Hotărârea nr. 154/2019

Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Societatea Gospodarire Urbana S.R.L. Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 154 din 24.04.2019

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 170/08.04.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 24.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 22360/09.04.2019, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 22362/09.04.2019, al Serviciului Resurse Umane și Salarizare, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa Societății Gospodărire Urbană SRL Galați nr. 4260/25.03.2019, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 26981/25.03.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a", alin. (3), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administraț iei publice locale nr. 215/2001, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

9

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 217/22.03.2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Directorul General al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,Compartiment Cimitir

0

1

Stemitetea

7

20

Compartiment CfrnMr SfLLazăr

0

1

11

22


Câmpa nimerit Cimitir Ștefan col Mana

0

1

3

10


SERVICIUL ADMINISTRARE SPAȚII VERZI


BIROUL

1

0

PRODUCTE SERĂ

0

9


3

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

0

8

26

BIROUL EXPLOATARE PARCĂRI PUBLICE-TALCIOC

1

0

5

16

L

Qampartîment Admunstrare Panări Pub&ce cu Plată

0

D

4

12

1

Compartiment Gcptoa tare Talcioc

D

0

1

4

BIROUL AGREMENT -RIOICAflt AUTO

1

0

3

10

1

ConțpanJment Port Ambarcațiuni Agrement

0

0

1

2

1

Compartiment Lac Vhtători

0

0

1

4PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


ANEXA 1 LA HCL NR. 154/24.04.2019SERVICIUL MANAGEMENTUL GAUTATJI, CONTROL SI ADMINISTRATIV

1

2

3

2

1

Compartiment managementul tairtâ^

Q

2

<]

a

_

Compartiment Administrat IV

a

ti

3

2

Compartiment Audft

a

3

a

0

Com partiment Jurîd Ie

0

3

0

0

BIROUL RESURSE UMANE. 5A1ARIZARE.

1

10

c

0

1

Compartiment Secretar Cat, Registraturi, Ariiîva

0

8

0

0

BIROUL ACHUlpf PUBLICE, LICHAȚK,

APROVIZIONARE

1

a

2

1

BIROUL DE MwrrowzAfie, INTERVENȚIE Șl PflOTECTIE

1

6

0

0TOTAL FUNCTH/din care sezonieri

3S3/SO

Funcții de conducere

17

Funcții de execuție cu activitate permanentă

39

Personal administrativ

57

Muncitor!/ din care muncitori necalificați sezonieri

270/50


« STAT DE FUNCȚII»

SOCIETATEA "GOSPODĂRIRE URBANA” SRL

NR. CRT.

Funcția de conducere/executie

Funcția de conducere

Nivelul studiilor

Nr.

Posturi

Studii necesare

CONDUCERE

2

1

DIRECTOR GENERAL

Director general

S

1

Studii superioare de lunga durata

2

DIRECTOR ECONOMIC

Director economic

S

1

Studii superioare economice de lunga durata

COMPARTIMENTUL JURIDIC

3

1

Consilier juridic

s

n

3

Studii superioare de specialitate

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

3

1

Auditor intern

s

2

Studii superioare de specialitate

2

Normalor

S,M

1

Studii superioare sau medii de specialitate

BIROUL RESURSE UMANE, SALARIZARE

11

1

Sef birou

Sef birou

S

1

Studii superioare de specialitate si studii postuniversitare de specialitate/calificari in domeniu

2

Funcționar administrativ

S

2

Studii superioare (salarizare, resurse umane)

BIROUL RESURSE UMANE, SALARIZARE-COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATRA, ARHIVA

8

1

Funcționar administrativ

S,M

7

Studii superioare sau medii

2

Arhivar

S,M

1

Studii superioare sau medii

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, LICIT ATU, APROVIZIONARE

8

1

Sef birou

Sef birou

S

1

Studii superioare ad mini strativc/j uri dice/economice

2

Consilier administrativ

s

4

Studii superioare

administrative/juridice/economice

D

Funcționar administrativ

S.M

2

Studii superioare sau medii

4

Muncitori calificați

M,G

1

Studii medii de spec, sau generale si curs de calificare

BIROUL DE MONITORIZARE, INTERVENȚIE SI PROTECȚIE

7

1

Sef birou

Sef birou

S

1

Studii superioare

2

Funcționar administrativ

S,M

1

Studii superioare sau medii

SMIP-Compartiment SSM, Mediu, Situații Urgenta

5

1

Funcționar administrativ

S

1

Studii superioare juridice/economice si atestat paza

2

Inginer

S

1

Studii superioare inginer mediu

3

Inspector protecția muncii, mediu si situații de urgenta

S,M

3

Studii superioare sau medii tehnice si curs de calificare (SSM, PSI, sit urgenta)

SERVICIUL MANAGEMENTUL CĂLIT ATI! CONTROL SI ADMINISTRATIV

8

1

Sef serviciu

Sef serviciu

1

Studii superioare de lunga durata

COMPARTIMENT MANAGEMETUL CALITATH

2

1

Funcționar administrativ

S

2

Studii superioare de lunga durata

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

5

1

Magaziner

M

1

Studii medii

2

Funcționar administrativ

S,M

2

Studii superioare sau medii

3

îngrijitor

G,M

2

Studii generale sau medii

DIRECȚIA ECONOMICA

23

BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE

8

1

Sef birou/Economist

Sef birou

S

1

Studii superioare economice

2

Economist

S

1

Studii superioare economice

3

Referent de specialitate financiar-contabilitate

S,M

6

Studii superioare sau medii

BIROUL INCASARI-PLATI

15

I

Sef birou

Sef birou

S

1

Studii superioare

2

Casier

M,G

14

Studii medii sau generale

SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE

77

L

Sef Serviciu

Sef Serviciu

S

1

Studii superioare

CIMITIR ETERNITATEA

28

1

Administrator

SjM

1

Studii superioare sau medii

2

Funcționar administrativ

S,M

7

Studii superioare sau medii

3

Muncitori calificați

M,G

1

Studii medii de spec. sau generale si curs de calificare (fasonator mecanic)

