Hotărârea nr. 157/2019

Completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 157

din 24.04.2019

privind completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 172/15.04.2019

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 24.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 24026/15.04.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 24028/15.04.2019, al Direcției Patrimoniu și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), art. 119, și art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiile art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I - Se completează anexa la H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 157/24.04.2019

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

301.

Teren

Zona Siderurgiștilor,

Bulevardul Siderurgiștilor nr. 36 - E 3 aferent bloc SD2B

Suprafață teren = 18,05 mp

302.

Teren

Zona Mazepa I

Strada Brăilei nr. 68 - S 14 aferent bloc BR3 Suprafața teren = 38 mp

303.

Teren

Zona Centrală

Strada Traian nr. 6 - E 22 aferent bloc W11

Suprafața teren = 18,33 mp

304.

Teren

Zona Micro 19

Strada Stadionului nr. 2Bis S1 aferent bloc M3

Suprafața teren indiviză = 10,45 mp

305.

Teren

Zona Micro 20

Strada Oțelarilor nr. 31 - S2 Suprafața teren = 58 mp

306.

Teren

Zona Țiglina I

Strada Brăilei nr. 163 E 11

Suprafața teren = 11 mp

307.

Teren

Zona Piața Centrală

Strada Movilei nr. 10 - E 41

aferent bloc C1

Suprafața teren = 13,17 mp

308.

Teren

Zona Micro 13

Strada Feroviarilor nr. 15 - E 25 aferent bloc C18

Suprafața teren = 2 mp

309.

Teren

Zona Centrală

Strada Vasile Ălecsandri nr. 16

Suprafața teren indiviză = 233 mp

310.

Teren

Zona Centrală

Strada Vasile Ălecsandri nr. 16

Suprafața teren indiviză = 546,76 mp

311.

Teren

Zona Micro 21

Strada Oțelarilor nr. 17,19, bloc D1ÎÂ Suprafața teren exclusivă = 19,60 mp Suprafața teren indiviză = 14,35 mp

312.

Teren

Zona Port

Strada Săliște nr. 2 B

Suprafața teren = 28 mp

Președinte de ședință,