărilor, constructorul are obligația de a solicita prezența proiectantului geotehnician pe șantier, la atingerea cotei finale a excavațiikn. penttn i cri floarea naturii terenului de fundare și ori Je câte ori se constată neconcordanțr între prevederile studiului geotehnie șt dispunerea snatelor. a caracteristicilor terenul ■■. ;. nivelului și caracterului apelor subterane.

3.8 Accidente de teren (beciuri, hrube și umpluturi) cu precizarea poziției acestora

Accidentul de teren depistat, cat si alte eventuale beciuri, hrube etc. daca vor exista, se vor curata si se vor umple cu pamant galben curat, compactat corespunzator.

3.9 Adâncimea apei subterane

Apa freatică este cantonată la adancimi mai mari de 7,00 m de la suprafața terenului, cu nivel variabil.

3.10 Parametrii seismici caracteristici zonei (zona, grad, Ks, Tc)

Grad 8 de intensitate seisimică (STAS 11100/1/1977), Tc = 1,0 sec, ag = 0,30 g.

3.11 Analiza fondului construit existent (înălțime, structură, stare)

Fondul construit existent in zona este in stare buna si foarte buna, si este in curs de constituire . Constructiile din imediata vecinatate sunt in regim de parter+1 si sunt constructii noi.

3.12 Echipare existentă

Pentru constructiile din zona studiata sunt utilitati: apa, canalizare, gaze, electricitate.

  • 4. REGLEMENTĂRI

4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema - program

Constructiile noi solicitate prin tema program sunt cele de LOCUINTA si anexa (garaj), la care se va trata si imprejmuirea .

4.2. Functionalitatea, amplasarea si conformarea construcțiilor

Constructia noua- locuinta, se va realiza in regim de P1E si va fi amplasata prin stabilirea unei limite de aliniere in regim discontinuu, la o distanta de 10,00 m fata de aliniamentul la strada Arcasilor, iar garajul va fi amplasat la o distanta de 2,00 m fata de limita de proprietate din sud, asigurandu-se rezerva de teren care ar putea fi necesera la extinderea (reprofilarea aleii de acces in indiviziune, pentru incadrarea acesteia in prevederile PUZ TRAIN NORD. Celelalte distante minime de amplasare constructii fata de limitele laterale sunt de 1,00 m la nord, 1,00 m la vest. Inaltimea maxima a locuintei nu va depasi 8,00 m, de la cota +/- 0,00. Suprafata ocupata de constructiile noi este de 145,00 mp, iar cea desfasurata este de 248,00 mp.

4.3 Capacitatea, suprafata desfasurata

Constructiile noi vor avea o suprafata desfasurata de 248,00 mp .

4.4. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi

Constructia noua- locuinta, se va realiza in regim de P+1E si va fi amplasata prin stabilirea unei limite de aliniere in regim discontinuu, la o distanta de 10,00 m fata de aliniamentul la strada Arcasilor, iar garajul va fi amplasat la o distanta de 2,00 m fata de limita de proprietate din sud, asigurandu-se rezerva de teren care ar putea fi necesera la extinderea (reprofilarea aleii de acces in indiviziune, pentru incadrarea acesteia in prevederile PUZ TRAIN NORD. Celelalte distante minime de amplasare constructii fata de limitele laterale sunt de 1,00 m la nord, 1,00 m la vest. Inaltimea maxima a locuintei nu va depasi 8,00 m, de la cota +/- 0,00. Pe latura de nord a locuinței se va respecta servitutea de vedere, astfel ca pe aceasta fațada se vor realiza numai ferestre de lumina, conf. cod civil.

Parcarea este prevazuta in incinta,in garajul amplast la 2,00 m fata de limita de sud a proprietatii, unde se va realiza si o largire locala a aleii de acces, asigurandu-se spatiul necesar efectuarii manevrelor de acces auto. La amplasarea constructiei se vor respecta prevederile codului civil si se va asigura accesul mijloacelor de interventie

Imprejmuirea care se va realiza va respecta prevederile certificatului de urbanism, astfel incat la aleea in indiviziune se va realiza o imprejmuire transparenta, iar pe celelalte laturi se vor putea realiza imprejmuiri opace. Inaltimea maxima a imprejmuirilor va fi de 2,00 m..

4.5. Integrarea si amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele existente

Constructia propusa nu va avea un regim de inaltime peste constructiile din jur. Iar elementele decorative si de finisaj nu vor fi accentuate, mentinandu-se in limitele care sa asigure o relatie de vecinatate neagresiva si in acelasi timp de comunicare cu constructiile existente. S-a incercat o incadrarare prin armonie si mai putin prin contrast.