4

Gropar

G

6

Studii generale

5

Muncitori necaii ficați. întreținere

G

13

Studii generale

CIMITIR SE LAZAR

34

[— " - "

1

Administrator

S,M

1

Studii superioare sau medii

_

2

Funcționar administrativ

S,M

11

Studii superioare sau medii

n-o

Muncitori calificați

M.G

1

Studii medii de spec. sau generale si curs de calificare (fasonalor mecanic)

4

Gropar

G

7

Studii generale

5

Muncitori necalificati intretinere

G

14

Studii generale

CIMITIR ȘTEFAN CEL MARE

IA

1

Administrator

S,M

1

Studii superioare sau medii

2

Funcționar administrativ

S.M

3

Studii superioare sau medii

■-1

3

Muncitori calificați

M,G

1

Studii medii de spec. sau generale si curs de calificare (fasonator mecanic)

4

Gropar

G

4

Studii generale

5

Muncitori necalificati intretinere

G

5

Studii generale

SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII VERZI

152

1

Sef Serviciu

Sef Serviciu

S

1

Studii superioare

BIROUL SPATII VERZI

141

1

Sef birou

Sef Birou

s

1

Studii superioare de specialitate

2

Inginer

s

4

Studii superioare tehnice de specialitate

3

Tehnician

M

1

Studii medii tehnice de specialitate

4

Funcționar administrativ

S,M

4

Studii superioare sau medii tehnice sau economice

5

Magaziner

M,G

1

Studii medii sau generale

6

Muncitori calificați

M,G

60

Studii medii de spec. sau generale si curs de calificare fasonator mecanic, peisagist floricultor, alpinist utilitar ptr tăieri arbori la inaltime)

7

Muncitor necalificat

G

20

Studii generale

8

Muncitor necalificat (perioada determinata)

G

50

Studii generale

BIROUL PRODUCȚIE SERA

10

1

Sef birou

Sef birou

S

1

Studii superioare de specialitate

2

Muncitori calificați

M,G

9

Studii medii de spec. sau generale si curs de calificare (floricultor, horticultor)

SERVICIUL TEHNIC

55

1

Sef Serviciu

Sef Serviciu

S

1

Studii superioare

BIROUL PARC AUTO SI MECANIZARE

32

1

Sef birou

Sef birou

S,M

1

Studii superioare sau medii tehnice

2

Muncitori calificați

M,G

24

Studii medii sau generale, șofer profesionist cu calificare specifica fiecărui utilaj

Biorul Parc Auto si Mecanizate-COMPARTIMENT MECANIZARE

7

1

Funcționar administrativ

S,M

1

Studii superioare sau medii

2

Muncitori calificați

M

6

Studii medii sau sc. prof. si calificare (electrician, instalator, sudor, lacatus, electromecanic, mecanic, mecanic utilaje, etc.)

SERVICIUL TEHNIC-

COMPARTIMENT LUCRĂRI

EDILITARE

22

1

Funcționar administrativ

S,M

2

Studii superioare sau medii

2

Muncitori calificați

M

20

Studii medii sau sc. prof. si calificare (electrician, instalator, sudor, lacatus

mecanic, mecanic utilaje, etc.)

SERVICIUL ADMINISTRAREA

DOMENIULUI PUBLIC

37

L

Sef Serviciu

Sef Serviciu

S

1

Studii superioare

BIROU EXPLOATARE PARCARI PUBLICE, TALCIOC

22

1

Sef birou

Sef Birou

S,M

1

Studii superioare sau medii tehnice

COMPARTIMENT ADMINISTRARE

PARCARIPUBLICE CUPLATA

16

1

Funcționar administrativ

S,M

4

Studii superioare sau medii

2

Casier încasatori

M,G

10

Studii medii'sau generale

3

Muncitor calificat

G,M

2

Studii medii sau generale (sc profesionala, calificare electrician)

COMPARTIMENT EXPLOATARE TALCIOC

5

1

Funcționar administrativ

S,M

1

Studii superioare sau medii

2

Muncitor necalificat

G

4

Studii generale

BIROU AGREMENT RIDICĂRI

AUTO

14

1

Sef Birou

Sef Birou

S

1

Studii superioare

COMPARTIMENT RIDICĂRI A UTO

5

1

Funcționar administrativ

S,M

1

Studii superioare sau medii

2

Referent

M

4

Studii medii

COMPARTIMENT PORT AMBARCAȚIUNI AGREMENT

3

1

Funcționar administrativ

S,M

1

Studii superioare sau medii

2

Marinar

M

2

Studii medii si calificare

COMPARTIMENT LAC VÂNĂTORI

5

1

Funcționar administrativ

S,M

1

Studii superioare sau medii

2

Muncitori necalificati

m,g

4

Studii medii sau generale

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,