Hotărârea nr. 11/2019

Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu aflat in proprietatea publica a Municipiului Galati si administrarea Scolii Gimnaziale nr. 28 Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 11 din 31.01.2019

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aflat în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Școlii Gimnaziale nr. 28 Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 7/15.01.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 1918/15.01.2019, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1920/15.01.2019, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor;

Având în vedere raportul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând solicitarea Școlii Gimnaziale nr. 28 Galați nr. 38/09.01.2019, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 3313/11.01.2019;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 14, art. 15, art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 108 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.C.L. nr. 258/28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. c) și lit. d), alin. (5), lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 1 și pct. 6 și ale art. 123, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu - laborator de informatică - aflat în proprietatea publică a Municipiului Galați și administrarea Școlii Gimnaziale nr. 28 Galați, spațiu situat pe strada Roșiori, nr. 31, clădire C1, etaj I, în suprafață de 51 mp, pentru desfășurarea unor cursuri, în afara orelor de curs și a activităților extrașcolare, în condițiile legii.

(2) Spațiul este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Tariful minim pentru închiriere este stabilit conform anexei nr. 2 la HCL nr. 258/28.06.2011, indexat la data organizării licitației cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 3 - Contractul de închiriere se va încheia pe perioade mai mici sau egale cu un an, cu posibilitatea de prelungire până la 4 ani, prin încheierea unor acte adiționale, conform anexei nr. 1 la Regulamentul privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Galați aprobat prin HCL nr. 258/2011.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

pt. Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL 11 / 31.01.2019


CANCELARIE

SALA NR. 1.2

SALA NR. 1.3

SALA NR.

'S

PROFESORI

1.4

5-

K


SALA

NR. 1.5


TOALETĂ BĂIEȚI


CABINET MEDICAL


SALA

NR. 1.6


LAPTE SI CORN


ANEXA FIZICA


ETAJUL I


SALA

NR. 1.7


LABORATOR FIZICA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28


GALAȚI


Președinte de ședință,


LABORATOR

INFORMATICA (Sala Cursuri Modelare 30) Suprafata=51mp


SALA

NR. 19


SALA

NR. 1.8