4.5. Principii de interventie asupra constructiilor existente.

Nu este cazul.

4.6. Modalitati de de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile si pietonale.

Accesul pietonal se va realiza direct din strada Arcasilor, caz in care beneficiarul va obtine acceptul administratiei locale privind utilizarea unei suprafete minime de acces, apartinand domeniului local, iar accesul auto se va realiza din aleea de acces in indiviziune. Cele doua cai de acces au impus realizarea si asigurarea posibilitatilor de reprofilare a acestora conform PUZ TRAIAN NORD.

4.7. Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a solutiilor de organizare la relieful zonei.

In cadrul lucrarilor de amenajare a incintei, se vor realiza spatiile plantate, precum si aleile. Nu se va interveni asupra reliefului zonei, lucrarile de sistematizare verticala vor urmari miscari minime de terasamente, menite a asigura protejarea constructiilor din incinta fata de apele meteorice, luandu-se masuri pentru indepartarea acestora.

4.8 Condiții de instituire a regimului de zonă protejată și condiționări impuse de acesta

Nu este cazul.

4.9 Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării

Constructia urmeaza a se executa intr-o zona care nu pune probleme de reabilitare ecologica.

4.10 Prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului

Nu este cazul.

4.11 Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi

Dupa terminarea executiei noului obiectiv, in incinta se vor reface spatiile plantate, precum si aleile si trotuarele.

4.12 Profiluri transversale caracteristice

Conform plansei de Reglementari urbanistice, s-a avut in vedere posibilitatea de realizare a arterelor de circulatie le profilele stabilite prin PUZ TRAIN NORD.

4.13 Lucrări necesare de sistematizare verticală

In incinta se vor amenaja spatii plantate, alei, urmarindu-se scurgerea apelor meteorice de langa constructiei .

4.14 Regimul de construire (alinierea și înălțimea construcțiilor, procentul de ocupare a terenurilor)

Constructia noua- locuinta, se va realiza in regim de P1E si va fi amplasata prin stabilirea unei limite de aliniere in regim discontinuu, la o distanta de 10,00 m fata de aliniamentul la strada Arcasilor, iar garajul va fi amplasat la o distanta de 2,00 m fata de limita de proprietate din sud, asigurandu-se rezerva de teren care ar putea fi necesera la extinderea (reprofilarea aleii de acces in indiviziune, pentru incadrarea acesteia in prevederile PUZ TRAIN NORD. Celelalte distante minime de amplasare constructii fata de limitele laterale sunt de 1,00 m la nord, 1,00 m la vest. Inaltimea maxima a locuintei nu va depasi 8,00 m, de la cota +/- 0,00.

Parcarea este prevazuta in incinta,in garajul amplast la 2,00 m fata de limita de sud a proprietatii, unde se va realiza si o largire locala a aleii de acces, asigurandu-se spatiul necesar efectuarii manevrelor de acces auto. La amplasarea constructiei se vor respecta prevederile codului civil si se va asigura accesul mijloacelor de interventie

Imprejmuirea care se va realiza va respecta prevederile certificatului de urbanism, astfel incat la aleea in indiviziune se va realiza o imprejmuire transparenta, iar pe celelalte laturi se vor putea realiza imprejmuiri opace. Inaltimea maxima a imprejmuirilor va fi de 2,00 m..

Avand in vedere ca Ac=145,00 mp si Ad=248,00 mp, rezulta P.O.T.=20,7 % , C.U.T. = 0,35

4.15 Asigurarea utilitatilor

Intrucat in zona exista utilitati in imediata apropiere, noua constructie se va racorda la energie electrica, apa si canalizare, gaze, prin extinderea retelelor existente.

BILANT TERITORIAL:

Suprafata teren studiata: 700,00 mp, din care:

Existent

propus

teren      proprietate

beneficiar

700,00 mp

700,00 mp

Ac

-

125,00 mp

Ad

-

248,00 mp

Alei-trotuare-parcare

-

124,50 mp mp

Aspatii plantate

-

430,50 mp

POT

-

20,7% - MAX. 40%

CUT

-

0,35 - MAX. 1,0

indicii referitori la constructie sunt din proiect nr. 385/2018, intocmit de S.C. SAVIAH S.R.L. GALATI

5. CONCLUZII

Realizarea obiectivului propus nu modifica structura si volumetria zonei. Prezenta documentatie de urbanism creaza un cadru si o modalitate de abordare a unor ate investitii care ar putea fi solocitate in zona. De asemenea realizarea de noi constructii, implica si o echipare corespunzatoare ale zonei respective, aflata intr-o dinamica accentuata.

