Hotărârea nr. 16/2019

Modificarea si completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 16

din 31.01.2019

privind modificarea și completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 12/15.01.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de

31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 2226/15.01.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 2228/15.01.2019, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate, al Instituției Arhitect Șef și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 21, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. X din Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

Având în vederea dispozițiile H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

9

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea anexei la HCL nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL 16 / 31.01.2019

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz dării în folosință

Val de inventar

Situația juridică actuală

1.

Teren

Zona Aurel Vlaicu,

Strada Sucevei, nr. 3 - E 3 aferent bloc 0 4

Suprafață = 2,22 mp

1991

2.

Teren

Zona Micro 17,

Strada Bărboși, nr. 21 - E 42 aferent bloc L

Suprafață = 44,44 mp

1991

3.

Teren

Zona Micro 39 C,

Strada Ionel Fernic, nr. 67 A

Suprafață = 910 mp

1991

4.

Teren

Zona Siderurgiștilor Vest Strada Ing. Anghel Saligny, nr. 145 E 1 aferent bloc 7 C

Suprafața = 23,38 mp

1991

5.

Teren

Zona Mazepa II

Strada Ovidiu, nr. 6 - E 6 aferent bloc E 3

Suprafața = 22,94 mp

1991

6.

Teren

Strada Lunca Șiretului, nr. 95 Suprafața = 1.043 mp

1991

7.

Post Trafo

Strada Traian, nr. 203 Suprafața construită = 36 mp

1967

8.

1.3.7.2

Strada Saturn, tronson 2

Suprafața = 2.432 mp

1991

9.

1.3.7.2

Strada Saturn, tronson 3

Suprafața = 2.841 mp

1991

10.

1.3.7.2

Strada Saturn, tronson 4

Suprafața = 1.848 mp

1991

11.

1.3.7.2

Strada Petru Rares

Suprafața = 1.705 mp

1991

12.

1.3.7.2

Strada Mărului, tronson 2

Suprafața = 2.201 mp

1991

13.

1.3.7.2

Strada Arad

Suprafața = 9.439 mp

19.91

14.

1.3.7.2

Strada Alexandru Lăpușneanu

Suprafața = 8.454 mp

1991

15.

Acces bloc

Cartier Mazepa I,

Aleea Melodiei, nr. 1, bloc Paltin 1

Suprafață = 3141,OOmp

1991

16.

Acces bloc

Cartier Mazepa I,

Strada Roșiori, nr. 18, bloc Paltin 2A, 2B

Suprafață = 2581,OOmp

1991

17.

Acces bloc

Cartier Mazepa I,

Strada Roșiori, nr. 41, bloc PIN 1

Suprafață = 800,OOmp

1991

18.

Acces bloc

Cartier Mazepa I,

Strada Roșiori, nr. 39, bloc PIN 2

Suprafață = 1572,00mp

1991

19.

Acces bloc

Cartier Mazepa I,

Strada Roșiori, nr. 37, bloc

PIN 3

Suprafață = 1174, OOmp

1991

20.

Acces bloc

Cartier Mazepa I,

Aleea Melodiei, nr. 18-20, bloc B4 B5,

Suprafață = 5691,OOmp

1991

21.

Acces bloc

Cartier Mazepa I, Strada Romulus, nr. 1-3, bloc Alun 1, Alun 2 Suprafață = 1795,OOmp

1991

22.

Acces bloc

Cartier Mazepa I Strada Traian, nr. 9-13, bloc W1, W2, W3 Suprafață = 4273,OOmp

1991

23.

Acces bloc

Cartier Mazepa I,

Strada Alexandru Lăpușneanu, nr. 16-24, bloc B6, C1, C2, C3, C4

Suprafață = 11275,OOmp

1991

24.

Acces bloc

Cartier Mazepa I,

Strada Petru Rareș, nr. 12-18, bloc B7, C5, C6, C7 Suprafață = 10678,OOmp

1991

25.

Acces bloc

Cartier Mazepa I,

Strada Petru Rareș, nr. 7, bloc B3

Suprafață - 4398,OOmp

1991

26.

Acces bloc

Cartier Mazepa I,

Strada Traian, nr. 1A-7, bloc C2, C3, C4, C5, C6 Suprafață - 6929,OOmp

1991

27.

Acces bloc

Cartier Mazepa I,

Strada Alexandru Lăpușneanu, nr. 39-41, bloc B2, C8 ’

Suprafață ~ 5920,OOmp

1991

28.

Acces bloc

Cartier Mazepa I,

Strada Alexandru Lăpușneanu, nr. 28, bloc Salcia 1

Suprafață = 1181,OOmp

1991

29.

