Hotărârea nr. 158/2019

Modificarea si completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 158

din 24.04.2019

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 173/15.04.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 24022/15.04.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 24024/15.04.2019, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate, al Instituției Arhitect Șef și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 21, alin. (2) din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. X din Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

Având în vedere dispozițiile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 158/24.04.2019

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz dării în folosință

Valoare de inventar

Situația juridică actuală

1.

Teren și construcție

B-dul George Coșbuc nr. 259

Suprafață teren = 553 mp Suprafața construcție = 194 mp

1983

2.

Teren

Strada Domnească c/c strada

Vasile Alecsandri

Suprafață teren = 249 mp

1991

3.

Teren

B-dul Marea Unire nr. 17 - Â

Suprafață teren = 1.509 mp

1991

4.

Teren

Strada Roșiori, Zona Complex Ancora

Suprafață teren = 78 mp

1991

Președinte de ședință,