Intocmit,

Arh. M. Bacalu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

INSTITUȚIA ARHITECT SEF BIROU PLANIFICARE URBANA, COMPARTIMENT PLANURI DE URBANISM

Tel: +40 0236 307.708 Email: arhitectsef@primariagalati.ro


RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI n r j Xa ..... A.. .-o...:■

Conform Legii 350/2001 - art. 48 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul, planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relație cu parcelele învecinate. Planul de urbanism reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural -volumetrica, modul de ocupare a terenului si nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia.

In conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul Local aprobat prin H.C.L. nr. 238/26.05.2011 si Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010, intocmim prezentul “raport al informării si consultării publicului" a documentației Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiție:

P.U.D. “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ (P+1E), ANEXĂ Șl ÎMPREJMUIRE”, STR. ARCAȘILOR, NR. 62A, GALAȚI, BENEFICIARI: ROTARU NICUȘOR Șl ROTARU MARIANA

Elaborator d-nul arh. Bacalu Mihai Puiu, Birou Individual de Arhitectură , Galați, str. Brăilei nr. 1, bl. I, ap. 2, tel. 0749061898.

Implicarea publicului în etapa pregătitoare a P.U.D s-a realizat exclusiv prin grija beneficiarului care a prezentat notificarea vecinului Crăciun Marian. Conform declarației pe proprie răspundere a beneficiarului vecinul de la nord, domnul Ene Pompiliu este plecat din țară. în această situație informarea și consultarea s-a realizat conform art.11 al H.C.L. nr. 318/2015, prin afișarea anunțului cu propunerile din documentația PUD, în zona de studiu.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor furnizate în cadrul procesului de informare și consultare a publicului.

Pană la data întocmirii prezentului raport nu s-au înregistrat alte observații sau sugestii.

Implicarea publicului în etapa aprobării P.U.D. se va realiza prin afișarea automată pe pagina web a P.M.G. a listei documentațiilor aflate în curs de avizare și aprobare.

Având în vedere cele prezentate, se propune: analizarea, deliberarea și însușirea acestui raport de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) și Consiliul Local Galați

ARHITECT ȘEF,

Dr.Arh. DRAGOȘ HORIA BUHOCIURaportul informării si consultării publicului cf. H.C.L. nr. 238 / 2011, cu modificările si completările ulterioare

Str. Domnească, Nr.54, Cam. 103, Et.1, Galați, România www.phmariagalati.ro

X-446360


XM46340


X-446320NOTA : In zonele unde este necesar, ampriza poate scadea la 10,Om prin renunțarea locala la plantația de aliniament


NOTA: In zonele unde este necesar, am priza poate scadea la 5,0 m prin renunțarea locala la trotuare si îngustarea locala a carosabilului la4,0 m


LEA 0,4 kv


PROFIL TRANSVERSAL STR. ARCASILOR conf. PUZ Traian Nord


PROFIL TRANSVERSAL ALEE DE ACCES conf. PUZ Traian Nord


limita aliniere in regim discontinuu


Nr. cad. 123538


retea gaze


PREZENTUL. DOCUMENT ESTE VALABIL ÎNSOȚIT DE PROCES

VERBAL DE RECEPȚIE


VERIFICATOR/

EXPERT

NUME

SEMNATURA

CERINTA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

BACALU D. MIHAI PUIU

C.I.F. 20265746 - GALATI - O.A.R. 791

BENEFICIAR:

ROTARU NICUSOR

ROTARU MARIANA

PROIECT NR.

54 / 2018

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SCARA:

TITLU PROIECT:

FAZA:

INTOCMIT

arh. M. BACALU

1/200

LOCUINȚA, ANEXA SI ÎMPREJMUIRE GALATI, STRADA ARCASILOR NR. 62 A

P.U.D.

PROIECTAT

arh. M. BACALU

DATA:

TITLUL PLANSEI:

PLANSA

DESENAT

arh. M. BACALU

03 /2019

REGLEMENTARI EDILITARE

A3


Existent

propus

teren        proprietate

beneficiar

700,00 mp

700,00 mp

Ac

-

125,00 mp

Ad

-

248,00 mp

Alei-trotuare-parcare

-

124,50 mp mp

Aspatii plantate

-

430,50 mp

POT

-

20,7% - MAX 40%

CUT

-

0,35 - MAX 1,0

indicii referitori la constructie sunt din proiect nr. 385/2018, intocmit de

S.C. D'ARCHITECTURE S.R.L. GALATI


SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

INTOCMIT

arh. M. BACALU

PROIECTAT

arh. M. BACALU

DESENAT

arh. M. BACALU

03 /2019