Acces bloc

Cartier Mazepa I,

Strada Alexandru Lăpușneanu, nr. 30, bloc Salcia 2

Suprafață = 1660,OOmp

1991

30.

Acces locuințe

Cartier Mazepa I,

Strada Romulus, nr. 12, 14, 16, 18

Acces locuințe

Suprafață = 727,OOmp

1991

31.

Acces bloc

Cartier Mazepa I,

Strada Brăilei, nr. 19, bloc R3 Suprafață = 609,OOmp

1991

32.

Acces bloc

Cartier Mazepa I,

Strada Brăilei, nr. 21, bloc R4 Suprafață = 585,OOmp

1991

33.

Acces bloc

Cartier Mazepa II,

Strada Română, nr. 2-8, bloc LC 1, LC 2, LC3, LC 4

Suprafață - 4895,OOmp

1991

34.

Acces bloc

Cartier Mazepa II, Strada Ovidiu, nr. 15, bloc LC 5

Suprafață = 1938,00mp

1991

35.

Acces bloc

Cartier Mazepa II, Strada Armata Poporului, nr. 18-24, bloc LC 6-9 Suprafață = 6231, OOmp

1991

36.

Acces bloc

Cartier Mazepa II, Strada Armata Poporului, nr. 16, bloc L4 Suprafață = 752,OOmp

1991

37.

Acces bloc

Cartier Mazepa II,

Strada Ovidiu, nr. 5-13, bloc M10B, M10A, M8, M11, M15, M12B, M12A

Suprafață = 6535,OOmp

1991

38.

Acces bloc

Cartier Mazepa II,

Strada Ovidiu, nr. 1-5, bloc M12A, M12B, M13A, M13B, M14 Suprafață = 5618, OOmp

1991

39.

Acces bloc

Cartier Mazepa II,

Strada Armata Poporului, nr. 12-14, bloc L5, L6 Suprafață = 2450,OOmp

1991

40.

Acces bloc

Cartier Mazepa II,

Strada Armata Poporului, nr. 6-10, bloc CL1, CL2, CL3 Suprafață = 3130,OOmp

1991

41.

Acces bloc

Cartier Mazepa II, Strada Roșiori, nr. 2, bloc BR16 Suprafață = 543,OOmp

1991

42.

Acces bloc

Cartier Mazepa II, Strada Roșiori,

nr. 4, bloc BR16A Suprafață = 1675,OOmp

1991

43.

Acces bloc

Cartier Mazepa II,

Strada Roșiori, nr. 4 bis, bloc BR16B Suprafață = 876,OOmp

1991

44.

Acces bloc

Cartier Mazepa II,

Str.    General Alexandru

Cernat, nr. 2-4, bloc D1A, D1B Suprafață = 2854,OOmp

1991

45.

Acces bloc

Cartier Mazepa II,

Strada Română, nr. 1-5, bloc D2A, D3A, D3B

Suprafață = 3437,OOmp

1991

46.

Acces bloc

Cartier Mazepa II,

Strada Ovidiu, nr. 6, bloc E3 Suprafață = 595,OOmp

1991

47.

Acces bloc

Cartier Mazepa II,

Strada Ovidiu, nr. 8, bloc E2 Suprafață = 1056,OOmp

1991

48.

Acces bloc

Cartier Mazepa II,

Strada Română, nr. 10, bloc E1

Suprafață = 1932,OOmp

1991

49.

Acces bloc

Cartier Mazepa II,

Str. Constantin Brîncoveanu, nr. 6, bloc DL3

Suprafață = 653,OOmp

1991

50.

Acces bloc

Cartier Mazepa II, Strada

Constantin Brîncoveanu, nr. 4, bloc DL2

Suprafață = 729,OOmp

1991

51.

Acces bloc

Cartier Mazepa II, Strada

Constantin Brîncoveanu, nr. 2, bloc DL1

Suprafață = 1406,OOmp

1991

52.

Acces bloc

Cartier Mazepa II,

Strada Brăilei, nr. 23, bloc P1

Suprafață = 629,OOmp

1991

53.

Acces bloc

Cartier Mazepa II,

Strada Brăilei, nr. 25, bloc P2

Suprafață = 650,OOmp

1991

54.

Acces bloc

Cartier Mazepa II,

Strada Brăilei, nr. 27, bloc P3

Suprafață = 688,OOmp

1991

55.

Acces parcare

Cartier Mazepa II,

Strada Minervei,

Acces parcare

Suprafață = 603,OOmp

1991

Președinte de ședință,