Hotărârea nr. 14/2019

Acordarea avizului pentru atribuirea denumirii "Sofia" unui centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber pentru persoane varstnice, de tip club

ROMÂNIA

județul galați municipiul galați CONSiLiuL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 14 din 31.01.2019

privind acordarea avizului pentru atribuirea denumirii „Sofia” unui centru de zi de

socializare și petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice, de tip club

Inițiatori: Cristian-Sorin Enache, Picu-Apostol Roman - Viceprimarii municipiului Galați Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 10/15.01.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 2236/15.01.2019, a inițiatorilor -Cristian-Sorin Enache, Picu-Apostol Roman - Viceprimarii municipiului Galați;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 2238/15.01.2019, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa Direcției Generale de Asistență Socială și protecția copilului Galați nr. 60719/04.12.2018, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 117765/05.12.2018 și la Registratura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați sub nr. 5720/06.12.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. „c” din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se acordă avizul pentru atribuirea denumirii „Sofia” centrului de zi de socializare și petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice, de tip club, înființat în cadrul proiectului „e-LDER-Care - servicii socio-medicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați”.

Art. 2 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul Municipiului Galați,