Hotărârea nr. 107/2019

Aprobarea unor tarife pentru unele servicii conexe realizate de catre Societatea CALORGAL S.A. Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 107 din 28.03.2019

privind aprobarea unor tarife pentru unele servicii conexe realizate de către

Societatea CALORGAL S.A. Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 121/19.03.2019

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 16798/19.03.2019 inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 16800/19.03.2019 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresele Societății Calorgal S.A. nr. 4574/26.02.2019 și nr. 4508/25.02.2019, înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 17259/26.02.2019, respectiv sub nr. 16437/25.02.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă tarifele pentru realizarea unor servicii conexe de către Societatea

CALORGAL S.A. Galați, astfel:

Nr.

Crt.

Denumire

Tarif

1.

Montat contori de energie termică

162 lei/contor

2.

Întreținere centrală termică pentru o locație, cu putere instalată însumată între 10 - 100 kw.

81,30

lei/locație/intervenție

3.

Întreținere centrală termică pentru o locație, cu putere instalată însumată între 101 - 200 kw.

158,40

lei/locație/intervenție

4.

Întreținere centrală termică pentru o locație, cu putere instalată însumată între 201 - 500 kw.*

312,50

lei/locație/intervenție

5.

Întreținere centrală termică pentru o locație, cu putere instalată însumată între 501 - 1.000 kw.*

389,60

lei/locație/intervenție

6.

Întreținere centrală termică pentru o locație, cu putere instalată însumată peste 1.000 kw.*

466,70

lei/locație/intervenție

7.

Întreținere centrală termică pentru o locație, cu putere instalată peste 400 kw fiecare C.T.**

312,50

lei/locație/intervenție

8.

Supraveghere centrală termică/cazan pentru o locație, cu putere instalată peste 400 kw fiecare C.T./cazan

24,30 lei/oră supraveghere/ locație

9.

Tarif în devizier “reparații, înlocuiri de piese, subansamble sau utilaje”, pentru lucrări în C.T. aferente unităților de învățământ și PT/SC aflate în conservare.

20,10 lei/oră

10.

Conservare pentru PT/SC și rețele aferente, aflate în patrimonial municipiului.

18,30 lei/oră

11.

Asigurarea serviciului de mentenanță, verificare și supraveghere a funcționării centralelor termice care deservesc blocurile de locuințe ANL.

x

- lună de iarnă

2.261 lei/lună/C.T.

- lună de vară

1.350 lei/lună/C.T.

12.

Asigurarea serviciului de mentenanță, verificare și supraveghere a funcționării centralelor termice care deservesc bazele sportive aflate în patrimoniul

x

municipiului.

- lună de iarnă

10.785 lei/lună/C.T.

- lună de vară

8.888 lei/lună/C.T.

13.

Asigurarea serviciului de mentenanță, verificare și supraveghere a funcționării centralelor termice care deservesc sediile Primăriei Municipiului.

x

- lună de iarnă

2.436 lei/lună/C.T.

Notă: Tarifele nu conțin cota T.V.A.

*Se aplică numai în cazul în care puterea fiecărei centralei termice instalate nu depășește 400 kw/buc.

** Se aplică numai în cazul în care puterea fiecărei centralei termice instalate depășește 400 kw/buc. Tariful poate fi completat de cel pentru persoana autorizată pentru supravegherea CT > 400 kw.

Art. 2 - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 37/31.01.2019 privind aprobarea unor tarife pentru unele servicii conexe realizate de către Societatea CALORGAL SA. Galați, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Directorul General al societății Calorgal SA. Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,