Hotărârea nr. 15/2019

Aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi executate de catre persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum si cele prevazute de Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 15

din 31.01.2019

privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce vor fi executate de către persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum și cele prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe anul 2019

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 11/15.01.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 2268/15.01.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 2270/15.01.2019, al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile art. 6, alin (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 28 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 67 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d” și alin. (6) lit. „a” pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local ce se vor executa de persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum și cele prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Directorul Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul Municipiului Galați,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI DIRECȚIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALA

Anexa la HCL 15 / 31.01.2019


PLANUL

de acțiuni sau de lucrări de interes local ce vor fi executate

de către persoanele beneficiare de venitul minim garantat, precum și cele prevăzute de Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

- pe anul 2019 -

NR.CRT.

DENUMIRE OBIECTIV

ACȚIUNI

INSTITUȚIA RESPONSABILĂ

TERMEN DE REALIZARE

OBSERVAȚII

1

Repartizarea persoanelor majore apte de muncă din familia beneficiară de venit minim garantat, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

întocmirea documentelor lunare pe tipuri de unități/instituții partenere:

-adresa de înaintare către unități/ instituții a Dispoziției Primarului privind repartizarea orelor de muncă constând în acțiuni de interes local pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

- anexa la dispoziție cuprinde : date de identificare a persoanelor, cnp, numărul de ore stabilit lunar în funcție de cuantumul ajutorului social, conform formulei de calcul prevăzută în H.G.nr.50/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați

- Serviciul Public de Asistență Socială

Anul 2019, lunar

Se va lua în considerare nivelul de studii și starea de sănătate

2

Repartizarea părintelui apt de muncă pentru a cărui copii s-a instituit măsura de protecție specială prin sentință civilă definitivă, pe durata aplicării măsurii de protecție specială, în conformitate cu prevederile art.67 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările și completările ulterioare

Adresa de înaintare către Serviciul Corp Control Primar-Comisia pentru Mandate de Executare a Muncii în Folosul Comunității

Comisia pentru Mandate de Executare a Muncii in Folosul Comunițății

Anul 2019, lunar

3

Asigurarea protecției, securității și sănătății în muncă

Asigura instructajul privind normele de tehnica a securității muncii: activitățile specifice unității/instituției, riscurile pentru securitatea și sănătatea lor, precum și măsurile și activitățile de prevenire și protecție la nivelul unității/instituției.

Supravegherea activităților desfășurate, printr-o persoană desemnată să coordoneze și să controleze acțiunile desfășurate din fiecare unitate/instituție;

Dotarea cu instrumentele de lucru și veste avertizoare cu benzi reflectorizante inscripționate pe spate cu inițialele VMG pentru persoanele care desfășoară activități de întreținere a domeniului public

Asigura instructajul privind asigurarea confidențialității datelor și protejarea informațiilor, respectiv răspunderea penală, după caz, pentru persoanele care desfășoară activități de arhivare a actelor administrative ori care cuprind date personale ale cetățenilor.

Unități/instituții la care vor fi repartizați beneficiarii venitului minim garantat:

-servicii și compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Galați -unități din subordine

  • - S.C Gospodărire Urbană SRL

  • - direcții, cămine pentru persoane vârstnice, unități de cult, unități de învățământ preuniversitar, unități sanitare și alte așezăminte social-culturale aflate sub autoritatea Consiliului Loca! Galați sau subvenționate din bugetul local.

Anul 2019,lunar sau ori de câte ori este cazul

Tipuri de activități ce pot fi prestate în funcție de specificul fiecărei unități/instituție:

  • - întreținere spații verzi (udat, greblat, adunat deșeuri vegetale, încărcat gunoi vegetal, săpat teren, nivelat teren,încărcat/descărcat pământ vegetal sau de umplutură, scos cioate, scos flori din ghivece, plivit, mobilizat arbuști, curățat zăpada etc.);

  • - întreținere locuri de agreement;

  • - întreținere cimitire;

  • - Activități administrative la nivelul serviciilor și compartimentelor din cadrul primăriei si direcțiilor aflate in subordinea Consiliului Local

4

Evidența persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local

întocmirea lunară a foilor de prezențăț pontaje) pentru persoanele care au desfășurat activități;

Transmiterea la Direcția de Asistență Socială a municipiului Galați- Serviciul Public de Asistență Socială a tabelelor cu persoanele care au prestat orele de muncă constând în acțiuni sau lucrări de interes local, în vederea prelucrării acestora de către serviciul de specialitate și pregătirea situației de plată către Agenția Județeană Pentru Plăți și Inspecție Socială Galați;

Transmiterea la Compartimentul Securitate si Sanatate in Munca a tabelelor cu persoanele care au prestart orele de muncă constând în acțiuni sau lucrări de interes local și au fost instruiți pe linie de securitate și sănătate în muncă, precum și intervalul orar în care fiecare persoană a prestat activitatea.

Toate instituțiile partenere

Anul 2019,lunar, transmiterea tabelelor cu persoanele care au prestat orele de muncă constând în acțiuni sau lucrări de interes local;

Până în ultima zi a lunii în curs efectuării orelor de muncă;

Un alt termen mai scurt la solicitarea SPAS-uIui, în funcție de adresele transmise de la

întocmirea lunara a situației centralizatoare privind persoanele care au efectuat orele de muncă, pe tipuri de activități prestate potrivit modelului din Anexa nr.8 la H.G. nr.50/2011, cu modificările și completările ulterioare,

AJPIS Galațifsolicitare a documentelor pentru plata lunară a ajutoarelor, de plată la un alt termen decăt cel prevăzut de legea în vigoare)

Președinte de ședință,